Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G yra itin svarbi naujos kartos tinklo technologija, kuri sudarys sąlygas inovacijoms ir rems skaitmeninę transformaciją.

© Europos Komisija

5G ryšys Europai: nuo fiksuoto ir mobilaus iki transporto koridorių ir miestelių

fix-empty

5G užtikrina beveik universalų, itin didelį dažnių juostos plotį ir mažą latentinį „ryšį“ ne tik atskiriems vartotojams, bet ir prijungtiems objektams. Tikimasi, kad jis bus naudojamas įvairiose srityse ir sektoriuose, įskaitant profesionalų naudojimą. Pavyzdžiui, susietasis automatizuotas judumas, e. sveikata, energijos valdymas, galbūt saugos prietaikos ir kt.

5G ryšys taip pat bus pagrindinis dirbtinio intelekto sistemų veiksnys, nes jis užtikrins duomenų rinkimą ir analizę realiuoju laiku. Tuo pačiu metu nuotolinė kompiuterija taps nauja dimensija, nes bus sudarytos sąlygos paskirstyti kompiuteriją ir saugyklas, pvz., paribio debesiją ir mobiliąją paribio kompiuteriją, visoje infrastruktūroje,

Europa formuoja 5G viziją

Europos Komisija anksti nustatė 5G galimybes ir 2013 m. sukūrė viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę 5G (5G-VPP) srityje, kad paspartintų 5G technologijų mokslinius tyrimus ir inovacijas. Europos Komisija šiai veiklai remti skyrė daugiau kaip 700 mln. EUR viešąjį finansavimą pagal programą „Horizontas 2020“.

Prie šios veiklos pridedamas tarptautinis planas, kuriuo siekiama užtikrinti visuotinį sutarimą dėl 5G ryšio. ES investicijos į 5G mokslinius tyrimus ir standartus yra būtinos, kad būtų remiamas numatomas eismo intensyvumas iki 2025 m. ES investicijos taip pat paskatins tinklus ir interneto architektūrą naujose srityse, pavyzdžiui, mašinų tarpusavio ryšiui (M2M) ir daiktų internetui. 

2016 m. Komisija priėmė Europos 5G veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti ankstyvą 5G infrastruktūros diegimą visoje Europoje. Veiksmų plano tikslas – pradėti teikti 5G paslaugas visose ES valstybėse narėse ne vėliau kaip iki 2020 m. pabaigos. Atsižvelgiant į tai, siūloma sparti plėtra, kad iki 2025 m. būtų užtikrinta nenutrūkstama 5G ryšio aprėptis miestų teritorijose ir pagrindiniuose transporto keliuose.

Skaitmeninės politikos kelrodis: 2021 m. priimtame Europos skaitmeninio dešimtmečio kelyje nustatytas papildomas tikslas iki 2030 m. aprėpti visas apgyvendintas 5G ryšio vietoves.

Siekdama stebėti 5G veiksmų plano ir Skaitmeninio dešimtmečio strategijos įgyvendinimo pažangą, Komisija remia Europos 5G observatoriją. Observatorija yra stebėsenos priemonė, apimanti pagrindinius rinkos pokyčius Europoje pasauliniu mastu. Joje taip pat pranešama apie parengiamuosius veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės, pavyzdžiui, spektro aukcionus ir nacionalines 5G strategijas.

5G tinklų diegimas labai priklauso nuo prieigos prie radijo spektro, kuris yra belaidžio ryšio technologijų pagrindas. Didėjant prijungtųjų įrenginių skaičiui ir jų naudojimui, spektro ištekliai ir jų naudojimas turi būti suderinti visoje Europoje, kad būtų galima užtikrinti tarpvalstybinį infrastruktūros sąveikumą. Tai yra plataus spektro paslaugų, teikiamų su 5G ryšiu vartotojams, pavyzdžiui, naujų išmaniųjų telefonų programėlių ir profesionalių paslaugų įvairiems pramonės sektoriams, pagrindas.

Toliau nei 5G, link 6G

Vystantis diegimui, per ateinančius kelerius metus 5G technologijos ir standartai sparčiai vystysis. Mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvos, susijusios su 6G technologijomis, šiuo metu plėtojamos visame pasaulyje. Tikimasi, kad iki šio dešimtmečio pabaigos bus sukurti pirmieji produktai ir infrastruktūra.

6G sistemos leis pereiti nuo gigabito prie terabito pajėgumų ir pusiau milisekundžių atsako laiko. Tai leis naujoms programoms, tokioms kaip automatizavimas realiuoju laiku arba išplėstinis realybės jutimas (jutimų internetas). Ji taip pat suteiks galimybę naudotis duomenimis, kad būtų lengviau sukurti skaitmeninį fizinio pasaulio dvynį.

Siekiant paremti šį poslinkį, Tarybos reglamentu 2021/2085 įsteigta Pažangiųjų tinklų ir paslaugų bendroji įmonė (SNS BĮ) kaip juridinis ir finansuojantis subjektas ir 2021–2027 m. nustatytas plataus užmojo 900 mln. EUR ES biudžetas, kuris turi būti suderintas su pramonės atstovais. 2022m. kovo mėn. Barselonoje vykusiameTarptautiniame mobiliajame kongrese įvyko startinis renginys „Kelyjeį 6G ryšį“.

