Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas tiesību akti par atklātajiem datiem

Direktīva par atklātajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu paredz kopīgus noteikumus valdības turēto datu Eiropas tirgum.

Direktīva par atklātajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu, kas pazīstama arī kā Atvērto datu direktīva, stājās spēkā 2019. gada 16. jūlijā, aizstājot Publiskā sektora informācijas (PSI) direktīvu.

Pārskatīšanas process, kura rezultātā tika pieņemta Atvērto datu direktīva, tika uzsākts 2017. gadā. Eiropas Komisija sāka sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē par Direktīvas 2013/37/ES, ar ko grozīja PSI direktīvu, pārskatīšanu. 

Pamatojoties uz apspriešanas rezultātiem, kā arī plašu direktīvas novērtējumu un ietekmes novērtējumu, Eiropas Komisija 2018. gada 25. aprīlī pieņēma priekšlikumu direktīvas pārskatīšanai.

Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Komisijas sarunu vedēji 2019. gada janvārī panāca vienošanos par Komisijas ierosināto pārskatīšanu. Kad direktīva tika pieņemta 2019. gada jūnijā, tā tika pārdēvēta par Atvērto datu un publiskā sektora informācijas direktīvu, un tā padarīs publiskā sektora un publiski finansētus datus atkalizmantojamus.

PSI direktīvā galvenā uzmanība ir pievērsta informācijas atkalizmantošanas ekonomiskajiem aspektiem, nevis iedzīvotāju piekļuvei informācijai. Tā mudina ES valstis pēc iespējas vairāk informācijas darīt pieejamu atkalizmantošanai. Tajā aplūkoti ES valstu publiskā sektora struktūru rīcībā esošie materiāli valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Tas ietver materiālus, kas ir ministriju, valsts aģentūru, pašvaldību un organizāciju rīcībā, kuras galvenokārt finansē vai kontrolē valsts iestādes, piemēram, meteoroloģiskie institūti.

Pēc 2013. gadā veiktās pārskatīšanas direktīvas piemērošanas jomā ietilpst arī muzeju, bibliotēku un arhīvu saturs.

Direktīva attiecas uz rakstiskiem tekstiem, datubāzēm, audio datnēm un filmu fragmentiem. Tā neattiecas uz Izglītības, zinātnes un atklāto datu direktīvu.

Direktīvas pamatā ir divi galvenie iekšējā tirgus virzieni: pārredzamība un godīga konkurence.

Tiklīdz jaunie noteikumi būs pilnībā transponēti valsts līmenī, tie:

 • stimulēt dinamisku datu publicēšanu un lietojumprogrammu saskarņu (API) ieviešanu;
 • ierobežot izņēmumus, kas pašlaik ļauj publiskajām struktūrām iekasēt maksu, kas pārsniedz to datu izplatīšanas robežizmaksas par savu datu atkalizmantošanu;
 • paplašināt direktīvas darbības jomu, attiecinot to uz:
  • Dati, kas ir publisku uzņēmumu rīcībā saskaņā ar īpašu noteikumu kopumu. Principā direktīva attieksies tikai uz datiem, kurus uzņēmumi dara pieejamus atkalizmantošanai. Maksa par šādu datu atkalizmantošanu var pārsniegt izplatīšanas robežizmaksas;
  • Pētniecības dati, kas iegūti no publiskā finansējuma — dalībvalstis tiks aicinātas izstrādāt politiku attiecībā uz atklātu piekļuvi publiski finansētiem pētniecības datiem. Jauni noteikumi arī atvieglos to pētniecības datu atkalizmantošanu, kas jau ir iekļauti atvērtos repozitorijos.
 • stiprināt pārredzamības prasības attiecībā uz publiskā un privātā sektora nolīgumiem, kas ietver publiskā sektora informāciju, izvairoties no ekskluzīvām vienošanām.

Saskaņā ar Atvērto datu direktīvu Komisijai ar turpmāku īstenošanas aktu ir jāpieņem saraksts ar augstvērtīgām datu kopām, kas jānodrošina bez maksas. Šīm datu kopām, kas jānosaka direktīvas pielikumā aprakstītajā tematiskajā diapazonā, ir liels komerciālais potenciāls, un tās var paātrināt ES mēroga informācijas produktu ar pievienoto vērtību rašanos. Tie kalpos kā galvenie datu avoti mākslīgā intelekta attīstībai.

Īstenošana valsts tiesību aktos

ES valstīm Direktīva (ES) 2019/1024 bija jātransponē līdz 2021. gada 16. jūlijam.

Lūdzu, skatiet detalizētu pārskatu par tiesību aktiem, ar kuriem īsteno iepriekšējo PSI direktīvu katrā ES valstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Ceļā uz augstas vērtības datu kopu sarakstu

Ar direktīvu ievieš augstvērtīgu datu kopu jēdzienu. Augstvērtīgu datu kopu atkalizmantošana, kas definēta kā dokumenti, ir saistīta ar būtiskiem ieguvumiem sabiedrībai un ekonomikai. Uz tiem attiecas atsevišķs noteikumu kopums, kas nodrošina to pieejamību bez maksas mašīnlasāmā formātā. Tie tiek nodrošināti, izmantojot lietojumprogrammu saskarnes (API) un attiecīgā gadījumā kā lielapjoma lejupielādi. Augstvērtīgu datu kopu tematiskā darbības joma ir sniegta direktīvas pielikumā.

Direktīvas 13. panta 1. punktā minētās augstvērtīgu datu kopu tematiskās kategorijas ir šādas:

 1. ģeotelpiskais
 2. zemes novērošana un vide
 3. meteoroloģiskie
 4. statistika
 5. uzņēmumi un uzņēmuma īpašumtiesības
 6. mobilitāte

Komisija 2021. gadā ar īstenošanas aktu pieņems konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu. Tas tiks darīts, ievērojot noteiktos ierobežojumus un ar Atvērto datu un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas komitejas palīdzību, kuras sastāvā ir ES valstu pārstāvji.

Plašāka informācija par Atvērto datu un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas komiteju (kods: C51600) ir pieejams komitoloģijas reģistrā.

Kā ir ar Komisijas dokumentiem?

Direktīva uzliek pienākumus tikai dalībvalstīm. Tāpēc Komisija ir pieņēmusi atsevišķu lēmumu atļaut savu dokumentu atkalizmantošanu, pārsniedzot iepriekšējās PSI direktīvas noteikumus.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Jauni ES noteikumi dara pieejamas augstvērtīgas datu kopas mākslīgā intelekta un uz datiem balstītas inovācijas veicināšanai

No vakardienas ir sākuši piemērot jaunus ES noteikumus par to, kā vairāk publisko datu kopu darīt pieejamas atkalizmantošanai. Šīs tā dēvētās “augstvērtīgās datu kopas” ietver informāciju par sešām tematiskajām jomām, kas noteiktas Atvērto datu direktīvā: ģeotelpiskā, Zemes novērošana un vide, meteoroloģija, statistika, uzņēmumi un mobilitāte.

PRESS RELEASE |
Komisija aicina 18 dalībvalstis ievērot ES Datu pārvaldības aktu

Eiropas Komisija nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli 18 dalībvalstīm, kuras nav izraudzījušās atbildīgās iestādes Datu pārvaldības akta īstenošanai vai kuras nav pierādījušas, ka tās ir pilnvarotas veikt likumā noteiktos uzdevumus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Dati

Dati ir visur un pieaug nepieredzētā tempā. Komisija ir izstrādājusi Eiropas datu stratēģiju, lai palīdzētu mums gūt labumu no tās.