Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Paketet om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företagen.

LÄS MER OM CC0 - Europa rustat för den digitala tidsåldern: Nya regler för digitala plattformar
fix-empty

EU-kommissionen föreslår två lagstiftningsinitiativ för att förbättra reglerna för digitala tjänster i EU: lagen om digitala tjänster (DSA) och lagen om digitala marknader (DMA). Kommissionen lade fram förslagen i december 2020 och den 25 mars 2022 nåddes en politisk överenskommelse om lagen om digitala marknader och den 23 april 2022 om lagen om digitala tjänster.

Tillsammans bildar de en enda uppsättning nya regler som kommer att tillämpas i hela EU för att skapa ett säkrare och öppnare digitalt utrymme.

DSA och DMA har två huvudmål:

  1. att skapa ett säkrare digitalt utrymme där de grundläggande rättigheterna för alla användare av digitala tjänster skyddas.
  2. att skapa lika villkor för att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft, både på den europeiska inre marknaden och globalt.

Vad är digitala tjänster?

Digitala tjänster omfattar en stor kategori av onlinetjänster, från enkla webbplatser till internetinfrastrukturtjänster och onlineplattformar.

De regler som anges i rättsakten om digitala tjänster gäller främst onlineförmedlare och plattformar. Till exempel e-marknadsplatser, sociala nätverk, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och plattformar för resor och logi online.

Lagen om digitala marknader innehåller regler som styr grindvaktens onlineplattformar. Grindvaktsplattformar är digitala plattformar med en systemroll på den inre marknaden som fungerar som flaskhalsar mellan företag och konsumenter för viktiga digitala tjänster. Vissa av dessa tjänster omfattas också av lagen om digitala tjänster, men av olika skäl och med olika typer av bestämmelser.

Varför behöver vi nya regler?

Den snabba och utbredda utvecklingen av digitala tjänster har varit kärnan i de digitala förändringar som påverkar våra liv. Många nya sätt att kommunicera, handla eller få tillgång till information på nätet har dykt upp, och de utvecklas ständigt. Vi måste se till att EU-lagstiftningen utvecklas med dem.

Onlineplattformar har skapat betydande fördelar för konsumenter och innovation och hjälpt EU:s inre marknad att bli effektivare. De har också underlättat gränsöverskridande handel inom och utanför unionen. Detta har öppnat nya möjligheter för en rad europeiska företag och handlare genom att underlätta deras expansion och tillgång till nya marknader.

Det råder bred enighet om fördelarna med denna omvandling, men de problem som uppstår får många konsekvenser för vårt samhälle och vår ekonomi. Ett centralt problem är handel och utbyte av olagliga varor, tjänster och innehåll på nätet. Onlinetjänster missbrukas också av manipulativa algoritmiska system för att förstärka spridningen av desinformation och för andra skadliga ändamål. Dessa nya utmaningar och hur plattformarna hanterar dem har en betydande inverkan på de grundläggande rättigheterna på nätet.

Trots en rad riktade sektorsspecifika insatser på EU-nivå finns det fortfarande stora luckor och rättsliga bördor att ta itu med.

Den allt snabbare digitaliseringen av samhället och ekonomin har skapat en situation där ett fåtal stora plattformar kontrollerar viktiga ekosystem i den digitala ekonomin. De har vuxit fram som grindvakter på digitala marknader, med befogenhet att agera som privata regelskapare. Dessa regler leder ibland till orättvisa villkor för företag som använder dessa plattformar och mindre valmöjligheter för konsumenterna.

Mot bakgrund av denna utveckling kräver Europa en modern rättslig ram som garanterar användarnas säkerhet på nätet, inrättar styrning med skydd av grundläggande rättigheter i dess främsta led och upprätthåller en rättvis och öppen plattformsmiljö på nätet.

Hur har processen hittills varit och hur har berörda parter varit delaktiga?

Kommissionen samrådde med ett stort antal berörda parter vid utarbetandet av detta lagstiftningspaket. Dessa intressenter omfattade den privata sektorn, användare av digitala tjänster, det civila samhällets organisationer, nationella myndigheter, den akademiska världen, det tekniska samfundet, internationella organisationer och allmänheten. En rad kompletterande samrådsåtgärder genomfördes också för att till fullo fånga upp berörda parters synpunkter i frågor som rör digitala tjänster och plattformar.

Kommissionen samrådde med berörda parter för att ytterligare stödja sitt arbete på detta område under sommaren 2020. Bevisen användes för att identifiera specifika frågor som kan kräva ingripande på EU-nivå inom ramen för rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala tjänster. Europeiska och icke-europeiska medborgare och organisationer var välkomna att bidra till detta samråd.

Kommissionen lade fram förslagen i december 2020 och den 25 mars 2022 nåddes en politisk överenskommelse om lagen om digitala marknader och den 23 april 2022 om lagen om digitala tjänster.

Nästa steg

Efter antagandet av paketet om digitala tjänster vid Europaparlamentets första behandling i juli 2022 har både rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader antagits av Europeiska unionens råd, som undertecknats av ordförandena för båda institutionerna och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. DMA trädde i kraft den 1 november 2022 och rättsakten om digitala tjänster träder i kraft den 16 november 2022.

Rättsakten om digitala tjänster kommer att vara direkt tillämplig i hela EU och tillämpas i femton månader eller från och med den 1 januari 2024, beroende på vilket som inträffar sist, efter ikraftträdandet. När det gäller skyldigheterna för mycket stora onlineplattformar och mycket stora sökmotorer kommer rättsakten om digitala tjänster att gälla från ett tidigare datum, dvs. fyra månader efter det att de utsetts.

Från och med den 12 oktober 2022 offentliggjordes DMA i Europeiska unionens officiella tidning. DMA har nu trätt i kraft och kommer att träda i kraft sex månader senare. De utsedda grindvakterna kommer att ha högst sex månader efter kommissionens beslut om utseende för att säkerställa efterlevnaden av de skyldigheter som fastställs i lagen om digitala marknader.

Visuell visning av tidslinje för Digital Markets Act

Konsekvensbedömningar och offentliga samråd

 

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Glej tudi

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.