Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

© An Coimisiún Eorpach

5G don Eoraip: ó chonairí seasta agus soghluaiste go dtí conairí agus campais iompair

fix-empty

Soláthraíonn 5G bandaleithead beagnach uilíoch, ultra-ard, agus “nascacht” íseal latency, ní hamháin d’úsáideoirí aonair ach freisin do rudaí nasctha. Táthar ag súil go bhfreastalóidh sé ar réimse leathan feidhmeanna agus earnálacha lena n-áirítear úsáidí gairmiúla. Mar shampla, soghluaisteacht nasctha uathoibrithe, rShláinte, bainistiú fuinnimh, b’fhéidir feidhmchláir sábháilteachta, agus tuilleadh nach iad.

Beidh 5G ina phríomhchumasóir do chórais intleachta saorga freisin, ós rud é go gcuirfidh sé bailiú agus anailísiú sonraí fíor-ama ar fáil. Ag an am céanna, tabharfaidh sé gné nua don scamall trí dháileadh ríomhaireachta agus stórála a chumasú, amhail scamall imeall, agus ríomhaireacht chiumhais shoghluaiste, ar fud an bhonneagair,

An Eoraip ag múnlú fhís 5G

Shainaithin an Coimisiún Eorpach deiseanna 5G go luath, lenar bunaíodh comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí ar 5G (5G-PPP) in 2013 chun dlús a chur le taighde agus nuálaíocht i dteicneolaíocht 5G. Tá maoiniú poiblí de bhreis agus EUR 700 milliún geallta ag an gCoimisiún Eorpach tríd an gClár Fís 2020 chun tacú leis an ngníomhaíocht sin.

Tá plean idirnáisiúnta ag gabháil leis na gníomhaíochtaí sin chun a chinntiú go gcuirfear leis an gcomhdhearcadh domhanda ar 5G. Tá gá le hinfheistíocht ón Aontas i dtaighde agus i gcaighdeáin 5G chun tacú leis an méid tráchta a bhfuiltear ag súil leis faoi 2025. Cuirfidh infheistíocht an Aontais borradh freisin faoi líonraí agus ailtireachtaí Idirlín i réimsí atá ag teacht chun cinn amhail cumarsáid meaisín le meaisín (M2M) agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT). 

Ghlac an Coimisiún plean gníomhaíochta 5G don Eoraip in 2016 chun a áirithiú go ndéanfar bonneagar 5G a imscaradh go luath ar fud na hEorpa. Ba é cuspóir an phlean gníomhaíochta tús a chur le seirbhísí 5G a sheoladh i ngach Ballstát den Aontas faoi dheireadh 2020 ar a dhéanaí. Ina dhiaidh sin, molann sé méadú tapa chun cumhdach 5G gan bhriseadh a áirithiú i gceantair uirbeacha agus feadh na bpríomhchonairí iompair faoi 2025.

An Compás Digiteach: Leis an mbealach Eorpach le haghaidh na ndeich mbliana digiteacha a glacadh in 2021, leagtar síos an sprioc bhreise chun na limistéir uile ina bhfuil daonra 5G a chumhdach faoi 2030.

Chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn an Phlean Gníomhaíochta 5G agus na Straitéise Deich mBliana Digiteacha, tá an Coimisiún ag tacú leis an bhFaireachlann Eorpach 5G. Is uirlis faireacháin í an Fhaireachlann a chlúdaíonn forbairtí móra sa mhargadh san Eoraip i gcomhthéacs domhanda. Tuairiscítear ann freisin ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin arna ndéanamh ag na Ballstáit amhail ceantanna speictrim agus straitéisí náisiúnta 5G.

Braitheann imscaradh líonraí 5G go dlúth ar rochtain ar speictream raidió, ar bhonn teicneolaíochtaí gan sreang. De réir mar a mhéadaíonn ráta na ngléasanna nasctha agus a n-úsáid, ní mór acmhainní speictrim agus a n-úsáid a chomhchuibhiú ar fud na hEorpa chun idir-inoibritheacht an bhonneagair thar theorainneacha a cheadú. Is é sin an bunús do réimse leathan seirbhísí a sheachadtar le 5G do thomhaltóirí, amhail aipeanna nua fóin chliste, agus seirbhísí gairmiúla d’earnálacha tionsclaíocha éagsúla.

Níos faide ná 5G, i dtreo 6G

Tiocfaidhforbairt thapa ar theicneolaíocht agus ar chaighdeáin 5G sna blianta amach romhainn de réir mar a théann an t-imscaradh chun cinn. Tá tionscnaimh taighde agus nuálaíochta (T &I) a bhaineann le teicneolaíochtaí 6G ag teacht chun cinn ar fud an domhain anois, agus táthar ag súil go bhforbróidh na chéad táirgí agus bonneagair faoi dheireadh na ndeich mbliana seo.

