Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Kommissionen offentliggör en studie om inkluderande webbtillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Studien ger en heltäckande översikt över forskningen om hindren för kognitiv tillgänglighet och innehåller flera rekommendationer för att övervinna dessa hinder.

Ökad digitalisering skapar både en utmaning och en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att delta. Digitala tjänster kan undanröja hinder i den fysiska världen. Samtidigt kan onlinetjänster och webbplatser som inte är tillgängliga skapa nya typer av hinder. I många fall kan det vara svårt för en webbplatsanvändare att förstå information online och utföra uppgifter med hjälp av komplicerade gränssnitt. Dessa problem kan drabba alla användare, men vissa grupper, såsom personer med kognitiv funktionsnedsättning och äldre vuxna, är särskilt utsatta.

Denna studie ger en heltäckande översikt över forskningen i Europa om hindren för kognitiv tillgänglighet och de faktorer som påverkar oberoendet och deltagandet av personer med kognitiv funktionsnedsättning i den digitala miljön. Studien är inriktad på en litteraturgenomgång som har kompletterats med ett omfattande samråd med berörda parter.

Studien innehåller praktiska förslag för att förbättra oberoende och inkluderande tillgång på sex områden: krav på webbtillgänglighet, webbutformning, medvetandehöjande åtgärder, utbildning, teknik och individanpassning. Slutsatsen är att åtgärder för att förbättra den kognitiva tillgängligheten gynnar alla oavsett deras förmåga. Dessutom betonas det att det för att få ut så mycket som möjligt av digitaliseringen som samhälle finns ett behov av att se till att det är lätt att förstå och hantera den IKT som medborgarna använder dagligen.

Dokument

Pilot Project Study: Inclusive Web-Accessibility for Persons with Cognitive Disabilities - Final report (.pdf)
Hämta