Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Nezákonný obsah na online platformách

Európska komisia prijala odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete.

Odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete

Komisia je znepokojená tým, že odstránenie nezákonného obsahu na internete nie je dostatočne účinné.

Otázky ako podnecovanie k terorizmu, nezákonné nenávistné prejavy, materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí, porušovanie práv duševného vlastníctva a ochrana spotrebiteľa si vyžadujú silný a koordinovaný prístup v celej EÚ.

Komisia vydala odporúčanie o opatreniach na účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete. Týmto odporúčaním sa politický záväzok vyplývajúci zo skoršieho oznámenia o boji proti nezákonnému obsahu na internete premieta do nezáväznej právnej formy.

Online platformy musia byť zodpovednejšie v oblasti správy obsahu. V odporúčaní sa navrhuje spoločný prístup k rýchlemu a proaktívnemu odhaľovaniu, odstraňovaniu a predchádzaniu opätovného výskytu obsahu na internete.

  • Jasnejšie postupy oznamovania a konania: Online platformy by mali stanoviť jednoduché a transparentné pravidlá oznamovania nezákonného obsahu vrátane zrýchlených postupov pre „dôveryhodných nahlasovateľov“. Poskytovatelia obsahu by mali byť informovaní o takýchto rozhodnutiach a mali by mať možnosť napadnúť ich, aby sa zabránilo neúmyselnému odstráneniu zákonného obsahu.
  • Účinnejšie nástroje a proaktívne technológie: Spoločnosti by mali stanoviť jasné systémy oznamovania pre používateľov. Mali by mať proaktívne nástroje na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu, najmä pokiaľ ide o teroristický obsah a obsah, ktorý nevyžaduje, aby sa kontextualizácia považovala za nezákonný, ako je napríklad materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí alebo falšovaný tovar.
  • Prísnejšie záruky na zabezpečenie základných práv: Spoločnosti by mali zaviesť účinné a primerané záruky na zabezpečenie toho, aby rozhodnutia o odstránení obsahu boli presné a riadne podložené. To je obzvlášť dôležité pri používaní automatizovaných nástrojov. Tieto záruky by mali zahŕňať ľudský dohľad a overovanie. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa v plnej miere dodržiavali základné práva, sloboda prejavu a pravidlá ochrany údajov. 
  • Zvláštna pozornosť venovaná malým spoločnostiam: Odvetvie by malo prostredníctvom dobrovoľných dohôd spolupracovať a vymieňať si skúsenosti, najlepšie postupy a technologické riešenia vrátane nástrojov, ktoré umožňujú automatickú detekciu. Táto spoločná zodpovednosť by mala byť prínosom najmä pre menšie platformy s obmedzenejšími zdrojmi a odbornými znalosťami.
  • Užšia spolupráca s orgánmi: Spoločnosti by mali bezodkladne informovať orgány presadzovania práva, ak existujú dôkazy o závažnom trestnom čine alebo podozrenie, že nezákonný obsah ohrozuje život alebo bezpečnosť. Členské štáty sa vyzývajú, aby stanovili primerané právne záväzky.

Komisia sa domnieva, že online sprostredkovatelia môžu zaviesť proaktívne opatrenia bez toho, aby stratili výnimku zo zodpovednosti podľa smernice o elektronickom obchode.

Pozadie

Útvary Komisie uskutočnili niekoľko seminárov a dialógov s priemyslom a začali prebiehajúcu štúdiu na túto tému. Tieto diskusie poskytli podklady k odporúčaniu. Viacerí komisári sa v roku 2018 stretli s online platformami s cieľom zabezpečiť ich záväzok bojovať proti nezákonnému obsahu.

Tento prístup je plne zosúladený a v súlade so smernicou o autorskom práve vrátane všeobecne diskutovaných aspektov zodpovednosti online platforiem. Je tiež plne v súlade s revíziou smernice o audiovizuálnych médiách.

Komisia navrhla úvodné posúdenie vplyvu opatrení na ďalšie zlepšenie účinnosti boja proti nezákonnému obsahu na internete. Posúdenie vplyvu bolo založené na otvorenej verejnej konzultácii, v ktorej sa preskúmali možnosti ďalších opatrení na boj proti nezákonnému obsahu na internete.

Akt o digitálnych službách

Komisia navrhla akt o digitálnych službách, ktorý obsahuje opatrenia na boj proti nezákonnému tovaru, službám a obsahu online. 

Akt o digitálnych službách umožní používateľom nahlasovať nezákonný obsah online. Vytvorí privilegovaný kanál pre dôveryhodných nahlasovateľov, aby mohli prioritne nahlasovať nezákonný obsah. Dôveryhodní nahlasovatelia sú tí, ktorí preukázali osobitné odborné znalosti a kompetencie. 

Ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, orgány členských štátov budú môcť nariadiť akejkoľvek platforme pôsobiacej v EÚ bez ohľadu na to, kde sú usadení, aby odstránila nezákonný obsah.

Napokon, veľmi veľké online platformy budú musieť prijať zmierňujúce opatrenia na ochranu svojich používateľov pred nezákonným obsahom, tovarom a službami.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Online platformy

Cieľom Európskej komisie je podporovať prostredie, v ktorom online platformy prosperujú, spravodlivo zaobchádzajú s používateľmi a prijímajú opatrenia na obmedzenie šírenia nezákonného obsahu.

Pozri aj

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.