Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ja digitaalimarkkinasäädöksellä pyritään luomaan turvallisempi digitaalinen tila, jossa käyttäjien perusoikeuksia suojellaan, ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.

CC0 - Eurooppa valmiina digitaaliaikaan: Digitaalisia alustoja koskevat uudet säännöt
fix-empty

Euroopan komissio on ehdottanut kahta lainsäädäntöaloitetta, joilla parannetaan digitaalisia palveluja koskevia sääntöjä. digitaalisia palveluja koskeva laki (DSA) ja digitaalisia markkinoita koskeva laki (DMA). Komissio teki ehdotukset joulukuussa 2020, ja 25. maaliskuuta 2022 päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä ja 23. huhtikuuta 2022 digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä.

Yhdessä ne muodostavat yhtenäisen joukon uusia sääntöjä, joita sovelletaan kaikkialla turvallisemman ja avoimemman digitaalisen tilan luomiseksi.

Ja on kaksi päätavoitetta:

  1. luodaan turvallisempi digitaalinen tila, jossa kaikkien digitaalisten palvelujen käyttäjien perusoikeuksia suojellaan;
  2. luoda tasapuoliset toimintaedellytykset innovoinnin, kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi sekä Euroopan sisämarkkinoilla että maailmanlaajuisesti.

Mitä ovat digitaaliset palvelut?

Digitaalisiin palveluihin kuuluu laaja verkkopalvelujen ryhmä yksinkertaisista verkkosivustoista internetin infrastruktuuripalveluihin ja verkkoalustoihin.

Digipalvelusäädöksessä täsmennetyt säännöt koskevat ensisijaisesti verkossa toimivia välittäjiä ja alustoja. Esimerkiksi verkossa toimivat markkinapaikat, sosiaaliset verkostot, sisällönjakoalustat, sovelluskaupat sekä online-matka- ja majoitusalustat.

Digitaalisia markkinoita koskeva säädös sisältää sääntöjä, jotka koskevat portinvartijan verkkoalustoja. Portinvartija-alustat ovat digitaalisia alustoja, joilla on systeeminen rooli sisämarkkinoilla ja jotka toimivat pullonkauloina yritysten ja kuluttajien välillä tärkeille digitaalisille palveluille. Jotkin näistä palveluista kuuluvat myös digitaalisia palveluja koskevan säädöksen soveltamisalaan, mutta eri syistä ja erityyppisillä säännöksillä.

Miksi tarvitsemme uusia sääntöjä?

Digitaalisten palvelujen nopea ja laajamittainen kehitys on ollut keskeinen osa elämäämme vaikuttavia digitaalisia muutoksia. On ilmestynyt monia uusia tapoja kommunikoida, tehdä ostoksia tai käyttää tietoja verkossa, ja ne kehittyvät jatkuvasti. Meidän on varmistettava, että EU:n lainsäädäntö kehittyy niiden mukana.

Verkkoalustat ovat tuoneet merkittäviä etuja kuluttajille ja innovoinnille ja auttaneet Euroopan unionin sisämarkkinoiden tehostamista. Ne ovat myös helpottaneet rajatylittävää kauppaa unionissa ja sen ulkopuolella. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia monille eurooppalaisille yrityksille ja kauppiaille helpottamalla niiden laajentumista ja pääsyä uusille markkinoille.

Vaikka tämän muutoksen hyödyistä vallitsee laaja yksimielisyys, esiin nousevilla ongelmilla on lukuisia seurauksia yhteiskunnallemme ja taloudellemme. Keskeinen huolenaihe on laittomien tavaroiden, palvelujen ja sisällön kauppa ja vaihto verkossa. Myös manipuloivat algoritmiset järjestelmät väärinkäyttävät verkkopalveluja disinformaation leviämisen lisäämiseksi ja muihin haitallisiin tarkoituksiin. Nämä uudet haasteet ja tapa, jolla alustat käsittelevät niitä, vaikuttavat merkittävästi perusoikeuksiin verkossa.

Vaikka EU:n tasolla on toteutettu erilaisia kohdennettuja alakohtaisia toimia, on edelleen merkittäviä aukkoja ja oikeudellisia rasitteita, joihin on puututtava.

