Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Paketet om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företagen.

LÄS MER OM CC0 - Europa rustat för den digitala tidsåldern: Nya regler för digitala plattformar
fix-empty

Lagen om digitala tjänster och rättsaktenom digitalamarknader utgör en enda uppsättning regler som gäller i hela EU. De har två huvudmål:

  1. att skapa ett säkrare digitalt utrymme där de grundläggande rättigheterna för alla användare av digitala tjänster skyddas.
  2. att skapa lika villkor för att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft, både på den europeiska inre marknaden och globalt.

Vad är digitala tjänster?

Digitala tjänster omfattar en stor kategori av onlinetjänster, från enkla webbplatser till internetinfrastrukturtjänster och onlineplattformar.

De regler som anges i rättsakten om digitala tjänster gäller främst onlineförmedlare och plattformar. Till exempel e-marknadsplatser, sociala nätverk, plattformar för delning av innehåll, appbutiker och plattformar för resor och logi online.

Lagen om digitala marknader innehåller regler som styr grindvaktens onlineplattformar. Grindvaktsplattformar är digitala plattformar med en systemroll på den inre marknaden som fungerar som flaskhalsar mellan företag och konsumenter för viktiga digitala tjänster. Vissa av dessa tjänster omfattas också av lagen om digitala tjänster, men av olika skäl och med olika typer av bestämmelser.

Varför behövs DSA och DMA?

Digitala tjänster påverkar och gör våra liv enklare på många olika sätt. Vi använder dem för att kommunicera med varandra, handla, beställa mat, hitta information, se filmer och lyssna på musik genom nya, ständigt föränderliga tjänster. Digitala tjänster har också gjort det lättare för företag att handla över gränserna och få tillgång till nya marknader.  

Även om det finns många fördelar med den digitala omvandlingen finns det också problem. Ett centralt problem är handel och utbyte av olagliga varor, tjänster och innehåll på nätet. Onlinetjänster missbrukas också av manipulativa algoritmiska system för att förstärka spridningen av desinformation och för andra skadliga ändamål. Dessa utmaningar och hur plattformarna hanterar dem har en betydande inverkan på de grundläggande rättigheterna på nätet.

Trots en rad riktade sektorsspecifika insatser på EU-nivå fanns det fortfarande betydande luckor och rättsliga bördor att ta itu med i början av 2020-talet. Vissa stora plattformar kontrollerar till exempel viktiga ekosystem i den digitala ekonomin. De har vuxit fram som grindvakter på digitala marknader, med befogenhet att agera som privata regelskapare. Dessa regler leder ibland till orättvisa villkor för företag som använder dessa plattformar och mindre valmöjligheter för konsumenterna.

Europeiska unionen har därför antagit en modern rättslig ram som garanterar användarnas säkerhet på nätet, inrättar styrning med skydd av grundläggande rättigheter i dess främsta led och upprätthåller en rättvis och öppen plattformsmiljö på nätet.

Nästa steg

Efter antagandet av paketet om digitala tjänster vid Europaparlamentets första behandling i juli 2022 har både rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader antagits av Europeiska unionens råd, som undertecknats av ordförandena för båda institutionerna och offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Rättsakten om digitala tjänster har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 27 oktober 2022 och trädde i kraft den 16 november 2022. Rättsakten om digitala tjänster kommer att vara direkt tillämplig i hela EU och tillämpas i femton månader eller från och med den 1 januari 2024, beroende på vilket som inträffar sist, efter ikraftträdandet.

För onlineplattformar måste de offentliggöra sitt antal aktiva användare senast den 17 februari 2023. Om plattformen eller en sökmotor har mer än 45 miljoner användare (10 % av befolkningen i Europa) kommer kommissionen att utse tjänsten som en mycket stor onlineplattform eller en mycket stor sökmotor. Dessa tjänster kommer att ha fyra månader på sig att uppfylla skyldigheterna enligt rättsakten om digitala tjänster, vilket inbegriper att genomföra och förse kommissionen med sin första årliga riskbedömning. EU:s medlemsstater måste utse samordnare för digitala tjänster senast den 17 februari 2024, när även plattformar med mindre än 45 miljoner aktiva användare måste följa alla bestämmelser i rättsakten om digitala tjänster.

Visuell visning av tidslinjen för lagen om digitala tjänster

Från och med den 12 oktober 2022 offentliggjordes DMA i Europeiska unionens officiella tidning och trädde i kraft den 1 november 2022. Före den 3 juli 2023 måste företagen förse kommissionen med information om antalet användare så att kommissionen kan utse ”gatekeepers” före den 6 september. Grindvakterna kommer sedan att ha till mars 2024 för att se till att de följer DMA:s skyldigheter.

Visuell visning av tidslinje för Digital Markets Act

Konsekvensbedömningar och offentliga samråd

 

Senaste nytt

Povezane vsebine

Širša slika

Onlineplattformar och e-handel

EU vill se till att företag och människor kan använda onlineplattformar och e-handelstjänster oavsett var i EU de befinner sig.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

regler för e-handel i EU

Europeiska kommissionen bryter ner online-barriärer så att människor kan få full tillgång till alla varor och tjänster som erbjuds online av företag i EU.

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.