Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Łącza szerokopasmowe: Fundusze publiczne i prywatne finansujące rozbudowę sieci szerokopasmowych

Wysiłki inwestycyjne na rzecz finansowania sieci publiczno-prywatnych i prywatnych podejmowane są we współpracy między podmiotami prywatnymi posiadającymi istniejącą infrastrukturę a organami publicznymi.

Pełny zasięg FTTH dla Senden, Niemcy

fix-empty

Fundusze publiczne

Fundusze publiczne umożliwiają poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej i są dostępne na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a także na szczeblu UE. Unia Europejska jest coraz ważniejszym źródłem finansowania, udzielając głównie dotacji i pożyczek, a nawet finansowania kapitałowego. W związku z tym, że wielkość i rodzaj dostępnego finansowania rosły z biegiem lat, podobnie jak liczba programów.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) obejmują:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w UE poprzez skorygowanie nierównowagi między jej regionami. Wsparcie z EFRR na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych koncentruje się przede wszystkim na eliminowaniu niedoskonałości rynku, ukierunkowanych na regiony, w których inwestycje nie są realizowane wyłącznie na rynku.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego celem jest wspieranie obszarów wiejskich UE w celu sprostania szerokiej gamie wyzwań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Może on być wykorzystywany do wspierania projektów w zakresie dostępu szerokopasmowego w niektórych regionach i państwach członkowskich, w zależności od sposobu zaprojektowania przydziału środków.
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który wspiera miejsca pracy i możliwości zatrudnienia dla wszystkich obywateli UE i może być częściowo wykorzystywany do wspierania rozwoju sieci szerokopasmowych.
  • Fundusz Spójności, którego celem jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Program poświęcony łączności to instrument „Łącząc Europę”, który wspiera rozwój łączy szerokopasmowych za pośrednictwem dwóch instrumentów finansowych: Fundusz „Łącząc Europę” (CEBF, kapitał własny) i instrument dłużny instrumentu „Łącząc Europę”. Fundusz na rzecz sieci szerokopasmowych „Łącząc Europę” zapewnia kapitał własny i quasi-kapitałowy na rzecz mniejszych projektów szerokopasmowych o wyższym ryzyku, które nie mają wystarczającego dostępu do finansowania na (niepewnych) obszarach podmiejskich i wiejskich. CEBF jest funduszem kapitałowym w wysokości 420 mln EUR, a instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę” udostępnia około 17 mln EUR w formie pożyczek. Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital) będzie wspierać i stymulować zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021–2027.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest kluczowym instrumentem odbudowy będącym centralnym elementem WRF Next Generation EU, który ma pomóc UE w odbudowie po obecnym kryzysie. Instrument zapewni zarówno pożyczki, jak i dotacje poprzez skoncentrowanie wsparcia finansowego na kluczowe pierwsze lata odbudowy (łącznie 672,5 mld EUR, rozdzielone między państwa członkowskie w różnych środkach; co najmniej 20 % przeznaczone na cyfryzację). Państwa członkowskie powinny przedstawić szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób proponowane środki odnoszą się do wyzwań określonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów, w szczególności w cyklach semestru 2019 i 2020. Powinny one również wyjaśnić, w jaki sposób plany są spójne z wyzwaniami określonymi w najnowszym zaleceniu Rady w sprawie polityki gospodarczej strefy euro w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro.

Portal InvestEU to internetowy portal kojarzenia wyników, umożliwiający promotorom projektów z siedzibą w UE – publicznym lub prywatnym – dotarcie do potencjalnych inwestorów na całym świecie. InvestEU umożliwia promotorom projektów z siedzibą w UE dotarcie do potencjalnych inwestorów na całym świecie oraz zwiększenie widoczności ich projektów dla dużej sieci międzynarodowych inwestorów. Inwestorom poszukującym możliwości inwestycyjnych w infrastrukturze szerokopasmowej oferuje szeroki wybór rentownych projektów.

Ponadto państwa członkowskie UE ustanowiły krajowe strategie i polityki w zakresie dostępu szerokopasmowego, instrumenty finansowe i specjalne fundusze na inwestycje w projekty szerokopasmowe o dużej przepustowości.

Kapitał prywatny i rynki finansowe

Dostęp do rynków finansowych można uzyskać w przypadku funduszy inwestycyjnych, które zapewniają finansowanie kapitałowe lub dłużne, a także rozwiązań hybrydowych (finansowanie mezzanine). Fundusze inwestycyjne dążące do stabilnego zwrotu z inwestycji i mogą koncentrować się na bezpiecznych rzeczowych aktywach trwałych, takich jak infrastruktura szerokopasmowa o dużej przepustowości:

  • banki, fundusze inwestycyjne i inwestorzy na niepublicznym rynku kapitałowym mogą być zainteresowani zapewnieniem finansowania na wczesnym etapie, szukając wyższej premii za ryzyko i wyjścia z rynku w okresie od 3 do 7 lat od momentu założenia działalności;
  • fundusze infrastrukturalne, fundusze emerytalne i inni inwestorzy instytucjonalni mogą inwestować w istniejącą infrastrukturę po 3-7 latach i dążyć do długoterminowych inwestycji przy niższych stopach procentowych.

Inne źródła, takie jak kapitał wysokiego ryzyka, zwykle nie są wykorzystywane do inwestowania w infrastrukturę, ponieważ koncentrują się na krótkoterminowych, wyższych szansach na ryzyko i wymagają wysokich stóp procentowych z opcjami wczesnego wyjścia.

Więcej szczegółów i przykładów można znaleźć w przewodniku dotyczącym inwestycji szerokopasmowych.

 

Najnowsze wiadomości

ARTYKUŁ |
Zgłoś się do European Broadband Awards 2023

Transformacja cyfrowa Europy do 2030 r. zależy od zapewnienia obywatelom dostępu do łączności gigabitowej i usług 5G. Europejskie nagrody za internet szerokopasmowy w 2023 r. wyróżnią projekty, które doprowadzą nas do cyfrowej dekady Europy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Planowanie projektów szerokopasmowych

Dział planowania sieci szerokopasmowych pomaga gminom i innym podmiotom w planowaniu udanych projektów rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Łącza szerokopasmowe: Definicja planu

Kluczem do pomyślnego rozwoju regionalnego dostępu szerokopasmowego jest politycznie wspierany plan na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, który łączy cele z konkretnymi potrzebami i zainteresowanymi stronami.

Łącza szerokopasmowe: Plan działania

W planie działania wyszczególniono koszty, zainteresowane strony, działania, koordynację i monitorowanie związane z wdrażaniem strategii w zakresie dostępu szerokopasmowego.

Łącza szerokopasmowe: Pomoc państwa

Pomoc państwa na łącza szerokopasmowe może być konieczna w niektórych miejscach, w których rynek nie zapewnia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych.

Łącza szerokopasmowe: Sieć i topologia

Sieć szerokopasmowa składa się z części geograficznych. Topologia sieci opisuje, w jaki sposób poszczególne części sieci są połączone. Najważniejszymi topologiami dla sieci szkieletowych i obszarowych są topologie drzew, topologie pierścieniowe i topologie siatki. W przypadku...

Łącza szerokopasmowe: Wybór infrastruktury

Sieci szerokopasmowe wymagają różnych typów infrastruktury w zależności od różnych warunków logistycznych, gospodarczych lub demograficznych. Użyj pytań, aby pomóc wybrać.