Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

  bratach na Polainne

Achoimre ar Fhorbairt Leathanbhanda sa Pholainn

Léiríonn plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne spriocanna na Sochaí Gigighiotáin: cumhdach uilíoch faoi 100 Mbps (is féidir a uasghrádú go gigighiotán), nascacht ghigighiotáin do thiománaithe socheacnamaíocha agus nascacht 5G feadh mórchonairí agus lárionaid uirbeacha. Leis an gClár Oibríochtúil An Pholainn Dhigiteach 2014-2020, cuirtear cistiú ar fáil d’infheistíochtaí i réimsí atá eisiata go digiteach. Bunaíodh Comhaontú ilpháirtithe leasmhara maidir leis an Straitéis 5G don Pholainn chun freagairt do dhúshláin, chun bearta a shainaithint agus a chur chun feidhme arb é is aidhm dóibh líonraí 5G a chumhdach.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

 • Tacaíonn Roinn Teileachumarsáide na hAireachta Gnóthaí Digiteacha (Ministerstwo Cyfryzacji),déantóir beartais, le forbairt líonraí agus seirbhísí teileachumarsáide, comhordaíonn sí tógáil líonraí leathanbhanda agus comhoibríonn sí le heagraíochtaí teileachumarsáide idirnáisiúnta.
 • Tá Ionad Tionscadail na Polainne Digití (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)freagrach as cistí struchtúracha a chaitheamh, i.e. glaonna ar thograí a eagrú faoin gClár Oibríochtúil An Pholainn Dhigiteach (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, POPC) lena maoinítear forbairt líonra leathanbhanda.
 • Tá an Aireacht Cistí agus Beartais Réigiúnaigh freagrach as Cistí Eorpacha agus forbairt réigiúnach a chur chun feidhme. Déileálann an Roinn Forbartha Digití (DepartamentRozwoju Cyfrowego)le digitiú agus ríomhrialtas.
 • Is í Oifig na Cumarsáide Leictreonaí (Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE) an t-údarás rialála náisiúnta do mhargadh na seirbhísí teileachumarsáide agus poist.

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Glacadh plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne in 2014 agus tugadh cothrom le dáta é in 2020. Is é is aidhm don phlean na nithe seo a leanas a bhaint amach:

 • rochtain uilíoch ar 100 Mbps, agus an fhéidearthacht ann uasghrádú go luas gigighiotáin,
 • 1 Gbps ar a laghad do gach tiománaí socheacnamaíoch, e.g. scoileanna, moil iompair, mórionaid seirbhíse poiblí agus cuideachtaí a bhfuil dianghníomhaíocht Idirlín acu, chomh maith le
 • Nascacht 5G ar gach mórbhealach cumarsáide agus i mórionaid uirbeacha. Díríonn an plean leathanbhanda náisiúnta go príomha ar infheistíochtaí agus leathnú leathanbhanda a chur chun cinn trí bhearta rialála, dlíthiúla agus airgeadais a thionscnamh.

Tá clár glactha ag an bPolainn don Líonra Oideachais Náisiúnta (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), arb é is aidhm dó rochtain saor in aisce ar 100 Mbps ar a laghad a chur ar fáil do gach scoil sa Pholainn (thart ar 19,500 áit), mar aon le hardbhearta cibearshlándála agus ríomhacmhainní agus ríomhuirlisí oideachais.

Bhunaigh an Pholainn Comhaontú don Straitéis 5G don Pholainn freisin mar ardán ilpháirtithe leasmhara, ag bailiú eintiteas ó rialtais lárnacha agus áitiúla, oibreoirí teileachumarsáide, institiúidí taighde, ollscoileanna teicniúla agus soláthraithe teicneolaíochta, ag obair i bhfoirne téamacha éagsúla chun líonraí 5G a fhorbairt sa Pholainn.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Cuireann Oifig na Cumarsáide Leictreonaí (UKE) samhlacha ar fáil chun líonraí leathanbhanda a thógáil do rialtais áitiúla, seirbhísí díreacha a sholáthar agus bonneagar a dhéanamh inrochtana do sholáthraithe nua. Ina theannta sin, tá sé d’aidhm aige ualaí riaracháin a laghdú d’oibreoirí teileachumarsáide agus d’údaráis phoiblí. Tacaíonn UKE le forbairt líonraí leathanbhanda, i.e. trí rochtain ar réadmhaoin agus ar fhoirgnimh a chur ar fáil, agus an oiread comhroinnte bonneagair agus is féidir a áirithiú idir oibreoirí teileachumarsáide.
 • Cuidíonn fardal bonneagair bliantúil na hOifige um Chumarsáid Leictreonach agus comhairliúcháin phoiblí oscailte na hAireachta Gnóthaí Digiteacha leis na réimsí (síos go seoltaí aonair) a shainaithint gan aon rochtain NGA ar bhonn tráchtála laistigh de na 3 bliana amach romhainn.

