Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikace

Soubor nástrojů pro konektivitu: Členské státy se dohodly na osvědčených postupech na podporu včasného zavádění sítí 5G a optických sítí

Dne 25. března 2021 se členské státy v úzké spolupráci s Komisí dohodly na souboru nástrojů v oblasti konektivity pro celou Unii v souladu s doporučením o konektivitě ze dne 18. září 2020. Soubor nástrojů sestává ze souboru osvědčených postupů, které jsou považovány za nejúčinnější, pokud jde o to, jak operátorům umožnit a motivovat k zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou.

Osvědčené postupy pomohou provozovatelům sítí snížit náklady na zavádění gigabitového širokopásmového připojení a členským státům přijmout účinný přístup k zajištění včasného a pro investice příznivého přístupu ke spektru 5G pro mobilní operátory a další uživatele spektra, a to i pro průmyslové aplikace. 

Konektivita podpořila občany, podniky a orgány veřejné správy během pandemie a bude základním pilířem oživení. Rychlé provedení souboru nástrojů pro propojení umožní členským státům plně využít potenciál facility na podporu oživení a odolnosti. Začátkem tohoto měsíce předložila Komise sdělení o evropské digitální dekádě, které stanoví cíl propojit všechny evropské domácnosti gigabitovou rychlostí a zajistit pokrytí sítí 5G pro všechny obydlené oblasti v EU, jakož i pro hlavní dopravní trasy. Soubor nástrojů pro konektivitu bude i nadále hrát zásadní úlohu jako kroky EU v digitální dekádě.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

V digitální dekádě by měli mít všichni Evropané prospěch z rychlých a bezpečných připojení. Dnes musíme začít proměnit tento cíl v realitu. Soubor nástrojů pro propojení je výsledkem spolupráce a odhodlání členských států odstranit překážky a podpořit zavádění velmi rychlých sítí.

Opatření ke snížení nákladů a urychlení zavádění sítí 

Zavádění pevných a mobilních sítí vyžaduje nákladné stavební práce na stanovení kabelů a síťových prvků, jakož i zdlouhavé a zatěžující administrativní postupy pro získání nezbytných povolení. Soubor nástrojů pro konektivitu obsahuje osvědčené postupy pro snížení těchto nákladů, podporu přístupu k fyzické infrastruktuře a zefektivnění postupů udělování povolení k provádění stavebních prací. V rámci tohoto úsilí vyzývá soubor nástrojů pro konektivitu ke zvýšení dostupnosti informací o stávající fyzické infrastruktuře, plánovaných stavebních pracích a povolovacích řízeních prostřednictvím jednotných informačních míst nebo rovnocenných platforem, jakož i k podpoře elektronického zpracování všech postupů pro udělování povolení. Členské státy se proto vyzývají, aby usnadnily instalaci síťových prvků, zejména těch, které jsou důležité pro 5G, tím, že provozovatelům poskytnou lepší přístup k veřejné infrastruktuře (podobně jako evropský kodex pro elektronické komunikace již stanoví malé buňky). Soubor nástrojů pro konektivitu navíc obsahuje opatření k zajištění toho, aby řešení sporů mezi subjekty zapojenými do zavádění sítí bylo transparentnější a účinnější. V neposlední řadě soubor nástrojů pro konektivitu vybízí členské státy, aby podnikly iniciativy s cílem omezit nepříznivé dopady na životní prostředí a posílit udržitelnost sítí.

Opatření k zajištění včasného a pro investice příznivého přístupu k rádiovému spektru pro zavádění sítí 5G

Pokud jde o zavádění sítí 5G, provozovatelé a uživatelé spektra pro průmyslové aplikace by měli mít včasný přístup k rádiovému spektru harmonizovanému v EU za proinvestičních podmínek. Členské státy jsou odpovědné za udělování oprávnění k využívání spektra a měly by zajistit, aby postupy udělování oprávnění k využívání spektra byly včasné a aby podporovaly další investice do sítí 5G. V tomto ohledu se soubor nástrojů pro konektivitu zaměřuje na opatření, která podporují využívání spektra a zavádění sítí 5G. Soubor nástrojů pro konektivitu navíc podporuje koordinovaná opatření, která podporují bezdrátové připojení v případech průmyslového využití, a to i s přeshraničním rozměrem. Soubor nástrojů pro konektivitu dále obsahuje návrhy, aby se členské státy zabývaly obecným veřejným zájmem, konkrétně zvýšit transparentnost a informovanost o 5G a ochraně veřejného zdraví.

Členské státy jsou odhodlány začít s prováděním souboru nástrojů co nejdříve. Dalším krokem je, že podle harmonogramu stanoveného v doporučení o konektivitě by členské státy měly do 30. dubna 2021 vypracovat a sdělit Komisi své vnitrostátní plány pro provádění souboru nástrojů, které budou včas odpovídat dokončení plánů členských států na podporu oživení a odolnosti.

Souvislosti

Komise neustále pracuje na zlepšování konektivity v celé EU. Iniciativa k přijetí a provádění souboru nástrojů v oblasti konektivity vychází z doporučení Komise o souboru nástrojů pro konektivitu zveřejněného v září 2020. Doporučení vychází ze směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení a z ustanovení evropského kodexu pro elektronické komunikace s cílem určit opatření, která jsou nejúčinnější, pokud jde o to, aby operátoři mohli zavádět sítě s velmi vysokou kapacitou, včetně optických vláken a sítí 5G, a motivovat je k jejich zavádění. Práce byla zahájena ve zvláštní skupině pro konektivitu, která na konci minulého roku sestavila zprávu o zjištěných osvědčených postupech. Souběžně s tím Komise pracuje na přezkumu směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení, která dále pomůže členským státům zaměřit se na správné oblasti pro dosažení cílů gigabitové konektivity v celé EU. Komise očekává, že návrh předloží v prvním čtvrtletí 2022.

Ke stažení

The Connectivity Toolbox.pdf
Stáhnout