Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Budoucnost zemědělství je zde

Budoucnost zemědělství závisí na výzkumu, inovacích a budování kapacit v zemědělsko-potravinářském odvětví, které jsou financovány prostřednictvím iniciativ víceletého finančního rámce.

  Obrázek zobrazující digitální transformaci zemědělství.

Getty Images

Grafika znázorňující prognózu digitalizace zemědělství v příštím víceletém finančním rámci.

Horizont Evropa

V rámci programu Horizont Evropa jsou výzkum a inovace klíčovou hnací silou při urychlení přechodu k udržitelným, zdravým a inkluzivním potravinovým systémům. Komise investovala do projektů programu Horizont 2020 na podporu inovací v odvětví zemědělství a v rámci druhého pilíře programu Horizont Evropa bude 9 miliard EUR investováno do klastru 6 „potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství, rybolov, akvakultura a životní prostředí“, včetně využívání digitálních řešení pro odvětví zemědělství. Kromě toho v rámci pilíře II klastr 4 „Digitální oblast, průmysl a vesmír“ budou testovány a validovány inovativní technologie, jako je IoT, cloud a edge computing, umělá inteligence, robotika a blockchain.

Klastr 4: Digitální, průmysl a vesmír

Testování a validace inovativních technologií prostřednictvím případů použití v zemědělství: IoT, AI, robotika, blockchain a edge computing.

Klastr 6: Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

 • Uplatňovat pokročilé technologie v zemědělsko-potravinářském odvětví: drony, inteligentní IoT, umělá inteligence, rozšiřování dat senzorů v reálném čase, řešení 5G a edge pro vzdálené zemědělství
 • Analýza napříč přínosy
 • Potenciální průzkum trhu, plán pro přijetí technologií

DIGITÁLNÍ

Program DIGITAL:

 • Společný evropský zemědělský datový prostor
 • Testovací a experimentální zařízení pro umělou inteligenci
 • Centra pro digitální inovace
 • Digitální dovednosti

Společný evropský zemědělský datový prostor

 • Komise bude podporovat zavedení společného evropského zemědělského datového prostoru, který usnadní důvěryhodné sdílení a sdílení zemědělských údajů.
 • Datový prostor zvýší hospodářskou a environmentální výkonnost zemědělského odvětví.
 • Optimalizuje využívání přírodních zdrojů a přispěje k cílům Zelené dohody a společné zemědělské politiky.

Při rozvoji správy a obchodních modelů pro společný evropský zemědělský datový prostor budou zváženy vyvíjející se regulační prostředí a zkušenosti s Kodexem chování EU pro sdílení zemědělských údajů na základě smluvní dohody.

Grafika znázorňující různé aktéry, kteří mají prospěch ze zřízení společného evropského zemědělského datového prostoru.

Testovací a experimentální zařízení pro umělou inteligenci

 • V rámci programu Digitální Evropa vytvoří Evropská komise a členské státy v několika odvětvích, včetně zemědělsko-potravinářských, rozsáhlých referenčních testovacích a experimentálních zařízení (TEF) světové úrovně.
 • Poskytovatelé inovativních technologií, jako jsou začínající podniky a malé a střední podniky, budou mít prospěch z odborné podpory při testování a ověřování jejich řešení v oblasti umělé inteligence a robotiky za reálných podmínek.
 • Bude posíleno využívání důvěryhodné umělé inteligence pro evropské zemědělsko-potravinářské odvětví.

TEF bude těžit z upgradu na světové referenční standardy.

Grafika znázorňující různé aktéry, kteří mají prospěch z testovacích a experimentálních zařízení v zemědělsko-potravinářském odvětví.

Evropská centra pro digitální inovace

Komise urychlí nejlepší využívání digitálních technologií zřízením evropských center pro digitální inovace (EDIH). V odvětví zemědělství budou dobrým referenčním bodem zkušenosti a zkušenosti získané ze stávajících systémů DIH SmartAgriHubs a AgroRobofood.

Evropská centra pro digitální inovace poskytují technologické know-how a experimentální zařízení umožňující digitální transformaci průmyslu a veřejného sektoru.

Grafika znázorňující různé přínosy evropských center pro digitální inovace.

Digitální dovednosti

Jak je vidět v grafice, (digitální) dovednosti a školení jsou zásadní pro úspěch EDIH. Je třeba investovat do posílení digitálních dovedností zemědělců. Toho lze dosáhnout prostřednictvím specializovaných vzdělávacích programů nebo modulů v klíčových oblastech kapacity. Kromě toho by měla být zajištěna podpora navrhování a provádění specifických kurzů v oblasti digitálních technologií pro odborníky v odvětví zemědělství.

Jaké jsou hlavní cíle nové společné zemědělské politiky?

Navrhuje se, aby společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 byla strukturována podle devíti specifických cílů a průřezového cíle v oblasti digitalizace, znalostí a inovací. Členské státy budou mít portfolio nástrojů SZP, které mohou zahrnout do svých vnitrostátních strategických plánů SZP na podporu digitalizace v zemědělství a venkovských oblastech, např. poradenské služby, výměna znalostí, investiční podpora nebo evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI).

Grafika znázorňující průřezový aspekt digitálních znalostí a informací v kontextu devíti cílů společné zemědělské politiky.

Cílem EIP-AGRI (Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti) je:

 • Podporovat inovace pro konkurenceschopné a udržitelné zemědělství a lesnictví v EU.
 • Podporovat inovativní projekty operační skupiny zaměřené na potřebu zemědělců spoluvytvářet a testovat inovativní řešení připravená pro praxi.
 • Dosud bylo financováno 2000 projektů OG, z nichž řada pracovala na digitálních inovacích.

