Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkkoalustat

Euroopan komissio pyrkii edistämään ympäristöä, jossa verkkoalustat menestyvät, kohtelevat käyttäjiä oikeudenmukaisesti ja toteuttavat toimia laittoman sisällön leviämisen rajoittamiseksi.

    Verkkoalustojen ja sosiaalisten verkostojen havainnollistaminen

CC0

Mitkä ovat verkkoalustat ja miksi ne ovat tärkeitä

Verkkoalustat ovat vahvoja innovoinnin vetureita ja niillä on tärkeä rooli Euroopan digitaalisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Ne kattavat monenlaisia toimintoja, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, sosiaalinen media, luovan sisällön myyntipisteet, sovelluskaupat, hintavertailusivustot, yhteistyötalouden alustat sekä hakukoneet. Ne lisäävät kuluttajien valinnanvaraa, parantavat teollisuuden tehokkuutta ja kilpailukykyä ja voivat lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista yhteiskuntaan.

Verkkoalustoilla on keskeisiä ominaisuuksia, kuten tieto- ja viestintätekniikan käyttö käyttäjien välisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi, tällaista vuorovaikutusta koskevien tietojen kerääminen ja käyttö sekä verkkovaikutukset. Nämä verkkovaikutukset tekevät alustojen käytöstä useimpien käyttäjien kanssa arvokkainta muille käyttäjille.

Tällä hetkellä miljoona EU:n yritystä myy tavaroita ja palveluja verkkoalustojen kautta, ja yli 50 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä myy verkossa toimivien markkinapaikkojen kautta yli rajojen.

Euroopan komission lähestymistapa verkkoalustoihin keskittyy luottavaisen, laillisen ja innovaatiovetoisen ympäristön edistämiseen. Tätä varten komissio määritteli verkkoalustoja koskevassa tiedonannossaan keskeiset kiinnostuksen kohteet. Ohjaavat poliittiset periaatteet ovat seuraavat:

  1. luoda ja ylläpitää tasapuolisia toimintaedellytyksiä vertailukelpoisille digitaalisille palveluille;
  2. varmistaa verkkoalustojen vastuullinen käyttäytyminen ydinarvojen suojaamiseksi;
  3. edistetään luottamusta ja avoimuutta ja varmistetaan oikeudenmukaisuus verkkoalustoilla;
  4. pidetään markkinat avoimina ja syrjimättöminä datavetoisen talouden edistämiseksi.

Digitaalisia palveluja koskeva laki

Komissio antoi joulukuussa 2020 ehdotuksen digitaalisia palveluja koskevaksi säädökseksi. Yhdessä digitaalisia markkinoita koskevan säädöksen kanssa digipalvelusäädös luo turvallisemman ja avoimemman digitaalisen tilan kaikille käyttäjille ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.

Digipalvelusopimuksella on kolme erityistavoitetta: 

  1. Suojella kuluttajia ja heidän perusoikeuksiaan verkossa tehokkaammin;
  2. Luodaan verkkoalustoille vahva avoimuus- ja vastuuvelvollisuuskehys;
  3. Edistää innovointia, kasvua ja kilpailukykyä sisämarkkinoilla.

EU:n asetus oikeudenmukaisuudesta ja avoimuudesta verkkoalustojen välisissä suhteissa

Verkkoalustojen ja yritysten välisistä suhteista annetulla asetuksella luodaan yhdenmukaistettu kehys vähimmäisavoimuudelle ja muutoksenhakuoikeuksille. Sillä suojellaan yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia verkkoalustoista kuluttajien tavoittamiseksi, ja samalla turvataan alustojen innovointipotentiaali.

Asetuksen liitteenä on verkkopohjaista alustataloutta käsittelevä EU:n seurantakeskus. Se seuraa ja analysoi verkkoalustatalouden viimeisimpiä suuntauksia ja kysymyksiä. Verkkoalustalla toimivana yrityksenä voit auttaa tunnistamaan tärkeimmät ongelmat jakamalla kokemuksiasi erityisen verkkosivuston kautta.

Suositus toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi tehokkaasti

Komissio antoi maaliskuussa 2018 suosituksen toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi. Tämä perustuu syyskuussa 2017 annettuun tiedonantoon laittoman verkkosisällön torjunnasta, jossa poliittinen sitoumus muunnetaan (ei-sitovaksi) oikeudelliseksi muodoksi.

Algoritminen läpinäkyvyys

Euroopan parlamentin pyynnöstä komissio tekee perusteellisen analyysin algoritmisesta avoimuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Pilottihankkeessa tehdään perusteellinen tutkimus algoritmien roolista digitaalitaloudessa ja yhteiskunnassa. Erityisesti, miten ne muotoilevat, suodattavat tai personoivat tietovirtoja.

Digitaaliset työvoimaalustat

Digitaaliset työvoimaalustat luovat mahdollisuuksia yrityksille, työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sekä parantavat palvelujen saatavuutta kuluttajille. Uudet työtavat tuovat kuitenkin mukanaan myös uusia haasteita. Ihmisten työsuhdetta on yhä vaikeampi luokitella oikein, mikä johtaa joissakin tapauksissa riittämättömiin työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan. Lisäksi algoritmien käyttö alustatyössä voi herättää kysymyksiä vastuullisuudesta ja avoimuudesta. 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaalisia palveluja koskeva säädös: Komissio vahvistaa säännöt erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkossa toimivien hakukoneiden valvontamaksuista

Digipalvelusäädöksen mukaan komissiolla on valtuudet määrätä valvonnassaan oleville palveluntarjoajille maksu, joka on tarkoitus periä ensimmäisen kerran syksyllä 2023.  Komissio on tänään vahvistanut yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt tällaisten valvontamaksujen perimiseksi.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Syventävää tietoa

Geoblokkaus

Komissio lopetti perusteettomat maarajoitukset, jotka heikentävät verkko-ostoksia ja rajatylittävää myyntiä.

Katso myös

Digitaalisia palveluja koskeva säädöspaketti

Digitaalisia palveluja koskevalla säädöksellä ja digitaalimarkkinasäädöksellä pyritään luomaan turvallisempi digitaalinen tila, jossa käyttäjien perusoikeuksia suojellaan, ja luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille.