Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Pakiet dotyczący aktu o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych mają na celu stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe użytkowników, oraz stworzenie równych warunków działania dla przedsiębiorstw.

CC0 - Europa na miarę ery cyfrowej: Nowe przepisy dotyczące platform cyfrowych
fix-empty

Akt ousługach cyfrowych i akt o rynku cyfrowym stanowią jedenzbiór przepisów, które mają zastosowanie w całej UE. Mają dwa główne cele:

  1. stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe wszystkich użytkowników usług cyfrowych;
  2. stworzenie równych warunków działania w celu wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i na świecie.

Czym są usługi cyfrowe?

Usługi cyfrowe obejmują dużą kategorię usług online, od prostych stron internetowych po usługi infrastruktury internetowej i platformy internetowe.

Zasady określone w akcie o usługach cyfrowych dotyczą przede wszystkim pośredników i platform internetowych. Na przykład internetowe platformy handlowe, sieci społecznościowe, platformy udostępniania treści, sklepy z aplikacjami oraz internetowe platformy podróży i zakwaterowania.

Akt o rynkach cyfrowych zawiera przepisy regulujące platformy internetowe strażników dostępu. Platformy strażnika dostępu to platformy cyfrowe pełniące rolę systemową na rynku wewnętrznym, które funkcjonują jako wąskie gardła między przedsiębiorstwami a konsumentami w odniesieniu do ważnych usług cyfrowych. Niektóre z tych usług są również objęte aktem prawnym o usługach cyfrowych, ale z różnych powodów i z różnych rodzajów przepisów.

Dlaczego DSA i DMA są potrzebne?

Usługi cyfrowe wpływają i ułatwiają nam życie na wiele różnych sposobów. Używamy ich do komunikowania się ze sobą, robienia zakupów, zamawiania żywności, znajdowania informacji, oglądania filmów i słuchania muzyki poprzez nowe, stale rozwijające się usługi. Usługi cyfrowe ułatwiły również przedsiębiorstwom handel transgraniczny i dostęp do nowych rynków.  

Chociaż istnieje wiele korzyści z transformacji cyfrowej, istnieją również problemy. Głównym problemem jest handel i wymiana nielegalnych towarów, usług i treści w internecie. Usługi online są również nadużywane przez manipulacyjne systemy algorytmiczne w celu wzmocnienia rozprzestrzeniania się dezinformacji i do innych szkodliwych celów. Wyzwania te i sposób, w jaki platformy te radzą sobie z nimi, mają znaczący wpływ na prawa podstawowe w internecie.

Pomimo szeregu ukierunkowanych, sektorowych interwencji na szczeblu UE, na początku lat 2020 nadal istniały znaczne luki i obciążenia prawne. Na przykład niektóre duże platformy kontrolują ważne ekosystemy w gospodarce cyfrowej. Pojawiły się one jako strażnicy dostępu na rynkach cyfrowych, z uprawnieniami do działania jako prywatni decydenci. Przepisy te czasami skutkują niesprawiedliwymi warunkami dla przedsiębiorstw korzystających z tych platform i mniejszym wyborem dla konsumentów.

W związku z tym Unia Europejska przyjęła nowoczesne ramy prawne, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników w internecie, ustanawiają zarządzanie z ochroną praw podstawowych w czołówce oraz utrzymują sprawiedliwe i otwarte środowisko platform internetowych.

Kolejne kroki

Po przyjęciu pakietu dotyczącego usług cyfrowych w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski w lipcu 2022 r. zarówno akt o usługach cyfrowych, jak i akt o rynkach cyfrowych zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, podpisane przez przewodniczących obu instytucji i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. 

Akt o usługach cyfrowych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym od dnia 27 października 2022 r. i wszedł w życie w dniu 16 listopada 2022 r. Akt o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio stosowany w całej UE i będzie stosowany przez piętnaście miesięcy lub od dnia 1 stycznia 2024 r., w zależności od tego, co nastąpi później, po wejściu w życie.

W przypadku platform internetowych muszą one opublikować liczbę aktywnych użytkowników do dnia 17 lutego 2023 r. Jeżeli platforma lub wyszukiwarka ma ponad 45 mln użytkowników (10 % ludności w Europie), Komisja wyznaczy usługę jako bardzo dużą platformę internetową lub bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Służby te będą miały cztery miesiące na wywiązanie się z obowiązków aktu o usługach cyfrowych, który obejmuje przeprowadzenie i dostarczenie Komisji pierwszej rocznej oceny ryzyka. Państwa członkowskie UE będą musiały wyznaczyć koordynatorów ds. usług cyfrowych do dnia 17 lutego 2024 r., kiedy to również platformy z mniej niż 45 mln aktywnych użytkowników będą musiały przestrzegać wszystkich przepisów aktu o usługach cyfrowych.

Wizualizacja harmonogramu aktu o usługach cyfrowych

Od dnia 12 października 2022 r. DMA został opublikowany w Dzienniku Urzędowym i wszedł w życie w dniu 1 listopada 2022 r. Przed dniem 3 lipca 2023 r. przedsiębiorstwa muszą przekazać Komisji informacje o liczbie swoich użytkowników, tak aby Komisja mogła wyznaczyć „strażników dostępu” przed dniem 6 września. Strażnicy dostępu będą mieli wówczas czas do marca 2024 r., aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań wynikających z DMA.

Wizualizacja harmonogramu aktu o rynkach cyfrowych

Oceny skutków i konsultacje publiczne

 

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Akt prawny o usługach cyfrowych: Komisja ustanawia przepisy dotyczące opłat nadzorczych dla bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych

Na mocy aktu o usługach cyfrowych Komisja jest uprawniona do nakładania na dostawców podlegających jej nadzorowi opłaty, która ma zostać nałożona po raz pierwszy jesienią 2023 r.  Komisja określiła dziś szczegółowe zasady i procedury pobierania takich opłat nadzorczych.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Akt prawny o usługach cyfrowych: Komisja udziela platformom internetowym i wyszukiwarkom wytycznych dotyczących publikacji numerów użytkowników w UE

Komisja opublikowała dziś niewiążące wytyczne, aby pomóc platformom internetowym i wyszukiwarkom internetowym objętym zakresem aktu o usługach cyfrowych w spełnieniu wymogu zgłaszania numerów użytkowników w UE najpóźniej do dnia 17 lutego 2023 r., a następnie co najmniej raz na sześć miesięcy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Platformy internetowe i handel elektroniczny

UE chce zapewnić, by przedsiębiorcy i obywatele, niezależnie od tego, gdzie znajdują się w UE, mogli korzystać z platform internetowych i usług handlu elektronicznego.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też