Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

  Poola lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava kajastab gigabitiühiskonna eesmärke: üldine katvus 100 Mbit/s (ülendatav gigabitile), gigabitiühenduvus sotsiaal-majanduslikele keskustele ning 5G-ühenduvus peamistes koridorides ja linnakeskustes. Digitaalse Poola rakenduskava 2014–2020 raames rahastatakse investeeringuid digitaalselt tõrjutud valdkondadesse. Probleemidele reageerimiseks ning 5G-võrkude katvusele suunatud meetmete kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks on Poola strateegia 5G jaoks sõlmitud mitut sidusrühma hõlmav leping.

Riiklik lairibaühenduse strateegia ja poliitika

Vastutavad asutused

 • Digiasjade ministeeriumi telekommunikatsiooniosakond (Ministerstwo Cyfryzacji),poliitikakujundaja, toetab telekommunikatsioonivõrkude ja -teenuste arendamist, koordineerib lairibavõrkude ehitamist ja teeb koostööd rahvusvaheliste telekommunikatsiooniorganisatsioonidega.
 • Digitaalse Poola projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)vastutab struktuurifondide kasutamise eest, st korraldab projektikonkursse digitaalse Poola rakenduskava (programmOperacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020, POPC) raames, millega rahastatakse lairibavõrgu arendamist.
 • Fondide ja regionaalpoliitika ministeerium vastutab Euroopa fondide rakendamise ja regionaalarengu eest. Digiteerimise ja e-valitsusega tegeleb digiarengu osakond (DepartamentRozwoju Cyfrowego).
 • Elektroonilise side amet (UrządKomunikacji Elektronicznej, UKE) on telekommunikatsiooni- ja postiteenuste turgu reguleeriv riiklik asutus.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Poola riiklik lairibaühenduse kava võeti vastu 2014. aastal ja seda ajakohastati 2020. aastal. Kava eesmärk on saavutada:

 • üldine juurdepääs kiirusele 100 Mbit/s koos võimalusega minna üle gigabiti kiirusele;
 • vähemalt 1 Gbit/s kõigile sotsiaal-majanduslikele keskustele, nt koolidele, transpordisõlmedele, peamistele avalike teenuste asukohtadele ja intensiivse internetikasutusega ettevõtetele, ning
 • 5G-ühenduvus kõigil peamistel sideteedel ja suuremates linnakeskustes. Riiklikus lairibaühenduse kavas keskendutakse peamiselt lairibainvesteeringute edendamisele ja laiendamisele regulatiivsete, õiguslike ja finantsmeetmete algatamise kaudu.

Poola on vastu võtnud üleriigilise haridusvõrgustiku (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) programmi, mille eesmärk on pakkuda kõigile Poola koolidele (umbes 19 500 asukohta) tasuta juurdepääsu kiirusele vähemalt 100 Mbit/s koos kõrgetasemeliste küberturvalisuse meetmete ning hariduslike e-ressursside ja e-vahenditega.

Poola on sõlminud ka lepingu strateegia 5G kohta Poola jaoks mitut sidusrühma hõlmava platvormina, mis koondab keskvalitsuste ja kohalike omavalitsuste üksusi, telekommunikatsioonioperaatoreid, teadusasutusi, tehnikaülikoole ja tehnoloogiatarnijaid, kes töötavad erinevates temaatilistes meeskondades 5G-võrkude arendamiseks Poolas.

Lairibaühenduse arendamise põhimeetmed

 • Elektroonilise Side Amet (UKE) pakub kohalikele omavalitsustele lairibavõrkude ehitamise mudeleid, pakkudes otseteenuseid ja muutes infrastruktuuri uutele pakkujatele kättesaadavaks. Lisaks on selle eesmärk vähendada telekommunikatsioonioperaatorite ja riigiasutuste halduskoormust. UKE toetab lairibavõrkude arendamist, st pakkudes juurdepääsu kinnistutele ja hoonetele, tagades samal ajal võimalikult suure taristu jagamise telekommunikatsioonioperaatorite vahel.
 • Elektroonilise side ameti iga-aastane taristu inventuur ja digitaalministeeriumi avalikud konsultatsioonid aitavad järgmise kolme aasta jooksul kindlaks teha piirkonnad (üksikute aadresside alusel), kus puudub ärilistel alustel juurdepääs järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkudele.

