Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internetis leviva väärinfo vastu võitlemine

Komisjon võitleb internetis leviva väärinfo ja väärinfo leviku vastu, et tagada Euroopa väärtuste ja demokraatlike süsteemide kaitse.

Loe #FactsMatter kampaania kohta

fix-empty

Väärinfo on väär või eksitav sisu, mida levitatakse kavatsusega petta või kindlustada majanduslikku või poliitilist kasu ning mis võib tekitada üldsusele kahju. Väärinfo on vale või eksitav sisu, mida jagatakse kahjuliku kavatsuseta, kuigi selle mõju võib siiski olla kahjulik.

Nii desinformatsiooni kui ka väärinfo levikul võivad olla mitmesugused kahjulikud tagajärjed, näiteks meie demokraatia ohustamine, arutelude polariseerumine ning ELi kodanike tervise, julgeoleku ja keskkonna ohustamine.

Ulatuslikud väärinfo levitamise kampaaniad on Euroopa jaoks suur väljakutse ja nõuavad koordineeritud reageerimist ELi riikidelt, ELi institutsioonidelt, veebiplatvormidelt, uudistemeedialt ja ELi kodanikelt. Komisjon on välja töötanud mitu algatust väärinfo vastu võitlemiseks:

  • teatis „Võitlus veebis leviva väärinfoga: Euroopa lähenemisviis“ on vahendite kogum, mille abil võidelda väärinfo leviku vastu ja tagada ELi väärtuste kaitse;
  • desinformatsiooni käsitleva tegevuskava eesmärk on tugevdada ELi suutlikkust ja koostööd desinformatsioonivastases võitluses;
  • Euroopa demokraatia tegevuskavas töötatakse välja suunised veebiplatvormide kohustuste ja vastutuse kohta võitluses väärinfo vastu;
  • 2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend oli esimene kord, kui tööstus on vabatahtlikult kokku leppinud eneseregulatsiooni standardites väärinfo vastu võitlemiseks. Selle eesmärk oli saavutada 2018. aasta aprillis esitatud komisjoni teatises seatud eesmärgid.
  • tegevusjuhendile allakirjutanute ellu viidud COVID-19 väärinfo seire programm oli läbipaistvusmeede, et tagada veebiplatvormide vastutus väärinfo vastu võitlemisel.
  • EDMO on sõltumatu vaatluskeskus, mis ühendab faktikontrollijaid ja akadeemilisi teadlasi, kellel on eksperditeadmised internetis leviva väärinfo, sotsiaalmeedia platvormide, ajakirjanike juhitud meedia ja meediapädevuse praktikute valdkonnas.
  • 16. juunil 2022 allkirjastatud tugevdatud väärinfot käsitlev tegevusjuhend koondab paljusid osalejaid, et võtta endale ulatuslikud vabatahtlikud kohustused desinformatsiooni vastu võitlemiseks.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
ELi väärinfovastased keskused laienevad nüüd kõigile ELi riikidele

Komisjon teatas kuue uue desinformatsioonivastase keskuse loomisest, mis saavad osaks Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusest (EDMO), mis on faktikontrollijate, teadlaste ja muude Euroopas desinformatsiooni vastu võitlemisele kaasa aitavate asjaomaste sidusrühmade sõltumatu platvorm.

Seotud sisu

Üldpilt

Meediavabadus ja pluralism

Euroopa Liit toetab meediavabadust ja -pluralismi kui kaasaegse demokraatia alustalasid ning vaba ja avatud arutelu võimaldajaid.

Mine süvitsi

COVID-19 väärinfo seire programm

Väärinfot käsitlevale tegevusjuhendile allakirjutanud rakendavad COVID-19 väärinfo seireprogrammi, et hoida inimesi viirusest ja vaktsiinidest kursis.

2022. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend

Peamised veebiplatvormid, kujunemisjärgus ja spetsialiseerunud platvormid, reklaamitööstuses osalejad, faktikontrollijad, teadusasutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid tugevdasid väärinfot käsitlevat tegevusjuhendit, järgides komisjoni 2021. aasta mai suuniseid.

Vaata lisaks

Meediapädevus

Meediapädevus ei ole kunagi olnud nii oluline kui praegu. See võimaldab igas vanuses kodanikel navigeerida kaasaegses uudistekeskkonnas ja teha teadlikke otsuseid.