Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovne povezave na Poljskem

Poljski nacionalni načrt za širokopasovne povezave do leta 2025 je v skladu s cilji EU glede gigabitne družbe.

  Zastava Poljske

Povzetek razvoja širokopasovnih povezav na Poljskem

Poljski nacionalni načrt za širokopasovne povezave odraža cilje gigabitne družbe: splošna pokritost s hitrostjo 100 Mb/s (nadgradljiva v gigabitno), gigabitna povezljivost za spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja in povezljivost 5G vzdolž glavnih koridorjev in mestnih središč. Operativni program Digitalna Poljska za obdobje 2014–2020 zagotavlja financiranje naložb na digitalno izključenih območjih. Za odziv na izzive ter opredelitev in izvajanje ukrepov, namenjenih pokritosti z omrežji 5G, je bil za strategijo 5G za Poljsko sklenjen sporazum z več deležniki.

Nacionalna strategija in politika na področju širokopasovnih povezav

Pristojni organi

 • Oddelek za telekomunikacije ministrstva za digitalne zadeve (Ministerstwo Cyfryzacji), oblikovalec politike, podpira razvoj telekomunikacijskih omrežij in storitev, usklajuje izgradnjo širokopasovnih omrežij in sodeluje z mednarodnimi telekomunikacijskimi organizacijami.
 • Projektni center za digitalno Poljsko (CentrumProjektów Polska Cyfrowa)je odgovoren za porabo strukturnih skladov, tj. organizacijo razpisov za zbiranje predlogov v okviru operativnega programa za digitalno Poljsko (programOperacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020, POPC), s katerim se financira razvoj širokopasovnega omrežja.
 • Ministrstvo za sklade in regionalno politiko je pristojno za izvajanje evropskih skladov in regionalni razvoj. Oddelek za digitalni razvoj (oddelekRozwoju Cyfrowego)se ukvarja z digitalizacijo in e-upravo.
 • Urad za elektronske komunikacije (UrządKomunikacji Elektronicznej, UKE) je nacionalni regulativni organ za trg telekomunikacij in poštnih storitev.

Glavni cilji razvoja širokopasovnih povezav

Poljski nacionalni načrt za širokopasovne povezave je bil sprejet leta 2014 in posodobljen leta 2020. Cilj načrta je doseči:

 • univerzalni dostop do hitrosti 100 Mb/s z možnostjo nadgradnje na gigabitno hitrost,
 • vsaj 1 Gb/s za vse spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, npr. šole, prometna vozlišča, glavne lokacije javnih storitev in podjetja z intenzivno internetno dejavnostjo, ter
 • 5G povezljivost na vseh glavnih komunikacijskih poteh in v večjih urbanih središčih. Nacionalni načrt za širokopasovne povezave se osredotoča predvsem na spodbujanje naložb v širokopasovne povezave in njihovo širitev z uvedbo regulativnih, pravnih in finančnih ukrepov.

Poljska je sprejela program za nacionalno izobraževalno mrežo (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), katerega cilj je vsem šolam na Poljskem (približno 19.500 lokacij) zagotoviti brezplačen dostop do hitrosti vsaj 100 Mb/s, skupaj z naprednimi ukrepi za kibernetsko varnost ter izobraževalnimi e-viri in e-orodji.

Poljska je sklenila tudi sporazum za strategijo 5G za Poljsko kot večdeležniško platformo, ki združuje subjekte iz centralnih in lokalnih vlad, telekomunikacijske operaterje, raziskovalne ustanove, tehnične univerze in tehnološke dobavitelje, ki delajo v različnih tematskih skupinah za razvoj omrežij 5G na Poljskem.

Glavni ukrepi za razvoj širokopasovnih povezav

 • Urad za elektronske komunikacije (UKE) ponuja modele izgradnje širokopasovnih omrežij za lokalne uprave, ki zagotavljajo neposredne storitve in omogočajo dostop do infrastrukture novim ponudnikom. Poleg tega je njen cilj zmanjšati upravna bremena za telekomunikacijske operaterje in javne organe. UKE podpira razvoj širokopasovnih omrežij, tj. z zagotavljanjem dostopa do nepremičnin in zgradb, hkrati pa zagotavlja čim večjo souporabo infrastrukture med telekomunikacijskimi operaterji.
 • Letni popis infrastrukture Urada za elektronske komunikacije in odprta javna posvetovanja ministrstva za digitalne zadeve pomagajo opredeliti področja (do posameznih naslovov) brez dostopa do dostopovnih omrežij naslednje generacije na komercialni podlagi v naslednjih treh letih.

