Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ábhar neamhdhleathach ar ardáin ar líne

Ghlac an Coimisiún Eorpach moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar neamhdhleathach ar líne.

Moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar neamhdhleathach ar líne

Is ábhar imní don Choimisiún nach bhfuil sé éifeachtach go leor ábhar neamhdhleathach ar líne a bhaint anuas.

Teastaíonn cur chuige láidir comhordaithe ar fud an Aontais ó shaincheisteanna amhail gríosú chun na sceimhlitheoireachta, fuathchaint neamhdhleathach, ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí, sáruithe ar chearta maoine intleachtúla agus cosaint tomhaltóirí.

D’eisigh an Coimisiún Moladh maidir le bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le hábhar neamhdhleathach ar líne. Leis an Moladh seo, déantar foirm dhlíthiúil neamhcheangailteach den ghealltanas polaitiúil a bhí ann roimhe seo maidir le dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach ar líne.

Ní mór d’ardáin ar líne a bheith níos freagraí i rialachas inneachair. Moltar sa mholadh cur chuige coiteann chun inneachar ar líne a bhrath, a bhaint agus a chosc go tapa agus go réamhghníomhach.

  • Nósanna imeachta níos soiléire maidir le ‘fógra agus gníomh’: Ba cheart d’ardáinar líne rialacha éasca agus trédhearcacha a leagan amach chun fógra a thabhairt faoi ábhar neamhdhleathach, lena n-áirítear nósanna imeachta meara le haghaidh ‘comharthóirí iontaofa’. Ba cheart soláthraithe inneachair a chur ar an eolas faoi chinntí den sórt sin agus ba cheart deis a bheith acu agóid a dhéanamh ina gcoinne chun baint anuas neamhbheartaithe ábhair dhlíthiúil a sheachaint.
  • Uirlisí agus teicneolaíochtaí réamhghníomhacha níos éifeachtúla: Ba cheart do chuideachtaí córais fógartha shoiléire a leagan amach d’úsáideoirí. Ba cheart uirlisí réamhghníomhacha a bheith acu chun ábhar neamhdhleathach a bhrath agus a bhaint anuas, go háirithe maidir le hábhar sceimhlitheoireachta agus maidir le hábhar nach gá comhthéacsú a dhéanamh air mar ábhar neamhdhleathach, amhail ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí nó earraí góchumtha.
  • Coimircí níos láidre chun cearta bunúsacha a áirithiú: Ba cheart do chuideachtaí coimircí éifeachtacha agus iomchuí a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go mbeidh na cinntí chun ábhar a bhaint anuas cruinn agus go bhfuil bunús maith leo. Tá tábhacht ar leith ag baint leis sin nuair a úsáidtear uirlisí uathoibrithe. Ba cheart go n-áireofaí leis na coimircí sin maoirseacht agus fíorú daonna. Ba cheart iad a cheapadh agus lánurraim á tabhairt do chearta bunúsacha, don tsaoirse tuairimí a nochtadh agus do rialacha cosanta sonraí. 
  • Aird ar leith ar chuideachtaí beaga: Ba cheartdon tionscal, trí shocruithe deonacha, comhoibriú agus taithí, dea-chleachtais agus réitigh theicneolaíocha a chomhroinnt, lena n-áirítear uirlisí lenar féidir brath go huathoibríoch. Ba cheart go rachadh an fhreagracht chomhroinnte sin chun tairbhe go háirithe d’ardáin bheaga a bhfuil acmhainní agus saineolas níos teoranta acu.
  • Comhar níos dlúithe leis na húdaráis: Ba cheart do chuideachtaí údaráis forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas go pras má tá fianaise ann go bhfuil cion coiriúil tromchúiseach ann nó má tá amhras ann go bhfuil ábhar neamhdhleathach ina bhagairt ar bheatha nó ar shábháilteacht. Moltar do na Ballstáit na hoibleagáidí dlíthiúla iomchuí a bhunú.

Measann an Coimisiún gur féidir le hidirghabhálaithe ar líne bearta réamhghníomhacha a chur i bhfeidhm gan an díolúine ó dhliteanas a chailleadh faoin Treoir maidir le Ríomhthráchtáil.

Cúlra

Reáchtáil seirbhísí an Choimisiúin roinnt ceardlann agus idirphlé le lucht tionscail agus sheol siad staidéar leanúnach ar an ábhar. Bhí ionchur ag an bplé sin maidir leis an Moladh. Bhuail roinnt Coimisinéirí le hardáin ar líne in 2018 chun a áirithiú go bhfuil siad tiomanta dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach.

Tá an cur chuige ailínithe go hiomlán agus comhsheasmhach leis an Treoir maidir le Cóipcheart, lena n-áirítear gnéithe de dhliteanas na n-ardán ar líne a ndearnadh plé forleathan orthu. Tá sé ag teacht go hiomlán freisin leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le Meáin Chlosamhairc.

Mhol an Coimisiún measúnú tionchair tosaigh le haghaidh bearta chun tuilleadh feabhais a chur ar éifeachtacht an chomhraic i gcoinne ábhar neamhdhleathach ar líne. Bhí comhairliúchán poiblí oscailte bunaithe ar an measúnú tionchair, comhairliúchán inar scrúdaíodh roghanna maidir le bearta breise chun dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach ar líne.

An Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha

Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) molta ag an gCoimisiún, lena n-áirítear bearta chun cur i gcoinne earraí, seirbhísí agus ábhar neamhdhleathach ar líne. 

Tabharfaidh an DSA cumhacht d’úsáideoirí ábhar neamhdhleathach a thuairisciú ar líne. Cruthóidh sé bealach pribhléide do chomharthóirí iontaofa chun ábhar neamhdhleathach a thuairisciú le tosaíocht. Is iad na comharthóirí iontaofa iad siúd a bhfuil saineolas agus inniúlacht ar leith léirithe acu. 

Nuair a chumasaítear é le dlíthe náisiúnta, beidh údaráis na mBallstát in ann ordú a thabhairt d’aon ardán atá ag feidhmiú san Aontas, beag beann ar an áit ina bhfuil siad bunaithe, ábhar neamhdhleathach a bhaint anuas.

Ar deireadh, beidh ar ardáin an-mhór ar líne bearta maolaitheacha a dhéanamh chun a n-úsáideoirí a chosaint ar ábhar, earraí agus seirbhísí neamhdhleathacha.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Naisc go dtí suíomhanna eile

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún Eorpach timpeallacht a chothú ina n-éireoidh le hardáin ar líne, caitheamh go cothrom le húsáideoirí agus beart a dhéanamh chun srian a chur le scaipeadh ábhair neamhdhleathaigh.

Féach freisin

Geobhlocáil

Chuir an Coimisiún deireadh le rialacha geobhlocáile gan údar, rud a bhaineann an bonn den tsiopadóireacht ar líne agus den díolachán trasteorann san Aontas.