Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Viitorul agriculturii este aici

Viitorul agriculturii se bazează pe cercetare, inovare și consolidarea capacităților în sectorul agroalimentar, finanțate prin inițiative-cadru multifinanciare.

  O imagine care descrie transformarea digitală a agriculturii.

Getty Images

Un grafic care prezintă previziunile privind digitalizarea agriculturii în următorul cadru financiar multianual.

Orizont Europa

În cadrul programului Orizont Europa, cercetarea și inovarea (C & I) reprezintă un factor-cheie în accelerarea tranziției către sisteme alimentare durabile, sănătoase și favorabile incluziunii. Comisia a investit în proiecte Orizont 2020 pentru a stimula inovarea în sectorul agricol, iar în cadrul pilonului II al programului Orizont Europa, 9 miliarde EUR vor fi investite în clusterul 6 „alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură, pescuit, acvacultură și mediu”, inclusiv în utilizarea soluțiilor digitale pentru sectorul agricol. În plus, în cadrul pilonului II, clusterul 4 „Digital, industrie și spațiu”, tehnologiile inovatoare precum IoT, cloud și edge computing, IA, robotica și tehnologia blockchain vor fi testate și validate în cazurile de utilizare agricolă.

Clusterul 4: Digital, industrie și spațiu

Testarea și validarea tehnologiilor inovatoare prin cazuri de utilizare în agricultură: IoT, AI, robotică, blockchain și edge computing.

Clusterul 6: Alimentație, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu

 • Aplicarea tehnologiilor avansate în sectorul agroalimentar: drone, IoT inteligent, AI, upscaling datele senzorilor în timp real, 5G și soluții de margine pentru agricultura de la distanță
 • Analiza beneficiilor încrucișate
 • Potențială explorare a pieței, foaie de parcurs pentru adoptarea tehnologiilor

DIGITALĂ

Programul DIGITAL:

 • Un spațiu european comun de date agricole
 • Facilități de testare și experimentare AI
 • Centre de inovare digitală
 • Competențe digitale

Un spațiu european comun de date agricole

 • Comisia va sprijini punerea în aplicare a unui spațiu european comun de date agricole care să faciliteze schimbul fiabil și punerea în comun a datelor agricole.
 • Spațiul de date va spori performanța economică și de mediu a sectorului agricol.
 • Aceasta va optimiza utilizarea resurselor naturale și va contribui la obiectivele Pactului verde și ale politicii agricole comune.

În cadrul elaborării de modele de guvernanță și de afaceri pentru spațiul european comun de date agricole, vor fi luate în considerare evoluția mediului de reglementare și experiențele cu Codul de conduită al UE privind schimbul de date agricole prin acord contractual.

Un grafic care prezintă diferiții actori care beneficiază de crearea unui spațiu european comun de date agricole.

Facilități de testare și experimentare a inteligenței artificiale

 • În cadrul programului Europa digitală, Comisia Europeană și statele membre vor dezvolta facilități de testare și experimentare de referință la scară mondială (TEF) pentru IA în mai multe sectoare, inclusiv în sectorul agroalimentar.
 • Furnizorii de tehnologie inovatoare, cum ar fi întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, vor beneficia de sprijin profesional pentru testarea și validarea soluțiilor lor de IA și robotică în condiții reale.
 • Va exista un impuls în ceea ce privește adoptarea unei IA fiabile pentru sectorul agroalimentar european.

TEF va beneficia de upgrade-uri la standardele mondiale de referință.

Un grafic care prezintă diferiții actori care beneficiază de instalațiile de testare și experimentare din sectorul agroalimentar.

Centrele europene de inovare digitală

Comisia va accelera utilizarea optimă a tehnologiilor digitale prin înființarea unor centre europene de inovare digitală (EDIH). În sectorul agricol, experiențele și lecțiile învățate din DIH SmartAgriHubs și AgroRobofood existente vor fi un bun punct de referință.

