Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

112: Uimhir éigeandála an Aontais

An bhfuil cabhair uait? Tá 112 d’uimhir tarrthála! Is í 112 an uimhir theileafóin éigeandála Eorpach, atá ar fáil i ngach áit san Aontas, saor in aisce.

  Suíomh líonra-bhunaithe 112. Sábhálann suíomh beacht glaoiteoir saol. Fágann an tAontas go bhfuil láithreacha beachta éigeantach ó mhí na Nollag 2020 ar aghaidh, a bhuíochas le Cód an Aontais don Chumarsáid Leictreonach

© European Commission

Suíomh líonra-bhunaithe 112. Sábhálann suíomh beacht glaoiteoir saol.

Conas a oibríonn sé?

 • Is féidir glaoch ar 112 ó fhóin fhosaithe agus ó fhóin phóca chun teagmháil a dhéanamh le haon seirbhís éigeandála: otharcharr, an bhriogáid dóiteáin nó na póilíní.
 • Freagróidh oibreoir sainoilte aon ghlao 112. Déileálfaidh an t-oibreoir go díreach leis an iarraidh nó aistreoidh sé an glao chuig an tseirbhís éigeandála is iomchuí ag brath ar eagrúchán náisiúnta na seirbhísí éigeandála.
 • Is féidir le hoibreoirí in go leor tíortha na glaonna a fhreagairt, ní hamháin ina dteanga náisiúnta, ach i mBéarla nó i bhFraincis freisin. Mura bhfuil a fhios ag an nglaoiteoir cá bhfuil sé, aithneoidh an t-oibreoir cá bhfuil an duine atá ag déanamh an ghlao suite go fisiciúil agus cuirfidh sé ar aghaidh chuig na húdaráis éigeandála é ionas gur féidir leo cabhrú láithreach.
 • Úsáidtear 112 freisin i roinnt tíortha lasmuigh den Aontas — amhail an Eilvéis agus an Afraic Theas — agus tá sé ar fáil ar fud an domhain ar líonraí móibíleacha GSM.

Déan Cuimhnigh

 • Feidhmíonn 112 in éineacht leis na huimhreacha éigeandála náisiúnta atá ann cheana. Roghnaigh an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, Málta, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Rómáin agus an tSualainn 112 mar an t-aon uimhir éigeandála náisiúnta atá acu.
 • Ní fhreagraíonn oibreoirí 112 ach d’fhíor-éigeandálaí. Ní sholáthraíonn siad tuairiscí tráchta agus aimsire, eolas ginearálta ná freagraí ar cheisteanna.
 • Is dramhaíl iad glaonna hoax chuig 112 ar am agus airgead na n-oibreoirí éigeandála agus d’fhéadfadh siad a bheith contúirteach agus ina gcion coiriúil i bhformhór na dtíortha.

eCall

Tá carranna nua feistithe le teicneolaíocht eCall, a dhiailiú go huathoibríoch 112 i gcás timpiste bóthair tromchúiseach agus a chuireann suíomh na feithicle in iúl do na seirbhísí éigeandála.

Rialacha an AE maidir le 112

Ba í 112 an uimhir aonair éigeandála Eorpach in 1991. Cinntíonn an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach gur féidir le muintir na hEorpa glaoch ar an uimhir éigeandála Eorpach 112 is cuma cá bhfuil siad san Eoraip, rud a chinntíonn:

 • Rochtain níos fearr ag saoránaigh na hEorpa ar 112 trí theicneolaíochtaí nua
 • cuireann oibreoirí faisnéis faoi shuíomh an ghlaoiteora ar fáil d’údaráis éigeandála
 • rochtain níos fearr ar 112 do dhaoine faoi mhíchumas

Leis an Rialachán Fánaíochta, cuirtear d’oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí fánaíochta SMS a sheoladh chuig daoine atá ag taisteal chuig tír eile san Aontas le heolas faoin uimhir éigeandála Eorpach 112.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascálacha rialta maidir le cur chun feidhme na huimhreach éigeandála Eorpaí sna Ballstáit, agus ó 2020 ar aghaidh, cuireann an Coimisiún an tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach dhá bhliain.

112 Lá: feasacht a mhúscailt maidir le huimhir éigeandála aonair an Aontais

Is é 11 Feabhra Lá Eorpach 112. Ar an lá seo, eagraítear gníomhaíochtaí éagsúla feasachta agus líonraithe ar fud an AE chun uimhir aonair éigeandála na hEorpa a chur chun cinn agus a úsáid.

Rialachán tarmligthe glactha ag an gCoimisiún

Ghlacan Coimisiún rialachán tarmligthe chun feabhas a chur ar chumarsáid éigeandála chun tacú le freagairtí éifeachtúla agus tapa ar éigeandálaí trí 112. Cuireannan rialachán tarmligthe leis na hoibleagáidí sin ar na Ballstáit agus forlíonann sé iad, agus é mar chuspóir cumarsáid éifeachtach éigeandála a áirithiú i gcomhthéacs imirce theicneolaíoch. Dá bhrí sin, déantar an méid seo a leanas leis an rialachán tarmligthe:

