Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WEB Prieinamumas

Kas yra žiniatinklio prieinamumas? Žiniatinklio prieinamumas leidžia visiems, įskaitant neįgaliuosius, suvokti, suprasti, naršyti ir bendrauti su internetu.

Skaitmeninis prieinamumas tapo dar svarbesnis per COVID pandemiją ir tebėra labai svarbus siekiant, kad Europa būtų pasirengusi skaitmeniniam amžiui. Sparčiai didėjant informacijos ir interaktyvių paslaugų, teikiamų per internetą ir mobiliuosius įrenginius, skaičiui kyla pavojus, kad dalis gyventojų negalės naudotis pagrindinėmis tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus paslaugomis, pavyzdžiui, gauti informaciją iš viešųjų paslaugų, apsipirkti bakalėjose, medicinines konsultacijas, internetinę bankininkystę, pranešimų siuntimo ir vaizdo skambučio paslaugas.

Paprasti pakeitimai, dėl kurių svetainės ir programos tampa prieinamesnės, gali padėti visiems, o ne tik neįgaliems vartotojams. Pavyzdžiui, gebėjimas klausytis teksto, kai nėra pakankamai šviesos skaityti arba kai daugiafunkcinis darbas, arba skaityti subtitrus į vaizdo įrašą triukšmingoje aplinkoje. Įmonės, turinčios prieinamas paslaugas, gali pasiekti didesnę, dažniausiai neišnaudotą klientų bazę ir iš to patirti ekonominę naudą. Apskaičiuota, kad 100 mln. žmonių ES turi tam tikrą negalią, taigi tai yra svarbi rinka.

Skaitmeninis prieinamumas yra ne tik techninių standartų, žiniatinklio architektūros ir dizaino klausimas. Neįgalieji taip pat turi teisę naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis vienodomis sąlygomis su visais kitais, kad būtų užtikrintas jų nepriklausomumas, socialinė ir profesinė integracija ir dalyvavimas bendruomenės gyvenime (ES pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnis: Neįgaliųjų integracija: „Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis, skirtomis jų nepriklausomumui, socialinei ir profesinei integracijai ir dalyvavimui bendruomenės gyvenime užtikrinti“. Ji įtvirtinta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JT NTK). Konvencijos, kurios šalys yra ES ir jos valstybės narės, 9 straipsnyje reikalaujama, kad būtų imtasi tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, įskaitant internetą, lygiomis teisėmis su kitais asmenimis. Todėl ES priėmė teisės aktus, kuriais remiamos neįgaliųjų teisės.

Interneto svetainių prieinamumo direktyva

Nuo 2016 m. gruodžio 22 d.galioja Interneto svetainių prieinamumo direktyva (Direktyva (ES)2016/2102) ir ja neįgaliesiems suteikiama geresnė prieiga prie viešųjų paslaugų interneto svetainių ir mobiliųjų programėlių.

Galima susipažinti su Interneto svetainių prieinamumo direktyvos santrauka.

Direktyvoje nustatytos taisyklės atspindi Komisijos vykdomą darbą kuriant socialinę ir įtraukią Europos lygybės sąjungą, kurioje visi europiečiai galėtų visapusiškai ir aktyviai dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje.

Direktyvoje reikalaujama, kad viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir taikomosios programos būtų prieinamesnės. Yra keletas išimčių, kurios apima transliuotojus ir tiesioginį transliavimą. Direktyvai pritaria techninis standartas, kuriame paaiškinama, ko tikimasi iš termino „prieinamas“.

Direktyvoje reikalaujama:

  • pareiškimas dėl prieinamumo kiekvienai interneto svetainei ir mobiliajai programėlei, kuriame nurodomas neprieinamas turinys ir alternatyvos, taip pat kontaktai;
  • grįžtamosios informacijos mechanizmą, kad naudotojai galėtų pažymėti prieinamumo problemas arba prašyti neprieinamame turinyje skelbiamos informacijos;
  • valstybėsnarės reguliariai stebi viešojo sektoriaus interneto svetaines ir taikomąsias programas ir kas trejus metus teikia Komisijai ataskaitas apie rezultatus.