Riiklikud ja piirkondlikud lairibaühenduse rahastamisvahendid

 • 2014.–2020. aasta finantsperspektiivi raames hõlmab spetsiaalne rakenduskava Polska Cyfrowa (Digitaalne Poola) lairibaühenduse rahastamist. Programmi rahastatakse ELi ühtekuuluvusfondidest ja seda kasutatakse selliste projektide toetamiseks, mida rakendatakse piirkondades, kus järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke ei ole ja kus neid tõenäoliselt järgmise kolme aasta jooksul ärilistel alustel ei rajata. Digitaalse Poola rakenduskava kogueelarve on 2,57 miljardit eurot, millest üle 1 miljardi euro on ette nähtud lairibaühenduse jaoks. Poola ametiasutused kavatsevad ajavahemikul 2021–2027 jätkata rakenduskava „Digitaalne Poola“.
 • Temaatilise eesmärgi „Üldine juurdepääs kiirele internetiühendusele“ raames tagatakse järgmise põlvkonna juurdepääs enam kui 1,3 miljonile leibkonnale ja peaaegu 10 000 koolile.
 • Euroopa digiarengu fondide 2021.–2027. aasta programm on programmi „Digitaalne Poola“ jätk ja riigi digiülemineku järgmine etapp. Kogueelarvega 2 miljardit eurot täiendab käesolevast programmist antav toetus muude programmide toetust, millega rakendatakse 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, ning muid riiklikke ja ELi vahendeid. Programmi eesmärkides nähakse muu hulgas ette gigabitiühiskonna ülesehitamine Poolas, suurendades juurdepääsu ülikiirele lairibaühendusele. Nende valdkondade toetused on suunatud telekommunikatsiooniettevõtjatele ja avalikule haldusele.
 • Juurdepääsu üleriigilise haridusvõrgustikuga seotud teenustele rahastatakse riigieelarvest (umbes 310 miljonit eurot 2027. aastaks). Rakendusetappi kaasrahastatakse ka digitaalse Poola rakenduskavast.
 • Lairibafond, mis alustas tegevust 2020. aasta lõpus, toetab ka investeeringuid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrkude kasutuselevõttu. Fondi rahastatakse tasudest, mida telekommunikatsiooniettevõtted maksavad numeratsiooniressursside, raadiospektri kasutamise õiguste jne eest.
 • Oma tegevuskavas, millega rakendatakse liidu ühiseid ühenduvuse vahendeid, peab Poola soovitavaks mitmeid reforme, mis käsitlevad näiteks loamenetluste digiteerimist, füüsilisele taristule juurdepääsu suuniste väljaandmist ja ühtse teabepunkti edasist tugevdamist.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Poolas

Värskeimad andmed lairibaühenduse katvuse, liitumiste ja kasutajate arvu, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta on esitatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) tulemustabelites ja riigiaruannetes.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Spektri ühtlustatud eraldamise üksikasjad on esitatud Euroopa 5G vaatluskeskuses.

Riiklikud ja ELi väljaanded ning pressidokumendid

inglise

poola

Kontaktandmed

BCO Poland (riiklik lairibaühenduse pädevuse büroo): Digitaalküsimuste ministeerium (Ministerwo Cyfryzacji)

Aadress: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Poola
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 48 222455788
Veebileht

digitaalasjade ministeeriumi telekommunikatsiooniosakond (ministerwo Cyfryzacji)

Aadress: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Poola
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 48 22 245 59 18
Veebisait

Digitaalse Poola projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Aadress: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, Poola
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 48 22 315 22 00
Veebisait

Elektroonilise side büroo (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Aadress: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Poola
Kontakt e-postiteel
Telefon: + 48 22 33 04 000
Veebisait

