Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Budoucnost zemědělství je zde

Budoucnost zemědělství závisí na výzkumu, inovacích a budování kapacit v zemědělsko-potravinářském odvětví, které jsou financovány prostřednictvím iniciativ víceletého finančního rámce.

    Obrázek zobrazující digitální transformaci zemědělství.

Getty Images

Budoucnost zemědělství je utvářena probíhajícím výzkumem, inovacemi a budováním kapacit v zemědělsko-potravinářském odvětví, které jsou podporovány různými iniciativami v rámci víceletého finančního rámce. Tyto iniciativy poskytují zásadní finanční prostředky na vývoj a zavádění špičkových technologií, jako je umělá inteligence, internet věcí, robotika a digitální platformy, které transformují zemědělství a pomáhají budovat udržitelnější a účinnější potravinový systém. Díky pokračujícím investicím a spolupráci můžeme vytvořit jasnější budoucnost pro zemědělce, spotřebitele i planetu.

Grafika znázorňující prognózu digitalizace zemědělství v příštím víceletém finančním rámci.

Horizont Evropa

Rámcovýprogram Evropské unie pro výzkum a inovaceHorizont Evropaklade velký důraz na rozvoj udržitelných a inkluzivních potravinových systémů prostřednictvím výzkumu a inovací v zemědělsko-potravinářském odvětví. V rámci pilíře II, klastru 6,byly ve skutečnosti vyčleněny značné finanční prostředky na podporu projektů souvisejících s potravinami, biohospodářstvím, přírodními zdroji, zemědělstvím, rybolovem, akvakulturou a životním prostředím, včetně využívání digitálních řešení pro odvětví zemědělství.

Konkrétně v pracovním programu na období 2021–2022 v rámci programu „Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“ vrámci témat: Účinky sdílení údajů a dat velkého objemu a zdokonalování údajů ze senzorů (v reálném čase) pro monitorování produkce a agroenvironmentálních podmínek v celé EU jsou zdůrazněny tyto projekty:

ScaleAgData

Cílem programu ScaleAgData je přispět k celkové konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského zemědělského odvětví a k práci kandidátského partnerství HE „Zemědělství dat“ a mise pro půdu.

ScaleAgData Fakta
Časová osa: 01.11.2023–31.12.2026
Celkové náklady: 7 496 557,75 EUR
Další informace: Webové stránky, Případy použití, Factsheet

CrackSense

CrackSense si klade za cíl řešit problém krakování ovoce v citrusech, granátovém jablku, stolních hroznech a višní tím, že vyvíjí a zvyšuje snímání technologií, které budou poskytovat data senzorů v reálném čase prostřednictvím pilotních činností. Shromážděná data ze senzorů budou rozšířena na celounijní datové soubory, které budou zahrnovat údaje z pozorování Země (poskytované programem Copernicus, např. Sentinel) a další datové soubory zohledňující podmínky životního prostředí. Tyto údaje budou použity ke sledování zemědělské produkce studovaných plodin a umožní zemědělcům a pěstitelům efektivní řízení jejich zdrojů a udržitelnost jejich činností. Zlepšením zemědělské produkce těchto plodin pomůže CrackSense také vytvořit model pro jiné zemědělské plodiny.

CrackSense Fakta
Časová osa: 01.11.2023–31.12.2026
Celkové náklady: 7 499 293,75 EUR
Další informace: Webové stránky, informativní přehled

AgriDataValue

AgriDataValue si klade za cíl usadit se jako „změna hry“ v oblasti inteligentního zemědělství a agroenvironmentálního monitorování a posílit schopnosti inteligentního zemědělství, konkurenceschopnost a spravedlivý příjem zavedením inovativní, inteligentní a multitechnologické, plně distribuované platformy platforem.

