Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-futur tal-biedja huwa hawnhekk

Il-futur tal-biedja jiddependi fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-bini tal-kapaċità fis-settur agroalimentari ffinanzjat permezz ta’ inizjattivi ta’ qafas multifinanzjarju.

Il-futur tal-biedja qed jissawwar mir-riċerka kontinwa, l-innovazzjoni, u l-bini tal-kapaċità fis-settur agroalimentari, li huwa appoġġjat minn diversi inizjattivi ta’ qafas multifinanzjarju. Dawn l-inizjattivi jipprovdu finanzjament kruċjali għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji avvanzati, bħall-IA, l-IoT, ir-robotika, u l-pjattaformi diġitali, li qed jittrasformaw l-agrikoltura u jgħinu biex tinbena sistema tal-ikel aktar sostenibbli u effiċjenti. Permezz ta’ investiment u kollaborazzjoni kontinwi, nistgħu noħolqu futur aħjar għall-bdiewa, il-konsumaturi u l-pjaneta.

Grafika li turi l-previżjoni tad-diġitalizzazzjoni tal-agrikoltura matul il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss.

Orizzont Ewropa

Orizzont Ewropa, il-programm qafas tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni, jagħmel enfasi qawwija fuq l-iżvilupp ta’ sistemi tal-ikel sostenibbli u inklużivi permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur agroalimentari. Fil-fatt, taħt il-Pilastru II, ir-Raggruppament 6, ġie allokat finanzjament sostanzjali biex jappoġġa proġetti relatati mal-ikel, il-bijoekonomija, ir-riżorsi naturali, l-agrikoltura, is-sajd, l-akkwakultura, u l-ambjent, inkluż l-użu ta’ soluzzjonijiet diġitali għas-settur agrikolu.

B’mod aktar speċifiku, fil-Programm ta’ Ħidma 2021–2022, taħt l-Ikel, il-Bijoekonomija, ir-Riżorsi Naturali, l-Agrikoltura u l-Ambjent, taħt is-suġġetti tal-Effetti tal-kondiviżjoni tad-data u l-Big Data u t-Titjib tad-data tas-sensuri (f’ħin reali) għall-monitoraġġ tal-produzzjoni fl-UE kollha u l-kundizzjonijiet agroambjentali huma enfasizzati l-proġetti li ġejjin:

ScaleAgData

ScaleAgData għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-kompetittività ġenerali u l-prestazzjoni tas-sostenibbiltà tas-settur agrikolu Ewropew, u għall-ħidma tas-sħubija kandidata tal-edukazzjoni għolja “Agrikoltura tad-Data” u l-Missjoni dwar il-Ħamrija.

Fatti ta’ ScaleAgData
Skeda ta’ żmien: 01.11.2023–31.12.2026
Spiża totali: EUR 7 496 557,75
Għal aktar tagħrif: Sit web, Każijiet ta’ użu, Skeda informattiva

CrackSense

CrackSense għandha l-għan li tindirizza l-problema tal-qsim tal-frott fiċ-ċitru, ir-rummien, l-għeneb tal-mejda u ċ-ċirasa ħelwa bl-iżvilupp u t-titjib ta’ teknoloġiji ta’ detezzjoni li se jipprovdu data tas-sensuri f’ħin reali permezz ta’ attivitajiet pilota. Id-data tas-sensuri miġbura se tiżdied f’settijiet ta’ data madwar l-UE kollha li se jinkludu d-Data ta’ Osservazzjoni tad-Dinja (ipprovduta minn Copernicus, eż., Sentinel) u settijiet oħra ta’ data li jirriflettu dwar il-kundizzjonijiet ambjentali. Din id-data se tintuża għall-monitoraġġ tal-produzzjoni agrikola tal-għelejjel studjati u se tippermetti l-ġestjoni effiċjenti tal-bdiewa u tal-kultivaturi tar-riżorsi tagħhom u s-sostenibbiltà tal-azzjonijiet tagħhom. Billi ttejjeb il-produzzjoni agrikola ta’ dawn l-għelejjel, CrackSense se tgħin ukoll fil-ħolqien ta’ mudell għal għelejjel agrikoli oħra.

Fatti CrackSense
Skeda ta’ żmien: 01.11.2023–31.12.2026
Spiża totali: EUR 7 499 293,75
Għal aktar tagħrif: Websajt, Skeda Informattiva

AgriDataValue

AgriDataValue għandha l-għan li tistabbilixxi lilha nnifisha bħala l-“Game Changer” fil-Biedja Intelliġenti u l-monitoraġġ agroambjentali, u ssaħħaħ il-kapaċitajiet tal-biedja intelliġenti, il-kompetittività, u d-dħul ġust billi tintroduċi pjattaforma innovattiva, intelliġenti u multiteknoloġika, distribwita bis-sħiħ tal-pjattaformi.