Dvi pagrindinės misijos, kurias vykdo SNS BĮ, yra:

  1. skatinti Europos technologinį suverenumą 6G srityje įgyvendinant susijusius mokslinius tyrimus ir inovacijas;
  2. skatinti 5G diegimą visoje Europoje plėtojant pirmaujančias skaitmenines rinkas ir sudarant sąlygas skaitmeninei ir žaliajai ekonomikos ir visuomenės pertvarkai.  

Po pirmojo 60 mln. EUR vertės 6G projektų rinkinio , įskaitantpavyzdinę iniciatyvą „Hexa-X“,BĮ SNS patvirtino savo pirmąją 2021–2022 m.Pažangiųjų tinklų ir paslaugų mokslinių tyrimų ir inovacijų darbo programą ,kuriai skirtas maždaug 250 mln. EUR viešasis finansavimas. Paskelbus pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus, 2023 m. sausiomėn. pradėti 35 SNS projektai.

Vėliau pagal2023–2024 m. SNS mokslinių tyrimų ir inovacijų darbo programą paskelbtas antrasis kvietimų teikti paraiškas rinkinys Naujai atrinkti projektai turėtų būti pradėti atitinkamai 2024 m. ir 2025 m..

Sužinokite daugiau apie kvietimą teikti paraiškas ir pažangiųjų tinklų ir paslaugų finansavimo galimybes

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija pristato naujas ateities skaitmeninės infrastruktūros iniciatyvas

Komisija pristatė galimų veiksmų, kuriais būtų skatinamos skaitmeninės infrastruktūros inovacijos, saugumas ir atsparumas, rinkinį. Būsimas Europos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo šių pažangių skaitmeninių tinklų infrastruktūros ir paslaugų, nes spartus, saugus ir platus junglumas yra labai svarbus diegiant technologijas, kurios padės mums patekti į rytojaus pasaulį: nuotolinė medicina, automatizuotas vairavimas, pastatų prognozinė priežiūra arba tikslusis ūkininkavimas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Junglumas

ES tikslas – kad Europa iki 2030 m. taptų labiausiai sujungtu žemynu.

Išsamiau

5G tyrimai ir standartai

Europos Komisija bendradarbiauja su pramonės atstovais pagal 5G viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonę, kuria siekiama struktūrizuoti ir valdyti Europos 5G mokslinius tyrimus.

5G ir elektromagnetiniai laukai

Europos elektroninių ryšių kodeksas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant nuoseklias 5G diegimo sąlygas ir kartu apsaugant visuomenės sveikatą.

5G observatorija

Europos 5G observatorija suteikia ES galimybę įvertinti 5G veiksmų plano įgyvendinimo pažangą ir imtis veiksmų, kad jis būtų visiškai įgyvendintas.

5G veiksmų planas

5G veiksmų planas yra strateginė iniciatyva, kuria siekiama, kad 5G ryšys taptų realybe visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES.

Susietasis ir automatizuotas judumas

Susietasis ir automatizuotas judumas suteikia unikalią galimybę padaryti mūsų transporto sistemas saugesnes, švaresnes, veiksmingesnes ir patogesnes naudoti.

5G koridoriaus diegimas

ES valstybės narės ir pramonė koordinuoja savo pastangas, kad paskatintų didelio masto 5G koridorių, skirtų susietajam ir automatizuotam judumui, diegimą.

Taip pat žr.

Atviras internetas

ES taisyklėse įtvirtintas atviros interneto prieigos principas: su interneto srautu elgiamasi nediskriminuojant, neblokuojant, neribojant ar nustatant prioritetus.

IRT ir standartizacija

IRT standartais ir specifikacijomis užtikrinama, kad produktai galėtų būti tarpusavyje susiję ir sąveikūs, skatinant inovacijas ir išlaikant IRT rinkų atvirumą ir konkurencingumą.

ES elektroninių ryšių kodeksas

ES elektroninių ryšių politika didina konkurenciją, skatina inovacijas ir stiprina vartotojų teises Europos bendrojoje rinkoje.

Junglumo įrankių rinkinys

Ryšio priemonių rinkinyje pateikiamos šviesolaidinių ir 5G tinklų diegimo gairės. Šie tinklai suteiks didelių ekonominių galimybių.

Radijo spektras: belaidžio ryšio pagrindas

Belaidžiu ryšiu viešaisiais arba privačiais tinklais informacijai perduoti naudojamas radijo spektras, t. y. radijo bangų diapazonas. Toks bendravimas gali būti tarp žmonių, žmonių ir mašinų ar sistemų („dalykai“ bendresnio pobūdžio) arba tarp daiktų. Šiomis aplinkybėmis radijo...

Parama plačiajuosčiam ryšiui diegti

Europos Komisija padeda ES įmonėms, projektų vadovams ir valdžios institucijoms didinti tinklo aprėptį, kad būtų pasiekti ES gigabitinės visuomenės tikslai.