Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

Súbor nástrojov pre pripojiteľnosť: Členské štáty sa dohodli na najlepších postupoch na podporu včasného zavádzania sietí 5G a optických sietí

Členské štáty sa 25. marca 2021 v úzkej spolupráci s Komisiou dohodli na celoúnijnom súbore nástrojov na prepájanie v súlade s odporúčaním o pripojiteľnosti z 18. septembra 2020. Súbor nástrojov pozostáva zo súboru najlepších postupov, ktoré sa považujú za najúčinnejšie pri umožňovaní a podnecovaní prevádzkovateľov k zavádzaniu sietí s veľmi vysokou kapacitou.

Najlepšie postupy pomôžu prevádzkovateľom sietí znížiť náklady na zavádzanie gigabitového širokopásmového pripojenia a členským štátom prijať účinný prístup na zabezpečenie včasného a investičného prístupu k frekvenčnému spektru 5G pre mobilných operátorov a iných používateľov frekvenčného spektra vrátane priemyselných aplikácií. 

Pripojiteľnosť podporila občanov, podniky a orgány verejnej správy počas pandémie a bude základným pilierom obnovy. Rýchle zavedenie súboru nástrojov na prepájanie umožní členským štátom plne využiť potenciál Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Začiatkom tohto mesiaca Komisia predložila oznámenie o digitálnom desaťročí Európy, v ktorom sa stanovuje cieľ prepojiť všetky európske domácnosti gigabitovými rýchlosťami a zabezpečiť pokrytie 5G všetkými obývanými oblasťami v EÚ, ako aj hlavnými dopravnými trasami. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu, keďže EÚ postupuje v digitálnej dekáde.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol:

V digitálnom desaťročí by mali mať všetci Európania prospech z rýchlych a bezpečných pripojení. Dnes musíme začať premeniť túto ambíciu na realitu. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti je výsledkom spolupráce a záväzku členských štátov odstrániť prekážky a podporiť zavádzanie veľmi rýchlych sietí.

Opatrenia na zníženie nákladov a urýchlenie zavádzania siete 

Zavádzanie pevných a mobilných sietí si vyžaduje nákladné stavebné práce na zriadenie káblov a sieťových prvkov, ako aj zdĺhavé a zaťažujúce administratívne postupy na získanie potrebných povolení. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti obsahuje najlepšie postupy na zníženie týchto nákladov, podporu prístupu k fyzickej infraštruktúre a zjednodušenie postupov udeľovania povolení na vykonávanie stavebných prác. V rámci tohto úsilia sa v súbore nástrojov na prepájanie vyzýva na zlepšenie dostupnosti informácií o existujúcej fyzickej infraštruktúre, plánovaných stavebných prácach a postupoch udeľovania povolení prostredníctvom jednotných informačných miest alebo rovnocenných platforiem, ako aj na podporu elektronického zaobchádzania so všetkými postupmi udeľovania povolení. Okrem toho sa členské štáty vyzývajú, aby uľahčili inštaláciu sieťových prvkov, najmä tých, ktoré sú relevantné pre 5G, tým, že prevádzkovateľom poskytnú lepší prístup k verejnej infraštruktúre (podobne ako európsky kódex elektronickej komunikácie už stanovuje malé bunky). Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti okrem toho obsahuje opatrenia na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti riešenia sporov medzi aktérmi zapojenými do zavádzania siete. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti nabáda členské štáty, aby podnikli iniciatívy na obmedzenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a na posilnenie udržateľnosti sietí.

Opatrenia na zabezpečenie včasného prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru priaznivého pre investície na účely zavádzania 5G

V prípade zavádzania sietí 5G by prevádzkovatelia a používatelia frekvenčného spektra pre priemyselné aplikácie mali mať včasný prístup k rádiovému frekvenčnému spektru harmonizovanému na úrovni EÚ za podmienok podporujúcich investície. Členské štáty sú zodpovedné za udeľovanie povolení na využívanie frekvenčného spektra a mali by zabezpečiť, aby postupy povoľovania frekvenčného spektra boli včasné a aby podporovali ďalšie investície do sietí 5G. V tejto súvislosti sa súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti zameriava na opatrenia, ktoré stimulujú využívanie frekvenčného spektra a zavádzanie 5G. Súbor nástrojov na pripojenie okrem toho podporuje koordinované opatrenia, ktoré podporujú bezdrôtové pripojenie pre prípady priemyselného využitia, a to aj s cezhraničným rozmerom. Súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti okrem toho obsahuje návrhy pre členské štáty na riešenie všeobecného verejného záujmu, konkrétne na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o 5G a ochrane verejného zdravia.

Členské štáty sú odhodlané začať čo najskôr vykonávať súbor nástrojov. Ako ďalší krok by členské štáty podľa harmonogramu stanoveného v odporúčaní o pripojiteľnosti mali do 30. apríla 2021 vypracovať a poskytnúť Komisii svoje národné plány na vykonávanie súboru nástrojov, ktoré včas zodpovedajú dokončeniu plánov podpory obnovy a odolnosti členských štátov.

Okolnosti predchádzajúce sporu

Komisia neustále pracuje na zlepšovaní pripojiteľnosti v celej EÚ. Iniciatíva na prijatie a vykonávanie súboru nástrojov v oblasti pripojiteľnosti vychádza z odporúčania Komisie o súbore nástrojov v oblasti pripojiteľnosti, ktoré bolo uverejnené v septembri 2020. Odporúčanie vychádza zo smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie a z ustanovení európskeho kódexu elektronických komunikácií s cieľom identifikovať opatrenia, ktoré sú najúčinnejšie pri umožnení a podnecovaní prevádzkovateľov k zavádzaniu vysokokapacitných sietí vrátane optických vlákien a 5G. Práca sa začala v osobitnej skupine pre pripojiteľnosť, ktorá koncom minulého roka vypracovala správu o identifikovaných najlepších postupoch. Komisia zároveň pracuje na preskúmaní smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie, ktorá ďalej pomôže členským štátom zamerať sa na správne oblasti s cieľom dosiahnuť ciele gigabitového pripojenia v celej EÚ. Komisia očakáva, že návrh predloží v prvom štvrťroku 2022.

Stiahnuté

The Connectivity Toolbox.pdf
Stiahnuť