AgriDataValue Fakta
Časová osa: 01.11.2023–31.01.2029
Celkové náklady: 7 145 500,38 EUR
Další informace: Webové stránky, informativní přehled 

BOŽSKÝ

Cílem společnosti Divine je ukázat nákladové přínosy a přidanou hodnotu sdílení agrodat. Za tímto účelem vytvoří ekosystém agrodat, který kombinuje údaje, které jsou již běžně sdíleny, a zároveň využívá pilotní projekty vedené průmyslem, které jsou navrženy na základě plánů pro sdílení údajů. Výsledky by podpořily tvůrce politik, poskytovatele technologií, zástupce zemědělských podniků a další zúčastněné strany v oblasti zemědělských údajů.

Kromě toho Cluster 4, Digital, Industry and Space, bude testovat a validovat inovativní technologie, jako je IoT, cloud a edge computing, AI, robotika a blockchain prostřednictvím případů použití v zemědělství. Uplatněním pokročilých technologií, jako jsou drony, inteligentní IoT, umělá inteligence a rozšiřování dat senzorů v reálném čase, stejně jako řešení 5G a edge pro vzdálené zemědělství, jsou potenciální přínosy pro zemědělsko-potravinářské odvětví obrovské.

Kromě toho bude provedena analýza napříč přínosy a potenciální průzkum trhu s cílem zajistit plán pro přijetí těchto technologií v tomto odvětví.

Božská fakta
Časová osa: 01.10.2022–30.09.2025
Celkové náklady: 3 954 797,50 EUR
Další informace: Webové stránky, informativní přehled

DIGITÁLNÍ

Program Digitální Evropa ( DIGITAL) nabízí komplexní přístup k podpoře inovací a digitální transformace v odvětví zemědělství. Zahrnuje řadu iniciativ zaměřených na zvýšení hospodářského a environmentálního profilu odvětví, optimalizaci využívání přírodních zdrojů a přispění k cílům Zelené dohody a společné zemědělské politiky.

Jedním z klíčových aspektů programu je vytvoření společného evropského zemědělského datového prostoru, který umožní bezpečnou a odpovědnou výměnu údajů, zpracování a analýzu s cílem optimalizovat využívání přírodních zdrojů a podnítit inovace založené na datech v odvětví zemědělství. Konsorcium sdružuje tým odborníků z výzkumných ústavů, zprostředkovatelů zemědělských dat a průmyslových sdružení z 10 zemí, kteří budou spolupracovat se zúčastněnými stranami na mapování současného prostředí sdílení dat, analýze řízení a obchodních modelů a definovat technickou referenční architekturu pro realizaci datového prostoru EU pro zemědělství.

 AgriDataSpace Fakta
Časová osa: 01.10.2022–31.03.2024
Další informace: Webová stránka 

Grafika znázorňující různé aktéry, kteří mají prospěch ze zřízení společného evropského zemědělského datového prostoru.Další důležitou iniciativou je rozvoj špičkových referenčních testovacích a experimentálních zařízení (TEF) pro umělou inteligenci v zemědělsko-potravinářském odvětví. To bude poskytovat služby, které pomohou posoudit a validovat řešení v oblasti umělé inteligence a robotiky třetích stran v reálných podmínkách s cílem maximalizovat dopad digitalizace zemědělského odvětví.

AgrifoodTEF Fakta
Další informace: Webová stránka

Grafika znázorňující různé aktéry, kteří mají prospěch z testovacích a experimentálních zařízení v zemědělsko-potravinářském odvětví.Kromě toho program zahrnuje vytvoření evropských center pro digitální inovace (EDIH), která budou poskytovat technologické odborné znalosti a experimentální zařízení, která umožní digitální transformaci průmyslu a veřejného sektoru. Tato centra budou vycházet ze zkušeností a zkušeností získaných od stávajících center pro digitální inovaceGrafika znázorňující různé přínosy evropských center pro digitální inovace., jako jsou SmartAgriHubs a AgroRobofood. Úspěch těchto iniciativ bude záviset na digitálních dovednostech zemědělců a dalších zemědělských odborníků. Za tímto účelem program zahrnuje investice do zlepšování digitálních dovedností zemědělců prostřednictvím specializovaných vzdělávacích programů nebo modulů a podporu navrhování a provádění specifických kurzů v oblasti digitálních technologií pro odborníky v odvětví zemědělství.

