Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

Valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai, kas apstiprināts 2021. gada martā, ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

  Čehijas Republikas karogs

Kopsavilkums par platjoslas attīstību Čehijā

Valsts plāns ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai nosaka Čehijas Republikas stratēģisko pieeju VHCN būvniecībai. Ar mērķtiecīgu sabiedrības atbalstu galvenā uzmanība tiks pievērsta atvilces maršrutēšanai un piekļuves tīkliem.

Valsts platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās iestādes

 • Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (Ministertvoprůmyslu a obchodu)ir galvenā atbildīgā iestāde par platjoslas stratēģiju un politiku.
 • Iekšlietu ministrijai (Ministertvovnitra)ir uzdevumi, kas saistīti ar e-pārvaldi, elektronisko parakstu un valsts pārvaldes digitalizāciju.
 • Satiksmes ministrija (Ministertvo dopravy) ir iesaistīta valsts platjoslas plāna īstenošanā.
 • Čehijas Telekomunikāciju birojs (Český telekomunikační úřad) veic regulējumu, datu vākšanu un ar to saistīto statistiku par valsts platjoslas attīstību.

Platjoslas attīstības galvenie mērķi

Valsts plāns ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai tika apstiprināts 2021. gada 1. martā. Plānā ir norādīti nepieciešamie priekšnoteikumi, lai veicinātu ieguldījumus ļoti augstas veiktspējas tīklos, kā arī definētas stratēģiskas procedūras šo tīklu būvniecībai un vienlaikus tiek sniegts tiešs atbalsts no publiskiem avotiem, vienlaikus līdz minimumam samazinot iejaukšanos tirgū.

Plānā ir noteikti stratēģiskie mērķi un prioritātes VHCN attīstībai:

 1. Izveidot stabilu, drošu un uzticamu elektronisko sakaru infrastruktūru (VHCN) galvenokārt visiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, kā arī teritorijām, kurās šādas infrastruktūras nav.
 2. Radīt apstākļus ātrdarbīga interneta piekļuves nodrošināšanai, izmantojot VHCN gan lauku, gan pilsētu teritorijās: a) piekļuve lejupielādes ātrumam vismaz 100 Mb/s, ar iespēju uzlabot līdz 1 Gb/s visām mājsaimniecībām, b) piekļuve minimālajam gigabitu ātrumam (simetriski) uzņēmumiem, valsts pārvaldei, vietējām pašvaldībām un sociāli ekonomiskajām struktūrām.
 3. Izveidot piemērotus apstākļus nepubliskojamo VHCN tīklu būvniecībai
 4. Radīt piemērotus apstākļus ātrdarbīga interneta piekļuvei mājsaimniecībām lauku apvidos ar ārkārtīgi sarežģītām iespējām ekspluatēt elektronisko sakaru tīklus, piemēram, teritorijās, kur paredzamie darbības ieņēmumi nesedz operatoru darbības izmaksas.
 5. Izveidot piemērotus apstākļus pašvaldību savienošanai ar VHCN
 6. Nodrošināt optimālu 5G tīklu attīstību visās pilsētu un lauku teritorijās un galvenajos transporta koridoros.
 7. Radīt piemērotus apstākļus Čehijas Republikas teritorijas turpmākai aptvērumam, izmantojot mobilos pakalpojumus mazapdzīvotos apgabalos.
 8. Radīt piemērotus apstākļus dzelzceļa koridoru, tostarp tuneļu, pārklājumam, izmantojot mobilos tīklus.
 9. Sniegt mērķtiecīgu atbalstu no publiskajiem līdzekļiem VHCN izvēršanai saskaņā ar tehnoloģiskās neitralitātes principu baltajās zonās, kurās operatori neplāno ieguldīt šādā infrastruktūrā.
 10. Meklēt iespējas segt darbības izmaksas, jo īpaši sociāli ekonomiskos virzītājspēkus.

Čehijas Republika jau ir izstrādājusi optiskās infrastruktūras pamattīklu līdz rajonu pilsētu līmenim, tāpēc turpmāka attīstība un potenciālais subsīdiju atbalsts galvenokārt tiks vērsts uz trūkstošajiem atvilces maršrutēšanas savienojumiem un tīklu piekļuves daļām. Šā iemesla dēļ atbalsts no publiskiem avotiem tiks novirzīts diviem tīkla hierarhiski zemākajiem līmeņiem, lai izveidotu starpsavienojuma punktus, kuriem būtu pietiekama jauda stratēģisko mērķu sasniegšanai, un izveidotu piekļuves tīklus ar VHCN tīklu parametriem (ideālā gadījumā izmantojot optisko infrastruktūru).