Le córais 6G, beifear in ann aistriú ó acmhainneachtaí Gigighiotáin go hacmhainneachtaí Terabit agus ó agaí freagartha fo- mhilleoicind. Cumasóidh sé seo feidhmchláir nua amhail uathoibriú fíor-ama nó brath réaltachta sínte (Idirlíon na Seanóirí). Cuirfidh sé sonraí ar fáil freisin chun cruthú cúpla digiteach den domhan fisiciúil a éascú.

Chun tacú leis an aistriú sin, bunaíodhle Rialachán 2021/2085 ón gComhairle an Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí Cliste (Comhghnóthas SNS) mar eintiteas dlíthiúil agus cistiúcháin agus leagadh amach buiséad uaillmhianach de chuid an Aontais dar luach EUR 900 milliún idir 2021-2027, a bheidh le meaitseáil ag an tionscal. Bhí an ócáid seolta “Ar an mBóthar go dtí6G” ar siúl ag Comhdháil Mobile World 2022 in Barcelona i mí an Mhárta 2022.

Is iad an dá phríomhmhisean a rinne Comhghnóthas SNS ná

  1. ceannasacht teicneolaíochta na hEorpa a chothú in 6G trí T & N gaolmhar a chur chun feidhme;
  2. borradh a chur faoi chur in úsáid 5G ar fud na hEorpa trí phríomhmhargaí digiteacha a fhorbairt agus aistriú digiteach agus glas an gheilleagair agus na sochaí a chumasú.  

Tar éis anchéad sraithde thionscadail 6G ar fiú EUR 60 milliún iad, lena n-áirítear príomhthionscadal Hexa-X ,ghlac Comhghnóthas SNS a chéad Chlár Oibreum Thaighde agus Nuálaíocht um Líonraí agus Seirbhísí Cliste 2021-2022 le maoiniú poiblí atá curtha in áirithe de thart ar EUR 250 milliún. Tar éis an chéad ghlao ar thograí, cuireadh tús le 35 thionscadal SNSi mí Eanáir 2023.

Ina dhiaidh sin, seoladh an dara sraith de ghlaonna faoi Chlár Oibre Taighde agus Nuálaíochta SNS 2023-2024.  Tá na tionscadail nua-roghnaithe le tosú in 2024 agus 2025 faoi seach.

Faigh tuilleadh eolais faoin nglao ar thograí agus faoi na deiseanna maoinithe do Líonraí Cliste agus Seirbhísí Cliste

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
Leanann an tAontas agus na Stáit Aontaithe den chomhar láidir trádála agus teicneolaíochta tráth a bhfuil dúshláin dhomhanda ann

Thionóil an tAontas agus na Stáit Aontaithe an séú cruinniú den Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe i Leuven na Beilge. Chuir an cruinniú ar chumas na n-airí cur leis an obair leanúnach agus táirgí insoláthartha nua na Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta a chur i láthair tar éis dhá bhliain go leith de chomhar.

PRESS RELEASE |
Chuir an Coimisiún tionscnaimh nua i láthair le haghaidh bhonneagair dhigiteacha an lae amárach

Tá sraith gníomhaíochtaí féideartha curtha i láthair ag an gCoimisiún chun nuálaíocht, slándáil agus athléimneacht na mbonneagar digiteach a chothú. Braitheann iomaíochas gheilleagar na hEorpa amach anseo ar na hardbhonneagair agus seirbhísí líonra dhigitigh sin, ós rud é go bhfuil nascacht thapa, shlán agus fhorleathan riachtanach d’úsáid na dteicneolaíochtaí a thabharfaidh sinn isteach sa saol amach anseo: teilileigheas, tiomáint uathoibrithe, cothabháil réamhfháistineach foirgneamh, nó talmhaíocht bheacht.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Nascacht

Is é sprioc an Aontais go mbeidh an Eoraip ar an mór-roinn is nasctha faoi 2030.

Léargas níos doimhne

5G Taighde agus caighdeáin

Oibríonn an Coimisiún Eorpach leis an tionscal sa Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí 5G mar mheán taighde agus nuálaíochta chun taighde 5G Eorpach a struchtúrú agus a stiúradh.

Imscaradh na Conaire 5G

Tá a n-iarrachtaí á gcomhordú ag Ballstáit an Aontais agus ag lucht Tionscail chun tús a chur le himscaradh na gConairí 5G ar mhórscála don tSoghluaisteacht Nasctha agus Uathoibrithe (CAM).

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Le caighdeáin agus sonraíochtaí TFC, áirithítear gur féidir le táirgí nascadh agus idiroibriú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.