Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online Πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να προωθήσει ένα περιβάλλον όπου οι επιγραμμικές πλατφόρμες ευδοκιμούν, αντιμετωπίζουν δίκαια τους χρήστες και λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

    Εικονογράφηση επιγραμμικών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων

CC0

Τι είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και γιατί είναι σημαντικές

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες αποτελούν ισχυρές κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία της Ευρώπης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των καταστημάτων δημιουργικού περιεχομένου, των καταστημάτων εφαρμογών, των ιστοτόπων σύγκρισης τιμών, των πλατφορμών για τη συνεργατική οικονομία, καθώς και των μηχανών αναζήτησης. Αυξάνουν τις επιλογές των καταναλωτών, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία.

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν κοινά βασικά χαρακτηριστικά, όπως η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηστών, η συλλογή και χρήση δεδομένων σχετικά με αυτές τις αλληλεπιδράσεις και τα αποτελέσματα δικτύου. Αυτά τα εφέ δικτύου κάνουν τη χρήση των πλατφορμών με τους περισσότερους χρήστες πιο πολύτιμη για άλλους χρήστες.

Σήμερα, 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της ΕΕ πωλούν ήδη αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ πάνω από το 50 % των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πωλούν μέσω επιγραμμικών αγορών πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις επιγραμμικές πλατφόρμες επικεντρώνεται στην προώθηση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, νόμιμου και με γνώμονα την καινοτομία στην ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προσδιόρισε βασικούς τομείς ενδιαφέροντος στην ανακοίνωσή της για τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι κατευθυντήριες αρχές πολιτικής είναι οι εξής:

  1. δημιουργία και διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για συγκρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες·
  2. διασφάλιση υπεύθυνης συμπεριφοράς των επιγραμμικών πλατφορμών για την προστασία των βασικών αξιών·
  3. να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις επιγραμμικές πλατφόρμες·
  4. να διατηρηθούν οι αγορές ανοικτές και χωρίς διακρίσεις για την προώθηση μιας οικονομίας που βασίζεται στα δεδομένα.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) τον Δεκέμβριο του 2020. Μαζί με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές, ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές θα δημιουργήσει έναν ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο για όλους τους χρήστες και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Η DSA έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους: 

  1. Αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο·
  2. Θέσπιση ενός ισχυρού πλαισίου διαφάνειας και λογοδοσίας για τις επιγραμμικές πλατφόρμες·
  3. Προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας αγοράς.

Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στη σχέση μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών

Ο κανονισμός για τις επιγραμμικές σχέσεις μεταξύ πλατφορμών θεσπίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την ελάχιστη διαφάνεια και τα δικαιώματα προσφυγής. Προστατεύει τις εταιρείες που εξαρτώνται από επιγραμμικές πλατφόρμες για την προσέγγιση των καταναλωτών, διαφυλάσσοντας παράλληλα το δυναμικό καινοτομίας των πλατφορμών.

Το παρατηρητήριο της ΕΕ για την οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών συνοδεύει τον κανονισμό. Παρακολουθεί και αναλύει τις τελευταίες τάσεις και ζητήματα στην οικονομία των διαδικτυακών πλατφορμών. Ως επιχείρηση σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μπορείτε να βοηθήσετε στον εντοπισμό των κύριων ζητημάτων, μοιράζοντας τις εμπειρίες σας μέσω ενός ειδικού ιστότοπου.

Σύσταση σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου τον Μάρτιο του 2018. Αυτό βασίζεται στην ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, του Σεπτεμβρίου 2017, με την οποία μεταφράζεται η πολιτική δέσμευση σε (μη δεσμευτική) νομική μορφή.

Αλγοριθμική διαφάνεια

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή διενεργεί εις βάθος ανάλυση της αλγοριθμικής διαφάνειας και λογοδοσίας. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα παράσχει μια εις βάθος μελέτη του ρόλου των αλγορίθμων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ειδικότερα, πώς διαμορφώνουν, φιλτράρουν ή εξατομικεύουν τις ροές πληροφοριών.

Ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας δημιουργούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Ωστόσο, νέοι τρόποι εργασίας έρχονται επίσης με νέες προκλήσεις. Καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να ταξινομηθεί σωστά το καθεστώς απασχόλησης των ατόμων, οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις ανεπαρκή εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική προστασία για ορισμένους. Επιπλέον, η χρήση αλγορίθμων στην εργασία σε πλατφόρμες μπορεί να εγείρει ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας. 

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Η Επιτροπή δημιουργεί ομάδα υψηλού επιπέδου για την παροχή συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την εφαρμογή

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

PRESS RELEASE |
Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Η Επιτροπή αρχίζει να συλλέγει τους αριθμούς χρηστών της πλατφόρμας και διαβουλεύεται σχετικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης και διερεύνησης

Σήμερα είναι η προθεσμία που ορίζεται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) ώστε όλες οι επιγραμμικές πλατφόρμες και οι επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης (εκτός από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) να δημοσιεύουν για πρώτη φορά τους αριθμούς χρηστών τους στην ΕΕ.

PRESS RELEASE |
ΕΕ-Ινδία: το νέο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας θα ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, των πράσινων τεχνολογιών και του εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ενίσχυσαν τη σχέση τους ως στρατηγικών εταίρων με τη σύσταση νέου Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Διαδικτυακές πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Geoblocking

Η Επιτροπή έθεσε τέλος στους αδικαιολόγητους κανόνες γεωγραφικού αποκλεισμού, οι οποίοι υπονομεύουν τις διαδικτυακές αγορές και τις διασυνοριακές πωλήσεις στην ΕΕ.

Βλ. επίσης

κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρρίπτει τους διαδικτυακούς φραγμούς, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Δέσμη μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλέστερου ψηφιακού χώρου όπου προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.