Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ettepanek e-privaatsuse määruse kohta

Euroopa Komisjoni e-privaatsust käsitleva määruse ettepaneku eesmärk on suurendada usaldust ja turvalisust digitaalmaailmas.

    Digitaalse ühtse turu eesmärkide saavutamine: Rangemad eraelu puutumatuse eeskirjad elektroonilise side puhul

Miks on vaja e-privaatsust käsitlevaid õigusakte reformida?

Euroopa õigusaktid peavad sammu pidama kiire tempoga, millega IT-põhised teenused arenevad ja arenevad.

Komisjon on viimastel aastatel alustanud andmekaitseraamistiku põhjalikku ajakohastamist, mille tulemusel võeti vastu isikuandmete kaitse üldmäärus. E-privaatsust käsitlevaid õigusakte tuleb kohandada, et viia need vastavusse nende uute eeskirjadega.

Komisjoni ettepaneku põhipunktid

Komisjon võttis e-privaatsuse määruse ettepaneku vastu 2017. aastal. Samal aastal võttis Euroopa Parlament vastu raporti ja andis raportöörile volitused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi. 

Ettepanek võtta vastu määrus e-privaatsuse eeskirjade kohta elektroonilise side puhul hõlmab järgmist:

  • Uued mängijad: privaatsuseeskirjad kehtivad tulevikus ka uutele mängijatele, kes pakuvad elektroonilisi sideteenuseid, nagu WhatsApp, Facebook Messenger ja Skype. See tagab, et need populaarsed teenused tagavad side sama konfidentsiaalsuse kui traditsioonilised telekommunikatsioonioperaatorid.
  • Tugevamad reeglid: selle vahetult kohaldatava määrusega tagatakse kõigile ELi inimestele ja ettevõtjatele elektroonilise side ühesugune kaitse. Ettevõtjad saavad kasu ka ühest ühtsest eeskirjade kogumist kogu ELis.
  • Side sisu ja metaandmed: privaatsus on tagatud side sisule ja metaandmetele. Metaandmed – andmed, mis kirjeldavad muid andmeid, nagu autor, loodud kuupäev ja asukoht– sisaldavad suurt privaatsuse komponenti ning need tuleks anonüümseks muuta või kustutada, kui kasutajad ei andnud oma nõusolekut, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja arveldamiseks.
  • Uued ärivõimalused: kui on antud nõusolek sideandmete töötlemiseks, on traditsioonilistel telekommunikatsioonioperaatoritel rohkem võimalusi pakkuda lisateenuseid ja arendada oma ettevõtteid. Näiteks võivad nad toota soojuskaarte, mis näitavad üksikisikute olemasolu. Need võivad aidata avaliku sektori asutusi ja transpordiettevõtteid uute taristuprojektide väljatöötamisel.
  • Lihtsamad reeglid küpsiste kohta: küpsiste säte, mille tulemusena on internetikasutajatele esitatud nõusolekutaotlused ülekoormatud, muutub sujuvamaks. Uus reegel on kasutajasõbralikum, kuna brauseri seaded pakuvad lihtsat viisi jälgimisküpsiste ja muude identifikaatorite vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Ettepanekus selgitatakse ka, et nõusolekut ei ole vaja mitteprivaatsete küpsiste jaoks, mis parandavad internetikogemust, näiteks küpsised, et meeles pidada ostukorvide ajalugu või lugeda veebisaidi külastajate arvu. 
  • Kaitse rämpsposti eest: käesoleva ettepanekuga keelatakse soovimatu elektrooniline side e-posti, SMSi ja automatiseeritud kõneautomaatide kaudu. Sõltuvalt siseriiklikust õigusest on inimesed kas vaikimisi kaitstud või saavad kasutada helistamata jätmise nimekirja, et peatada reklaamikõned. Turundus helistajad peavad näitama oma telefoninumbrit või kasutama spetsiaalset eesliidet, mis näitab turunduskõnet.
  • Tõhusam jõustamine: määruses sisalduvate konfidentsiaalsuseeskirjade täitmise tagamise eest vastutavad andmekaitseasutused, kes juba vastutavad isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste eeskirjade eest.

Läbivaatamise protsess

Enne uue ettepaneku ettevalmistamist korraldas komisjon mitu seminari sidusrühmadega ja korraldas veebipõhise avaliku konsultatsiooni. Avaldatud on avaliku konsultatsiooni täielik aruanne, mis on üldsusele kättesaadav lisateabe saamiseks.

2016. aasta juulis viidi läbi uuring kodanike seisukohtade kogumiseks. Viidi läbi mõjuhinnang, mida toetas uuring, ja sellest tulenev määruse eelnõu võeti vastu.

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Digitaalne privaatsus

E-privaatsuse direktiiv ja isikuandmete kaitse üldmäärus aitavad tagada ELi kodanike digitaalse privaatsuse.

Uuri lähemalt