Nacionalni in regionalni finančni instrumenti za širokopasovne povezave

 • V okviru finančne perspektive 2014–2020 namenski operativni program Polska Cyfrowa (Digitalna Poljska) vključuje financiranje širokopasovnih povezav. Program se financira iz kohezijskih skladov EU in se uporablja za zagotavljanje podpore projektom, ki se izvajajo na območjih, kjer omrežja NGA ne obstajajo in ni verjetno, da bodo v naslednjih treh letih vzpostavljena na komercialni podlagi. Skupni proračun za operativni program Digitalna Poljska znaša 2,57 milijarde evrov, od tega je več kot milijarda evrov namenjena širokopasovnim povezavam. Poljski organi nameravajo v obdobju 2021–2027 nadaljevati operativni program Digitalna Poljska.
 • V okviru tematskega cilja Univerzalni dostop do visokohitrostnega interneta bo dostop naslednje generacije (NGA) zagotovljen več kot 1,3 milijona gospodinjstvom in skoraj 10 000 šolam.
 • Program Evropski skladi za digitalni razvoj za obdobje 2021–2027 je nadaljevanje programa Digitalna Poljska in naslednja faza digitalne preobrazbe države. S skupnim proračunom v višini 2 milijard EUR obseg podpore v okviru dopolnjuje podporo drugih programov za izvajanje ciljev kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter drugih nacionalnih instrumentov in instrumentov EU. Cilji programa med drugim predvidevajo izgradnjo gigabitne družbe na Poljskem in povečanje dostopa do ultrahitrega širokopasovnega interneta. Subvencije na teh področjih so namenjene podjetnikom na področju telekomunikacij in javni upravi.
 • Dostop do storitev, povezanih z nacionalno izobraževalno mrežo, se financira iz državnega proračuna (približno 310 milijonov EUR do leta 2027). Fazo izvajanja sofinancira tudi operativni program Digitalna Poljska.
 • Sklad za širokopasovne povezave, ki je začel delovati konec leta 2020, bo podpiral tudi naložbe v uvajanje omrežij NGA. Sklad se financira s pristojbinami, ki jih nosijo telekomunikacijska podjetja za številske vire, pravice do uporabe radiofrekvenčnega spektra itd.
 • Poljska je v svojem časovnem načrtu za izvajanje skupnega nabora orodij Unije za povezljivost kot zaželeno opredelila vrsto reform, na primer v zvezi z digitalizacijo postopkov izdaje dovoljenj, izdajo smernic za dostop do fizične infrastrukture in nadaljnjo krepitvijo enotne informacijske točke.

Podatki o širokopasovnem razvoju in tehnologijah na Poljskem

Najnovejši podatki o pokritosti s širokopasovnimi povezavami, naročninah in gostotah, pokritosti z različnimi širokopasovnimi tehnologijami in stroških so na voljo v poročilih o pregledu stanja in poročilih za posamezne države v okviru indeksa digitalnega gospodarstva in amp; družbe (DESI).

Dodelitev spektra za brezžične širokopasovne povezave

Podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra so na voljo v evropskem observatoriju 5G.

Publikacije in dokumenti za medije na nacionalni ravni in ravni EU

angleščini

poljščini

Kontaktni podatki

BCO Poland (nacionalni kompetenčni urad za širokopasovne povezave): Ministrstvo za digitalne zadeve (Ministerstwo Cyfryzacji)

Naslov: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Poljska
Kontakt preko e-pošte
Telefon: + 48 222455788
Spletna stran

Oddelek za telekomunikacije Ministrstva za digitalne zadeve (Ministerstwo Cyfryzacji)

Naslov: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Poljska
Kontakt preko e-pošte
Telefon: + 48 22 245 59 18
Spletna stran

Projektni center Digital Poland (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Naslov: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Poljska
Kontakt preko e-pošte
Telefon: + 48 22 315 22 00
Spletna stran

Urad za elektronske komunikacije (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Naslov: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Poljska
Kontakt prek e-pošte
Telefon: + 48 22 33 04 000
Spletna stran

Zadnje novice

Poročilo o dejavnostih mreže evropskih kompetenčnih uradov za širokopasovne povezave za obdobje 2023–2024

V tej brošuri so predstavljene glavne dejavnosti, prednostna področja in poudarki iz letnega programa mreže evropskih kompetenčnih uradov za širokopasovne povezave (BCO) za obdobje 2023–2024.

