Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Lairibaühendus Tšehhi Vabariigis

2021. aasta märtsis heaks kiidetud riiklikus kavas väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamiseks on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele.

  Tšehhi Vabariigi lipp

Kokkuvõte lairibaühenduse arengust Tšehhi Vabariigis

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklikus kavas on määratletud Tšehhi Vabariigi strateegiline lähenemisviis VHCNi ehitamisele. Avaliku sektori sihipärase toetuse kaudu keskendutakse tagasiühendusele ja juurdepääsuvõrkudele.

Riiklik lairibastrateegia ja -poliitika

Vastutavad asutused

 • Tööstus- ja kaubandusministeerium (Ministerstvo prěmyslu a obchodu)on lairibaühenduse strateegia ja poliitika peamine vastutav asutus.
 • Siseministeeriumil (ministerstvovnitra)on e-valitsuse, e-allkirja ja riigihalduse digiteerimisega seotud ülesanded.
 • Riikliku lairibaühenduse kava rakendamisse on kaasatud transpordiministeerium (ministerstvodopravy).
 • Tšehhi telekommunikatsiooniamet (Český telekomunikační úřad) tegeleb reguleerimise, andmete kogumise ja sellega seotud statistikaga riigi lairibaühenduse arendamise kohta.

Lairibaühenduse arendamise peamised eesmärgid

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riiklik kava kiideti heaks 1. märtsil 2021. Kavas on esitatud vajalikud eeltingimused, mis hõlbustavad investeerimist väga suure läbilaskevõimega võrkudesse, ning määratletakse strateegilised menetlused nende võrkude ehitamiseks ning samal ajal antakse otsest toetust avalikest allikatest, minimeerides samal ajal turuhäireid.

Kavas seatakse strateegilised eesmärgid ja prioriteedid VHCNi arendamiseks:

 1. Tugeva, turvalise ja usaldusväärse elektroonilise side infrastruktuuri (VHCN) ehitamine, mis hõlmaks eelkõige kõiki sotsiaal-majanduslikke tegureid ja piirkondi, kus sellist taristut ei ole.
 2. Luua tingimused kiire internetiühenduse tagamiseks VHCNi kaudu nii maa- kui ka linnapiirkondades: a) juurdepääs allalaadimiskiirusele vähemalt 100 Mbit/s koos võimalusega uuendada kõigile leibkondadele 1 Gbit/s, b) juurdepääs minimaalsetele gigabitikiirustele (sümmeetrilistele) ettevõtetele, riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja sotsiaal-majanduslikele üksustele.
 3. Luua sobivad tingimused mitteavalike VHCN-võrkude ehitamiseks
 4. Luua sobivad tingimused kiireks internetiühenduseks maapiirkondades asuvatele majapidamistele, kellel on äärmiselt rasked võimalused elektroonilise side võrkude käitamiseks, nt piirkondades, kus eeldatav tegevustulu ei kata operaatorite tegevuskulusid.
 5. Luua sobivad tingimused omavalitsuste ühendamiseks VHCNiga
 6. Tagada 5G-võrkude optimaalne arendamine kõigis linna- ja maapiirkondades ning peamistes transpordikoridorides.
 7. Luua sobivad tingimused Tšehhi Vabariigi territooriumi edasiseks hõlmamiseks mobiilsideteenustega hõredalt asustatud piirkondades.
 8. Luua sobivad tingimused raudteekoridoride, sealhulgas tunnelite hõlmamiseks mobiilsidevõrkudega.
 9. Anda avaliku sektori vahenditest sihtotstarbelist toetust VHCNi kasutuselevõtuks kooskõlas tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttega valgetes piirkondades, kus operaatorid ei kavatse sellisesse taristusse investeerida.
 10. Otsida võimalusi tegevuskulude katmiseks, eelkõige sotsiaal-majanduslike tegurite puhul.

Tšehhi Vabariik on juba välja arendanud tuumik-optilise taristuvõrgu piirkonna linnade tasandil, nii et edasine areng ja võimalik toetus on suunatud peamiselt puuduvatele tagasiühenduse ühendustele ja võrkude juurdepääsu osadele. Sel põhjusel suunatakse avalikest allikatest saadav toetus võrgu kahele hierarhiliselt madalaimale tasemele, et luua ühenduspunktid, millel oleks piisav võimsus strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, ning luua juurdepääsuvõrgud VHCN-võrkude parameetritega (ideaaljuhul kasutades optilist taristut).

