Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovna povezava: Naložbeni modeli

Naložbeni modeli predstavljajo zanimive priložnosti za vključevanje javnega organa, ki se ukvarja z regionalnim razvojem širokopasovnih povezav.

Nizkocenovno omrežje FTTH za oživitev doline Aller, Španija

fix-empty

Izbira modela je politična odločitev, ki temelji na kulturnih in socialno-ekonomskih razmerah, ravni ambicij javnega organa ter srednjeročnih in dolgoročnih ciljih regionalnega razvoja. Temeljno odločitev je treba sprejeti na ravni zavezanosti in vlogi javnih organov v odnosu do trga, državljanov in podjetij v regiji.

Opredeliti je mogoče štiri naložbene modele:

  • Model neposrednih naložb (znan tudi kot model javnega občinskega omrežja ali javni DBO)
  • Model koncesije (znan tudi kot model posrednih naložb, zasebni model občinskega omrežja ali javno zunanje izvajanje);
  • Model podpore Skupnosti (znan tudi kot skupnostni ali skupnostni širokopasovni model);
  • Model subvencioniranja gospodarskih subjektov (znan tudi kot financiranje vrzeli ali zasebni DBO).

Model neposrednih naložb: javno voden model občinskega omrežja (javni DBO)

V tem modelu javni organ zgradi širokopasovno omrežje v občini, okrožju ali regiji (DBO se imenuje načrtovanje, gradnja in obratovanje). Napotitev vodi in neposredno nadzoruje javni organ. V ta namen novoustanovljeno podjetje ali namenski oddelek v okviru obstoječega pripomočka vzpostavi omrežje neposredno ali prek standardnega javnega naročanja na trg. Javni organ ohrani lastništvo nad omrežjem ter upravlja in vzdržuje omrežje. Omrežje je nato na splošno na voljo vsem udeležencem na trgu (omrežje z odprtim dostopom). Javni organ ali podjetje za posebne namene potrebuje veliko angažiranosti in nosi vsa finančna tveganja operacije, hkrati pa ohranja popoln nadzor nad zasnovo in načinom uporabe omrežja.

Model koncesije: zasebni model občinskega omrežja

V tem modelu javni organ naroča gradnjo in upravljanje širokopasovnega omrežja v občini, okrožju ali regiji od zasebnega subjekta (imenovanega tudi model javnega zunanjega izvajanja ali koncesije), ki prejme koncesijo za upravljanje omrežja v daljšem časovnem obdobju, običajno od dvajset do trideset let.

Pogodbeno zasebno podjetje na splošno gradi odprto, operatersko nevtralno omrežje, prek katerega lahko konkurenčni ponudniki storitev zagotavljajo svoje storitve vsem končnim uporabnikom. Javni organ je lastnik pasivne infrastrukture. Javni organ kot lastnik omrežja močno vpliva na proces oblikovanja in zagotavljanja storitev.

Da bi vsem ponudnikom storitev zagotovili poštene in nediskriminatorne pogoje, bi bilo treba zasebnim podjetjem, ki gradijo in upravljajo omrežje, v najboljšem primeru onemogočiti opravljanje lastnih storitev. Vendar to ni vedno tako, predvsem zaradi pomanjkanja ponudnikov omrežij, ki so nevtralni, in neodvisnih ponudnikov storitev v nekaterih državah članicah ter zaradi nizke ozaveščenosti o tej možnosti.

Pogodbeno podjetje zaveže naložbo in prevzame vse prihodke, pa tudi poslovna tveganja za celotno pogodbeno obdobje. Ob izteku pogodbe ostane omrežna infrastruktura v pristojnosti javnega organa, ki se nato lahko odloči za podaljšanje pogodbe, da podpiše pogodbo z drugim podjetjem ali celo v celoti spremeni svojo udeležbo in sprejme model javnega občinskega omrežja.

Model podpore Skupnosti

V tem modelu se naložbe v širokopasovne povezave izvajajo kot zasebna pobuda lokalnih prebivalcev (pristop od spodaj navzgor). Takšni projekti so bili na splošno zelo uspešni pri spodbujanju stopnje uporabe med končnimi uporabniki in pri oblikovanju finančno trajnostnih primerov. Stopnja konkurence se razlikuje med projekti, ki uporabljajo poslovni model odprtega omrežja z dobrimi ravnmi konkurence z drugimi, ki delujejo kot vertikalno integrirani operaterji ali naročajo storitve enega operaterja več let.

Javni organ lahko podpira sofinanciranje ter dodeljevanje, urejanje in usklajevanje druge infrastrukture ter dostopa do javne infrastrukture in krajev prisotnosti za zagotavljanje zalednih povezav. Javni organi lahko pomagajo tudi vzpostaviti poštene pogoje za vse operaterje, ki želijo dostopati do infrastrukture.