 • Sainmhínítear cumarsáid éifeachtach éigeandála mar chumarsáid thráthúil idir an duine atá ag lorg cabhrach i gcás éigeandála agus an pointe freagartha sábháilteachta poiblí is iomchuí, chomh maith le soláthar faisnéise a chuireann an duine in iúl nó a fhaightear go huathoibríoch ón ngaireas nó ón líonra, a shainítear mar fhaisnéis chomhthéacsúil
 • Sainítear na paraiméadair ar dá mbun nach mór do na húdaráis náisiúnta na critéir a leagan amach maidir le faisnéis chruinn iontaofa faoi shuíomh an ghlaoiteora. Ba cheart go n-áiritheofaí leis na critéir go bhfuil suíomh an ghlaoiteora cruinn go leor chun gur féidir le seirbhísí éigeandála idirghabháil éifeachtach a dhéanamh.
 • Bunaíonn sé ceanglais chun comhthuiscint ar rochtain choibhéiseach a áirithiú d’úsáideoirí faoi mhíchumas. Ba cheart cumarsáid éigeandála do dhaoine faoi mhíchumas (réitigh mhalartacha ar ghlaonna, e.g. téacs iomlán fíor-ama, SMS, etc.) a bheith chomh héifeachtach céanna maidir le rochtain a fháil ar sheirbhísí éigeandála mar ghuthghlaonna éigeandála
 • Cumhdaítear ann an ceanglas maidir le glaonna éigeandála agus cumarsáid a dhéanamh leis an PFGE is iomchuí agus is cumasaí go teicniúil, gan mhoill. Leagtar síos sa rialachán tarmligthe freisin ceanglas ar na Ballstáit an Coimisiún a ullmhú agus a chur ar an eolas faoina dtreochlár chun an córas náisiúnta PFGE a uasghrádú chuig gach cumarsáid IP. Ba cheart do chóraisPFGE a bheith réidh chun cumarsáid ghutha, téacs nó físeán éigeandála a chur in úsáid, ar cumarsáid í atá bunriachtanach le haghaidh réitigh mhalartacha chumarsáide éigeandála do dhaoine faoi mhíchumas
 • Iarrtar sarialachán freisin ar na Ballstáit comhoibriú leis an gCoimisiún chun comhcheanglais idir-inoibritheachta a shainaithint d’aipeanna cumarsáide éigeandála. Ar an mbealach sin, dhéanfaí cumarsáid éigeandála trí aipeanna a threorú chuig an PFGE is oiriúnaí. D’fhéadfadh aipeanna cumarsáid éigeandála tarrthála a chumasú agus faisnéis chomhthéacsúil ríthábhachtach a chur ar fáil

Ceanglaítear ar naBallstáit tuairisc a thabhairt don Choimisiún agus nuashonruithe a sholáthar maidir leis na hoibleagáidí a bhunaítear leis an rialachán tarmligthe. Tá an rialachán tarmligthe ceangailteach agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

An nuacht is déanaí

NEWS ARTICLE |
PCP maidir le sábháilteacht phoiblí agus fóirithint anachaine: síneadh curtha leis an spriocdháta agus an raon feidhme curtha in oiriúint

Tugann grúpa ceannaitheoirí BROADGNSS (FR, FI, EE) cuireadh do thairgeoirí a bhféadfadh suim a bheith acu tairiscintí a chur isteach chuig a soláthar réamhthráchtála chun feabhas a chur ar na seirbhísí a chuireann eagraíocht sábháilteachta poiblí agus fóirithinte anachaine ar fáil do shaoránaigh na hEorpa. Rinneadh an glao ar thairiscintí a shimpliú chun níos mó soláthraithe a mhealladh chun páirt a ghlacadh ann. Spriocdháta chun tairiscintí a chur isteach: arna shíneadh go dtí an 1 Meán Fómhair 2022

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Nascacht

Is é sprioc an Aontais go mbeidh an Eoraip ar an mór-roinn is nasctha faoi 2030.

Féach freisin

Oscail an tIdirlíon

Cumhdaíonn rialacha an Aontais prionsabal na rochtana oscailte ar an Idirlíon: caithfear le trácht idirlín gan idirdhealú, gan bhac, gan scótáil ná gan tosaíocht a thabhairt.

TFC agus caighdeánú

Le caighdeáin agus sonraíochtaí TFC, áirithítear gur féidir le táirgí nascadh agus idiroibriú lena chéile, borradh a chur faoin nuálaíocht, agus margaí TFC a choinneáil oscailte agus iomaíoch.

Cód Cumarsáide Leictreonaí an Aontais Eorpaigh

Cuireann beartas cumarsáide leictreonaí an Aontais feabhas ar an iomaíocht, spreagann sé nuálaíocht, agus cuireann sé borradh faoi chearta tomhaltóirí laistigh den mhargadh aonair Eorpach.

An Bosca Uirlisí Nascachta

Tugann an bosca uirlisí nascachta treoir maidir le líonraí snáithín agus 5G a imscaradh. Cuirfidh na líonraí sin deiseanna eacnamaíocha suntasacha ar fáil.

Speictream raidió: bonn na cumarsáide gan sreang

Wireless communications, via public or private networks, use radio spectrum, i.e. a range of radio waves, to carry information. Such communication can be between people, people and machines or systems (“things” more general) or between things. In this context, radio spectrum is...

5G

Is é 5G an teicneolaíocht líonra glúine nua chriticiúil lena gcumasófar an nuálaíocht agus lena dtacófar leis an gclaochlú digiteach.

Fánaíocht: ceangailte áit ar bith san AE gan aon táille bhreise

Agus tú ag taisteal ar fud an Aontais, is féidir leat do ghuthán a úsáid chun glaoch, téacs agus sonraí a úsáid díreach mar a dhéanann tú sa bhaile. Is ionann miontuairiscí na nglaonna, na SMS agus na sonraí a úsáideann tú thar lear san Aontas Eorpach agus miontuairiscí na...

Leathanbhanda satailíte

Tá leathanbhanda satailíte ar fáil chun nascacht idirlín thapa a chur ar fáil ar fud gach tír san Aontas.

Tacaíocht do rolladh amach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna an Aontais maidir leis an tSochaí Ghigighiotáin a bhaint amach.