Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Balík aktu o digitálnych službách

Cieľom aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva používateľov, a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky.

CC0 - Európa pripravená na digitálny vek: Nové pravidlá pre digitálne platformy
fix-empty

Európska komisia navrhla dve legislatívne iniciatívy na modernizáciu pravidiel upravujúcich digitálne služby v EÚ: akt o digitálnych službách (DSA) a akt o digitálnych trhoch (DMA). Komisia predložila návrhy v decembri 2020 a 25. marca 2022 dosiahla politickú dohodu o akte o digitálnych trhoch a 23. apríla 2022 o akte o digitálnych službách.

Spoločne tvoria jednotný súbor nových pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať v celej EÚ s cieľom vytvoriť bezpečnejší a otvorenejší digitálny priestor.

Akt o digitálnych službách a akt o digitálnych službách majú dva hlavné ciele:

  1. vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva všetkých používateľov digitálnych služieb;
  2. vytvoriť rovnaké podmienky na podporu inovácií, rastu a konkurencieschopnosti, a to tak na európskom jednotnom trhu, ako aj na celom svete.

Čo sú to digitálne služby?

Medzi digitálne služby patrí veľká kategória online služieb, od jednoduchých webových sídel až po služby internetovej infraštruktúry a online platformy.

Pravidlá uvedené v DSA sa týkajú predovšetkým online sprostredkovateľov a platforiem. Napríklad online trhy, sociálne siete, platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online platformy na cestovanie a ubytovanie.

Akt o digitálnych trhoch obsahuje pravidlá, ktorými sa riadia online platformy strážcov prístupu. Platformy strážcov prístupu sú digitálne platformy so systémovou úlohou na vnútornom trhu, ktoré fungujú ako prekážky medzi podnikmi a spotrebiteľmi, pokiaľ ide o dôležité digitálne služby. Na niektoré z týchto služieb sa vzťahuje aj akt o digitálnych službách, ale z rôznych dôvodov a s rôznymi typmi ustanovení.

Prečo potrebujeme nové pravidlá?

Rýchly a rozsiahly rozvoj digitálnych služieb bol stredobodom digitálnych zmien, ktoré ovplyvňujú náš život. Objavili sa mnohé nové spôsoby komunikácie, nakupovania alebo prístupu k informáciám online a neustále sa vyvíjajú. Musíme zabezpečiť, aby sa európske právne predpisy vyvíjali spolu s nimi.

Online platformy priniesli významné výhody pre spotrebiteľov a inovácie a pomohli zefektívniť vnútorný trh Európskej únie. Takisto uľahčili cezhraničné obchodovanie v rámci Únie aj mimo nej. To otvorilo nové príležitosti pre rôzne európske podniky a obchodníkov tým, že uľahčilo ich expanziu a prístup na nové trhy.

Hoci existuje široký konsenzus o prínosoch tejto transformácie, vznikajúce problémy majú mnohé dôsledky pre našu spoločnosť a hospodárstvo. Hlavným problémom je obchod a výmena nezákonného tovaru, služieb a obsahu online. Online služby sú tiež zneužívané manipulatívnymi algoritmickými systémami na zosilnenie šírenia dezinformácií a na iné škodlivé účely. Tieto nové výzvy a spôsob, akým ich platformy riešia, majú významný vplyv na základné práva online.

Napriek širokej škále cielených odvetvových intervencií na úrovni EÚ stále existujú značné medzery a právne zaťaženie, ktoré treba riešiť.

Zrýchlenie digitalizácie spoločnosti a hospodárstva vytvorilo situáciu, keď niekoľko veľkých platforiem kontroluje dôležité ekosystémy v digitálnom hospodárstve. Objavili sa ako strážcovia prístupu na digitálnych trhoch s právomocou konať ako súkromní tvorcovia pravidiel. Tieto pravidlá niekedy vedú k nespravodlivým podmienkam pre podniky, ktoré tieto platformy používajú, a k menšiemu výberu pre spotrebiteľov.

Vzhľadom na tento vývoj si Európa vyžaduje moderný právny rámec, ktorý zabezpečí bezpečnosť používateľov na internete, zavedie riadenie s ochranou základných práv v popredí a zachová spravodlivé a otvorené prostredie online platforiem.

Aký bol doterajší proces a ako sa zapojili zainteresované strany?

Komisia pri príprave tohto legislatívneho balíka konzultovala so širokou škálou zainteresovaných strán. Medzi tieto zainteresované strany patril súkromný sektor, používatelia digitálnych služieb, organizácie občianskej spoločnosti, vnútroštátne orgány, akademická obec, technická komunita, medzinárodné organizácie a široká verejnosť. Vykonalo sa aj celý rad doplňujúcich konzultačných krokov s cieľom plne zachytiť názory zainteresovaných strán na otázky týkajúce sa digitálnych služieb a platforiem.

Komisia počas leta 2020 konzultovala so zainteresovanými stranami svoju prácu v tejto oblasti. Dôkazy sa použili na identifikáciu konkrétnych problémov, ktoré si môžu vyžadovať zásah na úrovni EÚ v kontexte aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch. Európski a neeurópski občania a organizácie boli vítaní, aby prispeli k tejto konzultácii.

Komisia predložila návrhy v decembri 2020 a 25. marca 2022 dosiahla politickú dohodu o akte o digitálnych trhoch a 23. apríla 2022 o akte o digitálnych službách.

Ďalšie kroky

Po prijatí balíka o digitálnych službách v prvom čítaní Európskym parlamentom v júli 2022 prijala Rada Európskej únie akt o digitálnych službách aj akt o digitálnych trhoch, ktoré podpísali predsedovia oboch inštitúcií a ktoré boli uverejnené v úradnom vestníku. Akt o digitálnych trhoch nadobudol účinnosť 1. novembra 2022 a akt o digitálnych službách nadobudol účinnosť 16. novembra 2022. Akt o digitálnych službách bol uverejnený v úradnom vestníku 27. októbra 2022.

Akt o digitálnych službách bude priamo uplatniteľný v celej EÚ a bude sa uplatňovať pätnásť mesiacov alebo od 1. januára 2024, podľa toho, čo nastane neskôr, po nadobudnutí účinnosti. Pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov, akt o digitálnych službách sa bude uplatňovať od skoršieho dátumu, t. j. štyroch mesiacov po ich označení.

Vizuálne zobrazenie časovej osi aktu o digitálnych službách

DMA bol 12. októbra 2022 uverejnený v úradnom vestníku. Akt o digitálnych trhoch teraz nadobudol účinnosť a začne sa uplatňovať o šesť mesiacov neskôr. Určení strážcovia prístupu budú mať maximálne šesť mesiacov po rozhodnutí Komisie o určení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinností stanovených v akte o digitálnych trhoch.

Vizuálne zobrazenie časovej osi aktu o digitálnych trhoch

Posúdenia vplyvu a verejné konzultácie

 

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digital Markets Act: Commission organises stakeholder workshops on messaging interoperability and app stores

The Commission has just opened registration for two Digital Markets Act (DMA) technical workshops in the coming weeks. This will give interested stakeholders the possibility to provide input and views on how designated gatekeepers, digital platforms that provide an important gateway between business users and consumers, should comply with certain specific obligations envisaged by the new rules.

Related Content

Big Picture

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Dig deeper

See Also

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.