Centrele europene de inovare digitală oferă expertiză tehnologică și facilități de experimentare pentru a permite transformarea digitală a industriei și a sectorului public.

Un grafic care prezintă diferitele beneficii oferite de centrele europene de inovare digitală.

Competențe digitale

După cum se vede în grafică, competențele (digitale) și formarea sunt esențiale pentru succesul EDIH. Sunt necesare investiții în îmbunătățirea competențelor digitale ale fermierilor. Acest lucru poate fi realizat prin programe sau module educaționale specializate în domenii-cheie de capacitate. În plus, ar trebui să existe sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a unor cursuri specifice în domeniul tehnologiilor digitale pentru profesioniștii din sectorul agricol.

Care sunt principalele obiective ale noii politici agricole comune?

Se propune ca politica agricolă comună (PAC) pentru perioada de după 2020 să fie structurată în jurul a 9 obiective specifice și a unui obiectiv transversal privind digitalizarea, cunoașterea și inovarea. Statele membre vor dispune de un portofoliu de instrumente PAC pe care le pot include în planurile lor strategice PAC naționale pentru a stimula digitalizarea în agricultură și în zonele rurale, de exemplu serviciile de consiliere, schimbul de cunoștințe, sprijinul pentru investiții sau Parteneriatul european pentru inovare pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI).

Un grafic care prezintă aspectul transversal al cunoștințelor și informațiilor digitale în contextul celor 9 obiective ale politicii agricole comune.

PEI-AGRI (Parteneriatul european pentru inovare pentru productivitate și durabilitate agricolă) vizează:

 • Promovarea inovării pentru o agricultură și o silvicultură competitive și durabile în UE.
 • Sprijinirea proiectelor Grupului operațional inovator (OG), axate pe nevoile fermierilor de a crea în comun și de a testa soluții inovatoare pregătite pentru practică.
 • Până în prezent, au fost finanțate 2000 de proiecte OG, mai multe dintre acestea lucrând la inovații digitale.

Cum rămâne cu strategia „De la fermă la consumator”?

Unul dintre pilonii Pactului verde al UE este strategia „De la fermă la consumator”. În această strategie, obiectivele pentru 2030 pentru producția durabilă de alimente sunt provocatoare și ambițioase pentru sectorul agricol, în care digitalul este cheia succesului. O punere în aplicare cu succes a acestei strategii a fost un caz de utilizare a IoF2020 pentru agricultura arabilă, în care tehnologiile IoT au fost utilizate pentru a optimiza utilizarea pesticidelor pe teren, pentru a reduce la minimum substanțele chimice dăunătoare din mediu și pentru a face culturile sigure pentru consum.

Un grafic pentru a arăta cele 4 obiective principale ale strategiei „De la fermă la consumator”.

După cum s-a anunțat în Strategia europeană privind datele, Comisia va sprijini cercetarea, dezvoltarea și implementarea pe scară largă a infrastructurilor și serviciilor de cloud de ultimă generație în întreaga UE. Aceste noi capacități cloud și edge ar trebui să fie extrem de sigure, complet interoperabile și să ofere platforme și servicii cloud deschise, cu mai mulți furnizori. Acestea vor permite spațiilor europene ale datelor și vor promova ecosisteme inovatoare de schimb de date bazate pe soluții europene de tip cloud și edge.

Pentru a coordona eforturile de investiții și a mobiliza principalii actori industriali europeni, concluziile Consiliului European și declarația comună a statelor membre privind cloudul din octombrie 2020 au solicitat lansarea Alianței europene pentru date industriale, margini și cloud. Alianța ar putea servi drept platformă unică a părților interesate pentru a planifica investițiile UE și pentru a promova parteneriate strategice pentru a consolida poziția industrială a Europei pe piața globală de cloud și de calcul de margine. Alianța ar trebui să sprijine integrarea acestor investiții cu cele prevăzute pentru implementarea spațiilor europene de date.

