Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU's politik om tingenes internet

EU samarbejder aktivt med industrien, organisationer og den akademiske verden om at frigøre potentialet i tingenes internet i og uden for Europa.

IoT transformerer traditionelle industrier

fix-empty

Tingenes internet fusionerer det fysiske og det virtuelle, tilbyder innovative løsninger og skaber intelligente miljøer. Sammen med kunstig intelligens (AI) og big data er Internet of Things (IoT) teknologier på forkant med verdensøkonomiens digitale omstilling. Data indsamlet fra sensorer kan overvåges og føres tilbage for at udløse en handling, få indsigt eller reagere på et andet forbundet objekt, der ligger hundredvis af kilometer væk.

Europæisk IoT og Edge Computing

IoT-teknologier vil optimere den måde, vi lever vores liv på. Udrulningen af over 41 milliarder IoT-enheder forventes i 2025 (International Data Corporation), hvilket fører til en eksponentiel vækst af data og skubber computeroperationer og dataanalyse til kanten af netværket.

Med forarbejdningen bevæger sig tættere på kanten, kan vi reducere kommunikations- og lageromkostninger samt energiforbrug. Vi kan også anvende maskinindlæring og kunstig intelligens til sikkert at identificere datamønstre, der påvirker fysiske processer eller virksomheder. Europa-Kommissionen har vedtaget en række støttepolitiske foranstaltninger for at fremskynde udnyttelsen af den næste generation af IoT og edge computing og frigøre deres fulde potentiale i Europa til gavn for EU's borgere og virksomheder.

En potentiel hindring for gennemførelsen af et indre marked for tingenes internet har at gøre med kapaciteten til at håndtere forskellige og meget store mængder af tilsluttede enheder samt behovet for sikkert at identificere dem, så de kan tilsluttes IoT-netværk. I den forbindelse er det vigtigt at fremme et interoperabelt IoT-nummerområde for et universelt objektidentifikationssystem, der overskrider geografiske grænser, og et åbent for objektgodkendelse.

Den europæiske strategi for data bidrager til skabelsen af et europæisk indre marked for tingenes internet. Denne strategi foreslår politiske og juridiske løsninger vedrørende fri udveksling af data på tværs af nationale grænser inden for EU. Det dækker også ansvar i komplekse miljøer som IoT, hvilket er afgørende for at øge retssikkerheden omkring IoT-produkter og -tjenester. For at give en første kortlægning af de ansvarsudfordringer, der opstår i forbindelse med fremspirende digitale teknologier, herunder tingenes internet, offentliggjorde Kommissionen et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om ansvar for nye digitale teknologier.

Forskning, udvikling og innovation i IoT

I perioden 2021-2027 under Horisont Europa -programmet vil EU investere ca. 95,5 mio. EUR i forskning, innovation og udbredelse af nye teknologier med udgangspunkt i succeserne med Horisont 2020 og bidrage til Europas grønne og digitale omstilling.

Gennem fokusområdet Digitalisering af den europæiske industri (DEI) prioriterer EU økosystemopbygning, interoperabilitet på platforme, teknologiintegration, standardisering og validering gennem omfattende pilotprojekter og forsøgsfaciliteter. Som supplement til forskellige politiske initiativer har Kommissionen stillet ca. 400 mio. EUR til rådighed gennem Horisont 2020 til indsatsen vedrørende opbygning af platforme og omfattende pilotforsøg. Nogle af disse projekter er allerede afsluttet, mens andre vil fortsætte med at løbe ind i 2023.

I henhold til sine opfordringer til "World Leading Data and Computing Technologies" (World Leading Data and Computing Technologies) støtter Kommissionen i øjeblikket IoT-projekter og andre aktiviteter under Horisont Europas klynge 4 "Digital, Industry and Space" Destination 3: Fra Cloud til Edge til IoT.

Disse projekter fokuserer på at udvikle IoT og edge-teknologier og demonstrere deres anvendelse på tværs af flere sektorer, fremme industrielt samarbejde gennem åbne platforme og standarder og opnå europæisk lederskab på tværs af hele kantøkosystemet. Kommissionen fremmer flere initiativer til støtte for digitaliseringen af den europæiske industri gennem Connecting Europe-faciliteten og programmet for et digitalt Europa, såsom udrulning af fælles europæiske dataområder i vertikale sektorer som landbrug, energi og mobilitet.

Fra et applikationsperspektiv er IoT og digitale teknologier de vigtigste katalysatorer for digital transformation i forskellige sektorer. For at opnå denne digitalisering arbejder Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CONNECT) i samarbejde med de respektive politiske generaldirektorater for at støtte digitale projekter i Horisont Europas klynge 5 "Klima, energi og mobilitet" og klynge 6 "Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø".