A co strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“?

Jedním z pilířů Zelené dohody pro Evropu je strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. V této strategii jsou cíle udržitelné produkce potravin do roku 2030 náročné a ambiciózní pro odvětví zemědělství, v němž je digitální technologie klíčem k úspěchu. Úspěšná realizace této strategie byla případem použití IoF2020 v zemědělství na orné půdě, kde byly technologie IoT využívány k optimalizaci používání pesticidů na půdě, minimalizaci škodlivých chemických látek v životním prostředí a zajištění bezpečnosti plodin pro spotřebu.

Grafika ukazuje 4 hlavní cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“.

Jak bylo oznámeno v Evropské strategii pro data, Komise bude podporovat výzkum, vývoj a rozsáhlé zavádění cloudových infrastruktur a služeb nové generace v celé EU. Tyto nové cloudové a edge kapacity by měly být vysoce bezpečné, plně interoperabilní a nabízet otevřené cloudové platformy a služby s více dodavateli. Umožní evropské datové prostory a podpoří inovativní ekosystémy sdílení dat založené na evropských cloudových a okrajových řešeních.

V zájmu koordinace investičního úsilí a mobilizace klíčových evropských průmyslových subjektů vyzvaly závěry Evropské rady a společné prohlášení členských států o cloudu z října 2020 k zahájení Evropské aliance pro průmyslová data, Edge & Cloud. Aliance by mohla sloužit jako jedinečná platforma zúčastněných stran pro plánování investic EU a podporu strategických partnerství s cílem posílit průmyslovou pozici Evropy na globálním trhu cloud computingu a edge computingu. Aliance by měla podporovat integraci těchto investic s investicemi předpokládanými pro zavádění evropských datových prostorů.

Pokud si několik členských států přeje společně navrhnout možný významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) zaměřený na technologie příští generace pro cloudovou a okrajovou infrastrukturu a služby, bude je Komise doprovázet, aby jej zavedla v souladu s požadavky uvedenými ve sdělení o významných projektech společného evropského zájmu z roku 2014, které by mohly využít přidělení finančních prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti a možného projektu pro více zemí.

Jak by mohla evropská strategie Cloud & Edge ovlivnit odvětví zemědělství?

Očekává se, že společný evropský zemědělský datový prostor bude plně využívat evropské infrastruktury a služby cloud-to-edge financované v rámci programu DIGITAL, jakmile budou tyto infrastruktury a služby k dispozici.

Jak bude mít evropská strategie pro data dopad na odvětví zemědělství?

Cílem Evropské strategie pro data přijatá v únoru 2020 je vytvořit jednotný trh s daty, který zajistí konkurenceschopnost Evropy v celosvětovém měřítku. To znamená umožnit sdílení údajů, jakož i praktická, spravedlivá a jasná pravidla pro využívání údajů a přístup k nim. Příslušné sdělení Komise oznámilo vytvoření datových prostorů specifických pro odvětví a doménu, mimo jiné společného evropského zemědělského datového prostoru.

Grafické znázornění kroků v rámci evropské strategie pro data.

Komise v listopadu 2020 navrhla zákon o správě údajů, který zahrnuje opatření ke zvýšení důvěry ve sdílení údajů mezi podniky (B2B). To vytváří pravidla EU týkající se neutrality, která umožní novým zprostředkovatelům údajů fungovat jako důvěryhodní organizátoři sdílení údajů, a zahrnuje opatření k usnadnění opakovaného použití některých údajů v držení veřejného sektoru.

Fotografie výkonné místopředsedkyně Margarethe Vestagerové a evropského komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona na tiskové konferenci o evropské správě údajů.

Do poloviny roku 2021 navrhne Evropská komise prováděcí akt o bezplatném zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou veřejného sektoru ve strojově čitelném formátu pro opakované použití. Poté do konce roku 2021 Komise navrhne zákon o datech s cílem stimulovat využívání soukromých údajů vládami a řešit otázky související s přístupem k údajům a jejich používáním v nastavení B2B.

Spolupráce je klíčem k úspěchu Evropy

Pro dosažení skutečné dokonalosti v digitalizaci zemědělství je spolupráce prvořadá. Evropská komise ukazuje cestu účinnou a úzkou spoluprací mezi GŘ CNECT (Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie) a GŘ AGRI (generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova), které jsou příkladem pro všechny zúčastněné strany.

Jak je všeobecně uznáváno, jsme silnější, když pracujeme společně. Musí být usnadněna komunikace mezi zemědělci, výrobci zemědělských strojů, družstvy a dodavateli pesticidů, jakož i mezi soukromými subjekty, jako jsou digitální a zemědělská ministerstva, a dalšími subjekty ve veřejném sektoru. Jedině tak můžeme uspět v digitální transformaci zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

Digitalizace evropského zemědělského odvětví

Digitální transformace zemědělství usnadní spolupráci v celém hodnotovém řetězci, podpoří zemědělce a nabídne příležitosti inovativním malým a středním podnikům.

Viz také

Prohlášení o spolupráci v oblasti digitálního zemědělství

U příležitosti Dne digitalizace v dubnu 2019 podepsalo 24 členských států EU a Spojené království prohlášení nazvané „Inteligentní a udržitelná digitální budoucnost pro evropské zemědělství a venkovské oblasti“ obsahující závazky týkající se opatření ve třech oblastech:

Prozkoumejte na této stránce