Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Laajakaista Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma 2025 on EU:n gigabittiyhteiskunnan tavoitteiden mukainen.

  Polandin lippu

Yhteenveto laajakaistan kehityksestä Puolassa

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma heijastaa gigabittiyhteiskunnan tavoitteita: yleiskattavuus 100 Mbit/s (jota voidaan päivittää gigabittiin), gigabittiyhteydet sosioekonomisia tekijöitä varten ja 5G-yhteydet tärkeimpien käytävien ja kaupunkikeskusten varrella. DigitaaliPuolan toimenpideohjelmasta 2014–2020 rahoitetaan investointeja digitaalisesti syrjäytyneisiin alueisiin. Puolaa koskevasta strategiasta 5G-strategiasta on tehty monen sidosryhmän sopimus, jonka tarkoituksena on vastata haasteisiin, yksilöidä ja panna täytäntöön toimenpiteitä, joilla pyritään kattamaan 5G-verkot.

Kansallinen laajakaistastrategia ja -politiikka

Vastuuviranomaiset

 • Digitaaliasioiden ministeriön televiestintäosasto (ministerittwo Cyfryzacji),joka on politiikantekijä, tukee televiestintäverkkojen ja -palvelujen kehittämistä, koordinoi laajakaistaverkkojen rakentamista ja tekee yhteistyötä kansainvälisten televiestintäorganisaatioiden kanssa.
 • Digital Poland Project Centre (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) vastaa rakennerahastojen käytöstä eli ehdotuspyyntöjen järjestämisestä Digitaalinen Puola -toimenpideohjelman puitteissa (OpercyjnyPolska Cyfrowa 2014–2020, POPC), jolla rahoitetaan laajakaistaverkkojen kehittämistä.
 • Rahasto- ja aluepolitiikkaministeriö vastaa Euroopan rahastojen täytäntöönpanosta ja aluekehityksestä. Digitaalisen kehityksen osasto (Departament Rozwoju Cyfrowego) käsittelee digitointia ja sähköistä hallintoa.
 • Sähköisen viestinnän virasto (Uząd Komunikacji Elektronicznej, UKE) on televiestinnän ja postipalvelujen markkinoiden kansallinen sääntelyviranomainen.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet

Puolan kansallinen laajakaistasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2014, ja sitä päivitettiin vuonna 2020. Suunnitelman tavoitteena on saavuttaa:

 • yleinen pääsy 100 Mbit/s: lle, jossa on mahdollisuus päivittää gigabittinopeuteen,
 • vähintään 1 Gbit/s kaikille sosioekonomisille tekijöille, kuten kouluille, liikenteen solmukohdille, suurille julkisen palvelun paikoille ja yrityksille, joilla on intensiivistä Internet-toimintaa, sekä
 • 5G-yhteydet kaikilla tärkeimmillä viestintäreiteillä ja suurissa kaupunkikeskuksissa. Kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa keskitytään pääasiassa laajakaistainvestointien ja laajentumisen edistämiseen käynnistämällä sääntely-, lainsäädäntö- ja rahoitustoimenpiteitä.

Puola on hyväksynyt kansallisen koulutusverkoston (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) ohjelman, jonka tavoitteena on tarjota kaikille Puolan kouluille (noin 19 500 paikkaa) maksutta vähintään 100 Mbit/s:n pääsy verkkoon sekä kehittyneet kyberturvallisuustoimenpiteet ja koulutukselliset sähköiset resurssit ja sähköiset työkalut.

Puola on myös tehnyt Puolan strategiasta 5G-sopimuksen usean sidosryhmän foorumina, joka kokoaa yhteen keskus- ja paikallishallintoja, televiestintäoperaattoreita, tutkimuslaitoksia, teknisiä yliopistoja ja teknologiatoimittajia, jotka työskentelevät eri aihekohtaisissa ryhmissä 5G-verkkojen kehittämiseksi Puolassa.

Laajakaistan kehittämisen tärkeimmät toimenpiteet

 • MEGA-säädöksen vuonna 2016 tehdyssä tarkistuksessa pantiin täytäntöön kustannusvähentämisdirektiivi, ja siinä esitetään uusia laajakaistaan suuntautuvia toimenpiteitä.
 • Sähköisen viestinnän toimisto (UKE) tarjoaa paikallishallinnolle malleja laajakaistaverkkojen rakentamisesta, suorien palvelujen tarjoamisesta ja infrastruktuurin asettamisesta uusille palveluntarjoajille. Lisäksi sillä pyritään vähentämään televiestintäoperaattoreiden ja viranomaisten hallinnollista taakkaa. UKE tukee laajakaistaverkkojen kehittämistä, toisin sanoen tarjoamalla pääsyn kiinteistöihin ja rakennuksiin varmistaen samalla mahdollisimman suuren infrastruktuurin jakamisen teleoperaattoreiden välillä.
 • Sähköisen viestinnän viraston vuotuinen infrastruktuuri-inventaario ja digitaaliasioista vastaavan ministeriön avoimet julkiset kuulemiset auttavat määrittämään alueet (yksittäisiin osoitteisiin saakka), joilla ei ole kaupallista pääsyä NGA-verkkoon seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kansalliset ja alueelliset laajakaistaa koskevat rahoitusvälineet

