Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

2021. gada martā apstiprinātajā valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

Kopsavilkums par platjoslas attīstību Čehijā

Ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstības valsts plānā ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai. Ar mērķtiecīgu sabiedrības atbalstu galvenā uzmanība tiks pievērsta atvilces maršrutēšanas un piekļuves tīkliem.

Valsts platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās iestādes

 • Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (Ministerstvo průmyslu a obchodu)ir galvenā atbildīgā iestāde par platjoslas stratēģiju un politiku.
 • Iekšlietu ministrijai (Ministerstvo vnitra) ir uzdevumi, kas saistīti ar e-pārvaldi, elektronisko parakstu un valsts pārvaldes digitalizāciju.
 • Valsts platjoslas plāna īstenošanā ir iesaistīta Satiksmes ministrija (Ministrtvo dopravy).
 • Čehijas Telekomunikāciju birojs (Čský telekomunikační úřad) veic regulējumu, datu vākšanu un saistīto statistiku par valsts platjoslas attīstību.

Platjoslas attīstības galvenie mērķi

Valsts plāns ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai tika apstiprināts 2021. gada 1. martā. Plānā norādīti nepieciešamie priekšnoteikumi, kas veicina ieguldījumus ļoti augstas veiktspējas tīklos, kā arī stratēģisko procedūru definēšana šo tīklu būvniecībai, un tajā pašā laikā tiek sniegts tiešs atbalsts no publiskiem avotiem, vienlaikus līdz minimumam samazinot traucējumus tirgū.

Plānā ir noteikti stratēģiskie mērķi un prioritātes VHCN attīstībai:

 1. Stabilas, drošas un uzticamas elektronisko sakaru infrastruktūras (VHCN) izveide galvenokārt visiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, kā arī teritorijām, kurās šādas infrastruktūras nav.
 2. Radīt apstākļus, lai nodrošinātu ātrdarbīgu piekļuvi internetam, izmantojot VHCN gan lauku, gan pilsētu teritorijās: a) piekļuve lejupielādes ātrumam vismaz 100 Mb/s, ar iespēju paaugstināt līdz 1 Gb/s visām mājsaimniecībām, b) piekļuve minimālajam gigabitu ātrumam (simetriskam) uzņēmumiem, valsts pārvaldei, vietējām pašvaldībām un sociālekonomiskajām vienībām.
 3. Radīt piemērotus apstākļus nepublisko VHCN tīklu izbūvei
 4. Radīt piemērotus apstākļus ātrdarbīga interneta piekļuvei mājsaimniecībām lauku apvidos ar ārkārtīgi sarežģītām iespējām izmantot elektronisko sakaru tīklus, piemēram, teritorijās, kur paredzamie darbības ieņēmumi nesedz operatoru darbības izmaksas.
 5. Radīt piemērotus apstākļus pašvaldību savienošanai ar VHCN
 6. Nodrošināt optimālu 5G tīklu attīstību visās pilsētu un lauku teritorijās un galvenajos transporta koridoros.
 7. Radīt piemērotus apstākļus, lai Čehijas Republikas teritoriju varētu nodrošināt mobilie pakalpojumi mazapdzīvotos apgabalos.
 8. Radīt piemērotus apstākļus, lai mobilie tīkli varētu aptvert dzelzceļa koridorus, tostarp tuneļus.
 9. Sniegt mērķtiecīgu atbalstu no publiskajiem līdzekļiem VHCN izvēršanai saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes principu baltajās zonās, kurās operatori neplāno investēt šādā infrastruktūrā.
 10. Meklēt iespējas segt darbības izmaksas, jo īpaši sociālekonomisko virzītājspēku izmaksas.

Čehijas Republika jau ir izveidojusi pamata optiskās infrastruktūras tīklu rajonu pilsētu līmenī, tāpēc turpmāka attīstība un iespējamais subsīdiju atbalsts galvenokārt tiks novirzīts tīklu trūkstošajiem atvilces maršrutēšanas savienojumiem un piekļuves daļām. Šā iemesla dēļ atbalsts no publiskiem avotiem tiks novirzīts diviem hierarhiski zemākajiem tīkla līmeņiem, lai izveidotu starpsavienojumu punktus, kuriem būtu pietiekama jauda stratēģisko mērķu sasniegšanai, un lai izveidotu piekļuves tīklus ar VHCN tīklu parametriem (ideālā gadījumā izmantojot optisko infrastruktūru).

