Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+)

Uczestnictwo cyfrowe, wzmocnienie pozycji i ochrona w pełni wyważone w nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

    grafika dziecka za pomocą laptopa na pierwszym planie, nastolatek w tle za pomocą telefonu komórkowego

Nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+), przyjęta w dniu 11 maja 2022 r., zapewni dzieciom ochronę, poszanowanie i wzmocnienie pozycji online w nowej cyfrowej dekadzie, zgodnie z europejskimi zasadami cyfrowymi. Wkrótce dostępna będzie przyjazna dla dzieci wersja strategii BIK+. Ta nowa strategia opiera się na pierwszej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK).  Jak wiele zmieniło się pod względem technologicznym i w prawodawstwie UE od 2012 r. dostępne jest kompendium odpowiednich przepisów.

BIK+ odzwierciedla wkład szerokiego wachlarza poglądów, przede wszystkim dzieci. Dzieci będą zaangażowane w jej wdrażanie i monitorowanie.

Nasza wizja dotyczy usług cyfrowych dostosowanych do wieku, przy czym każde dziecko w Europie jest chronione, wspierane i szanowane w internecie, a nikt nie pozostaje w tyle.

BIK+, inicjatywa przewodnia Europejskiego Roku Młodzieży 2022, proponuje działania w ramach trzech filarów:

  1. bezpieczne doświadczenia cyfrowe w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami internetowymi, zachowaniami, kontaktami i zagrożeniami jako młodzi konsumenci, a także w celu poprawy ich dobrostanu w internecie dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu, stworzonemu z poszanowaniem najlepszych interesów dzieci;
  2. wzmocnienie pozycji cyfrowej, dzięki czemu wszystkie dzieci, również te znajdujące się w trudnej sytuacji, nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do dokonywania rzetelnych wyborów i wyrażania siebie w bezpieczny i odpowiedzialny sposób w środowisku internetowym;
  3. aktywne uczestnictwo, z poszanowaniemdzieci poprzez zapewnienie im głosu w środowisku cyfrowym, z większą liczbą działań prowadzonych przez dzieci w celu wspierania innowacyjnych i kreatywnych bezpiecznych doświadczeń cyfrowych.

W ramach programu BIK+ portal „Lepszy Internet dla Dzieci” będzie nadal dostarczał bogactwa zasobów i najlepszych praktyk, we współpracy ze współfinansowaną przez UE siecią centrów bezpieczniejszego Internetu w państwach członkowskich, które docierają do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Unijny kodeks dotyczący projektowania dostosowanego do wieku, działania na rzecz standaryzacji i weryfikacji wieku w Europie, wspieranie szybkiej oceny nielegalnych i szkodliwych treści oraz zapewnienie pomocy ofiarom cyberprzemocy w numerze „116 111”. To tylko niektóre z nowych inicjatyw mających na celu dostarczenie konkretnych rozwiązań na rzecz lepszego i zdrowego korzystania z internetu dla dzieci i młodzieży. Współpraca i wsparcie ze strony przemysłu i państw członkowskich mają kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia tych planów.

Priorytetem pozostajeuczestnictwo młodzieży. BIK+ wspiera aktywny udział dzieci i szanuje ich poglądy, na przykład organizując co dwa lata prowadzoną przez dzieci ocenę strategii BIK+, zwiększając działania peer-to-peer na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz oczekując, że branża będzie konsultować się z młodymi użytkownikami.

Nowa strategia będzie nadal wspierać rozwój polityki we wszystkich państwach członkowskich UE. Komisja będzie nadal dzielić się doświadczeniami, wiedzą fachową i wartościami z organizacjami i partnerami międzynarodowymi oraz wspierać wspólne podejście do praw cyfrowych dzieci na całym świecie.

BIK+ jest cyfrowym elementem kompleksowej strategii UE na rzecz praw dziecka z 2021 r.

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Prawa i zasady cyfrowe: transformacja cyfrowa dla obywateli UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj porozumienie z Parlamentem i Radą w sprawie europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych. W deklaracji, zaproponowanej w styczniu, ustanowiono jasny punkt odniesienia dla rodzaju transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka, którą UE promuje i broni, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Tworzenie lepszego internetu dla dzieci

Strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zapewnia działania mające na celu wzmocnienie pozycji młodych ludzi podczas odkrywania świata cyfrowego.

Zobacz też

Forum Bezpieczniejsze Internet

Forum Bezpiecznego Internetu to kluczowa międzynarodowa konferencja poświęcona bezpieczeństwu dzieci w internecie w Europie.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu promuje bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne korzystanie z technologii online przez dzieci i młodzież na całym świecie.

Bezpieczniejsze centra internetowe

Centra Bezpieczniejszego Internetu informują, doradzają i pomagają dzieciom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom w zakresie kwestii cyfrowych i walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych w internecie.