Yhteiskunnan ja talouden kiihtyvä digitalisointi on luonut tilanteen, jossa muutamat suuret alustat hallitsevat digitaalitalouden tärkeitä ekosysteemejä. Ne ovat nousseet portinvartijoiksi digitaalisilla markkinoilla, joilla on valta toimia yksityisinä sääntöjen laatijoina. Nämä säännöt johtavat toisinaan epäoikeudenmukaisiin ehtoihin näitä alustoja käyttäville yrityksille ja kuluttajien valinnanvaran vähenemiseen.

Nämä kehityssuuntaukset huomioon ottaen Eurooppa tarvitsee nykyaikaisen oikeudellisen kehyksen, jolla varmistetaan käyttäjien turvallisuus verkossa, luodaan johtoasemassa olevien perusoikeuksien suojelu ja ylläpidetään oikeudenmukaista ja avointa verkkoalustaympäristöä.

Mikä on ollut prosessi tähän mennessä ja miten sidosryhmät ovat osallistuneet asiaan?

Komissio kuuli useita sidosryhmiä valmistellessaan tätä lainsäädäntöpakettia. Näihin sidosryhmiin kuuluivat yksityinen sektori, digitaalisten palvelujen käyttäjät, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, kansalliset viranomaiset, tiedeyhteisö, tekninen yhteisö, kansainväliset järjestöt ja suuri yleisö. Lisäksi toteutettiin useita täydentäviä kuulemisvaiheita, jotta sidosryhmien näkemykset digitaalisiin palveluihin ja alustoihin liittyvistä kysymyksistä voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon.

Komissio kuuli sidosryhmiä tukeakseen edelleen komission työtä tällä alalla kesän 2020 aikana. Näyttöä käytettiin sellaisten erityiskysymysten tunnistamiseen, jotka saattavat edellyttää EU:n tason toimia digipalvelusäädöksen ja DMA:n yhteydessä. Euroopan kansalaiset ja muut kuin Euroopan kansalaiset ja järjestöt olivat tervetulleita osallistumaan tähän kuulemiseen.

Komissio teki ehdotukset joulukuussa 2020, ja 25. maaliskuuta 2022 päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen digitaalisia markkinoita koskevasta säädöksestä ja 23. huhtikuuta 2022 digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä.

Seuraavat vaiheet

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti hyväksyi digitaalisia palveluja koskevan paketin ensimmäisessä käsittelyssä heinäkuussa 2022, Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt sekä digitaalisia palveluja koskevan säädöksen että digitaalisia markkinoita koskevan säädöksen, jonka molempien toimielinten puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. DMA tuli voimaan 1. marraskuuta 2022 ja digipalvelusäädös tulee voimaan 16. marraskuuta 2022.

Digipalvelusäädöstä sovelletaan suoraan koko EU:n alueella, ja sitä sovelletaan 15 kuukautta tai 1. tammikuuta 2024 alkaen sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin, voimaantulon jälkeen. Mitä tulee erittäin suuriin verkkoalustoihin ja erittäin suuriin verkossa toimiviin hakukoneisiin liittyviin velvoitteisiin, DSA:ta sovelletaan aikaisemmasta ajankohdasta eli neljän kuukauden kuluttua niiden nimeämisestä.

Digitaalipalvelusäädöksen aikajanan visuaalinen näyttäminen

DMA julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12. lokakuuta 2022 alkaen. DMA on nyt tullut voimaan, ja se tulee voimaan kuusi kuukautta myöhemmin. Nimetyillä portinvartijoilla on enintään kuusi kuukautta komission nimeämispäätöksen jälkeen, jotta varmistetaan digitaalisia markkinoita koskevassa säädöksessä säädettyjen velvoitteiden noudattaminen.

Digitaalisia markkinoita koskevan säädöksen aikajanan visuaalinen näyttäminen

Vaikutustenarvioinnit ja julkiset kuulemiset

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digital Markets Act: Commission organises stakeholder workshops on messaging interoperability and app stores

The Commission has just opened registration for two Digital Markets Act (DMA) technical workshops in the coming weeks. This will give interested stakeholders the possibility to provide input and views on how designated gatekeepers, digital platforms that provide an important gateway between business users and consumers, should comply with certain specific obligations envisaged by the new rules.

Related Content

Big Picture

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dig deeper

See Also

Verkkoalustat

Euroopan komissio pyrkii edistämään ympäristöä, jossa verkkoalustat menestyvät, kohtelevat käyttäjiä oikeudenmukaisesti ja toteuttavat toimia laittoman sisällön leviämisen rajoittamiseksi.