Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Avasta eIDAS

Kasutage ära piiriüleseid ärivõimalusi, et suurendada oma ettevõtte tõhusust ja turvalisust ning parandada kasutajakogemust.

  Linn, kus on kujutatud andmeid

Mis on eIDAS?

eIDAS tähistab elektroonilisi identifitseerimis-, autentimis- ja usaldusteenuseid. EIDASe määrusega kehtestati raamistik, millega tagatakse, et ettevõtjatevaheline elektrooniline suhtlus on turvalisem, kiirem ja tõhusam, olenemata sellest, millises Euroopa riigis nad aset leiavad. See on Euroopa määrus, millega loodi ühtne e-identimise (eID) ja usaldusteenuste raamistik, muutes teenuste osutamise kogu Euroopa Liidus lihtsamaks.

eIDAS edendas koostalitlusvõimet 27 ELi liikmesriigis, tagades, et riigid tunnustavad vastastikku üksteise teavitatud e-identimise süsteeme. Samuti tagatakse sellega, et määruse nõuetele vastavate teenuseosutajate osutatavaid usaldusteenuseid saab kohtumenetluses tõendina aktsepteerida.

EIDASe määrus suurendas ettevõtjate jaoks tehingute turvalisuse taset ja pakub mitmeid muid eeliseid, sealhulgas:

 • väiksem halduskoormus elektrooniliste tehingute puhul teiste ettevõtjate, klientide ja haldusasutustega;
 • tõhusamad äriprotsessid;
 • kulude märkimisväärne vähenemine ja kasumi suurenemine;
 • turvalisemad elektroonilised tehingud, mis suurendavad tarbijate usaldust ja suurendavad potentsiaalset tarbijabaasi.

eIDAS ja ettevõtted

E-identimise ja usaldusteenuste kasutuselevõtt teie ettevõttes võib tuua teie ettevõttele mitmeid eeliseid. Need eelised võib jagada kolmeks põhivaldkonnaks:

 1. parem kasutajakogemus: sujuva teeninduse ja toodete kohaletoimetamise tagamine. Klientide usalduse saavutamine on oluline iga ettevõtte jaoks ja aitab suurendada klientide rahulolu, keskendudes nende suhete loomisele.
 2. suurem turvalisus ja vastutus: eIDASe määrus tagab pooltevahelise suurema kindluse tänu turvalistele lahendustele ja õiguskindlusele.
 3. suurem tõhusus: tänu vähendatud protsessitsüklitele, suuremahulisele automatiseerimisele, ülesannete lihtsustatud ja kiiremale täitmisele ning üldiste kulude vähendamisele, säilitades samal ajal toodete, teenuste ja toe kvaliteedi.

Suured ja väikesed ettevõtted saavad kasutada eIDASe lahendusi nii ettevõtjatevahelistes kui ka ettevõtjatevahelistes tehingutes. eIDAS annab ettevõtetele võimaluse teostada tugevamat kontrolli klientide ja teiste ettevõtete identiteedi üle.

See on eriti kasulik, kui kaubeldakse piiratud kasutusega kaupadega, näiteks alkoholiga, suure väärtusega tehinguteks, näiteks kunstiteoste müügiks ja suurte rahasummade ülekandmiseks. Samuti võimaldab see ettevõtetel laiendada oma kliendibaasi, tagades klientide ja ettevõtjate usaldusväärse tuvastamise teistes ELi riikides.

eIDASe lahendused aitavad ettevõtetel teha ka piiriüleseid tehinguid. EIDASe määruse kohaselt peavad kõik ELi riigid tunnustama välismaiseid e-identimise süsteeme, millest on Euroopa Komisjonile teatatud ja paljud on selle juba rakendamisel. Liikmesriigid võivad teatada ka oma riiklikest e-identimise süsteemidest, kuid võivad otsustada mitte avada neid süsteeme erasektorile, kuigi neid julgustatakse seda tegema.

Uurige, kas teie riigis on e-identimise süsteemist teavitatud.

EIDASe määruse kohased usaldusteenused toetavad ka ettevõtjaid.

 • E-allkiri (e-allkiri): dokumendi või andmekogumi sisuga nõustumise väljendamine elektroonilisel kujul. Kvalifitseeritud e-allkirjadel on sama õiguslik toime kui käsitsi kirjutatud allkirjadel.
 • E-tempel (e-tempel): oma funktsiooni poolest sarnaneb see traditsioonilise äritempliga. Seda saab kohaldada elektroonilise dokumendi suhtes, et tagada dokumendi päritolu ja terviklus.
 • Elektrooniline ajatempel (eTimestamp): siduda elektrooniline dokument, nagu ostutellimus, konkreetse ajaga, mis tõendab, et dokument oli sel ajal olemas.
 • Veebisaidi autentimissertifikaadid (WAC): elektroonilised sertifikaadid, mis tõestavad teie klientidele, et teie veebisait on usaldusväärne ja usaldusväärne. Nad tagavad, et veebisait on seotud isikuga, kellele sertifikaat on välja antud. Samuti aitavad nad vältida andmepüüki.
 • Elektrooniline registreeritud kättetoimetamise teenus (eDelivery): võimaldab kasutajal saata andmeid elektrooniliselt. See annab tõendi dokumendi saatmise ja kättetoimetamise kohta ning kaitseb teie ettevõtet kaotsimineku, varguse, kahjustumise või volitamata muutmise ohu eest.

