Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lapsille (BIK+)

Digitaalinen osallistuminen, voimaannuttaminen ja suojelu ovat tasapainossa uudessa lasten internetin parantamista koskevassa EU:n strategiassa (BIK+).

    graafinen lapsi käyttäen kannettavaa tietokonetta etualalla, teini taustalla matkapuhelimella

Uusi strategia lasten internetin parantamiseksi (BIK+), joka hyväksyttiin 11. toukokuuta 2022, varmistaa, että lapsia suojellaan, kunnioitetaan ja lisätään verkossa uudella digitaalisella vuosikymmenellä eurooppalaisten digitaalisten periaatteiden mukaisesti. Saatavilla on myös lapsiystävällinen versio BIK±strategiasta. Tämä uusi strategia perustuu ensimmäiseen eurooppalaiseen strategiaan internetin parantamiseksi lasten kannalta (BIK).  Koska paljon on muuttunut teknisesti ja EU:n lainsäädännössä vuodesta 2012 lähtien, saatavilla on kooste asiaa koskevasta lainsäädännöstä.

BIK+ heijastaa monenlaisten näkemysten panosta, pääasiassa lasten näkemyksiä. Lapset osallistuvat sen täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Visiomme on iälle sopivista digitaalisista palveluista, joissa jokainen lapsi Euroopassa on suojattu, vaikutusvaltainen ja kunnioitettu verkossa, eikä ketään jätetä jälkeen.

BIK+, joka on Euroopan nuorisovuoden 2022 lippulaivahanke, ehdottaa toimia, jotka liittyvät seuraaviin kolmeen pilariin:

  1. turvalliset digitaaliset kokemukset, joilla suojellaan lapsia haitalliselta ja laittomalta verkkosisällöltä, käyttäytymiseltä, yhteydenpidolta ja riskeiltä nuorina kuluttajina ja parannetaan heidän hyvinvointiaan verkossa turvallisen ja ikään soveltuvan digitaalisen ympäristön avulla, joka on luotu lasten etua kunnioittaen;
  2. digitaalisen vaikutusvallan lisääminen, jotta kaikki lapset, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset, hankkivat tarvittavat taidot ja taidot tehdäkseen järkeviä valintoja ja ilmaistakseen itsensä verkkoympäristössä turvallisesti ja vastuullisesti;
  3. aktiivinen osallistuminen, kunnioittamallalapsia antamalla heille sananvaltaa digitaalisessa ympäristössä ja lisäämällä lapsijohtoisia toimia innovatiivisten ja luovien turvallisten digitaalisten kokemusten edistämiseksi.

BIK+:n puitteissa Better Internet for Kids -portaali tarjoaa jatkossakin runsaasti resursseja ja parhaita käytäntöjä yhteistyössä EU:n yhteisrahoittaman Safer Internet Centres -verkoston kanssa jäsenvaltioissa, jotka tavoittavat lapset, vanhemmat ja opettajat.

EU:n säännöstö ikään sopivasta suunnittelusta, ikävarmuuden ja todentamisen standardoiminen Euroopassa, laittoman ja haitallisen sisällön nopean arvioinnin tukeminen ja 116 111 -numeron varmistaminen verkkokiusaamisen uhreille. Nämä ovat vain muutamia tuoreita aloitteita, joilla pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja internetin parempaan ja terveelliseen käyttöön lapsille ja nuorille. Teollisuuden ja jäsenvaltioiden yhteistyö ja tuki ovat avainasemassa näiden suunnitelmien toteuttamisessa.

Nuorten osallistuminen on edelleen ensisijaista. BIK+ tukee lasten aktiivista osallistumista ja kunnioittaa heidän näkemyksiään esimerkiksi järjestämällä joka toinen vuosi lapsilähtöisen arvioinnin BIK±strategiasta, lisäämällä vertaistoimintaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ja odottamalla teollisuuden kuulevan nuoria käyttäjiään.

Uusi strategia antaa jatkossakin tietoa politiikan kehittämisestä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Komissio jatkaa kokemusten, asiantuntemuksen ja arvojen jakamista kansainvälisten järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja tukee yhteistä lähestymistapaa lasten digitaalisiin oikeuksiin maailmanlaajuisesti.

BIK+ on lapsen oikeuksia koskevan kattavan EU:n strategian digitaalinen osio vuodesta 2021 alkaen.

Viimeisimmät uutiset

PRESS RELEASE |
Digitaaliset oikeudet ja periaatteet: digitalisaatio EU:n kansalaisille

Komissio on tyytyväinen parlamentin ja neuvoston kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta. Tammikuussa ehdotetussa julistuksessa esitetään selkeä vertailukohta ihmiskeskeiselle digitaaliselle muutokselle, jota EU edistää ja puolustaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Paremman internetin luominen lapsille

Strategia lasten internetin parantamiseksi tarjoaa toimia, joilla lisätään nuorten vaikutusmahdollisuuksia heidän tutkiessaan digitaalista maailmaa.

Katso myös

Turvallisempi Internet-päivä

Turvallisempi internet -päivä edistää lasten ja nuorten verkkoteknologian turvallisempaa ja vastuullisempaa käyttöä kaikkialla maailmassa.

Turvallisemmat Internet-keskukset

Turvallisemmat Internet-keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja hoitajia digitaalisissa kysymyksissä ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisessa verkossa.