Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

  Et tastatur med en knap til "tilgængelighed' i stedet for Enter-knappen. Det er grønt og har et handicapikon på det.

Digital tilgængelighed blev endnu vigtigere under covid-19-pandemien og er fortsat afgørende for at gøre Europa klar til den digitale tidsalder. Med den hurtige vækst i information og interaktive tjenester, der leveres via internettet og mobile enheder, risikerer en del af befolkningen at blive udelukket fra basale tjenester fra både den private og den offentlige sektor, såsom at få oplysninger fra offentlige tjenester, købmandsforretninger, lægekonsultationer, onlinebanktjenester, beskedtjenester og videoopkaldstjenester for blot at nævne nogle få.

Enkle ændringer, der gør websteder og apps mere "tilgængelige" kan hjælpe alle, ikke kun brugere med handicap. For eksempel at være i stand til at lytte til en tekst, når der ikke er nok lys til at læse eller når multitasking, eller læse undertekster til en video i et støjende miljø. Virksomheder med tilgængelige tjenester kan nå en større, for det meste uudnyttet kundebase, og opleve en økonomisk gevinst ved at gøre det. Det anslås, at 100 mio. mennesker i EU har en eller anden form for handicap og derfor udgør et vigtigt marked.

Digital tilgængelighed er ikke kun et spørgsmål om tekniske standarder, webarkitektur og design. Det er også en ret for personer med handicap at få adgang til informations- og kommunikationsteknologier på lige fod med alle andre for at sikre deres uafhængighed, sociale og erhvervsmæssige integration og deltagelse i samfundslivet (EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 26: Integration af personer med handicap: "Unionen anerkender og respekterer handicappedes ret til at drage fordel af foranstaltninger, der har til formål at sikre deres uafhængighed, sociale og erhvervsmæssige integration og deltagelse i samfundslivet". Og det er nedfældet i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD). Konventionens artikel 9, som EU og dets medlemsstater er part i, kræver, at der træffes passende foranstaltninger til at sikre adgang for personer med handicap på lige fod med andre til informations- og kommunikationsteknologi, herunder internettet. EU har derfor lovgivet om at støtte handicappedes rettigheder.

Direktivet om webtilgængelighed

Direktivet om webtilgængelighed(direktiv (EU) 2016/2102)har været i kraft siden den 22. december 2016 og giver personer med handicap bedre adgang til offentlige tjenesters websteder og mobilapps.

En oversigt over direktivet om webtilgængeligheder tilgængelig.

De regler, der er fastsat i direktivet, afspejler Kommissionens igangværende arbejde med at opbygge en social og inklusiv europæisk "Union med ligestilling", hvor alle europæere kan spille en fuld og aktiv rolle i den digitale økonomi og det digitale samfund.

Direktivet forpligter offentlige organers websteder og apps til at være "mere tilgængelige". Der er et begrænset antal undtagelser, der omfatter tv-selskaber og live streaming. En teknisk standard støtter direktivet og præciserer, hvad der forventes af udtrykket "tilgængelig".

Direktivet kræver:

 • en tilgængelighedserklæring for hvert websted og mobilapp med angivelse af ikke-tilgængeligt indhold og alternativer samt kontakter
 • en feedbackmekanisme, så brugerne kan markere problemer med tilgængelighed eller anmode om oplysninger, der offentliggøres i et ikke-tilgængeligt indhold
 • regelmæssig overvågning af medlemsstaternes websteder og apps i den offentlige sektor og rapportering om resultaterne til Kommissionen hvert tredje år.

Direktivet supplerer den europæiske lov om tilgængelighed, som også omfatter en lang række produkter og tjenesteydelser i den private sektor. Yderligere europæisk lovgivning støtter handicappede på andre områder, herunder elektronisk kommunikation, audiovisuelle medietjenester, e-bøger, e-handel og IKT-udstyr. Højdepunkter på, hvordan disse EU-politikker påvirker digital tilgængelighed, findes i infografikken om lovgivningen om den digitale økonomi og det digitale samfund

Revision af direktivet om webtilgængelighed

Europa-Kommissionen gennemgik direktivet om webtilgængelighed i 2022. Revisionen tog hensyn til resultaterne af en offentlig høring, der blev afholdt i 2021, og som indsamlede synspunkter om anvendelsen af direktivet i praksis, medlemsstaternes første overvågningsrapporter om tilgængelighed og en støtteundersøgelse.

Kommissionens rapport offentliggøres på EUR-Lex-portalen:

Disse dokumenter og høringsresultaterne offentliggøres også på portalenHave your say.

Undersøgelse til støtte for revisionen af direktivet om webtilgængelighed

Denne undersøgelse støttede revisionen af direktivet om webtilgængelighed og dets gennemførelsesretsakter.

Undersøgelsen og letlæselige versioner offentliggøres på EU's Publikationsportal:

Gennemførelse af direktivet om webtilgængelighed

I 2018 vedtog Europa-Kommissionen to gennemførelsesafgørelser, der sikrer ensartede betingelser for gennemførelsen af direktivet:

 1. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1523 om fastlæggelse af en model for tilgængelighedserklæring
 2. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1524 om fastlæggelse af en overvågningsmetode og ordninger for medlemsstaternes rapportering

En tredje gennemførelsesafgørelse om den harmoniserede standard for websteder og mobilapplikationer, der giver mulighed for formodning om overensstemmelse med direktivet, er blevet ajourført siden første gang i 2018. Den nuværende harmoniserede standard er EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) PDF,som er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer for tilgængelighed af webindhold: WCAG 2.1. Yderligere oplysninger findes her.

Ekspertgruppen vedrørende direktivet om webtilgængelighed (WADEX) samler repræsentanter for medlemsstaterne for at støtte gennemførelsen af direktivet, lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og interessenterne og udveksle bedste praksis.

Gennemførelse af direktivet om webtilgængelighed

Alle medlemsstater har gennemført direktivet i national ret (frist var den 23. september 2018).

Liste over de nationale gennemførelsesforanstaltninger

Støtte via finansiering af forskning og pilotprojekter

Kommissionen yder finansiel støtte til forskning og udbredelse af webtilgængelighed og tilgængelige teknologiløsninger.

Nylige eksempler på projekter omfatter:

 • Wai-Tools, som samler vigtige partnere fra industrien, regeringen og forskningsverdenen med henblik på at fastlægge ensartede regler for testning af tilgængelighed
 • WADcher, som udvikler en platform for evaluering, overvågning og rapportering af tilgængelighed
 • Wai-Guide, der udformer uddannelsesprogrammer for webtilgængelighed, udarbejder vejledning til udarbejdelse af værktøjer og adresserer tilgængelighedsaspekter af nye teknologier, såsom fordybende miljøer og tingenes internet;
 • We4Authors, som letter inkorporeringen af tilgængelighedsfunktioner som standardindstilling i forfatterværktøjer.

 

Seneste

POLICY AND LEGISLATION |
Direktivet om webtilgængelighed — overvågningsrapporter

I henhold til direktivet om webtilgængelighed skal medlemsstaterne rapportere om resultaterne af deres overvågningsaktiviteter hvert tredje år. Medlemsstaterne har offentliggjort rapporterne fra den første overvågningsperiode på deres nationale websteder.

Se også

Det store billede

Digital inklusion

Digital inklusion er en EU-dækkende indsats, som skal sikre, at alle kan bidrage til og drage fordel af den digitale verden.

Grav dybere