Viimased uudised

CONNECT University - lairibainvesteeringute käsiraamat

Sissejuhatav istung, mis on pühendatud hiljuti avaldatud lairibaühenduse investeeringute käsiraamatule.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
EL 39-l on FTTH/B katvus 70 % vastavalt FTTH Euroopa Nõukogu andmetele

Vastavalt Fibre to the Home/B (FTTTH/B) Market Panorama, EL39 (27 ELi liikmesriiki, Ühendkuningriik, 4 SRÜ riiki, Island, Iisrael, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia, Šveits, Türgi) jõudis 70 % FTTH/B katvuse määr, 244 miljonit kodu läbis ja 121 miljonit FTTH/B tellijad septembris 2023.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklikus lairibaühenduse kavas on visioon täielikult ühendatud Rootsist ning seatud eesmärgid nii mobiilside kättesaadavuse kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtjate kiire lairibaühenduse jaoks.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalse tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Sloveenias

Sloveenia eelistab lairibavõrkude arendamisel tehnoloogilist neutraalsust ja turudünaamikat, eelkõige taristu- ja teenusepõhist konkurentsi.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia keskendub riikliku lairibavõrgu ülesehitamisele kui sammule ELi ühenduvuseesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Portugali digitaalse taristu arendamist kujundavad Portugali digitaalarengu tegevuskava ja väga suure läbilaskevõimega elektrooniliste sidevõrkude ühenduvust käsitlev riiklik strateegia aastateks 2023–2030.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema juurdepääs lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamik peaks 2023. aastaks ära kasutama kiiruse 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Kogu riigis gigabiti lairibaühendusele juurdepääsu võimaldava sideinfrastruktuuri väljaarendamine on üks Luksemburgi valitsuse programmi prioriteete.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on tagada 2027. aastaks maapiirkondadele 100 Mbit/s ja toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondades ning 5G leviala kõigis suurtes linnapiirkondades.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia strateegia „Ultra Broadband Towards the Gigabit Society“ eesmärk on tagada 2026. aastaks kõigile gigabitiühenduvus.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas nähakse ette, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaa hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eesmärk on saavutada 2030. aastaks gigabitivõrkudega kaetud kodumajapidamiste 95 % osakaal.

Lairibaühendus Kreekas

Riikliku lairibaühenduse kavaga aastateks 2021–2027 edendatakse väga suure läbilaskevõimega püsivõrkude ja 5G-võrkude kasutamist. Kreeka digitaalse ümberkujundamise piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust ühena viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna...

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse prioriteediks FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline pakkumine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riiklikus lairibaprogrammis France Très Haut Débit seatakse eesmärgiks tagada 2022. aastaks kiire lairibaühendus kõigile kodumajapidamistele ja 2025. aastaks valguskaabelühendus kõigile.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetatakse riiklikest vahenditest alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamiseks selle kohta, kuidas lairibavõrke kasutusele võtta.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on kehtestanud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskavas seatakse 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Taani lairibaühendusega seotud eesmärke toetavad mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on üleriigiline püsi- ja mobiilse lairibaühenduse leviala. Valitsus teeb tööd selle nimel, et muuta Taani digivaldkonna eestvedajaks, luues Taani ettevõtjatele aluse digitehnoloogia...

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas, mis kiideti heaks 2021. aasta märtsis, on kindlaks määratud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis väga suure läbilaskevõimega võrkude ehitamisele.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas on seatud strateegilised eesmärgid aastateks 2021–2025 ning see sisaldab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava aastateks 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Bulgaarias

2020. aasta augustis ajakohastati ja võeti vastu järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu riiklik lairibaühenduse taristu kava „Ühendatud Bulgaaria“ ja elektroonilise side poliitika.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on integreeritud laiemasse poliitikastrateegiasse „Digitaalne Belgia“. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud nn valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Kulude ja halduskoormuse...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibaühenduse strateegias keskendutakse (püsi- ja mobiilside) gigabitiühenduste pakkumisele kogu riigis 2030. aastaks.