Model subvencioniranja gospodarskih subjektov (financiranje vrzeli ali zasebni DBO)

V tem modelu javni organ ni neposredno vključen v projekte postavitve širokopasovnih povezav v regiji, temveč subvencionira enega udeleženca na trgu za nadgradnjo svoje infrastrukture. Uveljavljeni telekomunikacijski operaterji in veliki alternativni ponudniki imajo običajno v lasti pasivno infrastrukturo, aktivno opremo in ponujajo storitve končnim uporabnikom v vertikalno integriranem modelu.

Javni organ financira vrzel med tem, kar je komercialno izvedljivo, in pokritostjo, ki jo javni organ namerava doseči. Financiranje je ponujeno v obliki nepovratnih sredstev enemu ali več zasebnim subjektom.

Prednosti tega modela so v razmeroma preprostih pogodbenih dogovorih, možnosti za razmeroma hitro uvajanje in izravnavi tveganj za prejemnika/upravljavca nepovratnih sredstev. Vendar javni organi ne bodo prejeli finančnih nagrad, temveč se bodo morali soočiti z višjimi zahtevki za financiranje za vsako novo fazo uvajanja, kar bo privedlo do večjih naložb, kot je bilo predvideno.

Izbira modela

Vprašanja, na katera bo moral javni organ odgovoriti pred izbiro naložbenega modela, so:

  • Kako lahko ustvarimo motor, ki bo zagotavljal prihodnje naložbe v infrastrukturo, ki presegajo takojšen projekt in razpoložljiva finančna sredstva?
  • Ali je koristno ohraniti nadzor in lastništvo nad pasivno infrastrukturo ter opredeliti prednostne naloge uvajanja?
  • Ali bi bilo bolje, če bi obdržali lastništvo nad infrastrukturo, vendar naj operater opredeli in izvede uvedbo?
  • Kaj so prednosti in slabosti, da se vključijo vertikalno integrirani operaterji (vzmetki in drugi) za nadgradnjo ali razširitev omrežja?
  • Ali vidimo tudi možnosti za podporo lokalnim državljanskim pobudam od spodaj navzgor?
  • Katera raven konkurence je glede na socialno-ekonomske razmere na terenu potrebna, da se olajša prodor visoko kakovostnih in cenovno dostopnih storitev?

Za več podrobnosti glejte Vodnik za naložbe v širokopasovna omrežja.

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija predstavila nove pobude za digitalne infrastrukture prihodnosti

Komisija je predstavila sklop možnih ukrepov za spodbujanje inovacij, varnosti in odpornosti digitalnih infrastruktur. Prihodnja konkurenčnost evropskega gospodarstva je odvisna od teh naprednih digitalnih omrežnih infrastruktur in storitev, saj je hitra, varna in razširjena povezljivost bistvena za uvajanje tehnologij, ki nas bodo prinesle v jutrišnji svet: telemedicina, avtomatizirana vožnja, napovedno vzdrževanje stavb ali precizno kmetijstvo.

PRESS RELEASE |
Komisija pozdravlja nove ukrepe za spodbujanje uvajanja gigabitnih omrežij

Komisija pozdravlja politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o aktu o gigabitni infrastrukturi, ki ga je Komisija predlagala 23. februarja 2023. Sporazum je bil sprejet hkrati s sprejetjem priporočila o regulativnem spodbujanju gigabitne povezljivosti (Gigabitno priporočilo).

Povezane vsebine

Širša slika

Načrtovanje širokopasovnih projektov

Oddelek za načrtovanje širokopasovnih povezav pomaga občinam in drugim subjektom pri načrtovanju uspešnih projektov za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovna povezava: Opredelitev načrta

Ključ do uspešnega regionalnega širokopasovnega razvoja je politično podprt načrt na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, ki združuje cilje s posebnimi potrebami in zainteresiranimi stranmi.

Širokopasovna povezava: Akcijski načrt

V akcijskem načrtu so podrobno navedeni stroški, zainteresirane strani, dejavnosti, usklajevanje in spremljanje, ki so vključeni v izvajanje širokopasovne strategije.

Širokopasovna povezava: Omrežje in topologija

Širokopasovno omrežje je sestavljeno iz geografskih delov. Topologija omrežja opisuje, kako so različni deli omrežja povezani. Najpomembnejše topologije za hrbtenične in območne mreže so drevesne topologije, obročne topologije in prepletene topologije. Za prvo miljo, dve glavni...

Širokopasovna povezava: Izbira infrastrukture

Širokopasovna omrežja zahtevajo različne vrste infrastrukture, ki temeljijo na različnih logističnih, gospodarskih ali demografskih razmerah. Uporabite vprašanja za pomoč pri izbiri.