Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení: Veřejné a soukromé fondy financující zavádění širokopásmového připojení

Investiční úsilí na financování sítí veřejného a soukromého sektoru je vyvíjeno ve spolupráci mezi soukromými subjekty, které vlastní stávající infrastrukturu, a veřejnými orgány.

Full FTTH pokrytí pro Senden, Německo

fix-empty

Veřejné prostředky

Veřejné prostředky umožňují hospodářské a sociální zlepšení a jsou k dispozici na místní, regionální a celostátní úrovni, jakož i na úrovni EU. Evropská unie je stále důležitějším zdrojem financování, neboť poskytuje především granty a půjčky, ale dokonce i kapitálové financování. Vzhledem k tomu, že objem a druh dostupných finančních prostředků se v průběhu let zvýšily, tak i počet režimů.

Mezi evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) patří:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), jehož cílem je posílit hospodářskou a sociální soudržnost v EU nápravou nerovnováhy mezi jejími regiony. Podpora z EFRR na zavádění širokopásmového připojení se zaměřuje především na řešení selhání trhu a zaměřuje se na regiony, v nichž se investice neuskutečňují pouze na trhu.
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), jehož cílem je podporovat venkovské oblasti EU při řešení široké škály hospodářských, environmentálních a sociálních výzev. Může být použita na podporu projektů širokopásmového připojení v některých regionech a členských státech v závislosti na tom, jak byl příděl finančních prostředků navržen.
  • Evropský sociální fond (ESF), který podporuje pracovní místa a pracovní příležitosti pro všechny občany EU a lze jej částečně využít na podporu zavádění širokopásmového připojení.
  • Fond soudržnosti, jehož cílem je snížit hospodářské a sociální rozdíly a podporovat udržitelný rozvoj.

Programem věnovaným konektivitě je Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který podporuje zavádění širokopásmového připojení prostřednictvím dvou finančních nástrojů: Fond pro propojení Evropy pro širokopásmové připojení (CEBF, vlastní kapitál) a dluhový nástroj Nástroje pro propojení Evropy. Fond pro širokopásmové připojení pro propojení Evropy poskytuje kapitálové a kvazikapitálové projekty týkající se širokopásmového připojení menšího rozsahu s vyšším rizikem, které nemají dostatečný přístup k financování, a to v (neobsluhovaných) příměstských a venkovských oblastech. CEBF je kapitálovým fondem ve výši 420 milionů EUR a dluhový nástroj Nástroje pro propojení Evropy poskytuje úvěry ve výši přibližně 17 milionů EUR. Digitální část Nástroje pro propojení Evropy (CEF Digital) podpoří a katalyzuje veřejné i soukromé investice do infrastruktur pro digitální konektivitu v letech 2021 až 2027.

Facilita na podporu oživení a odolnosti je klíčovým nástrojem na podporu oživení, který je jádrem VFR Next Generation EU, který má EU pomoci při jejím oživení po současné krizi. Nástroj poskytne úvěry i granty tím, že předběžně poskytne finanční podporu na klíčové první roky oživení (celkem 672,5 miliardy EUR, rozdělených členským státům v různých opatřeních; nejméně 20 % z nich je určeno na digitální vysílání). Členské státy by měly poskytnout podrobné vysvětlení toho, jak navrhovaná opatření řeší problémy zjištěné v doporučeních pro jednotlivé země, zejména v pololetních cyklech 2019 a 2020. Měly by rovněž vysvětlit, jak jsou plány v souladu s výzvami uvedenými v nejnovějším doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny pro členské státy, jejichž měnou je euro.

Portál InvestEU je on-line portál EU umožňující předkladatelům projektů se sídlem v EU – veřejné nebo soukromé – oslovit potenciální investory po celém světě. InvestEU umožňuje předkladatelům projektů se sídlem v EU oslovit potenciální investory po celém světě a zvýšit viditelnost svých projektů pro velkou síť mezinárodních investorů. Investorům, kteří hledají investiční příležitosti do širokopásmové infrastruktury, je nabízen široký výběr životaschopných projektů.

Členské státy EU navíc zavedly vnitrostátní strategie a politiky v oblasti širokopásmového připojení, finanční nástroje a vyčleněné finanční prostředky na investice do projektů širokopásmového připojení s vysokou kapacitou.

Soukromý kapitál a finanční trhy

K finančním trhům lze přistupovat pro investiční fondy, které poskytují kapitálové nebo dluhové financování, jakož i pro hybridní řešení (mezzaninové financování). Investiční fondy usilující o stabilní návratnost investic a mohou se zaměřit na bezpečná hmotná aktiva, jako je vysokokapacitní širokopásmová infrastruktura:

  • banky, investiční fondy a investoři soukromého kapitálu mohou mít zájem poskytovat financování v rané fázi, hledající vyšší rizikovou prémii a ukončení činnosti mezi 3 a 7 lety,
  • infrastrukturní fondy, penzijní fondy a další institucionální investoři mohou investovat do zavedené infrastruktury z výše uvedeného po 3–7 letech a usilovat o dlouhodobé investice s nižšími úrokovými sazbami.

Jiné zdroje, jako je rizikový kapitál, se obvykle nepoužívají pro investice do infrastruktury, protože se zaměřují na krátkodobé, vyšší rizikové příležitosti a vyžadují vysoké úrokové sazby s možnostmi předčasného odchodu z trhu.

Další podrobnosti a příklady naleznete v příručce pro investice do širokopásmového připojení.

 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Plánování projektů širokopásmového připojení

Úsek plánování širokopásmového připojení pomáhá obcím a dalším subjektům při plánování úspěšných projektů rozvoje širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení: Definice plánu

Klíčem k úspěšnému regionálnímu rozvoji širokopásmového připojení je politicky podporovaný plán na místní, regionální nebo celostátní úrovni, který kombinuje cíle se specifickými potřebami a zúčastněnými stranami.

Širokopásmové připojení: Akční plán

Akční plán podrobně popisuje náklady, zúčastněné strany, činnosti, koordinaci a monitorování zapojené do provádění strategie pro širokopásmové připojení.

Širokopásmové připojení: Síť a topologie

Širokopásmová síť se skládá z geografických částí. Topologie sítě popisuje, jak jsou jednotlivé části sítě propojeny. Nejrelevantnější topologie pro páteřní a oblastní sítě jsou topologie stromů, kruhové topologie a meshed topologies. Pro první míli dvě základní topologie: bod...