Ionstraimí airgeadais leathanbhanda náisiúnta agus réigiúnacha

 • Faoi pheirspictíocht airgeadais 2014-2020, áirítear cistiú le haghaidh leathanbhanda sa Chlár Oibríochtúil tiomnaithe (OP) Polska Cyfrowa (An Pholainn Dhigiteach). Maoinítear an clár trí chistí comhtháthaithe an Aontais agus úsáidtear é chun tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail a chuirtear chun feidhme i réimsí nach ann do líonraí NGA iontu agus nach dócha go mbunófar ar bhonn tráchtála iad sna 3 bliana amach romhainn. €2.57 billiún atá sa bhuiséad foriomlán don OP Digital Poland, agus tá níos mó ná €1 bhilliún den mhéid sin tiomnaithe don leathanbhanda. Tá sé beartaithe ag údaráis na Polainne leanúint den Chlár Oibríochtúil ‘An Pholainn Dhigiteach’ sa tréimhse 2021-2027.
 • Faoin gcuspóir téamach Rochtain uilíoch ar Idirlíon ardluais, cuirfear Rochtain den Chéad Ghlúin Eile (NGA) ar fáil do níos mó ná 1.3 milliún teaghlach agus beagnach 10,000 scoil.
 • Leanann clár na gCistí Eorpacha um Fhorbairt Dhigiteach 2021-2027 ar aghaidh le Clár na Polainne Digití agus is é an chéad chéim eile é de chlaochlú digiteach na tíre. Le buiséad iomlán EUR 2 bhilliún, tá raon feidhme na tacaíochta faoi comhlántach le tacaíocht ó chláir eile lena gcuirtear chun feidhme cuspóirí an bheartais chomhtháthaithe do 2021-2027 agus ionstraimí náisiúnta agus ionstraimí eile de chuid an Aontais. Foráiltear le cuspóirí an chláir i.a. sochaí ghigighiotáin a thógáil sa Pholainn, rud a mhéadóidh rochtain ar an idirlíon leathanbhanda sárghasta. Tá na fóirdheontais sna réimsí seo dírithe ar fhiontraithe teileachumarsáide agus ar riarachán poiblí.
 • Déantar rochtain ar sheirbhísí a bhaineann leis an Líonra Oideachais Náisiúnta a mhaoiniú le buiséad an stáit (thart ar €310 milliún faoi 2027). Tá céim an chur chun feidhme cómhaoinithe freisin ag OP Digital Poland.
 • Tacóidh an Ciste Leathanbhanda, a thosaigh ag feidhmiú ag deireadh 2020, le hinfheistíochtaí in imscaradh líonraí NGA. Maoinítear an Ciste trí mhuirir a íocann gnólachtaí teileachumarsáide as acmhainní uimhrithe, cearta chun speictream raidió a úsáid, etc.
 • Ina Treochlár lena gcuirtear Bosca Uirlisí Coiteann an Aontais um Nascacht chun feidhme, sainaithníonn an Pholainn mar athchóirithe inmhianaithe a bhaineann le e.g. digitiú nósanna imeachta um dheonú ceadanna, treoirlínte a eisiúint maidir le rochtain ar bhonneagar fisiceach, agus an Pointe Faisnéise Aonair a neartú a thuilleadh.

Sonraí maidir le forbairt leathanbhanda agus teicneolaíochtaí sa Pholainn

Chun teacht ar na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, cumhdach na dteicneolaíochtaí agus na gcostas leathanbhanda éagsúil, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus na tuarascálacha tíre maidir leis an nGeilleagar Digiteach agus an tInnéacs Sochaíoch (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Béarla

Polainnis

Sonraí teagmhála

BCO na Polainne (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An Aireacht Gnóthaí Digiteacha (Ministerstwo Cyfryzacji)

Seoladh: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, An Pholainn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 48 222455788
Suíomh gréasáin

Roinn Teileachumarsáide na hAireachta Gnóthaí Digiteacha (Ministerstwo Cyfryzacji)

Seoladh: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, An Pholainn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 48 22 245 59 18
Suíomh gréasáin

Ionad Tionscadail na Polainne Digití (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Seoladh: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, An Pholainn
Déan teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 48 22 315 22 00
Suíomh gréasáin

Oifig na Cumarsáide Leictreonaí (Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Seoladh: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, an Pholainn
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: + 48 22 33 04 000
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Gníomhaíochta 2023-24 ó Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda

Cuirtear i láthair sa bhróisiúr seo na príomhghníomhaíochtaí, na príomhréimsí fócais agus na príomhphointí ó chlár bliantúil Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO) 2023-24.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.