Digitālā Čehijas Republika 3 tika pieņemta 2018. gadā, un to veido koncepciju kopums, kas nodrošina Čehijas Republikas ilgtermiņa labklājību pašreizējās digitālās revolūcijas vidē. Šo stratēģiju veido trīs daļējo stratēģiju galvenie mērķi: (1) Čehijas Republikas mijiedarbība Eiropas Savienībā digitālās programmas jomā, 2) digitālā valsts pārvalde un 3) Čehijas sabiedrības un ekonomikas sagatavošana un mijiedarbība digitalizācijas patēriņa jomā.

2020. gada janvārī tika apstiprināts stratēģiskais dokuments 5G tīklu īstenošanai un attīstībai Čehijā. Tajā izklāstīta valsts stratēģija 5G izvēršanai turpmākajos gados. Tā ir daļa no Čehijas Digitālās Republikas koncepcijas un Čehijas Inovācijas stratēģijas 2019.–2030. gadam.

Pasākumi un finansēšanas instrumenti

Platjoslas kartēšana: Čehijas Telekomunikāciju birojs (CTU) ir izveidojis infrastruktūras kartēšanas tīmekļa vietni. Kartēšana tiek veikta tā saukto “pamatnorēķinu vienību” līmenī. Attiecībā uz šīm vienībām novērtē, vai atrašanās vieta ir piemērota publiskai subsīdijai. Pārklājuma kartēšanas ziņā ir diferencētas trīs joslas platuma grupas: līdz 30 Mb/s, 30–100 Mb/s, 100 Mb/s un vairāk. Datubāzē jāiekļauj esošie un plānotie tīkli (paredzēti 3 gadus).

Saskaņā ar Valsts plānu ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai investīciju trūkums atvilces maršrutēšanas un piekļuves tīklos ir 15,3 miljardi CZK (0,58 miljardi EUR). Pamatojoties uz 75 % līdzfinansējuma likmi, plānotais publiskais atbalsts ir aptuveni CZK 11,5 miljardi. Plānā ir paredzēti gan piedāvājuma, gan pieprasījuma puses pasākumi. Ir paredzēts izmantot līdzekļus no vairākiem finansējuma avotiem: Integrētā reģionālā darbības programma (IROP) 2021.–2027. gadam, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programma (EISI 2), programma “Digitālā Eiropa”, Taisnīgas pārveides fonds (TPF), InvestEU un ANM.

Ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstības valsts plāna svarīgs aspekts ir infrastruktūras pārklājuma karte, kurā norādītas teritorijas, kurām nav piekļuves ļoti augstas veiktspējas tīkliem un kurās privātie operatori neplāno tos būvēt.

Ceļvedis savienojamības rīkkopas īstenošanai: ir noteikts reformu skaits, piemēram, lai ieviestu atbrīvojumus no atļaujām un paātrinātu tīkla izvēršanas procedūras, veicinātu elektronisku atļauju pieteikumu procesu un paralēlā samierināšanas mehānisma izmantošanu domstarpību gadījumā par piekļuvi infrastruktūrai.

Atveseļošanas un noturības plāns: Plāna 1.3. komponentā ir izklāstītas reformas un investīcijas savienojamības jomā, kuru kopējais budžets ir aptuveni EUR 227 miljoni. Ieguldījumi VHCN ir vērsti uz attāliem reģioniem, kur uz tirgu balstīti risinājumi nav rentabli. 23.000 jaunām vienībām būtu jānodrošina piekļuve gigabitu savienojamībai līdz 2026. gadam. Gaidāms, ka plānotie pasākumi uzlabos digitālās tehniskās kartes, savienojamības kvalitātes uzraudzību un ieviesīs tiesību aktus platjoslas izvēršanas veicināšanai. 1.3. komponenta mērķis ir attīstīt 5G ekosistēmu 5G tehnoloģijai transporta koridoros, tostarp pārrobežu posmos. ANP paredzēts aprīkot 350 dzelzceļa vagonus ar retranslatoriem vai pasīvām sienām 5G signāliem. Paredzams, ka plāns veicinās pētniecību 5G lietojumu jomā, jo īpaši autobūves nozarē. 5G būtu jāievieš arī attālos reģionos.

