Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Koordinátori digitálnych služieb

Koordinátori digitálnych služieb pomáhajú Komisii monitorovať a presadzovať povinnosti stanovené v akte o digitálnych službách.

    osoba, ktorá overuje informácie online

© ipuwadol AdobeStock

Komisia a vnútroštátni koordinátori digitálnych služieb sú zodpovední za dohľad nad aktom o digitálnych službách, jeho presadzovanie a monitorovanie. 

Každý členský štát musí určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý je zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa uplatňovania a presadzovania aktu o digitálnych službách v danej krajine. 

Estónsko, Poľsko a Slovensko ešte stále musia vymenovať svojich koordinátorov digitálnych služieb. Okrem toho, napriek tomu, že Cyprus, Česko a Portugalsko určili svojich koordinátorov digitálnych služieb, musia im udeliť právomoci a kompetencie potrebné na vykonávanie ich úloh vrátane ukladania sankcií v prípade ich nedodržania. Európska komisia sa preto 24. apríla rozhodla začať postupy v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnych výziev uvedeným šiestim členským štátom.

Nájdite svojho koordinátora digitálnych služieb

Vlajka RakúskaRakúsko

Kommunikationsbehörde Rakúsko ⁇ Rakúsko Komunikačný úrad

Vlajka TalianskaTaliansko

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ⁇ Úrad pre komunikačné záruky

Vlajka BelgickaBelgicko

-

Vlajka LotyšskaLotyšsko

-

Vlajka BulharskaBulharsko

Комисия за регулиране на съобщенията ⁇ Nariadenie o komunikácii Komisia

Vlajka LitvyLitva

-

Vlajka ChorvátskaChorvátsko

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)  ⁇ Chorvátsky regulačný orgán pre sieťové odvetvia (HAKOM)

Vlajka LuxemburskaLuxembursko

Autorité de la concurrence ⁇ Úrad pre hospodársku súťaž

Vlajka Slovenskej republikyCyprus

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ⁇ Cyperský rádiotelevízny úrad

Vlajka MaltyMalta

Maltský komunikačný úrad (MCA) ⁇ Maltský komunikačný úrad (MCA)

Vlajka Českej republikyČeskej republiky

Český telekomunikačný úřad ⁇ Český telekomunikačný úrad

Vlajka HolandskaHolandsko

Autoriteit Consument en Markt ⁇ Úrad pre spotrebiteľov a trhy

Vlajka DánskaDánsko

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ⁇ Dánsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa

Vlajka PoľskaPoľsko

-

Vlajka EstónskaEstónsko

-

Vlajka PortugalskaPortugalsko

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)  ⁇ Národný komunikačný úrad (ANACOM)

Vlajka FínskaFínsko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ⁇ Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie (TRAFICOM)

 

Vlajka RumunskaRumunsko

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) ⁇ Národný úrad pre riadenie a reguláciu komunikácií (ANCOM)

Vlajka FrancúzskaFrancúzsko

-

Vlajka Slovenskej republikySlovensko

-

Vlajka NemeckaNemecko

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) ⁇ Spolková agentúra pre siete elektrickej energie, plynu, telekomunikácií, pôšt a železníc (BNetzA)

Vlajka SlovinskaSlovinsko

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) ⁇ Agentúra Slovinskej republiky pre komunikačné siete a služby (AKOS) 

Vlajka GréckaGrécko

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) ⁇ Helénska komisia pre telekomunikácie a poštu (EETT)

Vlajka ŠpanielskaŠpanielsko

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ⁇ Národná komisia pre trhy a hospodársku súťaž

Vlajka MaďarskaMaďarsko

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ⁇ Národný úrad pre médiá a informačné komunikácie

Vlajka ŠvédskaŠvédsko

Post- och telestyrelsen ⁇ Poštový a telekomunikačný úrad

 

Vlajka ÍrskaÍrsko

Coimisiún na Meán ⁇ komisia pre médiá

 

Systémy digitálnych služieb sú v zásade príslušné vykonávať dohľad nad dodržiavaním aktu o digitálnych službách poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb usadenými na ich území a presadzovať ho bez ohľadu na počet ich používateľov.

Zatiaľ čo Komisia má výlučnú právomoc dohliadať na dodržiavanie povinností zvýšenej náležitej starostlivosti, ktoré im ukladá akt o digitálnych službách s cieľom riešiť systémové riziká, presadzovať ich a monitorovať ich dodržiavanie zo strany veľmi veľkých online platforiem (VLOP) a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov (VLOSE), Komisia a vnútroštátne orgány majú spoločnú právomoc, pokiaľ ide o všetky ostatné povinnosti uložené veľmi veľkým online platformám a veľmi veľkým internetovým vyhľadávačom podľa aktu o digitálnych službách.

Členské štáty môžu prideliť osobitné úlohy iným príslušným orgánom, ale koordinátor digitálnych služieb zostáva zodpovedný za zabezpečenie koordinácie na vnútroštátnej úrovni.

Koordinátori digitálnych služieb spoločne zabezpečujú, aby sa akt o digitálnych službách riadne presadzoval v celej EÚ. Spolupracujú navzájom, s ostatnými vnútroštátnymi orgánmi, radou a Komisiou.

Centrá digitálnych služieb majú v prípade porušenia právomoc požiadať o prístup k údajom, nariadiť kontroly a uložiť poskytovateľom sprostredkovateľských služieb na ich území pokuty. Zodpovedajú aj za certifikáciu „dôveryhodných oznamovateľov“, nezávislých organizácií, ktoré sú odborníkmi na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie nezákonného obsahu, a orgánov mimosúdneho riešenia sporov.

Pokiaľ ide o monitorovanie povinností náležitej starostlivosti veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, Komisia má výlučnú právomoc.

Kedy kontaktovať koordinátora digitálnych služieb

Sťažnosti jednotlivcov budú zásadným príspevkom k účinnému presadzovaniu aktu o digitálnych službách.

Na tento účel, ak sa počas navigácie na platforme stretnete s porušením pravidiel aktu o digitálnych službách, máte právo podať sťažnosť koordinátorovi digitálnych služieb členského štátu, v ktorom sa nachádzate alebo v ktorom máte sídlo.

Dôveryhodní nahlasovatelia

Koordinátori digitálnych služieb sú zodpovední za udelenie štatútu „dôveryhodnýchnahlasovateľov“subjektom so sídlom v ich členskom štáte.

Dôveryhodní nahlasovatelia sú napríklad organizácie občianskej spoločnosti s osobitnými odbornými znalosťami a kompetenciami pri odhaľovaní, identifikácii a oznamovaní nezákonného obsahu.

Mali by byť nezávislé od online platforiem. Online platformy musia zabezpečiť, aby sa oznámenia predložené dôveryhodnými nahlasovateľmi uprednostňovali a aby sa spracúvali včas.

Orgány mimosúdneho vyrovnania

Koordinátori digitálnych služieb sú zodpovední aj za certifikáciu orgánov mimosúdneho vyrovnania. Ak sa chcú používatelia odvolať proti rozhodnutiu poskytovateľa online platforiem, môžu sa teraz rozhodnúť využiť mimosúdne urovnanie sporu bez toho, aby bola dotknutá možnosť začať v ktorejkoľvek fáze súdne konanie.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Balík týkajúci sa aktu o digitálnych službách

Cieľom aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva používateľov, a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky.

Pozri aj

Európsky výbor pre digitálne služby

Európsky výbor pre digitálne služby je nezávislá poradná skupina, ktorá bola zriadená aktom o digitálnych službách s účinnosťou od 17. februára 2024.