Fatti AgriDataValue
Skeda ta’ żmien: 01.11.2023–31.01.2029
Spiża totali: EUR 7 145 500,38
Għal aktar tagħrif: Websajt, Skeda Informattiva 

DIVINA

Divina għandha l-għan li turi l-benefiċċji tal-ispejjeż u l-valur miżjud tal-kondiviżjoni tad-data agrikola. Biex tagħmel dan, se tiżviluppa ekosistema tal-agrodata li tgħaqqad id-data diġà kondiviża b’mod komuni filwaqt li tuża wkoll proġetti pilota mmexxija mill-industrija li huma mfassla fuq pjanijiet ta’ kondiviżjoni tad-data. Ir-riżultati jappoġġaw lil dawk li jfasslu l-politika, lill-fornituri tat-teknoloġija, lir-rappreżentanti tal-azjendi agrikoli u lil partijiet ikkonċernati oħra tal-agrodejta.

Barra minn hekk, ir-Raggruppament 4, Diġitali, Industrija u Spazju, se jittestja u jivvalida teknoloġiji innovattivi bħall-IoT, il-cloud computing u l-edge computing, l-IA, ir-robotika, u l-blockchain permezz ta’ każijiet ta’ użu fl-agrikoltura. Bl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji avvanzati bħad-drones, l-IoT intelliġenti, l-IA, u t-titjib tad-data tas-sensuri f’ħin reali, kif ukoll is-soluzzjonijiet 5G u edge għall-biedja remota, il-benefiċċji potenzjali għas-settur agroalimentari huma vasti.

Barra minn hekk, l-analiżi bejn il-benefiċċji u l-esplorazzjoni potenzjali tas-suq se jitwettqu biex jiġi żgurat pjan direzzjonali għall-adozzjoni ta’ dawn it-teknoloġiji fis-settur.

Fatti Divina
Skeda ta’ żmien: 01.10.2022–30.09.2025
Spiża totali: EUR 3 954 797,50
Għal aktar tagħrif: Websajt, Skeda Informattiva

DIĠITALI

Il-programm tal- Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) joffri approċċ komprensiv għat-trawwim tal-innovazzjoni u t-trasformazzjoni diġitali fis-settur agrikolu. Dan jinkludi firxa ta’ inizjattivi mmirati biex iżidu l-prestazzjoni ekonomika u ambjentali tas-settur, jottimizzaw l-użu tar-riżorsi naturali, u jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Patt Ekoloġiku u tal-Politika Agrikola Komuni.

Aspett ewlieni tal-programm huwa l-istabbiliment ta’ spazju komuni Ewropew tad-data agrikola, li jippermetti l-iskambju, l-ipproċessar u l-analiżi siguri u responsabbli tad-data sabiex jiġi ottimizzat l-użu tar-riżorsi naturali u jiġu xprunati l-innovazzjonijiet xprunati mid-data fis-settur agrikolu. Il-konsorzju jlaqqa’ flimkien tim ta’ esperti minn istituti ta’ riċerka, intermedjarji tad-data agrikola, u assoċjazzjonijiet tal-industrija minn 10 pajjiżi, li se jaħdmu mal-partijiet ikkonċernati biex jidentifikaw ix-xenarju attwali tal-kondiviżjoni tad-data, janalizzaw il-governanza u l-mudelli tan-negozju, u jiddefinixxu arkitettura ta’ referenza teknika għall-implimentazzjoni tal-ispazju tad-data tal-UE għall-Agrikoltura.

 Fatti dwar l-Ispazju AgriData
Skeda ta’ żmien: 01.10.2022–31.03.2024
Għal aktar tagħrif: Websajt 

Grafika li turi l-atturi differenti li jibbenefikaw mill-istabbiliment ta’ spazju komuni Ewropew għad-data agrikola.Inizjattiva importanti oħra hija l-iżvilupp ta’ Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni (TEF) ta’ klassi dinjija u ta’ referenza fuq skala kbira għall -IA fis-settur agroalimentari. Dan se jipprovdi servizzi li jgħinu fil-valutazzjoni u l-validazzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-IA u r-Robotika ta’ partijiet terzi f’kundizzjonijiet tad-dinja reali li għandhom l-għan li jimmassimizzaw l-impatt mid-diġitalizzazzjoni tas-settur agrikolu.

Il-Fatti AgrifoodTEF
Għal aktar tagħrif: Websajt

Grafika li turi l-atturi differenti li jibbenefikaw minn faċilitajiet ta’ ttestjar u esperimentazzjoni fis-settur agroalimentari.Barra minn hekk, il-programm jinkludi l-ħolqien ta’ Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali (EDIHs), li se jipprovdu għarfien espert teknoloġiku u faċilitajiet ta’ sperimentazzjoni li jippermettu t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u tas-settur pubbliku. Dawn l-EDIHs se jibnu fuq l-esperjenzi u t-tagħlimiet meħuda mid-DIHs eżistenti bħal SmartAgriHubs u AgroRobofood.Grafika li turi d-diversi benefiċċji pprovduti miċ-ċentri Ewropej tal-innovazzjoni diġitali.Fl-aħħar nett, is-suċċess ta’ dawn l-inizjattivi se jiddependi fuq il-ħiliet diġitali tal-bdiewa u ta’ professjonisti agrikoli oħra. Għal dak il-għan, il-programm jinkludi investimenti fit-tisħiħ tal-ħiliet diġitali tal-bdiewa permezz ta’ programmi jew moduli edukattivi speċjalizzati, u appoġġ għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ korsijiet speċifiċi fit-teknoloġiji diġitali għall-professjonisti fis-settur agrikolu.