Digitālā Čehijas Republika 3 tika pieņemta 2018. gadā, un to veido koncepciju kopums, kas nodrošina Čehijas Republikas ilgtermiņa labklājību pašreizējās digitālās revolūcijas vidē. Šī stratēģija sastāv no trīs daļēju stratēģiju galvenajiem mērķiem: (1) Čehijas Republikas mijiedarbība Eiropas Savienībā digitalizācijas programmas jomā, 2) digitālā valsts pārvalde un 3) Čehijas sabiedrības un ekonomikas sagatavošana un mijiedarbība digitalizācijas patēriņam.

Stratēģiskais dokuments “5G tīklu īstenošana un attīstība Čehijā” tika apstiprināts 2020. gada janvārī. Tajā izklāstīta valsts stratēģija 5G izvēršanai turpmākajos gados. Tā ir daļa no Čehijas Digitālās Republikas koncepcijas un Čehijas Inovācijas stratēģijas 2019.–2030. gadam.

Pasākumi un finansēšanas instrumenti

Platjoslas kartēšana: Čehijas Telekomunikāciju birojs (CTU) ir izveidojis infrastruktūras kartēšanas tīmekļa vietni. Kartēšanu nodrošina tā saukto “norēķinu pamatvienību” līmenī. Attiecībā uz šīm vienībām novērtē, vai atrašanās vieta ir piemērota valsts subsīdijām. Attiecībā uz pārklājuma kartēšanu tiek diferencētas trīs joslas platuma grupas: līdz 30 Mb/s, 30–100 Mb/s, 100 Mb/s un vairāk. Datubāzē ir jāiekļauj esošie un plānotie tīkli (prognoze par 3 gadiem).

Ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstības valsts plānā ir aplēsts, ka atvilces maršrutēšanas un piekļuves tīkliem trūkst ieguldījumu 15,3 miljardu CZK (0,58 miljardu euro) apmērā. Pamatojoties uz 75 % līdzfinansējuma likmi, plānotais publiskais atbalsts ir aptuveni 11,5 miljardi CZK. Plānā ir paredzēti gan piedāvājuma, gan pieprasījuma puses pasākumi. Ir paredzēts izmantot līdzekļus no vairākiem finansējuma avotiem: Integrētā reģionālā darbības programma (IROP) 2021.–2027. gadam, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programma (EISI 2), programma “Digitālā Eiropa”, Taisnīgas pārkārtošanās fonds (TPF), InvestEU un ANM.

Ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstības valsts plāna svarīgs aspekts ir infrastruktūras pārklājuma karte, kurā norādītas teritorijas, kurās nav piekļuves ļoti augstas veiktspējas tīkliem un kurās privātie operatori neplāno tos būvēt.

Ceļvedis savienojamības rīkkopas īstenošanai: ir noteikts reformu skaits, piemēram, lai ieviestu atbrīvojumus no atļaujām un paātrinātu procedūras tīkla izvēršanai, veicinātu elektronisko atļauju pieteikumu procesu izmantošanu un paralēlo samierināšanas mehānismu gadījumos, kad rodas strīdi par piekļuvi infrastruktūrai.

Atveseļošanas un noturības plāns: Plāna 1.3. komponentā ir izklāstītas reformas un investīcijas savienojamībā, kuru kopējais budžets ir aptuveni 227 miljoni EUR. Ieguldījumi VHCN ir vērsti uz attālām teritorijām, kurās uz tirgu balstīti risinājumi nav rentabli. Līdz 2026. gadam piekļuvei gigabitu savienojamībai būtu jānodrošina 23.000 jaunu vienību. Paredzams, ka plānotie pasākumi uzlabos digitālās tehniskās kartes, savienojamības kvalitātes uzraudzību un ieviesīs tiesību aktus, lai veicinātu platjoslas izvēršanu. Komponenta mērķis ir attīstīt 5G ekosistēmu 5G tehnoloģijai transporta koridoros, tostarp pārrobežu posmos. ANP paredzēts aprīkot 350 dzelzceļa vagonus ar retranslatoriem vai pasīvām sienām 5G signāliem. Paredzams, ka plāns stimulēs pētniecību 5G lietojumu jomā, jo īpaši autobūves nozarē. 5G būtu jāievieš arī attālos reģionos.