Digitaalne Tšehhi Vabariik 3 võeti vastu 2018. aastal ja see koosneb kontseptsioonidest, mis tagavad Tšehhi Vabariigi pikaajalise jõukuse käimasoleva digirevolutsiooni keskkonnas. See strateegia koosneb kolme osalise strateegia peamistest eesmärkidest: 1) Tšehhi Vabariigi koostoime Euroopa Liidus digitaalarengu tegevuskava valdkonnas, 2) digitaalne avalik haldus ja 3) Tšehhi Vabariigi ühiskonna ja majanduse ettevalmistamine ja koostoime digiteerimise tarbimiseks.

2020. aasta jaanuaris kiideti heaks strateegiline dokument 5G-võrkude rakendamise ja arendamise kohta Tšehhi Vabariigis. Selles esitatakse riiklik strateegia 5G kasutuselevõtuks lähiaastatel. See on osa digitaalse Tšehhi Vabariigi kontseptsioonist ja Tšehhi Vabariigi innovatsioonistrateegiast 2019–2030.

Meetmed ja rahastamisvahendid

Lairibaühenduse kaardistamine: Tšehhi Telekommunikatsiooniamet (CTU) on loonud infrastruktuuri kaardistamise veebisaidi. Kaardistamine toimub nn põhiarveldusüksuste tasandil. Nende üksuste puhul hinnatakse, kas asukoht sobib riikliku toetuse saamiseks. Katvuse kaardistamisel eristatakse kolme ribalaiuse rühma: kuni 30 Mbit/s, 30–100 Mbit/s, 100 Mbit/s ja rohkem. Olemasolevad ja kavandatavad võrgud (prognoosid kolmeks aastaks) tuleb andmebaasi lisada.

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riikliku kava kohaselt on tagasiühenduse ja juurdepääsuvõrkude investeerimispuudujääk 15,3 miljardit Tšehhi krooni (0,58 miljardit eurot). 75 % kaasrahastamise määra alusel on kavandatud avaliku sektori toetus ligikaudu 11,5 miljardit Tšehhi krooni. Kavas on ette nähtud nii pakkumise kui ka nõudlusega seotud meetmed. Ette on nähtud mitmest rahastamisallikast pärit vahendite kasutamine: Integreeritud piirkondlik rakenduskava aastateks 2021–2027, Euroopa ühendamise rahastu programm (CEF 2), programm „Digitaalne Euroopa“, õiglase ülemineku fond (JTF), InvestEU ning taaste- ja vastupidavusrahastu.

Väga suure läbilaskevõimega võrkude arendamise riikliku kava oluline aspekt on taristu katvuse kaart, mis näitab piirkondi, millel puudub juurdepääs väga suure läbilaskevõimega võrkudele ja kus eraettevõtjad ei kavatse neid ehitada.

Ühenduvuse meetmepaketi rakendamise tegevuskava: kindlaks on tehtud reformide arv, näiteks selleks, et kehtestada lubade erandid ja kiired menetlused võrgu kasutuselevõtuks, edendada lubade elektroonilise taotlemise protsessi ja paralleelse lepitusmehhanismi kasutamist vaidluste korral taristule juurdepääsu üle.

Taaste- ja vastupidavuskava: Kava komponendis 1.3 kirjeldatakse reforme ja investeeringuid ühenduvusse, mille kogueelarve on ligikaudu 227 miljonit eurot. Investeeringud VHCNidesse on suunatud äärealadele, kus turupõhised lahendused ei ole kasumlikud. 23 000 uut ühikut peaksid 2026. aastaks saama juurdepääsu gigabitiühendusele. Kavandatud meetmetega parandatakse eeldatavasti digitaalseid tehnilisi kaarte, ühenduvuse kvaliteedi järelevalvet ja võetakse vastu õigusaktid lairibaühenduse kasutuselevõtu hõlbustamiseks. Komponendi 1.3 eesmärk on arendada 5G-tehnoloogia ökosüsteemi transpordikoridorides, sealhulgas piiriülestes lõikudes. RRP näeb ette 350 raudteevaguni varustamist repiitritega või passiivsete seintega 5G signaalide jaoks. Kava peaks stimuleerima teadusuuringuid 5G rakendustes, eelkõige autotööstuses. 5G tuleks kasutusele võtta ka äärepoolseimates piirkondades.