Sammen med edge computing vil fremtidens IoT revolutionere den måde, hvorpå produktion og processer organiseres og overvåges på tværs af strategiske værdikæder, hvilket vil give den europæiske industri den grønne og digitale omstilling, den kræver.

IoT efter sektor

Europa-Kommissionens politik for tingenes internet spænder over mange vertikale sektorer og fremmer brugen af nye teknologier til at fremme den digitale og grønne omstilling af vores økonomi og samfund.

GD CONNECT er gået sammen med andre generaldirektorater (GD'er) i Kommissionen for at dække alle mulige årsager. Det har navnlig samarbejdet med Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (GD MOVE) om at udvikle synergier mellem den europæiske datastrategi og strategien forbæredygtig og intelligent mobilitet medsærligt fokus på udbredelsen af et fælles europæisk mobilitetsdataområde. Med hensyn til opkoblet og automatiseret mobiliteter begge generaldirektorater gået sammen med Generaldirektoratet for Forskning og Innovation (GD RTD) og Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW) gennem en række supplerende politikker, forsknings- og udviklingsaktioner.

GD CONNECT arbejder tæt sammen med Generaldirektoratet for Energi (GD ENER) om at forberede grundlaget forhandlingsplanen for digitaliseringaf energifor at fremskynde den digitale og bæredygtige omstilling af EU's energisystem i overensstemmelse med Kommissionenseuropæiske grønnepagt, REPowerEU og politikprogrammet fordet digitale årti for 2030. Dette fælles arbejde vedrører også en styrkelse af udvekslingen og anvendelsen af data i energisektoren med det formål at skabe et fælles europæisk energidataområde.

Med hensyn til den digitale omstilling af den europæiske landbrugsindustri samarbejder GD CONNECT også med Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI) om at udvikle et fælles europæisk landbrugsdataområde. Den nuværende udvikling samfinansieres gennem Horisont Europa, hvor de respektive dataområder, der skal støttes under DIGITAL i 2024, bygges på EU-medlemsstaternes aktiviteter.

Gennem et fremragende, effektivt og tæt samarbejde mellem Kommissionens forskellige generaldirektorater fører EU et godt eksempel på områder som lovgivning, standardisering og interoperabilitet, cybersikkerhed, bæredygtig ikt, forskning, innovation og udbredelse. Det samarbejder med relevante interessenter fra både den offentlige og den private sektor og civilsamfundet på disse områder.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
EU investerer 13.5 mia. EUR i forskning og innovation i perioden 2023-2024

Kommissionen har vedtaget det vigtigste Horisont Europa-arbejdsprogram for 2023-24 med ca. 13.5 mia. EUR til støtte for forskere og innovatorer i Europa med henblik på at finde banebrydende løsninger på miljømæssige, energimæssige, digitale og geopolitiske udfordringer.

NEWS ARTICLE |
Indkaldelse af bemærkninger til udkast til midlertidig vurderingsramme for datacenteraktiviteter

Test-inspektions- og certificeringsrådet opfordrer offentligheden til at fremsætte bemærkninger til et udkast til vurderingsramme, der vil gøre det muligt for datacentre at bevise, at de overholder den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre — et kriterium for at blive klassificeret som miljømæssigt bæredygtigt i henhold til EU-klassificeringssystemet.

NEWS ARTICLE |
Tingenes internet og fremtidens databehandling i Europa

Tingenes internet (IoT) er et netværk af forbundne digitale enheder, undertiden kendt som "intelligente" enheder, og dets relaterede forskning omfatter områder som kunstig intelligens, 5G, cloud computing, blockchain og mikro- eller nanosystemer. Det, der for nylig har ændret sig, er apparaternes øgede kapacitet, hurtigere kommunikationsnetværk, standardisering af kommunikationsprotokoller og mere prismæssigt overkommelige sensorer og mikroelektroniske enheder, som er turboladere for tingenes internet.

Se også

Det store billede

Avancerede digitale teknologier

EU ansporer til at udvikle og udbrede avancerede teknologier, så borgere og virksomheder kan udnytte det fulde potentiale i den digitale verden.

Grav dybere

Næste generation Internet of Things

Fremtidens Internet of Things og Edge Computing kan revolutionere den måde, hvorpå produktion og processer organiseres og overvåges på tværs af strategiske værdikæder.

Se også

Blockchain strategi

EU ønsker at være førende inden for blockchainteknologi og blive en innovator inden for blockchain og hjemsted for vigtige platforme, applikationer og virksomheder.

Pilotprojekter i stor skala — datastrategi