 • Vuosien 2014–2020 rahoitusnäkymien puitteissa kohdennettuun toimenpideohjelmaan Polska Cyfrowa (Digitaalinen Puola) sisältyy laajakaistan rahoitus. Ohjelma rahoitetaan EU:n koheesiorahastoista, ja sitä käytetään tukemaan hankkeita, jotka toteutetaan alueilla, joilla ei ole olemassa NGA-verkkoja ja joita ei todennäköisesti luoda kaupalliselta pohjalta seuraavien kolmen vuoden aikana. Puolan digitaalialan toimenpideohjelman kokonaisbudjetti on 2,57 miljardia euroa, josta yli miljardi euroa on osoitettu laajakaistalle. Puolan viranomaiset aikovat jatkaa ”Digital Poland” -toimenpideohjelmaa vuosina 2021–2027.
 • Temaattisen tavoitteen mukaan nopeiden Internet-yhteyksien yleinen saatavuus, yli 1,3 miljoonalle kotitaloudelle ja lähes 10 000 koululle tarjotaan seuraavan sukupolven liittymä (NGA).
 • Kansallisen koulutusverkoston palvelujen saatavuus rahoitetaan valtion talousarviosta (noin 310 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä). Toteutusvaihetta (2018–2020) rahoittaa myös OP Digital Poland.
 • Laajakaistarahastosta, joka aloitti toimintansa vuoden 2020 lopussa, tuetaan myös investointeja NGA-verkkojen käyttöönottoon. Rahasto rahoitetaan televiestintäyrityksille numerovaroista, radiotaajuuksien käyttöoikeuksista jne. perittävillä maksuilla.
 • Yhteenliitettävyyttä koskevan unionin yhteisen välineistön täytäntöönpanoa koskevassa etenemissuunnitelmassa6 Puola pitää toivottavia uudistuksia, jotka koskevat esimerkiksi lupamenettelyjen digitalisointia, fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeutta koskevien suuntaviivojen antamista ja keskitetyn tiedotuspisteen vahvistamista entisestään.

Tiedot laajakaistan kehityksestä ja teknologioista Puolassa

Viimeisimmät tiedot laajakaistan kattavuudesta, tilauksista ja levinneisyyksistä, erilaisten laajakaistateknologioiden kattavuudesta ja kustannuksista on tarkistettava tulostaulun raporteista ja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) maaraporteista.

Langattoman laajakaistan taajuusvaraukset

Yhdenmukaistettuja taajuuksia koskevia tietoja saa Euroopan 5G-seurantakeskuksesta.

Kansalliset ja EU:n julkaisut ja lehdistöasiakirjat

Suomi

Puola

Yhteystiedot

BCO Puola (kansallinen laajakaistaosaamisvirasto): Digitaaliasioiden ministeriö (ministeriwo Cyfryzacji)

Osoite: ei se mitään. Królewska 27, 00–060 Warszawa, Puola Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 48 222455788 Verkkosivusto

Digitaaliasioiden ministeriön televiestintäosasto (Ministerstwo Cyfryzacji)

Osoite: ei se mitään. Królewska 27, 00–060 Warszawa, Puola Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 48 22 245 59 18 Verkkosivusto

Puolan digitaalinen projektikeskus (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Osoite: ei se mitään. Spokojna 13a, 01–044 Warszawa, Puola Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 48 22 315 22 00 Verkkosivusto

Sähköisen viestinnän toimisto (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Osoite: ei se mitään. Giełdowa 7/9, 01–211 Warszawa, Puola Ota yhteyttä sähköpostitse Puhelin: + 48 22 33 04 000 Verkkosivusto

Viimeisimmät uutiset

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Laajakaistan kattavuus Euroopassa 2022

Laajakaistan kattavuutta koskevassa vuoden 2022 tutkimuksessa seurataan jäsenvaltioiden edistymistä digitaalista vuosikymmentä koskevassa toimintapoliittisessa ohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa: ”Gigabit-yhteydet kaikille vuoteen 2030 mennessä” ja ”vähintään 5G kaikilla asutuilla alueilla”.

NEWS ARTICLE |
Euroopan laajakaistapalkinnot 2023

Vuoden 2023 Euroopan laajakaistapalkinnoilla esitellään hankkeita, jotka johtavat Euroopan digitaaliseen vuosikymmeneen. Gigabittiyhteyksiä ja 5G-palveluja tarjoavilla hankkeilla on viimeinen mahdollisuus hakea palkintoja 15. syyskuuta mennessä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Laajakaista EU-maissa

Tietoa laajakaistan kehityksestä kussakin maassa sekä kansallisista strategioista ja toimintalinjoista laajakaistan kehittämiseksi.

