Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

  polandi lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arendamisest Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava kajastab gigabitiühiskonna eesmärke: universaalne katvus 100 Mbit/s (ajakohastatud gigabitini), gigabitiühendus sotsiaal-majanduslike keskuste jaoks ning 5G-ühendus suurtes koridorides ja linnakeskustes. Programmi „Digitaalne Poola“ (2014–2020) rakenduskavaga rahastatakse investeeringuid digitaalselt tõrjutud valdkondadesse. Poola strateegia 5G jaoks on sõlmitud mitut sidusrühma hõlmav kokkulepe, et reageerida probleemidele ning teha kindlaks ja rakendada meetmeid, mille eesmärk on hõlmata 5G-võrgud.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

 • Digitaalministeeriumi telekommunikatsiooni osakond (ministerstwo Cyfryzacji), poliitikakujundaja, toetab telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste arendamist, koordineerib lairibavõrkude ehitamist ja teeb koostööd rahvusvaheliste telekommunikatsiooniorganisatsioonidega.
 • Digitaalse Poola projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) vastutab struktuurifondide kasutamise eest, st korraldab projektikonkursse programmi „Digitaalne Poola“ (programm OperacyjnyPolska Cyfrowa 2014–2020, POPC) raames, millega rahastatakse lairibavõrkude arendamist.
 • Fondide ja regionaalpoliitika ministeerium vastutab Euroopa fondide rakendamise ja regionaalarengu eest. Digitaalarengu osakond (Departament Rozwoju Cyfrowego)tegeleb digiteerimise ja e-valitsusega.
 • Elektroonilise side amet (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE) on telekommunikatsiooni- ja postiteenuste turu reguleeriv asutus.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Poola riiklik lairibaühenduse kava võeti vastu 2014. aastal ja seda ajakohastati 2020. aastal. Kava eesmärk on saavutada:

 • universaalne juurdepääs 100 Mbit/s-le koos võimalusega uuendada gigabitikiirust,
 • vähemalt 1 Gbit/s kõigile sotsiaal-majanduslikele sõidukijuhtidele, nt koolidele, transpordisõlmedele, suurematele avalike teenuste asukohtadele ja intensiivse internetiga tegelevatele ettevõtetele, samuti
 • 5G ühenduvus kõigil peamistel sideteedel ja suuremates linnakeskustes. Riiklik lairibaühenduse kava keskendub peamiselt lairibainvesteeringute ja laienemise edendamisele regulatiivsete, õiguslike ja finantsmeetmete algatamise kaudu.

Poola on vastu võtnud üleriigilise haridusvõrgustiku (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) programmi, mille eesmärk on pakkuda kõigile Poola koolidele (umbes 19 500 asukohta) tasuta juurdepääsu vähemalt 100 Mbit/s koos täiustatud küberturvalisuse meetmetega ning hariduslike e-ressursside ja e-vahenditega.

Poola on sõlminud ka strateegia 5G lepingu Poola jaoks, mis on mitut sidusrühma hõlmav platvorm, mis koondab üksusi kesk- ja kohalikest omavalitsustest, telekommunikatsioonioperaatoritest, teadusasutustest, tehnikaülikoolidest ja tehnoloogiatarnijatest, kes töötavad erinevates temaatilistes rühmades 5G-võrkude arendamiseks Poolas.

Lairibaühenduse arendamise peamised meetmed

 • MEGA-seaduse 2016. aasta läbivaatamisega rakendati kulude vähendamise direktiiv ja nähakse ette täiendavad lairibaühendusele suunatud meetmed.
 • Elektroonilise side büroo (UKE) pakub kohalikele omavalitsustele lairibavõrkude ehitamise mudeleid, pakkudes otseteenuseid ja muutes taristu uutele teenusepakkujatele kättesaadavaks. Lisaks on selle eesmärk vähendada telekommunikatsioonioperaatorite ja riigiasutuste halduskoormust. UKE toetab lairibavõrkude arendamist, st tagades juurdepääsu kinnisvarale ja hoonetele, tagades samal ajal võimalikult suure infrastruktuuri jagamise telekommunikatsioonioperaatorite vahel.
 • Elektroonilise side büroo iga-aastane infrastruktuuri inventuur ja digitaalministeeriumi avatud avalikud konsultatsioonid aitavad järgmise kolme aasta jooksul välja selgitada valdkonnad (kuni individuaalsete aadressideni), millel puudub järgmise kolme aasta jooksul juurdepääs järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

 • 2014.–2020. aasta finantsperspektiivi kohaselt hõlmab spetsiaalne Polska Cyfrowa (Digital Poola) rakenduskava lairibaühenduse rahastamist. Programmi rahastatakse ELi ühtekuuluvusfondidest ja seda kasutatakse selleks, et toetada projekte, mida rakendatakse piirkondades, kus järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke ei ole ja tõenäoliselt ei rajata neid järgmise kolme aasta jooksul ärilistel alustel. Programmi „Digitaalne Poola“ kogueelarve on 2,57 miljardit eurot, millest enam kui 1 miljard eurot on ette nähtud lairibaühendusele. Poola ametiasutused kavatsevad jätkata rakenduskava „Digital Poland“ rakendamist aastatel 2021–2027.
 • Temaatilise eesmärgi raames tagatakse järgmise põlvkonna juurdepääsuga juurdepääs enam kui 1,3 miljonile leibkonnale ja peaaegu 10 000 koolile.
 • Juurdepääsu riikliku haridusvõrgustikuga seotud teenustele rahastatakse riigieelarvest (umbes 310 miljonit eurot aastaks 2027). Rakendusetappi (2018–2020) kaasrahastatakse ka digitaalse Poola rakenduskavast.
 • Lairibaühenduse fond, mis alustas tegevust 2020. aasta lõpus, toetab ka järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu tehtavaid investeeringuid. Fondi rahastatakse tasudest, mida telekommunikatsiooniettevõtted maksavad numeratsiooniressursside, raadiospektri kasutamise õiguste jms eest.
 • Oma tegevuskavas, millega rakendatakse liidu ühist ühenduvust toetavat meetmepaketti6, peab Poola soovitavaks mitmeid reforme, mis käsitlevad näiteks loamenetluste digiteerimist, füüsilisele taristule juurdepääsu suuniste väljaandmist ja ühtse teabepunkti edasist tugevdamist.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Poolas

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud ja ELi väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Poola

Kontaktinfo

BCO Poland (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Digitaalasjade ministeerium (Ministerstwo Cyfryzacji)

Aadress: kõik on korras. Królewska 27, 00–060 Warszawa, Poola Kontakt e-postiteel Telefon: + 48 222455788 Veebileht

Digitaalministeeriumi telekommunikatsiooniosakond (Ministerstwo Cyfryzacji)

Aadress: kõik on korras. Królewska 27, 00–060 Warszawa, Poola Kontakt e-postiteel Telefon: + 48 22 245 59 18 veebisait

Digital Polandi projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Aadress: kõik on korras. Spokojna 13a, 01–044 Warszawa, Poola Kontakt e-postiteel Telefon: + 48 22 315 22 00 Veebileht

Elektroonilise side büroo (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Aadress: kõik on korras. Giełdowa 7/9, 01–211 Warszawa, Poola Kontakt e-postiteel Telefon: + 48 22 33 04 000 veebisaiti

Viimased uudised

Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

NEWS ARTICLE |
2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinna võitjad

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale kandideerisid projektid kogu Euroopast, mis pakuvad kodanikele ülikiiret ühenduvust. Euroopa Komisjon kuulutas välja viis võitjat ja andis need välja 21. novembril Brüsselis toimunud tseremoonial.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.