Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lapsille (BIK+)

Digitaalinen osallistuminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja suojelu ovat tasapainossa uudessa lasten internetin parantamista koskevassa eurooppalaisessa strategiassa (BIK+).

    kuva lapsesta, joka käyttää kannettavaa tietokonetta etualalla, teini-ikäinen taustalla matkapuhelimen avulla

Lasten internetin parantamista koskevalla uudella strategialla (BIK+), joka hyväksyttiin 11. toukokuuta 2022, varmistetaan, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja heille annetaan vaikutusmahdollisuuksia verkossa uudella digitaalisella vuosikymmenellä eurooppalaisten digitaalisten periaatteiden mukaisesti. Saatavilla on myös lapsiystävällinen versio BIK±strategiasta. Tämä uusi strategia perustuu ensimmäiseen eurooppalaiseen strategiaan internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta (BIK).  Koska teknologinen ja EU:n lainsäädäntö on muuttunut paljon vuodesta 2012, saatavilla on kooste asiaa koskevasta lainsäädännöstä.

BIK+ kuvastaa monenlaisten näkemysten, erityisesti lasten, panosta. Lapset osallistuvat sen täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Visiomme on ikäsidonnaisista digitaalisista palveluista, joissa jokainen lapsi Euroopassa on suojattu, vaikutusvaltainen ja kunnioitettu verkossa, eikä ketään jätetä jälkeen.

BIK+ on Euroopan nuorison teemavuoden 2022 lippulaivahanke, ja siinä ehdotetaan toimia, jotka liittyvät kolmeen pilariin:

  1. turvalliset digitaaliset kokemuksetlasten suojelemiseksi haitalliselta ja laittomalta verkkosisällöltä, käyttäytymiseltä, kontaktilta ja riskeiltä nuorina kuluttajina ja parantaakseen heidän hyvinvointiaan verkossa turvallisen, ikään soveltuvan digitaalisen ympäristön avulla, joka on luotu lasten etua kunnioittaen;
  2. digitaalinen voimaannuttaminen, jotta kaikki lapset, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset, hankkivat tarvittavat taidot ja taidot, jotta he voivat tehdä järkeviä valintoja ja ilmaista itseään verkkoympäristössä turvallisesti ja vastuullisesti;
  3. aktiivinen osallistuminen, jossa kunnioitetaan lapsia antamalla heille sananvaltaa digitaalisessa ympäristössä, ja lasten johtamia toimia innovatiivisten ja luovien turvallisten digitaalisten kokemusten edistämiseksi.

BIK+:n puitteissa Better Internet for Kids -portaali tarjoaa jatkossakin runsaasti resursseja ja parhaita käytäntöjä yhteistyössä EU:n yhteisrahoittaman Safer Internet -keskusten verkoston kanssa, joka tavoittaa lapset, vanhemmat ja opettajat.

Iän mukaista suunnittelua koskevat EU:n koodit, joilla pyritään standardoimaan ikävarmuutta ja -varmennusta Euroopassa, tukemaan laittoman ja haitallisen sisällön nopeaa arviointia ja varmistamaan, että 116 111 -numero tarjoaa apua verkkokiusaamisen uhreille. Nämä ovat vain muutamia uusia aloitteita, joilla pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja internetin parempaan ja terveelliseen käyttöön lapsille ja nuorille. Teollisuuden ja jäsenvaltioiden yhteistyö ja tuki ovat avainasemassa näiden suunnitelmien toteuttamisessa.

Nuorten osallistuminen on edelleen ensisijaisen tärkeää. BIK+ tukee lasten aktiivista osallistumista ja kunnioittaa heidän näkemyksiään esimerkiksi järjestämällä lapsilähtöisen arvioinnin BIK±strategiasta joka toinen vuosi, lisäämällä vertaistoimintaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja olettamalla, että teollisuus kuulee nuoria käyttäjiään.

Uusi strategia antaa jatkossakin tietoa politiikan kehittämisestä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Komissio jatkaa kokemusten, asiantuntemuksen ja arvojen vaihtoa kansainvälisten järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja tukee yhteistä lähestymistapaa lasten digitaalisiin oikeuksiin maailmanlaajuisesti.

BIK+ on ollut lapsen oikeuksia koskevan kattavan EU:n strategian digitaalinen osa vuodesta 2021.

 

Viimeisin päivitys: Helmikuu 2023

 

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Komissio lähettää Amazonille tietopyynnön digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla

Euroopan komissio lähetti tänään virallisesti Amazonille digitaalisia palveluja koskevan säädöksen (DSA) mukaisen tietopyynnön. Komissio pyytää Amazonia toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita se on toteuttanut täyttääkseen kuluttajien suojelemiseksi verkossa tehtäviä riskinarviointeja ja lieventäviä toimenpiteitä koskevat velvoitteet, erityisesti laittomien tuotteiden levittämisen ja perusoikeuksien suojelun osalta, sekä siitä, ovatko suosittelujärjestelmät digipalvelusäädöksen asiaa koskevien säännösten mukaisia.

PRESS RELEASE |
Komissio lähettää Metalle ja Snapille tietopyynnöt digipalvelusäädöksen nojalla

Euroopan komissio on tänään lähettänyt virallisesti Meta- ja Snap-tietopyyntöjä digipalvelusäädöksen nojalla. Komissio pyytää yrityksiä toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet täyttääkseen digipalvelusäädöksen mukaiset alaikäisten suojelua koskevat velvoitteensa, mukaan lukien velvoitteet, jotka liittyvät riskinarviointiin ja lieventämistoimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi verkossa, erityisesti mielenterveyteen ja fyysiseen terveyteen kohdistuvien riskien osalta, sekä siitä, miten alaikäiset käyttävät heidän palvelujaan.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Paremman internetin luominen lapsille

Lasten internetin parantamista koskevalla strategialla (BIK+) varmistetaan, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja voimaannutetaan verkossa.

Katso myös

Turvallisempi Internet-päivä

Turvallisempi Internet-päivä edistää verkkoteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa eri puolilla maailmaa.

Turvallisemmat Internet-keskukset

Safer Internet -keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja hoitajia digitaalisissa kysymyksissä ja torjuvat verkossa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.