Kif tista’ l-istrateġija Ewropea dwar il-Cloud & Xifer ikollha impatt fuq is-settur agrikolu?

L-istrateġija Ewropea Cloud & Edge, iffinanzjata taħt il-programm DIGITAL, hija mistennija li jkollha impatt sinifikanti fuq is-settur agrikolu billi tippermetti l-użu sħiħ ta’ infrastrutturi u servizzi cloud-to-edge għall-ispazju komuni Ewropew tad-data agrikola.

L-Istrateġija Ewropea għad-Data kif se taffettwa s-settur agrikolu?

L- Istrateġija Ewropea għad-Data se toħloq suq uniku għad-data u se tistabbilixxi spazju komuni Ewropew tad-data agrikola. L- Att Ewropew dwar il-Governanza tad-Data se jżid il-fiduċja fil-kondiviżjoni tad-data B2B, filwaqt li l- Att dwar id-Data għandu l-għan li jistimula l-użu ta’ data miżmuma privatament mill-gvernijiet u jindirizza kwistjonijiet ta’ aċċess u użu tad-data f’konfigurazzjonijiet B2B. Settijiet tad-data ta’ valur għoli tas-settur pubbliku se jkunu disponibbli wkoll għall-użu mill-ġdid.

Grafika li tistabbilixxi l-passi fl-Istrateġija Ewropea għad-Data.Il-kollaborazzjoni hija kruċjali għas-suċċess tal-Ewropa

Il-kollaborazzjoni hija kruċjali biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-Ewropa fl-alizzjonidiġitali tal-agrikoltura. Il-Kummissjoni Ewropea qed tmexxi bl-eżempju permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn id-DĠ CNECT u d-DĠ AGRI. Huwa essenzjali li l-partijiet interessati kollha jaħdmu flimkien biex jiksbu suċċess.Ritratt tal-Viċi President Eżekuttiv Margarethe Vestager u tal-Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern Thierry Breton f’konferenza stampa dwar il-governanza tad-data Ewropea.

Biex jinkisbu l-benefiċċji tat-trasformazzjoni diġitali, għandha tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-bdiewa, il-manifatturi tal-magni agrikoli, il-kooperattivi, il-fornituri tal-pestiċidi, u l-atturi pubbliċi u privati bħall-ministeri diġitali u agrikoli. Permezz ta’ kollaborazzjoni u komunikazzjoni effettiva, nistgħu negħlbu l-isfidi u nirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tad-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura.

X’inhuma l-għanijiet ewlenin tal-Politika Agrikola Komuni l-ġdida?

Il-Politika Agrikola Komuni l-ġdida 2023–27 hija strutturata madwar 10 objettivi, inkluż objettiv trasversali dwar it-tnaqqis taċ -ċifri,l -għarfien u l-innovazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jużaw l-għodod tal-PAK biex jagħtu spinta lid-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq il-paġna ewlenija tal- Politika Agrikola Komuni.

Xi ngħidu dwar l-istrateġija Mill-Għalqa sal-Platt?

L-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” hija pilastru tal-Patt Ekoloġiku tal-UE, b’miri ta’ sfida għall-2030 għall-produzzjoni sostenibbli tal-ikel li jeħtieġu soluzzjonijiet diġitali. Każ ta’ użu tal-IoF2020 dwar il-biedja tar-raba’ uża b’suċċess it-teknoloġiji tal-IoT biex jottimizza l-użu tal-pestiċidi u jagħmel l-għelejjel sikuri għall-konsum. Il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġa r-riċerka, l-iżvilupp u l-użu ta’ infrastrutturi u servizzi tal-cloud tal-ġenerazzjoni li jmiss madwar l-UE, u t-tnedija tal-Alleanza Ewropea għad-Data Industrijali, Edge & Cloud biex tikkoordina l-isforzi ta’ investiment u ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-Ewropa fis-suq globali tal-cloud computing u tal-edge computing.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq il-paġna ewlenija tal -istrateġija “Mill-Għalqa sal -Platt”.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Id-Diġitalizzazzjoni tas-Settur Agrikolu Ewropew

Id-diġitalizzazzjoni tas-settur agrikolu Ewropew għandha l-potenzjal li tirrivoluzzjona l-industrija, tippromwovi l-effiċjenza, is-sostenibbiltà u l-kompetittività.

Ara Wkoll

Esplora fuq dan is-sit