Povezane vsebine

Širša slika

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovne povezave na Švedskem

Švedski nacionalni načrt za širokopasovne povezave, sprejet leta 2016, ima vizijo popolnoma povezane Švedske ter cilje glede pokritosti z mobilnimi omrežji in visokohitrostnih širokopasovnih povezav za gospodinjstva in podjetja.

Širokopasovne povezave v Sloveniji

Slovenija se pri razvoju širokopasovnih omrežij odloča za tehnološko nevtralnost in tržno dinamiko, zlasti konkurenco na področju infrastrukture in storitev.

Širokopasovne povezave na Portugalskem

Agenda Portugal Digital in nacionalna strategija za povezljivost v zelo visokozmogljivih elektronskih komunikacijskih omrežjih za obdobje 2023–2030 oblikujeta razvoj digitalne infrastrukture na Portugalskem.

Širokopasovne povezave na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo vsaj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti hitrost 1 Gb/s.

Širokopasovne povezave v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog luksemburškega vladnega programa.

Širokopasovne povezave v Litvi

Litva namerava do leta 2027 podeželskim območjem zagotoviti hitrosti 100 Mb/s in podpreti cilje gigabitne družbe za leto 2025.

Širokopasovne povezave v Latviji

Latvija podpira cilje gigabitne družbe in si prizadeva za hitrosti 100 Mb/s, ki jih je mogoče nadgraditi v gigabitne, za mestna in podeželska območja ter pokritost z omrežjem 5G za vsa velika mestna območja.

Širokopasovne povezave v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave do gigabitne družbe je vsem zagotoviti gigabitno povezljivost do leta 2026.

Širokopasovne povezave na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovne povezave na Madžarskem

Cilj madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da bi bilo do leta 2030 95 % gospodinjstev pokritih z gigabitnimi omrežji.

Širokopasovne povezave v Grčiji

Nacionalni načrt za širokopasovne povezave za obdobje 2021–2027 spodbuja uporabo fiksnih zelo visokozmogljivih omrežij in omrežij 5G. Grška Biblija o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe...

Širokopasovne povezave v Nemčiji

Koalicijski sporazum nemške zvezne vlade iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija iz leta 2022 dajejo prednost nacionalni oskrbi z omrežji FTTH in 5G.

Širokopasovne povezave v Franciji

Nacionalni program za širokopasovne povezave France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega dostopa za vse do leta 2025.

Širokopasovne povezave na Finskem

Finski organi dajejo prednost uvedbi optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za slabo pokrita območja in svetovanja lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovne povezave v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovne povezave na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami po vsej državi, podpirajo danske širokopasovne cilje. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju, in sicer z vzpostavitvijo temeljev, na katerih bi...

Širokopasovne povezave na Češkem

V nacionalnem načrtu za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobrenem marca 2021, je opredeljen strateški pristop Češke republike k izgradnji zelo visokozmogljivih omrežij.

Širokopasovne povezave na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovne povezave na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav za obdobje 2021–2027 ustreza ciljem evropske gigabitne družbe za leto 2025 in delno digitalnim ciljem za leto 2030.

Širokopasovne povezave v Bolgariji

Nacionalni načrt širokopasovne infrastrukture za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovne povezave v Belgiji

Belgijska strategija za širokopasovne povezave je vključena v širšo strategijo politike Digitalna Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostala bela območja, kjer visokohitrostne storitve niso na voljo. Belgija z znižanjem...

Širokopasovne povezave v Avstriji

Avstrijska širokopasovna strategija se osredotoča na oskrbo z gigabitnimi povezavami (fiksnimi in mobilnimi) po vsej državi do leta 2030.