Direktyva papildomas Europos prieinamumo aktas, kuris apima įvairius produktus ir paslaugas, taip pat privačiajame sektoriuje. Tolesniais Europos teisės aktais remiami neįgalieji kitose srityse, įskaitant elektroninius ryšius, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, e. knygas, e. prekybą ir IRT įrangą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kaip šios ES politikos priemonės daro poveikį skaitmeniniam prieinamumui, pateikiamos infografike „Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė“ teisės aktų

Interneto svetainių prieinamumo direktyvos peržiūra

2022m. Europos Komisija peržiūrėjo Interneto svetainių prieinamumo direktyvą. Atliekant peržiūrą atsižvelgta į 2021 m. surengtų viešų konsultacijų, per kurias buvo surinkta nuomonių apie praktinį direktyvos taikymą, pirmųjų valstybių narių prieinamumo stebėsenos ataskaitų ir pagalbinio tyrimo rezultatus.

Komisijos ataskaita skelbiama portale „EUR-Lex“

Šie dokumentai ir konsultacijų rezultatai taip pat skelbiami portale „Išsakykitesavo nuomonę“.

Tyrimas, kuriuo remiama Žiniatinklio prieinamumo direktyvos peržiūra

Šiuo tyrimu remta Žiniatinklio prieinamumo direktyvos ir jos įgyvendinimo aktų peržiūra.

Tyrimas ir lengvai skaitomos versijos skelbiamos ES leidinių portale:

Interneto svetainių prieinamumo direktyvos įgyvendinimas

2018 m. Europos Komisija priėmė du įgyvendinimo sprendimus, kuriais užtikrinamos vienodos direktyvos įgyvendinimo sąlygos:

  1. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1523, kuriuo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys
  2. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka

Trečiasis įgyvendinimo sprendimas dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, kuriame numatyta atitikties direktyvai prielaida, buvo atnaujintas nuo pirmojo priėmimo 2018 m. Dabartinis darnusis standartas yra EN 301 549 V2.1.2 (2018–08) PDF,kuris atitinka naujausias žiniatinklio turinio prieinamumo gaires: WCAG 2.1. Daugiau informacijos rasite čia.

Interneto prieinamumo direktyvos ekspertų grupė (WADEX) vienija valstybių narių atstovus, kad padėtų įgyvendinti direktyvą, palengvintų valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir keistųsi geriausia patirtimi.

Interneto svetainių prieinamumo direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę

Visos valstybės narės direktyvą perkėlė į nacionalinę teisę (terminas – 2018 m. rugsėjo 23 d.).

Perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių sąrašas

Interneto svetainių prieinamumo direktyvos stebėsena

Pagal Interneto svetainių prieinamumo direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės periodiškai stebėtų, ar viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka prieinamumo reikalavimus.  

Nuo 2021 m., o vėliau kas trejus metus valstybės narės skelbia ir Komisijai teikia vykdymo užtikrinimo stebėsenos ir naudojimo rezultatų ataskaitą. 

Pirmosios 2021 m. valstybių narių stebėsenos ataskaitos skelbiamos Komisijos interneto svetainėje. 

Kitos ataskaitos turi būti pateiktos 2024 m. gruodžio mėn. 

Parama finansuojant mokslinius tyrimus ir bandomuosius projektus

Komisija teikia finansinę paramą moksliniams tyrimams ir žiniatinklio prieinamumo bei prieinamų technologinių sprendimų diegimui.

Naujausi projektų pavyzdžiai:

  • Wai-Tools, kuri suburia pagrindinius pramonės, vyriausybės ir mokslinių tyrimų bendruomenės partnerius, kad būtų nustatytos vienodos prieinamumo bandymų taisyklės;
  • WADcher, kuri kuria prieinamumo vertinimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo platformą;
  • Wai-Guide, kuriame kuriamos švietimo programos, skirtos žiniatinklio prieinamumui, rengiamos gairės dėl kūrimo priemonių ir sprendžiami naujų technologijų, pvz., įtraukiančios aplinkos ir daiktų interneto, prieinamumo aspektai;
  • We4Authors, kuri palengvina prieinamumo funkcijų įtraukimą kaip numatytąją parinktį kūrimo įrankiuose.

 

Naujausi

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

E. įtrauktis

E. įtrauktis – tai visos ES masto pastangos užtikrinti, kad kiekvienas galėtų prisidėti prie skaitmeninio pasaulio ir gauti iš jo naudos.

Išsamiau

Žiniatinklio prieinamumas valstybėse narėse

Valstybės narės turi skatinti žiniatinklio prieinamumą vykdydamos mokymo programas, didindamos informuotumą ir taikydamos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos prieinamumui.

Taip pat žr.

Moterys skaitmeniniame pasaulyje

ES nori užtikrinti, kad visi, nepriklausomai nuo lyties, turėtų sąžiningą galimybę pasinaudoti skaitmeninio amžiaus teikiama nauda ir prie jo prisidėti.