Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Pakiet dotyczący aktu o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych mają na celu stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe użytkowników, oraz stworzenie równych warunków działania dla przedsiębiorstw.

CC0 - Europa na miarę ery cyfrowej: Nowe przepisy dotyczące platform cyfrowych
fix-empty

Komisja Europejska zaproponowała dwie inicjatywy ustawodawcze mające na celu unowocześnienie przepisów regulujących usługi cyfrowe w UE: akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych. Komisja przedstawiła wnioski w grudniu 2020 r. i w dniu 25 marca 2022 r. osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, a w dniu 23 kwietnia 2022 r. w sprawie aktu o usługach cyfrowych.

Razem tworzą one jeden zestaw nowych przepisów, które będą miały zastosowanie w całej UE, aby stworzyć bezpieczniejszą i bardziej otwartą przestrzeń cyfrową.

DSA i DMA mają dwa główne cele:

  1. stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe wszystkich użytkowników usług cyfrowych;
  2. stworzenie równych warunków działania w celu wspierania innowacji, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zarówno na jednolitym rynku europejskim, jak i na świecie.

 

Czym są usługi cyfrowe?

Usługi cyfrowe obejmują dużą kategorię usług online, od prostych stron internetowych po usługi infrastruktury internetowej i platformy internetowe.

Zasady określone w akcie o usługach cyfrowych dotyczą przede wszystkim pośredników i platform internetowych. Na przykład internetowe platformy handlowe, sieci społecznościowe, platformy udostępniania treści, sklepy z aplikacjami oraz internetowe platformy podróży i zakwaterowania.

Akt o rynkach cyfrowych zawiera przepisy regulujące platformy internetowe strażników dostępu. Platformy strażnika dostępu to platformy cyfrowe pełniące rolę systemową na rynku wewnętrznym, które funkcjonują jako wąskie gardła między przedsiębiorstwami a konsumentami w odniesieniu do ważnych usług cyfrowych. Niektóre z tych usług są również objęte aktem prawnym o usługach cyfrowych, ale z różnych powodów i z różnych rodzajów przepisów.

Po co nam nowe przepisy?

Szybki i powszechny rozwój usług cyfrowych znajduje się w centrum zmian cyfrowych, które mają wpływ na nasze życie. Pojawiło się wiele nowych sposobów komunikowania się, robienia zakupów lub dostępu do informacji online i stale się rozwijają. Musimy zadbać o to, by europejskie prawodawstwo ewoluowało wraz z nimi.

Platformy internetowe przyniosły znaczne korzyści konsumentom i innowacjom oraz przyczyniły się do zwiększenia efektywności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ułatwiły one również handel transgraniczny w Unii i poza nią. Otworzyło to nowe możliwości dla wielu europejskich przedsiębiorstw i handlowców, ułatwiając im ekspansję i dostęp do nowych rynków.

Chociaż istnieje szeroki konsensus co do korzyści płynących z tej transformacji, pojawiające się problemy mają liczne konsekwencje dla naszego społeczeństwa i gospodarki. Głównym problemem jest handel i wymiana nielegalnych towarów, usług i treści w internecie. Usługi online są również nadużywane przez manipulacyjne systemy algorytmiczne w celu wzmocnienia rozprzestrzeniania się dezinformacji i do innych szkodliwych celów. Te nowe wyzwania i sposób, w jaki platformy radzą sobie z nimi, mają znaczący wpływ na prawa podstawowe w internecie.

Pomimo szeregu ukierunkowanych interwencji sektorowych na szczeblu UE nadal istnieją znaczne luki i obciążenia prawne, które należy rozwiązać.

Przyspieszenie cyfryzacji społeczeństwa i gospodarki stworzyło sytuację, w której kilka dużych platform kontroluje ważne ekosystemy w gospodarce cyfrowej. Pojawiły się one jako strażnicy dostępu na rynkach cyfrowych, z uprawnieniami do działania jako prywatni decydenci. Przepisy te czasami skutkują niesprawiedliwymi warunkami dla przedsiębiorstw korzystających z tych platform i mniejszym wyborem dla konsumentów.

Mając na uwadze te zmiany, Europa wymaga nowoczesnych ram prawnych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowników w internecie, ustanawiają zarządzanie z ochroną praw podstawowych na czele oraz utrzymują sprawiedliwe i otwarte środowisko platform internetowych.

Jaki był ten proces do tej pory i w jaki sposób zaangażowane były zainteresowane strony?

W ramach przygotowań do tego pakietu legislacyjnego Komisja skonsultowała się z wieloma zainteresowanymi stronami. Zainteresowane strony obejmowały sektor prywatny, użytkowników usług cyfrowych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy krajowe, środowisko akademickie, społeczność techniczną, organizacje międzynarodowe i ogół społeczeństwa. Przeprowadzono również szereg uzupełniających działań konsultacyjnych w celu pełnego uwzględnienia opinii zainteresowanych stron w kwestiach związanych z usługami i platformami cyfrowymi.

W lecie 2020 r. Komisja skonsultowała się z zainteresowanymi stronami w celu dalszego wsparcia jej prac w tej dziedzinie. Dowody te wykorzystano do zidentyfikowania konkretnych kwestii, które mogą wymagać interwencji na szczeblu UE w kontekście aktu o usługach cyfrowych i aktu o ochronie danych. Do udziału w konsultacjach zachęcano obywateli i organizacje europejskie i pozaeuropejskie.

Komisja przedstawiła wnioski w grudniu 2020 r. i w dniu 25 marca 2022 r. osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie aktu o rynkach cyfrowych, a w dniu 23 kwietnia 2022 r. w sprawie aktu o usługach cyfrowych.

Kolejne kroki

Po przyjęciu pakietu dotyczącego usług cyfrowych w pierwszym czytaniu przez Parlament Europejski w lipcu 2022 r. oba teksty muszą teraz zostać przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. Po przyjęciu przez Radę zarówno akt o usługach cyfrowych, jak i akt o rynkach cyfrowych zostaną podpisane przez przewodniczących obu instytucji i opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Obie ustawy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Akt o usługach cyfrowych będzie bezpośrednio stosowany w całej UE i będzie stosowany przez piętnaście miesięcy lub od dnia 1 stycznia 2024 r., w zależności od tego, co nastąpi później, po wejściu w życie. Jeśli chodzi o obowiązki dotyczące bardzo dużych platform internetowych i bardzo dużych wyszukiwarek internetowych, akt o usługach cyfrowych będzie miał zastosowanie od wcześniejszej daty, czyli czterech miesięcy po ich wyznaczeniu.

Od dnia 12 października 2022 r. DMA został opublikowany w Dzienniku Urzędowym. W dniu 1 listopada 2022 r. DMA wchodzi w życie i zacznie obowiązywać sześć miesięcy później. Wyznaczeni strażnicy dostępu będą mieli maksymalnie sześć miesięcy po podjęciu przez Komisję decyzji w sprawie wyznaczenia w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami określonymi w akcie o rynkach cyfrowych.

Oceny skutków i konsultacje publiczne

 

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Platformy internetowe i handel elektroniczny

UE chce zapewnić, by przedsiębiorcy i obywatele, niezależnie od tego, gdzie znajdują się w UE, mogli korzystać z platform internetowych i usług handlu elektronicznego.

Zobacz też