Katso myös

Laajakaista Ruotsissa

Vuonna 2016 hyväksytyllä Ruotsin kansallisella laajakaistasuunnitelmalla on visio täysin yhteenliitetystä Ruotsista, ja sillä on tavoitteita sekä mobiilikattavuuden että nopeiden laajakaistayhteyksien osalta kotitalouksille ja yrityksille.

Laajakaista Espanjassa

Digitaaliset yhteydet ja 5G:n käyttöönotto kuuluvat Espanjan digitaalistrategian kymmeneen strategiseen painopisteeseen.

Laajakaista Slovakiassa

Slovakia on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tarjota kaikille kotitalouksille ultranopean internetyhteyden vuoteen 2030 mennessä.

Laajakaista Romaniassa

Romanian laajakaistasuunnitelmassa keskitytään kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen ensimmäisenä askeleena kohti EU:n yhteenliitettävyystavoitteiden saavuttamista.

Laajakaista Liettuassa

Liettua pyrkii tarjoamaan maaseutualueille 100 Mbit/s vuoteen 2027 mennessä sekä tukemaan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025.

Laajakaista Italiassa

Italian strategia ultralaajakaistasta kohti gigabittiyhteiskuntaa pyrkii tarjoamaan gigabittiyhteyksiä kaikille vuoteen 2026 mennessä.

Laajakaista Irlannissa

Irlannin kansallisessa laajakaistasuunnitelmassa todetaan, että vuoteen 2026 mennessä kaikilla Irlannin toimipaikoilla on mahdollisuus käyttää nopeita laajakaistayhteyksiä.

Laajakaista Kreikassa

Kreikan digitaalisen muutoksen Raamattu 2020–2025 korostaa liitettävyyttä yhtenä viidestä strategisesta akselista ja tunnustaa Gigabit Society 2025: n tavoitteet.

Laajakaista Saksassa

Saksan liittohallituksen vuoden 2021 koalitiosopimuksessa, digitaalistrategiassa ja gigabittistrategiassa 2022 asetetaan etusijalle FTTH- ja 5G-verkkojen valtakunnallinen tarjonta.

Laajakaista Ranskassa

Ranskan Très Haut Débit -laajakaistaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi nopea laajakaistayhteys kaikille kotitalouksille vuoteen 2022 mennessä ja kuidut kaikille vuoteen 2025 mennessä.

Broadband - Suomi

Suomen viranomaiset toteuttavat julkisin varoin tuetun kilpailuvetoisen, kuitupohjaisen verkon käyttöönoton alueilla, joilla palveluiden levinneisyys on alhainen, sekä tarjoavat kunnille laajakaistaverkot käyttöönottoa koskevaa neuvontaa.

Laajakaista Virossa

Viro on ottanut käyttöön peruslaajakaistakattavuuden koko maassa. Viron digitaalistrategiassa asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030.

Laajakaista Tanskassa

Useat poliittiset aloitteet, joiden tavoitteena on maanlaajuinen kiinteän ja langattoman laajakaistan kattavuus, tukevat Tanskan laajakaistatavoitteita. Hallitus pyrkii tekemään Tanskasta digitaalisen edelläkävijän luomalla perustan tanskalaisille yrityksille digitaaliteknologian...

Laajakaista Tšekissä

Maaliskuussa 2021 hyväksytyssä kansallisessa suunnitelmassa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämiseksi määritellään Tšekin strateginen lähestymistapa VHCN:n rakentamiseen.

Laajakaista Kyproksella

Kyproksen laajakaistasuunnitelmassa asetetaan strategiset tavoitteet vuosiksi 2021–2025, ja siihen sisältyy lainsäädäntö- ja sääntelytoimia sekä käytännön tukea laajakaistainfrastruktuurin kehittämiselle.

Laajakaista Kroatiassa

Kroatian kansallinen laajakaistakehityssuunnitelma 2021–2027 vastaa Euroopan gigabittiyhteiskunnan tavoitteita 2025 ja osittain vuoden 2030 digitaalisia tavoitteita.

Laajakaista Bulgariassa

Seuraavan sukupolven verkkoon pääsyä koskeva kansallinen laajakaistainfrastruktuurisuunnitelma ”Connected Bulgaria” ja sähköistä viestintää koskeva politiikka päivitettiin ja hyväksyttiin elokuussa 2020.

Laajakaista Belgiassa

Belgian laajakaistastrategia on sisällytetty laajempaan toimintapoliittiseen strategiaan Digital Belgium. Kiinteän ja langattoman laajakaistan kansallisen suunnitelman tavoitteena on poistaa jäljellä olevat valkoiset alueet, joilla nopeat palvelut eivät ole käytettävissä...

Laajakaista Itävallassa

Itävallan laajakaistastrategiassa keskitytään gigabittiyhteyksien valtakunnalliseen tarjontaan (kiinteät ja mobiiliyhteydet) vuoteen 2030 mennessä.