Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Zbirka orodij za povezljivost: Države članice se dogovorijo o najboljših praksah za spodbujanje pravočasne uvedbe omrežij 5G in optičnih omrežij

Države članice so se 25. marca 2021 v tesnem sodelovanju s Komisijo dogovorile o naboru orodij za povezljivost po vsej Uniji v skladu s priporočilom o povezljivosti z dne 18. septembra 2020. Nabor orodij je sestavljen iz sklopa najboljših praks, ki se štejejo za najučinkovitejše pri omogočanju in spodbujanju operaterjev k uvajanju zelo visokozmogljivih omrežij.

Najboljše prakse bodo omrežnim operaterjem pomagale zmanjšati stroške postavitve gigabitnih širokopasovnih povezav, države članice pa bodo sprejele učinkovit pristop za zagotavljanje pravočasnega in naložbam prijaznega dostopa do spektra 5G mobilnim operaterjem in drugim uporabnikom spektra, tudi za industrijske aplikacije. 

Povezljivost je med pandemijo podprla državljane, podjetja in javne uprave in bo ključni steber okrevanja. Hitro izvajanje nabora orodij za povezljivost bo državam članicam omogočilo, da v celoti izkoristijo potencial mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je v začetku tega meseca predstavila sporočilo o evropskem digitalnem desetletju, v katerem je opredelila cilj, da se vsa evropska gospodinjstva povežejo z gigabitno hitrostjo ter da se zagotovi pokritost z omrežjem 5G na vseh poseljenih območjih v EU in glavnih prometnih poteh. Nabor orodij za povezljivost bo še naprej imel ključno vlogo pri korakih EU v digitalnem desetletju.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dejal:

V digitalnem desetletju bi morali imeti vsi Evropejci koristi od hitrih in varnih povezav. Danes moramo začeti spreminjati to ambicijo v realnost. Nabor orodij za povezljivost je rezultat sodelovanja in zavezanosti držav članic, da odpravijo ovire in spodbudijo uvajanje zelo hitrih omrežij.

Ukrepi za zmanjšanje stroškov in pospešitev izgradnje omrežja 

Postavitev fiksnih in mobilnih omrežij zahteva draga gradbena dela za postavitev kablov in omrežnih elementov ter dolgotrajne in obremenjujoče upravne postopke za pridobitev potrebnih dovoljenj. Zbirka orodij za povezljivost vsebuje dobre prakse za zmanjšanje teh stroškov, spodbujanje dostopa do fizične infrastrukture in racionalizacijo postopkov izdajanja dovoljenj za izvajanje gradbenih del. V okviru teh prizadevanj zbirka orodij za povezljivost poziva k povečanju razpoložljivosti informacij o obstoječi fizični infrastrukturi, načrtovanih gradbenih delih in postopkih za izdajo dovoljenj prek enotnih informacijskih točk ali enakovrednih platform ter k spodbujanju elektronske obravnave vseh postopkov za izdajo dovoljenj. Poleg tega se države članice spodbuja, da olajšajo namestitev omrežnih elementov, zlasti pomembnih za 5G, tako da operaterjem omogočijo boljši dostop do javne infrastrukture (podobno kot Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah že določa majhne celice). Poleg tega zbirka orodij za povezljivost vsebuje ukrepe za preglednejše in učinkovitejše reševanje sporov med akterji, vključenimi v vzpostavitev omrežja. Nazadnje, nabor orodij za povezljivost spodbuja države članice, naj sprejmejo pobude za omejitev škodljivih vplivov na okolje in povečanje trajnostnosti omrežij.

Ukrepi za zagotovitev pravočasnega in naložbam prijaznega dostopa do radiofrekvenčnega spektra za uvedbo 5G

Za uvedbo omrežja 5G bi morali imeti operaterji in uporabniki spektra za industrijske aplikacije pravočasen dostop do radiofrekvenčnega spektra, usklajenega na ravni EU, pod pogoji, ki spodbujajo naložbe. Države članice so odgovorne za izdajanje odobritev za uporabo spektra in bi morale zagotoviti, da so postopki odobritve spektra pravočasni in da spodbujajo nadaljnje naložbe v omrežja 5G. V zvezi s tem se zbirka orodij za povezljivost osredotoča na ukrepe, ki spodbujajo uporabo spektra in uvedbo 5G. Poleg tega zbirka orodij za povezljivost spodbuja usklajene ukrepe, ki podpirajo brezžično povezljivost za primere industrijske uporabe, tudi s čezmejno razsežnostjo. Poleg tega zbirka orodij za povezljivost vključuje predloge za države članice za obravnavanje splošnega javnega interesa, in sicer za povečanje preglednosti in informacij o 5G in varovanju javnega zdravja.

Države članice so se zavezale, da bodo čim prej začele izvajati nabor orodij. Kot naslednji korak bi morale države članice v skladu s časovnim razporedom iz priporočila o povezljivosti pripraviti in Komisiji do 30. aprila 2021 posredovati svoje nacionalne časovne načrte za izvajanje nabora orodij, pri čemer bi se pravočasno ujemale z dokončanjem načrtov držav članic za okrevanje in odpornost.

Ozadje

Komisija si nenehno prizadeva za izboljšanje povezljivosti po vsej EU. Pobuda za sprejetje in izvajanje nabora orodij za povezljivost izhaja iz priporočila Komisije o naboru orodij za povezljivost, objavljenega septembra 2020. Priporočilo temelji na direktivi o znižanju stroškov širokopasovnih povezav in določbah Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah, da bi opredelili ukrepe, ki so najučinkovitejši pri omogočanju in spodbujanju operaterjev k uvedbi zelo visokozmogljivih omrežij, vključno z optičnimi omrežji in omrežji 5G. Delo se je začelo v posebni skupini za povezljivost, ki je konec lanskega leta pripravila poročilo o ugotovljenih dobrih praksah. Hkrati si Komisija prizadeva za pregled direktive o znižanju stroškov širokopasovnih povezav, ki bo državam članicam dodatno pomagala pri usmerjanju na ustrezna področja za doseganje ciljev gigabitne povezljivosti po vsej EU. Komisija pričakuje, da bo predlog pripravila v prvem četrtletju leta 2022.

Datoteke za prenos

The Connectivity Toolbox.pdf
Prenesi