Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Veebiplatvormid

Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada keskkonda, kus veebiplatvormid edenevad, kohtlevad kasutajaid õiglaselt ja võtavad meetmeid ebaseadusliku sisu leviku piiramiseks.

    Veebiplatvormide ja sotsiaalvõrgustike illustratsioon

CC0

Mis on veebiplatvormid ja miks need on olulised

Veebiplatvormid on innovatsiooni tugevad edasiviijad ning neil on oluline roll Euroopa digitaalses ühiskonnas ja majanduses. Need hõlmavad mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas internetipõhiseid kauplemiskohti, sotsiaalmeediat, loomesisu müügipunkte, rakenduste kauplusi, hinnavõrdluse veebisaite, jagamismajanduse platvorme ja otsingumootoreid. Need suurendavad tarbijate valikuvõimalusi, parandavad tööstuse tõhusust ja konkurentsivõimet ning võivad suurendada kodanikuühiskonna osalemist ühiskonnas.

Veebiplatvormidel on ühised põhiomadused, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine, et hõlbustada kasutajatevahelist suhtlust, selliste koostoimete kohta andmete kogumine ja kasutamine ning võrguefektid. Need võrguefektid muudavad platvormid, kus enamik kasutajaid on teiste kasutajate jaoks kõige väärtuslikumad.

Praegu müüb juba miljon ELi ettevõtjat kaupu ja teenuseid veebiplatvormide kaudu ning rohkem kui 50 % väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest, kes müüvad internetipõhiste kauplemiskohtade kaudu, müüvad piiriüleselt.

Euroopa Komisjoni lähenemisviis veebiplatvormidele keskendub usaldusliku, seadusliku ja innovatsioonipõhise keskkonna edendamisele ELis. Selleks määras komisjon oma teatises veebiplatvormide kohta kindlaks peamised huvivaldkonnad. Poliitilised juhtpõhimõtted on järgmised:

  1. luua ja säilitada võrdsed tingimused võrreldavate digiteenuste jaoks;
  2. tagada digiplatvormide vastutustundlik käitumine, et kaitsta põhiväärtusi;
  3. suurendada usaldust, läbipaistvust ja tagada veebiplatvormide õiglus;
  4. hoida turud avatuna ja mittediskrimineerivatena, et edendada andmepõhist majandust.

Digiteenuste õigusakt

Komisjon võttis 2020. aasta detsembris vastu digiteenuste õigusakti ettepaneku. Koos digiturgude õigusaktiga loob digiteenuste õigusakt ohutuma ja avatuma digiruumi kõigile kasutajatele ning tagab ettevõtjatele võrdsed võimalused.

Digiteenuste õigusaktil on kolm konkreetset eesmärki: 

  1. Kaitsta tõhusamalt tarbijaid ja nende põhiõigusi internetis;
  2. Luua digiplatvormide jaoks võimas läbipaistvus- ja aruandlusraamistik;
  3. Edendada innovatsiooni, majanduskasvu ja konkurentsivõimet ühtsel turul.

ELi määrus, milles käsitletakse veebiplatvormide ja ettevõtjate vaheliste suhete õiglust ja läbipaistvust

Veebiplatvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitleva määrusega kehtestatakse ühtlustatud raamistik minimaalse läbipaistvuse ja kahju hüvitamise õiguste kohta. See kaitseb tarbijaid jõudmisel veebiplatvormidest sõltuvaid ettevõtteid, kaitstes samal ajal platvormide innovatsioonipotentsiaali.

Määrusele on lisatud veebiplatvormipõhise majanduse ELi vaatluskeskus. Ta jälgib ja analüüsib veebiplatvormimajanduse viimaseid suundumusi ja probleeme. Veebiplatvormil tegutseva ettevõttena saate aidata kindlaks teha peamised probleemid, jagades oma kogemusi spetsiaalse veebisaidi kaudu.

Soovitus meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu

Komisjon esitas 2018. aasta märtsis soovituse meetmete kohta, millega tulemuslikult võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. See põhineb 2017. aasta septembri teatisel ebaseadusliku veebisisu vastu võitlemise kohta, millega muudetakse poliitiline kohustus (mittesiduv) õiguslikuks vormiks.

Algoritmiline läbipaistvus

Euroopa Parlamendi taotlusel analüüsib komisjon põhjalikult algoritmide läbipaistvust ja vastutust. Katseprojekti raames uuritakse põhjalikult algoritmide rolli digitaalmajanduses ja -ühiskonnas. Eelkõige, kuidas nad kujundavad, filtreerivad või isikupärastavad teabevoogusid.

Digitaalsed tööplatvormid

Digitaalsed tööplatvormid loovad võimalusi ettevõtjatele, töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele ning parandavad tarbijate juurdepääsu teenustele. Uute tööviisidega kaasnevad aga ka uued väljakutsed. Inimeste tööhõivestaatuse õige liigitamine muutub üha raskemaks, mis põhjustab mõnel juhul ebapiisavaid töötajate õigusi ja sotsiaalkaitset. Lisaks võib algoritmide kasutamine platvormitöös tõstatada küsimusi vastutuse ja läbipaistvuse kohta. 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Mine süvitsi

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks

e-kaubanduse eeskirjad ELis

Euroopa Komisjon kõrvaldab internetitõkked, et inimestel oleks täielik juurdepääs kõigile ELi ettevõtjate pakutavatele kaupadele ja teenustele.

Digiteenuste õigusakti pakett

Digiteenuste õigusakti ja digiturgude õigusakti eesmärk on luua turvalisem digiruum, kus kaitstakse kasutajate põhiõigusi, ning luua ettevõtjatele võrdsed tingimused.