Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Olagligt innehåll på onlineplattformar

Europeiska kommissionen antog en rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online.

    Person i vit skjorta håller ett förstoringsglas över en stack med tre paket

© iStock by Getty Images -1129922783 Andrii Yalanskyi

Rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll online

Kommissionen är bekymrad över att avlägsnandet av olagligt innehåll på nätet inte är tillräckligt effektivt.

Frågor som anstiftan till terrorism, olaglig hatpropaganda, material med sexuella övergrepp mot barn, intrång i immateriella rättigheter och konsumentskydd behöver en stark och samordnad EU-omfattande strategi.

Kommissionen utfärdade en rekommendation om åtgärder för att effektivt bekämpa olagligt innehåll på nätet. I denna rekommendation omsätts det politiska åtagandet i ett tidigare meddelande om bekämpning av olagligt innehåll på nätet till en icke-bindande rättslig form.

Onlineplattformar måste vara mer ansvarsfulla när det gäller innehållsstyrning. I rekommendationen föreslås en gemensam strategi för att snabbt och proaktivt upptäcka, avlägsna och förhindra att innehåll på nätet återkommer.

  • Tydligare förfaranden för meddelande och åtgärd: Onlineplattformar bör fastställa enkla och transparenta regler för anmälan av olagligt innehåll, inbegripet påskyndade förfaranden för betrodda anmälare. Innehållsleverantörer bör informeras om sådana beslut och ha möjlighet att bestrida dem för att undvika oavsiktligt avlägsnande av lagligt innehåll.
  • Effektivare verktyg och proaktiv teknik: Företagen bör fastställa tydliga anmälningssystem för användarna. De bör ha proaktiva verktyg för att upptäcka och avlägsna olagligt innehåll, särskilt för terrorisminnehåll och för att innehåll som inte behöver kontextualisering ska anses vara olagligt, såsom material med sexuella övergrepp mot barn eller förfalskade varor.
  • Starkare skyddsåtgärder för att säkerställa de grundläggande rättigheterna: Företagen bör införa effektiva och lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att besluten om att ta bort innehåll är korrekta och välgrundade. Detta är särskilt viktigt när automatiserade verktyg används. Dessa skyddsåtgärder bör omfatta mänsklig tillsyn och kontroll. De bör utformas med full respekt för grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och dataskyddsregler. 
  • Särskild uppmärksamhet på små företag: Industrin bör genom frivilliga arrangemang samarbeta och utbyta erfarenheter, bästa praxis och tekniska lösningar, inbegripet verktyg som möjliggör automatisk upptäckt. Detta delade ansvar bör särskilt gynna mindre plattformar med mer begränsade resurser och sakkunskap.
  • Närmare samarbete med myndigheterna: Företagen bör omedelbart informera de brottsbekämpande myndigheterna om det finns bevis för ett allvarligt brott eller misstanke om att olagligt innehåll utgör ett hot mot liv eller säkerhet. Medlemsstaterna uppmuntras att fastställa lämpliga rättsliga skyldigheter.

Kommissionen anser att onlineförmedlare kan vidta proaktiva åtgärder utan att förlora ansvarsbefrielsen enligt e-handelsdirektivet.

Bakgrund

Kommissionens avdelningar har genomfört flera workshoppar och dialoger med industrin och inlett en pågående studie om ämnet. Dessa diskussioner gav underlag till rekommendationen. Flera kommissionsledamöter träffade onlineplattformar 2018 för att säkerställa sitt åtagande att ta itu med olagligt innehåll.

Strategin är helt anpassad och förenlig med upphovsrättsdirektivet, inklusive allmänt diskuterade aspekter av onlineplattformars ansvar. Den är också helt förenlig med översynen av direktivet om audiovisuella medier.

Kommissionen föreslog en inledande konsekvensbedömning av åtgärder för att ytterligare förbättra effektiviteten i kampen mot olagligt innehåll online. Konsekvensbedömningen informerades av ett öppet offentligt samråd, där man undersökte alternativ för ytterligare åtgärder för att bekämpa olagligt innehåll på nätet.

Lagen om digitala tjänster

Kommissionen har föreslagit en lag om digitala tjänster, som innehåller åtgärder för att motverka olagliga varor, tjänster och innehåll på nätet. 

DSA kommer att ge användarna möjlighet att rapportera olagligt innehåll online. Det kommer att skapa en privilegierad kanal för betrodda anmälare att rapportera olagligt innehåll med prioritet. Betrodda anmälare är de som har visat särskild kompetens och kompetens. 

När det är tillåtet enligt nationell lagstiftning kommer medlemsstaternas myndigheter att kunna beordra alla plattformar som verkar i EU, oavsett var de är etablerade, att ta bort olagligt innehåll.

Slutligen kommer mycket stora onlineplattformar att behöva vidta mildrande åtgärder för att skydda sina användare från olagligt innehåll, varor och tjänster.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen avslutar marknadsundersökningar av Microsofts och Apples tjänster enligt rättsakten om digitala marknader

Kommissionen har antagit beslut om avslutande av fyra marknadsundersökningar som inleddes den 5 september 2023 enligt rättsakten om digitala marknader, där det konstateras att Apple och Microsoft inte bör betecknas som grindvakter för följande centrala plattformstjänster: Apples meddelandetjänst iMessage, Microsofts sökmotor Bing, webbläsare Edge och onlineannonseringstjänst Microsoft Advertising.

Läs mer

Översikt

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.

Se också

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.