Erasektor on juba hakanud neid kasutama erinevates sektorites, näiteks e-allkirjade kasutamine professionaalsete teenuste ja finantsteenuste sektoris.

Finantsteenuste sektor

Finantsteenuste sektor on üks suurimaid e-identimise ja usaldusteenuste võimalikke kasusaajaid, kuna need võivad pakkuda märkimisväärseid ärivõimalusi ja paremaid piiriüleseid teenuseid.

Tehingute tuvastamine, autentimine ja kindlustamine finantsteenuste sektoris on muutumas väga digitaliseerituks, et kohaneda klientide kasvava nõudlusega internetipõhiste teenuste järele ja tulla toime raskemate nõuete täitmisega.

EID ja usaldusteenused võimaldavad ettevõtetel kasutada selliseid pardalemineku võimalusi nagu „tunne oma klienti“. Tunne oma klienti on kliendi (või potentsiaalsete klientide) isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise protsess. Seda teevad ettevõtted, et hinnata ärisuhtega seotud võimalikke riske, näiteks rahapesu. Tänu eIDASe lahendustele, nagu teavitatud e-identimine, on see protsess, mida saab teha peaaegu täielikult veebis. Nende protsesside digiteerimisega saavad ettevõtted keskenduda vähem tegevuse optimeerimisele ja rohkem oma klientidega suhete loomisele.

Näited e-identimise ja usaldusteenuste kasutamise kohta finantsteenuste sektoris on järgmised:

 • EID jaoks
  • kliendi isikusamasuse ja kliendi tundmise ning rahapesuvastaste nõuete täitmise usaldusväärne kontroll
  • uute panga- ja finantsteenuste kontode avamise hõlbustamine klientide juures teistes riikides, kasutades kaugtuvastust ja usaldusväärset tuvastamist ning juurdepääsu kontodele
 • e-allkiri klientidega finantsteenuste lepingute kaugallkirjastamiseks
 • registreeritud elektrooniline kättetoimetamisteenus oluliste dokumentide, näiteks lepinguliste kokkulepete kiireks ja turvaliseks vahetamiseks

Infograafik: EID ja usaldusteenused finantsteenuste sektoris (pdf)

Online-jaekaubandussektor

Internetipõhine jaemüük on läbimas suuri muutusi, et kohaneda digiteerimise lainega. Ettevõtted peavad kasutama tehnoloogiat, et arendada loomingulisi lahendusi klientide ligimeelitamiseks. Seda saab teha, pakkudes paremat veebikogemust ning luues usalduse ettevõtja ja tarbija suhte vastu.

Turvalised elektroonilised tehingud on eriti olulised internetis toimuva äritegevuse jaoks. Usaldusväärsete lahenduste kasutamine e-identimise ja usaldusteenuste jaoks on võtmetähtsusega. EIDASe määrusega on ette nähtud terviklik õigusraamistik, et tagada selline usaldusväärsus ning õiguslik kehtivus ja kindlus kogu ELis.

E-identimise ja usaldusteenuste kasutamise näited internetipõhise jaemüügi sektoris on järgmised:

 • EID, et kontrollida rangemalt kliente, kes ostavad piiratud kasutusega (nt alkoholi) või kõrge väärtusega kaupu (nt kunstiteosed)
 • e-allkirjad ja eTimestampid, et vähendada kulusid tänu sujuvamatele protsessidele ja tõhustada dokumentide jälgimist
 • kvalifitseeritud veebisaidi autentimissertifikaadid, et suurendada tarbijate usaldust jaemüügi veebisaitide vastu ja vältida andmepüüki

Transpordisektor

Transpordisektoris võivad tehnoloogilised lahendused, sealhulgas eelkõige e-identimine ja usaldusteenused, aidata tagada turvalist ja sujuvat äriprotsessi, mis kõrvaldab kõik üleliigsed sammud.

EID ja usaldusteenused tagavad sujuva, turvalise ja paberivaba dokumentide liikumise saatjate, vedajate, tarnijate ja vastuvõtjate vahel, mis on esmatähtis tellimuste õigeaegseks saabumiseks ja halduskoormusest tulenevate viivituste vältimiseks.