Dati par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Čehijas Republikā

Jaunākos datus par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslas tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām skatiet rezultātu pārskata ziņojumos un valstu ziņojumos par Digitālās ekonomikas sabiedrības indeksu (DESI).

Radiofrekvenču spektra piešķīrumi bezvadu platjoslai

Sīkāku informāciju par harmonizētiem spektra piešķīrumiem skatīt Eiropas 5G novērošanas centrā.

Valstu un ES publikācijas un preses dokumenti

Angļu

Čehu

Kontaktinformācija

Čehijas BCO (valsts platjoslas kompetences birojs): Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Čehija Sazinieties
pa e-pastu Tālrunis
: + 420602118614 Tīmekļa vietne

Iekšlietu ministrija (Ministerstvo vnitra)

Adrese: Nad Stolou 3, 17000 Prague 7, Čehija
Sazinieties pa e-pastu
Tālrunis: + 420974811111 Tīmekļa vietne

Čehijas Telekomunikāciju birojs (Český telekomunikační úřad)

Adrese: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Čehija
Sazinieties pa e-pastu
Tālrunis: + 420224004111 Tīmekļa vietne

Jaunākās ziņas

ES Reģionu nedēļa: Digitālās plaisas mazināšana, atbalstot digitālo infrastruktūru viediem un ilgtspējīgiem reģioniem

Šajā darbseminārā par tematu “Gudra un ilgtspējīga izaugsme reģioniem” tiek risināts kritiskais jautājums par digitālo plaisu, pētot tās ietekmi uz sociālo kohēziju un vispārējo izaugsmi Eiropas Savienībā.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas valsts platjoslas plānā, ko pieņēma 2016. gadā, ir pausts redzējums par pilnībā savienotu Zviedriju, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan attiecībā uz ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovēnijā

Slovēnija izvēlas tehnoloģisko neitralitāti un tirgus dinamiku platjoslas tīklu attīstībā, jo īpaši uz infrastruktūru un pakalpojumiem balstītu konkurenci.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir izvirzījusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam nodrošināt visām mājsaimniecībām piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Programma Portugal Digital un Valsts savienojamības stratēģija ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīklos 2023.–2030. gadam veido digitālās infrastruktūras attīstību Portugālē.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem vismaz 100 Mb/s apmērā, un lielākā daļa mājsaimniecību līdz 2023. gadam būtu jāizmanto 1 Gb/s.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī ir viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm.

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam lauku apvidiem nodrošināt 100 Mb/s, kā arī atbalstīt gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Latvijā

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, kas ir uzlabojams līdz gigabitam, pilsētu un lauku teritorijās, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

Platjoslas pakalpojumi Itālijā

Itālijas Ultraplatjoslas stratēģijas ceļā uz gigabitu sabiedrību mērķis ir līdz 2026. gadam visiem nodrošināt gigabitu savienojamību.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plānā paredzēts, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgiem platjoslas pakalpojumiem.

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas Valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Valsts platjoslas plāns 2021.–2027. gadam veicina fiksētu ļoti augstas veiktspējas tīklu un 5G tīklu izmantošanu. Grieķijas Digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gadam mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un 2022. gada Gigabitu stratēģijā prioritāte ir FTTH un 5G tīklu piegāde visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programmā France Très Haut Débit ir noteikts mērķis līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam — optiskās šķiedras pieslēgumu visiem.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes dod priekšroku uz konkurenci balstīta optiskās šķiedras tīkla izvēršanai, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir valsts mērogā nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par līderi digitālajā jomā, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju...

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plānā ir noteikti stratēģiskie mērķi 2021.–2025. gadam un ietverti leģislatīvi un regulatīvi pasākumi, kā arī praktisks atbalsts platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības mērķiem 2025. gadam un daļēji 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un elektronisko sakaru politika tika atjaunināti un pieņemti 2020. gada augustā.

Platjoslas pakalpojumi Beļģijā

Beļģijas platjoslas stratēģija ir iekļauta plašākā politikas stratēģijā Digital Belgium. Fiksētās un mobilās platjoslas valsts plāna mērķis ir likvidēt atlikušās “baltās zonas”, kurās ātrdarbīgi pakalpojumi nav pieejami. Samazinot izmaksas un samazinot administratīvo slogu...

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksētu un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.