Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

© An Coimisiún Eorpach

5G don Eoraip: ó chonairí seasta agus soghluaiste go dtí conairí agus campais iompair

fix-empty

Soláthraíonn 5G bandaleithead beagnach uilíoch, ultra-ard, agus “nascacht” íseal latency, ní hamháin d’úsáideoirí aonair ach freisin do rudaí nasctha. Táthar ag súil go bhfreastalóidh sé ar réimse leathan feidhmeanna agus earnálacha lena n-áirítear úsáidí gairmiúla. Mar shampla, soghluaisteacht nasctha uathoibrithe, rShláinte, bainistiú fuinnimh, b’fhéidir feidhmchláir sábháilteachta, agus tuilleadh nach iad.

Beidh 5G ina phríomhchumasóir do chórais intleachta saorga freisin, ós rud é go gcuirfidh sé bailiú agus anailísiú sonraí fíor-ama ar fáil. Ag an am céanna, tabharfaidh sé gné nua don scamall trí dháileadh ríomhaireachta agus stórála a chumasú, amhail scamall imeall, agus ríomhaireacht chiumhais shoghluaiste, ar fud an bhonneagair,

An Eoraip ag múnlú fhís 5G

Shainaithin an Coimisiún Eorpach deiseanna 5G go luath, lenar bunaíodh comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí ar 5G (5G-PPP) in 2013 chun dlús a chur le taighde agus nuálaíocht i dteicneolaíocht 5G. Tá maoiniú poiblí de bhreis agus EUR 700 milliún geallta ag an gCoimisiún Eorpach tríd an gClár Fís 2020 chun tacú leis an ngníomhaíocht sin.

Tá plean idirnáisiúnta ag gabháil leis na gníomhaíochtaí sin chun a chinntiú go gcuirfear leis an gcomhdhearcadh domhanda ar 5G. Tá gá le hinfheistíocht ón Aontas i dtaighde agus i gcaighdeáin 5G chun tacú leis an méid tráchta a bhfuiltear ag súil leis faoi 2025. Cuirfidh infheistíocht an Aontais borradh freisin faoi líonraí agus ailtireachtaí Idirlín i réimsí atá ag teacht chun cinn amhail cumarsáid meaisín le meaisín (M2M) agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT). 

Ghlac an Coimisiún plean gníomhaíochta 5G don Eoraip in 2016 chun a áirithiú go ndéanfar bonneagar 5G a imscaradh go luath ar fud na hEorpa. Ba é cuspóir an phlean gníomhaíochta tús a chur le seirbhísí 5G a sheoladh i ngach Ballstát den Aontas faoi dheireadh 2020 ar a dhéanaí. Ina dhiaidh sin, molann sé méadú tapa chun cumhdach 5G gan bhriseadh a áirithiú i gceantair uirbeacha agus feadh na bpríomhchonairí iompair faoi 2025.

An Compás Digiteach: Leis an mbealach Eorpach le haghaidh na ndeich mbliana digiteacha a glacadh in 2021, leagtar síos an sprioc bhreise chun na limistéir uile ina bhfuil daonra 5G a chumhdach faoi 2030.

Chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an Phlean Gníomhaíochta 5G agus na Straitéise Deich mBliana Digiteacha, tá an Coimisiún ag tacú leis an bhFaireachlann Eorpach 5G. Is uirlis faireacháin í an Fhaireachlann a chlúdaíonn forbairtí móra sa mhargadh san Eoraip i gcomhthéacs domhanda. Tuairiscítear ann freisin ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin arna ndéanamh ag na Ballstáit amhail ceantanna speictrim agus straitéisí náisiúnta 5G.

Braitheann imscaradh líonraí 5G go dlúth ar rochtain ar speictream raidió, ar bhonn teicneolaíochtaí gan sreang. De réir mar a mhéadaíonn ráta na ngléasanna nasctha agus a n-úsáid, ní mór acmhainní speictrim agus a n-úsáid a chomhchuibhiú ar fud na hEorpa chun idir-inoibritheacht an bhonneagair thar theorainneacha a cheadú. Is é sin an bunús do réimse leathan seirbhísí a sheachadtar le 5G do thomhaltóirí, amhail aipeanna nua fóin chliste, agus seirbhísí gairmiúla d’earnálacha tionsclaíocha éagsúla.

Níos faide ná 5G, i dtreo 6G

Tiocfaidh forbairt ar theicneolaíocht agus ar chaighdeáin 5G sna blianta amach romhainn de réir mar a théann an t-imscaradh chun cinn. Tá tionscnaimh taighde agus nuálaíochta (T &I) maidir le teicneolaíochtaí 6G ag tosú anois ar fud an domhain, agus táthar ag súil leis na chéad táirgí agus bonneagair faoi dheireadh na deich mbliana seo.

Beidh córais 6G bogadh chugainn ó acmhainní Gigabit go Terabit agus amanna freagartha fo-millisecond. Cumasóidh sé sin feidhmchláir nua amhail uathoibriú fíor-ama nó brath réaltachta sínte (“Idirlíon na Seanóirí”), sonraí a bhailiú le haghaidh cúpla digiteach den domhan fisiciúil.

San Eoraip, seoladh an chéad sraith de thionscadail 6G ar fiú EUR 60 milliún iad faoin 5G-PPP. Tá príomhthionscadal Hexa-X ag forbairt an chéad choincheap córais 6G arna gcomhlánú ag 8 dtionscadal a dhéanann imscrúdú ar theicneolaíochtaí sonracha do 6G.

Ghlac an Coimisiún Eorpach a thogra reachtach le haghaidh comhpháirtíocht straitéiseach Eorpach maidir le Líonra agus Seirbhísí Cliste mar Chomhghnóthas i mí Feabhra 2021, a tháinig i bhfeidhm an 30 Samhain2021. Áirítear saRialacháninfheistíocht phoiblí taighde agus nuálaíochta de EUR 900 milliún le linn na tréimhse 2021-2027.

I mí na Nollag, ghlac an Comhghnóthas nuachruthaithe um Líonraí agus Seirbhísí Cliste i dtreo 6G a chéad Chlár Oibre 2021-2022 le cistiú poiblí curtha in áirithe de thart ar EUR 240 milliún. D’ eagraigh Comhghnóthas SNS a imeacht seolta ‘On the Road to 6G’ ag Comhdháil Dhomhanda Soghluaiste 2022, in Barcelona an 1 Márta 2022.

Tá gníomhaíochtaí taighde maidir le teicneolaíocht 6G faoin gclár Fís Eorpach á gcomhordú ag an gComhghnóthas chomh maith le tionscnaimh imlonnaithe 5G faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa Digiteach agus cláir eile.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Connectivity

The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.

Léargas níos doimhne

5G Taighde agus caighdeáin

Oibríonn an Coimisiún Eorpach leis an tionscal sa Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí 5G mar mheán taighde agus nuálaíochta chun taighde 5G Eorpach a struchtúrú agus a stiúradh.

Conairí trasteorann 5G

Tá tíortha agus lucht tionscail an Aontais ag obair i gcomhar le chéile chun ullmhú do chonairí 5G a chur ar fáil ar scála mór don tSoghluaisteacht Idirnasctha agus Uathoibrithe ar chonairí iompair na hEorpa.

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Cinntíonn sonraíochtaí TFC gur féidir le táirgí nascadh le chéile agus idirghníomhú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...