Andmed lairibaühenduse arendamise ja tehnoloogia kohta Tšehhi Vabariigis

Uusimate andmete saamiseks lairibaühenduse katvuse, abonementide ja levialade, erinevate lairibatehnoloogiate katvuse ja kulude kohta vaadake tulemustabeli aruandeid ja digitaalmajanduse ühiskonna indeksi (DESI) riikide aruandeid.

Spektri eraldamine traadita lairibaühenduse jaoks

Ühtlustatud spektri eraldamise üksikasjad leiate Euroopa 5G vaatluskeskusest.

Riiklikud väljaanded ja pressidokumendid

Inglise keel

Tšehhi

Kontaktinfo

BCO Tšehhi Vabariik (riiklik lairibaühenduse pädevusamet): Tööstus- ja kaubandusministeerium (Ministerstvo prěmyslu a obchodu)

Aadress: Na Františku 1039/32, 110 15 Staré Město, Tšehhi Kontakt e-posti teel Telefon: + 420 602 118 614 veebisait

Siseministeerium (Ministerstvo vnitra)

Aadress: Nad Stolou 3, 17000 Prague 7, Tšehhi Vabariik Kontakt e-postiteel Telefon: + 420 974 811 111 Veebileht

Tšehhi telekommunikatsiooniamet (Český telekomunikační úřad)

Aadress: Sokolovská 219, 19000 Praha 9, Tšehhi Vabariik Kontakt e-postiteel Telefon: + 420 224 004 111 Veebileht

Viimased uudised

Moldova ja Ukraina: kestliku ühenduvuse tagamine

Pädevate lairibaühenduse asutuste võrgustikul on Euroopa Komisjoni nimel hea meel korraldada spetsiaalne veebikoosolek, mis on pühendatud kestliku ühenduvuse tagamisele Moldovas ja Ukrainas.

NEWS ARTICLE |
2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinna võitjad

2023. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinnale kandideerisid projektid kogu Euroopast, mis pakuvad kodanikele ülikiiret ühenduvust. Euroopa Komisjon kuulutas välja viis võitjat ja andis need välja 21. novembril Brüsselis toimunud tseremoonial.

Seotud sisu

Üldpilt

Lairibaühendus ELi riikides

Leia praegune teave lairibaühenduse arengu kohta igas riigis, samuti riiklikud strateegiad ja poliitika lairibaühenduse arendamiseks.

Vaata lisaks

Lairibaühendus Rootsis

Rootsi 2016. aastal vastu võetud riiklik lairibaühenduse kava sisaldab nägemust täielikult ühendatud Rootsist ning sellel on eesmärgid nii mobiilside kui ka kodumajapidamiste ja ettevõtete kiire lairibaühenduse osas.

Lairibaühendus Hispaanias

Digitaalne ühenduvus ja 5G kasutuselevõtt kuuluvad Hispaania digitaalarengu tegevuskava 2025 kümne strateegilise prioriteedi hulka.

Lairibaühendus Slovakkias

Slovakkia on seadnud pikaajalise eesmärgi tagada 2030. aastaks kõigile leibkondadele juurdepääs ülikiirele internetile.

Lairibaühendus Rumeenias

Rumeenia lairibaühenduse kava keskendub riikliku lairibavõrgu loomisele, mis on esimene samm ELi ühenduvuse eesmärkide saavutamise suunas.

Lairibaühendus Portugalis

Tegevuskava „Portugal Digital“ eesmärk on arendada digitaalset taristut, mis võimaldab kodanikel kasutada ära tehnoloogia pakutavaid uusi võimalusi.

Lairibaühendus Poolas

Poola riiklik lairibaühenduse kava 2025 on kooskõlas ELi gigabitiühiskonna eesmärkidega.

Lairibaühendus Madalmaades

Kõigil Madalmaade kodumajapidamistel peaks olema võimalus pääseda juurde lairibavõrkudele kiirusega vähemalt 100 Mbit/s ja valdav enamus peaks 2023. aastaks kasutama 1 Gbit/s.

