Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Инструментариум за свързаност: Държавите членки постигат съгласие относно най-добрите практики за насърчаване на навременното внедряване на 5G и оптични мрежи

На 25 март 2021 г. държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, постигнаха съгласие по набор от инструменти за свързаност в целия Съюз съгласно Препоръката за свързаност от 18 септември 2020 г. Инструментариумът се състои от набор от най-добри практики, които се считат за най-ефективни при предоставянето и насърчаването на операторите да внедряват мрежи с много голям капацитет.

Най-добрите практики ще помогнат на мрежовите оператори да намалят разходите за разгръщане на гигабитов широколентов достъп, а на държавите членки — да възприемат ефективен подход за осигуряване на своевременен и благоприятен за инвестициите достъп до 5G спектъра за мобилните оператори и другите ползватели на радиочестотния спектър, включително за промишлени приложения. 

Свързаността подпомогна гражданите, предприятията и публичните администрации по време на пандемията и ще бъде основен стълб на възстановяването. Бързото прилагане на инструментариума за свързаност ще даде възможност на държавите членки да използват пълноценно потенциала на Механизма за възстановяване и устойчивост. По-рано този месец Комисията представи съобщение относно цифровото десетилетие на Европа, в което се определя целта за свързване на всички европейски домакинства с гигабитова скорост и за осигуряване на 5G покритие за всички населени райони в ЕС, както и за основните транспортни маршрути. Инструментариумът за свързаност ще продължи да играе основна роля като стъпка на ЕС към цифровото десетилетие.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

В цифровото десетилетие всички европейци следва да се възползват от бързи и сигурни връзки. Днес трябва да започнем да превърнем тази амбиция в реалност. Инструментариумът за свързаност е резултат от сътрудничеството и ангажимента на държавите членки за премахване на пречките и насърчаване на разгръщането на много бързи мрежи.

Мерки за намаляване на разходите и ускоряване на разгръщането на мрежата 

Разгръщането на фиксирани и мобилни мрежи изисква скъпоструващи строителни работи за изграждане на кабели и мрежови елементи, както и дълги и обременяващи административни процедури за получаване на необходимите разрешения. Инструментариумът за свързаност съдържа най-добри практики за намаляване на тези разходи, за насърчаване на достъпа до физическа инфраструктура и за рационализиране на процедурите за издаване на разрешения за извършване на строителни работи. Като част от тези усилия в инструментариума за свързаност се призовава за подобряване на наличието на информация относно съществуващата физическа инфраструктура, планираните строителни работи и процедурите за издаване на разрешения чрез единните информационни звена или еквивалентни платформи, както и за насърчаване на електронното обработване на всички процедури за издаване на разрешения. Освен това държавите членки се насърчават да улесняват инсталирането на мрежови елементи, по-специално от значение за 5G, като предоставят на операторите по-голям достъп до публична инфраструктура (подобно на това, което вече е предвидено в Европейския кодекс за електронни съобщения за малките клетки). Освен това инструментариумът за свързаност съдържа мерки за повишаване на прозрачността и ефективността на разрешаването на спорове между участниците в разгръщането на мрежата. И накрая, инструментариумът за свързаност насърчава държавите членки да предприемат инициативи за ограничаване на неблагоприятните последици за околната среда и за повишаване на устойчивостта на мрежите.

Мерки за гарантиране на навременен и благоприятен за инвестициите достъп до радиочестотния спектър за разгръщане на 5G

За разгръщането на 5G мрежите операторите и ползвателите на радиочестотен спектър за промишлени приложения следва да имат своевременен достъп до хармонизирания в ЕС радиочестотен спектър при благоприятни за инвестициите условия. Държавите членки отговарят за издаването на разрешения за използване на радиочестотния спектър и следва да гарантират, че процедурите за издаване на разрешения за радиочестотен спектър са навременни и че насърчават по-нататъшните инвестиции в 5G мрежи. В това отношение инструментариумът за свързаност е съсредоточен върху мерки, които стимулират използването на радиочестотния спектър и разгръщането на 5G. Освен това с инструментариума за свързаност се насърчават координирани мерки в подкрепа на безжичната свързаност за промишлени цели, включително с трансгранично измерение. Освен това инструментариумът за свързаност включва предложения държавите членки да обърнат внимание на общия обществен интерес, а именно да увеличат прозрачността и информацията относно 5G и защитата на общественото здраве.

Държавите членки се ангажират да започнат да прилагат инструментариума възможно най-скоро. Като следваща стъпка, в съответствие с графика, определен в Препоръката за свързаност, до 30 април 2021 г. държавите членки следва да изготвят и споделят с Комисията своите национални пътни карти за прилагане на инструментариума, които да съответстват своевременно на финализирането на плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост.

Обстоятелства по спора

Комисията работи непрекъснато за подобряване на свързаността в целия ЕС. Инициативата за приемане и прилагане на инструментариум за свързаност идва от препоръката на Комисията относно инструментариума за свързаност, публикувана през септември 2020 г. Препоръката се основава на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп и на разпоредбите на Европейския кодекс за електронни съобщения с цел да се набележат мерки, които са най-ефективни за даване на възможност и насърчаване на операторите да внедряват мрежи с много голям капацитет, включително оптични кабели и 5G мрежи. Работата започна в рамките на специалната група „Свързаност“, която изготви доклад относно установените най-добри практики в края на миналата година. Успоредно с това Комисията работи по преразглеждането на Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп, която допълнително ще помогне на държавите членки да се насочат към правилните области за постигане на целите за гигабитова свързаност в целия ЕС. Комисията очаква да направи предложение през второто тримесечие на 1 2022 г.

Документи за изтегляне

The Connectivity Toolbox.pdf
Изтегляне