Jak by mohla evropská strategie Cloud & Edge ovlivnit odvětví zemědělství?

Očekává se, že evropská strategie cloud & Edge, financovaná v rámci programu DIGITAL, bude mít významný dopad na odvětví zemědělství tím, že umožní plné využívání infrastruktur a služeb cloud-to-ed pro společný evropský zemědělský datový prostor.

Jak bude mít evropská strategie pro data dopad na odvětví zemědělství?

Evropská strategie pro data vytvoří jednotný trh s daty a vytvoří společný evropský zemědělský datový prostor. Evropský akt o správě dat zvýší důvěru ve sdílení dat mezi podniky, zatímco zákon o datech má za cíl stimulovat využívání soukromých údajů vládami a řešit problémy s přístupem k údajům a jejich používáním v nastavení B2B. K opětovnému použití budou rovněž zpřístupněny datové soubory s vysokou hodnotou ve veřejném sektoru.

Grafické znázornění kroků v rámci evropské strategie pro data.Spolupráce je klíčem k úspěchu Evropy

Spolupráce je klíčem k uvolnění potenciálu Evropy, pokud jdeo digitalizaci zemědělství. Evropská komise vede příkladem prostřednictvím úzké spolupráce mezi GŘ CNECT a GŘ AGRI. Je nezbytné, aby všechny zúčastněné strany spolupracovaly na dosažení úspěchu.Fotografie výkonné místopředsedkyně Margarethe Vestagerové a evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona na tiskové konferenci o evropské správě údajů.

Aby bylo dosaženo výhod digitální transformace, musí být usnadněna komunikace mezi zemědělci, výrobci zemědělských strojů, družstvy, dodavateli pesticidů a veřejnými a soukromými subjekty, jako jsou digitální a zemědělská ministerstva. Díky spolupráci a efektivní komunikaci můžeme překonat výzvy a plně využít potenciál digitalizace v zemědělství.

Jaké jsou hlavní cíle nové společné zemědělské politiky?

Nová společná zemědělská politika 2023–27 je strukturována kolem deseti cílů, včetně průřezového cíle týkajícího sedigitálníalitace, znalostí a inovací. Členské státy mohou využít nástroje SZP k posílení digitalizace v zemědělství a venkovských oblastech.

Více informací je k dispozici na domovské stránce Společné zemědělské politiky.

A co strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“?

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je pilířem Zelené dohody pro Evropu a obsahuje náročné cíle pro udržitelnou produkci potravin do roku 2030, které vyžadují digitální řešení. Aplikace IoF2020 pro zemědělství na orné půdě úspěšně využívala technologie IoT k optimalizaci používání pesticidů a zajištění bezpečnosti plodin pro jejich spotřebu. Evropská komise bude podporovat výzkum, vývoj a zavádění cloudových infrastruktur a služeb nové generace v celé EU a spuštění Evropské aliance pro průmyslová data, Edge & Cloud s cílem koordinovat investiční úsilí a posílit postavení Evropy na globálním trhu cloud computingu a edge computingu.

Další informace jsou k dispozici na domovské stránce strategie Farm to Fork.

Související obsah

Souvislosti

Digitalizace evropského zemědělského odvětví

Digitalizace evropského zemědělského odvětví má potenciál změnit průmysl a podpořit efektivitu, udržitelnost a konkurenceschopnost.

Viz také

Prohlášení o spolupráci v oblasti digitálního zemědělství

U příležitosti Dne digitalizace v dubnu 2019 podepsalo 24 členských států EU a Spojené království prohlášení nazvané „Inteligentní a udržitelná digitální budoucnost pro evropské zemědělství a venkovské oblasti“ obsahující závazky týkající se opatření ve třech oblastech:

Prozkoumejte na této stránce