Lairibaühendus Maltal

Malta lairibapoliitika on tehnoloogianeutraalne ja soodustab konkurentsivõimelist turukeskkonda.

Lairibaühendus Luksemburgis

Luksemburgi valitsuse programmi üks prioriteete on arendada sideinfrastruktuuri, mille eesmärk on gigabiti lairibaühendus kogu riigis.

Lairibaühendus Leedus

Leedu eesmärk on pakkuda maapiirkondadele 2027. aastaks 100 Mbit/s ning toetada gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Lätis

Läti toetab gigabitiühiskonna eesmärke ja seab eesmärgiks 100 Mbit/s, mida saab suurendada gigabitini, linna- ja maapiirkondadesse ning 5G leviala kõikidesse suurtesse linnapiirkondadesse.

Lairibaühendus Itaalias

Itaalia ultralairibastrateegia gigabitiühiskonna suunas on eesmärk pakkuda kõigile 2026. aastaks gigabitiühendust.

Lairibaühendus Iirimaal

Iirimaa riiklikus lairibaühenduse kavas on ette nähtud, et 2026. aastaks on kõigil Iirimaal asuvatel hoonetel juurdepääs kiirele lairibaühendusele.

Lairibaühendus Ungaris

Ungari riikliku digiülemineku strateegia (2021–2030) eelnõu eesmärk on saavutada 2030. aastaks eesmärk, et 95 % leibkondadest oleksid gigabitivõrkudega kaetud.

Lairibaühendus Kreekas

Kreeka digitaalse ümberkujundamise Piiblis 2020–2025 rõhutatakse ühenduvust kui ühte viiest strateegilisest teljest ja tunnustatakse gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärke.

Lairibaühendus Saksamaal

Saksamaa föderaalvalitsuse 2021. aasta koalitsioonilepingus, digistrateegias ja 2022. aasta gigabitistrateegias seatakse esikohale FTTH- ja 5G-võrkude üleriigiline tarnimine.

Lairibaühendus Prantsusmaal

Riikliku lairibaprogrammi France Très Haut Débit eesmärk on tagada kõigile majapidamistele kiire lairibajuurdepääs 2022. aastaks ja kõigile 2025. aastaks kiudoptika kättesaadavus.

Lairibaühendus Soomes

Soome ametiasutused pooldavad konkurentsipõhist kiudoptilise võrgu kasutuselevõttu, mida toetavad avaliku sektori vahendid alateenindatud piirkondade jaoks ja kohalike omavalitsuste nõustamine lairibavõrkude kasutuselevõtu osas.

Lairibaühendus Eestis

Eesti on loonud lairibaühenduse baasteenuse kogu riigis. Eesti digitaalarengu tegevuskava seab 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid.

Lairibaühendus Taanis

Mitmed poliitilised algatused, mille eesmärk on tagada üleriigiline püsi- ja mobiilne lairibaühendus, toetavad Taani lairibaühenduse eesmärke. Valitsus töötab selle nimel, et muuta Taani digitaalseks liidriks, luues aluse Taani ettevõtetele digitehnoloogia kasutamiseks.

Lairibaühendus Küprosel

Küprose lairibaühenduse kavas seatakse aastateks 2021–2025 strateegilised eesmärgid ning see hõlmab seadusandlikke ja regulatiivseid sekkumisi ning praktilist toetust lairibataristu arendamiseks.

Lairibaühendus Horvaatias

Horvaatia riiklik lairibaühenduse arendamise kava 2021–2027 vastab Euroopa gigabitiühiskonna 2025. aasta eesmärkidele ja osaliselt 2030. aasta digieesmärkidele.

Lairibaühendus Belgias

Belgia lairibaühenduse strateegia on lisatud laiemasse poliitikastrateegiasse Digital Belgium. Püsi- ja mobiilse lairibaühenduse riikliku kava eesmärk on kõrvaldada ülejäänud valged piirkonnad, kus kiired teenused ei ole kättesaadavad. Vähendades kulusid ja vähendades...

Lairibaühendus Austrias

Austria lairibastrateegia keskendub gigabitiühenduste (fikseeritud ja mobiilsed) üleriigilisele pakkumisele 2030. aastaks.