Dati par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Čehijā

Jaunākos datus par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslas tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām skatiet rezultātu pārskata ziņojumos un valstu ziņojumos par Digitālās ekonomikas sabiedrības indeksu (DESI).

Spektra piešķiršana bezvadu platjoslai

Sīkāku informāciju par harmonizētu spektra piešķiršanu skatiet Eiropas 5G observatorijā.

Valstu publikācijas un preses dokumenti

Latviešu valoda

Čehu čehijas

Kontaktinformācija

BCO Čehijas Republika (Valsts platjoslas kompetenču birojs): Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

E-pasta adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Čehija Kontaktinformācija pa e- pastu Tālrunis: + 420 602 118 614 Mājas lapa

Iekšlietu ministrija (Ministerstvo vnitra)

E-pasta adrese: Nad Stolou 3, 17000 Prague 7, Čehija Kontaktinformācija pa e-pastu Tālrunis: + 420 974 811 111 Mājas lapa

Čehijas Telekomunikāciju birojs (Český telekomunikační úřad)

E-pasta adrese: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Čehija Kontaktinformācija pa e-pastu Tālrunis: + 420 224 004 111 Mājas lapa

Jaunākās ziņas

Moldova un Ukraina: ilgtspējīgas savienojamības nodrošināšana

Platjoslas kompetences biroju (BCO) tīkls Eiropas Komisijas vārdā ir gandarīta rīkot īpašu BCO tiešsaistes sesiju, kuras mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu savienojamību Moldovā un Ukrainā.

NEWS ARTICLE |
2023. gada Eiropas platjoslas balvas ieguvēji

Projekti no visas Eiropas, kas iedzīvotājiem nodrošina ļoti augstas veiktspējas savienojamību, pieteicās 2023. gada Eiropas platjoslas balvai. Ceremonijā Briselē 21. novembrī Eiropas Komisija paziņoja un apbalvoja piecus uzvarētājus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas 2016. gadā pieņemtajā valsts platjoslas plānā ir pilnībā savienota Zviedrija, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir noteikusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam visām mājsaimniecībām nodrošināt piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Rumānijā

Rumānijas platjoslas plāns ir vērsts uz valsts platjoslas tīkla izveidi, kas ir pirmais solis ceļā uz ES savienojamības mērķu sasniegšanu.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Portugāles digitalizācijas programmas mērķis ir attīstīt digitālo infrastruktūru, kas ļauj iedzīvotājiem izmantot jaunās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem ar ātrumu vismaz 100 Mb/s, un lielākajai daļai būtu jāizmanto 1 Gbps līdz 2023. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī ir viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm.

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam nodrošināt 100 Mb/s lauku apvidiem, kā arī atbalstīt Gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadā.

Platjoslas pakalpojumi Latvijā

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, kas ir uzlabojams līdz gigabitam, pilsētu un lauku teritorijās, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plāns paredz, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgai platjoslai.

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam projekta mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt mērķi — 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Grieķijas digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un Gigabitu stratēģijā 2022. gadam prioritāte piešķirta FTTH un 5G tīklu piegādei visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programma France Très Haut Débit nosaka mērķi līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam nodrošināt optiskās šķiedras pieejamību visām mājsaimniecībām.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes atbalsta uz konkurenci balstītu optiskās šķiedras tīklu izvēršanu, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām, un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu visā valstī, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par digitālo līderi, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju izmantošanai.

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plāns nosaka stratēģiskos mērķus 2021.–2025. gadam un ietver leģislatīvus un regulatīvus pasākumus, kā arī praktisku atbalstu platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas Valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķiem un daļēji atbilst 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

2020. gada augustā tika atjaunināts un pieņemts Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un politika elektronisko sakaru jomā.

Platjoslas pakalpojumi Beļģijā

Beļģijas platjoslas stratēģija ir iekļauta plašākā politikas stratēģijā Digital Belgium. Fiksētās un mobilās platjoslas valsts plāna mērķis ir likvidēt atlikušās “baltās zonas”, kurās ātrdarbīgi pakalpojumi nav pieejami. Samazinot izmaksas un samazinot administratīvo slogu...

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksēto un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.