În cazul în care mai multe state membre doresc să propună în comun un posibil proiect important de interes european comun (IPCEI), care să se concentreze asupra tehnologiilor de generație următoare pentru infrastructura și serviciile cloud și edge, Comisia le va însoți în vederea instituirii acestui proiect în conformitate cu cerințele Comunicării privind PIIEC din 2014, care ar putea beneficia de alocarea de fonduri din Mecanismul de redresare și reziliență și de un posibil proiect multinațional.

Cum ar putea strategia europeană în domeniul cloud computingului și marginii să aibă impact asupra sectorului agricol?

Se preconizează că spațiul european comun de date agricole va utiliza pe deplin infrastructurile și serviciile de tip cloud-to-edge europene finanțate în cadrul programului DIGITAL, odată ce aceste infrastructuri și servicii vor deveni disponibile.

Cum va afecta Strategia europeană pentru date sectorul agricol?

Strategia europeană privind datele adoptată în februarie 2020 vizează crearea unei piețe unice a datelor, care să asigure competitivitatea Europei la nivel mondial. Aceasta înseamnă facilitarea schimbului de date, precum și a unor norme practice, echitabile și clare privind utilizarea și accesul la date. Comunicarea relevantă a Comisiei a anunțat crearea unor spații de date specifice sectoarelor și domeniilor, printre care și un spațiu european comun de date agricole.

Un grafic pentru stabilirea etapelor din cadrul Strategiei europene privind datele.

În noiembrie 2020, Comisia a propus o lege privind guvernanța datelor, care include măsuri de sporire a încrederii în schimbul de date între întreprinderi (B2B). Acest lucru creează norme ale UE privind neutralitatea pentru a permite intermediarilor de date noi să funcționeze ca organizatori fiabili pentru schimbul de date și include măsuri de facilitare a reutilizării anumitor date deținute de sectorul public.

O fotografie a vicepreședintelui executiv Margarethe Vestager și a comisarului european pentru piața internă, Thierry Breton, în cadrul unei conferințe de presă privind guvernanța europeană a datelor.

Până la jumătatea anului 2021, Comisia Europeană va propune un act de punere în aplicare privind punerea la dispoziție în mod gratuit pentru reutilizare a seturilor de date cu valoare ridicată din sectorul public într-un format care poate fi citit automat. Apoi, până la sfârșitul anului 2021, Comisia va propune un act legislativ privind datele pentru a stimula utilizarea de către guverne a datelor deținute de persoane private, abordând aspecte legate de accesul și utilizarea datelor în setările B2B.

Colaborarea este esențială pentru succesul Europei

Pentru a obține o adevărată excelență în digitalizarea agriculturii, colaborarea este extrem de importantă. Comisia Europeană arată calea printr-o colaborare eficace și strânsă între DG CNECT (Direcția Generală Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie) și DG AGRI (Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală), oferind un exemplu de urmat pentru toate părțile interesate.

Așa cum este acceptat pe scară largă, suntem mai puternici atunci când lucrăm împreună. Trebuie facilitată comunicarea dintre fermieri, producătorii de mașini agricole, cooperative și furnizorii de pesticide, precum și pentru actorii privați, cum ar fi ministerele digitale și agricole, și alții din sectorul public. Numai atunci putem reuși în transformarea digitală a agriculturii.

Related Content

Big Picture

Digitalizarea sectorului agricol european

Transformarea digitală a agriculturii va facilita cooperarea de-a lungul lanțului valoric, va sprijini fermierii și va oferi oportunități IMM-urilor inovatoare.

See Also

Declarația de cooperare în domeniul agriculturii digitale

Cu ocazia Zilei digitale din aprilie 2019, 24 de state membre ale UE și Regatul Unit au semnat declarația privind „Un viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura și zonele rurale europene”, care conține angajamente de acțiune în 3 domenii:

Explorați pe acest site