E-identimise ja usaldusteenuste kasutamise näited transpordisektoris on järgmised:

 • EID-i ja usaldusteenuseid saab kasutada kliendi isikusamasuse tõendamiseks, teenusesse turvalise sisselogimiseks ja sõiduki kaugjuhtimise võimaldamiseks kliendi poolt.
 • registreeritud elektrooniline kättetoimetamisteenus lepinguliste dokumentide kiireks ja turvaliseks vahetamiseks
 • eTimestampid vastutuse esiletoomiseks juhul, kui esineb viivitusi, kui kaasatud on erinevad vedajad
 • e-plommid olulistele dokumentidele, nagu veolepingud, mis tõendavad nende päritolu ja terviklikkust, vähendades samal ajal sõltuvust paberdokumentidest

Infograafik: EID ja usaldusteenused transpordisektoris (pdf)

Professionaalsete teenuste sektor

Professionaalsed teenused, sealhulgas advokaadid, notarid, arhitektid ja raamatupidajad, võivad oma äriprotsesside digiteerimise kaudu kasutada e-identimise ja usaldusteenuseid. Teiste ettevõtjate ja klientidega suhtlemisel sõltuvad professionaalsed teenused suurel määral usaldusest eri osapoolte vahel.

E-identimise ja usaldusteenuste (nt e-templid, e-allkirjad ja eTimestampid) kasutamine lihtsustab ettevõtete jaoks aeganõudvaid ametlikke menetlusi.

EID võimaldab professionaalsetel teenustel ära kasutada pardavõimalusi, näiteks läbi viia „tunne oma klienti“, nagu eespool kirjeldatud. 

Sektori digiteerimine e-identimise ja usaldusteenuste kasutamise kaudu vähendab sõltuvust paberipõhistest dokumentidest, säilitades samal ajal jagatud dokumentide kehtivuse ja turvalisuse.

Näited e-identimise ja usaldusteenuste kasutamise kohta kutseteenuste sektoris on järgmised:

 • EID klientide isikusamasuse usaldusväärseks kontrollimiseks, et luua lepinguline suhe ja täita kliendi tundmise nõudeid.
 • e-allkiri ja eTimestamp võimaldavad juristidel täita paberkandjal digitaalseid lepinguid, mis on õiguslikult siduvad
 • vandetõlgid võivad tõlgitud dokumentide kehtivuse tõendamiseks kasutada eSeal’i.
 • elektrooniline registreeritud kättetoimetamisteenus võimaldab igal spetsialistil saata olulisi dokumente, mis vähendavad kaotsimineku, varguse, kahjustumise või muutmise ohtu.

Infograafik: EID ja usaldusteenused kutseteenuste sektoris (pdf)

E-identimise ja usaldusteenuste eelised

Infograafik: E-identimise ja usaldusteenuste lisamine teie ettevõttesse (pdf)

eIDASe juhend ettevõtetele

Saadaval on allalaaditav juhend, mis aitab ettevõtetel mõista ja lisada e-identimise ja usaldusteenuse lahendusi oma igapäevasesse äritegevusse.

See on koostatud kiirjuhendina põhiteabe kohta e-identimise ja usaldusteenuste lahenduste kohta ning võimaluste kohta, mida need võivad Euroopa ettevõtjatele pakkuda.

Laadige alla juhend (pdf)

eIDASe kontrollnimekiri ettevõtetele

Saadaval on allalaaditav kontrollnimekiri, mis aitab ettevõtetel valida oma ettevõtte jaoks sobivad e-identimise ja usaldusteenuse lahendused. See aitab kasutajal mõista põhikriteeriume, mida tuleb e-identimise ja usaldusteenuse lahenduste hindamisel arvesse võtta, lähtudes tema ärivajadustest rea küsimuste/kontrollide kaudu.

See kontrollnimekiri on suunatud neile ettevõtetele, kes soovivad e-identimist ja usaldusteenuseid oma ettevõttesse lisada.

Laadige alla kontrollnimekiri (pdf)

Liitu aruteluga

Arutage eIDASega seotud küsimusi teiste organisatsioonide ja sarnaselt meelestatud ettevõtetega eIDASe vaatluskeskuses.

EIDASe vaatluskeskus on sidusrühmade virtuaalne kogukond, mis arutab eIDASe lahenduste kasutuselevõtuga seotud küsimusi, et aidata edendada piiriülese e-identimise ja usaldusteenuste kasutamist Euroopas.

Vaatluskeskus on avatud kõigile – ettevõtetele, üksikisikutele ja haldusasutustele ning erinevate sektorite esindajatele, et edendada teadmiste jagamist ja arendada innovatsioonialgatusi.

Kuigi sellel lehel keskendutakse ettevõtjatevahelistele/ettevõtjatevahelistele/tarbijatevahelistele tehingutele, on ka mitmeid huvitavaid kasutusjuhtumeid ettevõtja ja valitsuse vahelises kontekstis.

 

Seotud sisu

Üldpilt

eIDASe määrus

eIDAS on turvaliste piiriüleste tehingute peamine võimaldaja.

Vaata lisaks

Loe eIDASe kohta

EIDASe teadmiste ja õppimise programm pakub ettevõtetele teavet ja abi e-identimise (eID) ja usaldusteenuste kasutamise kohta.

eIDASe vaatluskeskus

EIDASe vaatluskeskus on rühm sidusrühmi, kes arutavad eIDASe määrusega seotud küsimusi ning hõlbustavad piiriüleseid usaldusteenuseid ja e-identimist.