Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Propojená a automatizovaná mobilita

Propojená a automatizovaná mobilita poskytuje jedinečnou příležitost k tomu, aby naše dopravní systémy byly bezpečnější, čistší, efektivnější a uživatelsky přívětivější.

    Samořídící auta na silnici

© iStock by Getty Images -971998294 metamorworks

Co je propojená a automatizovaná mobilita?

Propojená a automatizovaná mobilita (CAM) označuje autonomní/připojená vozidla nebo samořiditelná vozidla (vozidla, která se mohou řídit bez lidského zásahu).

Země EU, průmysl a Komise spolupracují na dosažení ambiciózní vize EU týkající se propojené a automatizované mobility v celé EU, přičemž zohlední veřejné orgány, občany, města a průmyslové zájmy.

S vývojem digitálních technologií, jako je robotika, internet věcí, umělá inteligence, vysoce výkonné počítače a výkonné komunikační sítě, se vozidla obecně a zejména automobily rychle mění. Politiky a právní předpisy týkající se digitálních technologií, včetně kybernetické bezpečnosti, odpovědnosti, využívání údajů, soukromí a rádiového spektra/připojení, jsou proto pro odvětví dopravy stále důležitější. Tyto aspekty vyžadují koordinaci na evropské úrovni, aby se zajistilo, že vozidlo může zůstat připojeno při překračování hranic.

Co dělá Komise?

Evropská komise podporuje zavedení a zavádění CAM na různých úrovních:

Přeshraniční koridory

29 signatářských zemí, které podepsaly prohlášení o záměru podepsané na digitálním dni 2017, souhlasilo s určením přeshraničních koridorů 5G, kde se vozidla mohou fyzicky pohybovat přes hranice a kde lze testovat a demonstrovat přeshraniční bezpečnost silničního provozu, přístup k údajům, kvalitu dat a odpovědnost, konektivitu a digitální technologie.

Cílem Evropské komise je zaměřit se na tyto koridory v budoucích projektech EU v oblasti automatizovaného řízení v oblasti digitálních politik s vazbami na kybernetickou bezpečnost, soukromí, 5G, internet věcí, ekonomiku založenou na datech, volný tok dat atd.

EU podporuje tři projekty (spuštěné v rámci partnerství 5G veřejného a soukroméhosektoru Evropské komise), které zřídí zkoušky 5G na více než 1 000 km dálnic, včetně čtyř přeshraničních koridorů: Metz-Merzig-Luxembourg, Mnichov-Bologna přes Brenner Pass a Porto-Vigo a Evora-Merida, a to jak mezi Španělskem a Portugalskem.

Další relevantní iniciativy

Co průmysl dělá?

European Automotive – Telecom Alliance (EATA)

Komise zahájila řadu diskusí u kulatého stolu na vysoké úrovni s cílem posílit digitální rozměr CAM. Tyto diskuse spojily průmyslové subjekty z digitálního a automobilového odvětví, aby vypracovaly společné cestovní mapy a zavedly přeshraniční zaváděcí opatření. K hlavním úspěchům kulatého stolu patří vytvoření „Evropské aliance pro automobilový průmysl – telekomunikace“ (EATA) na podporu širšího zavádění propojeného a automatizovaného řízení.

5G Automobilová aliance

Současně se tento průmysl připojil k vytvoření 5G Automotive Alliance (5GAA), která bude specificky propagovat 5G v automobilovém průmyslu. Memorandum o porozumění mezi EATA a 5GAA bylo podepsáno na Mobile World Congress (únor 2017).

Konsorcium CAR2CAR

Konsorcium CAR2CAR se zaměřuje na bezdrátové komunikační aplikace mezi vozidly (V2V) založené na ITS-G5 a soustředí veškeré úsilí na vytváření norem zajišťujících interoperabilitu kooperativních systémů zahrnujících všechny třídy vozidel, napříč hranicemi a značkami. Konsorcium úzce spolupracuje s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi, jako je Evropský institut pro telekomunikační normy (ETSI) a Evropský výbor pro normalizaci (CEN).

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

Související obsah

Souvislosti

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

Viz také

5G Výzkum a standardy

Evropská komise spolupracuje s průmyslem v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G jako výzkumného a inovačního nástroje pro strukturování a řízení evropského výzkumu 5G.

5G a elektromagnetická pole

Evropský kodex elektronické komunikace hraje klíčovou úlohu při zajišťování konzistentních podmínek zavádění sítí 5G při současné ochraně veřejného zdraví.

5G observatoř

Evropské středisko pro sledování 5G umožňuje EU posoudit pokrok v provádění akčního plánu pro 5G a přijmout opatření k jeho plnému provedení.

Akční plán 5G

Akční plán pro 5G je strategickou iniciativou, která učiní 5G realitou pro všechny občany a podniky v celé EU.

5G přeshraniční koridory

Země a průmysl EU spolupracují na přípravě rozsáhlého zavádění koridorů 5G pro propojenou a automatizovanou mobilitu na evropských dopravních trasách.