Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Politika evropského internetu věcí

EU aktivně spolupracuje s průmyslem, organizacemi a akademickou obcí na využití potenciálu internetu věcí v celé Evropě i mimo ni.

IoT transformuje tradiční průmyslová odvětví

fix-empty

Internet věcí spojuje fyzické a virtuální, nabízí inovativní řešení a vytváří inteligentní prostředí. Spolu s umělou inteligencí (AI) a daty velkého objemu jsou technologie Internetu věcí (IoT) v popředí digitální transformace světové ekonomiky. Data shromažďovaná ze senzorů mohou být monitorována a vrácena zpět, aby spustila akci, získala přehled nebo reagovala na jiný připojený objekt, stovky kilometrů daleko.

Evropský IoT a Edge Computing

Technologie IoT optimalizují způsob, jakým žijeme naše životy. Zavedení více než 41 miliard zařízení IoT se očekává do roku 2025 (International Data Corporation), což povede k exponenciálnímu růstu dat a posune výpočetní operace a analýzu dat na okraj sítě.

Díky tomu, že se zpracování pohybuje blíže k okraji, můžeme snížit náklady na komunikaci a skladování, stejně jako spotřebu energie. Můžeme také použít strojové učení a umělou inteligenci k bezpečné identifikaci datových vzorců, které ovlivňují fyzické procesy nebo podniky. Evropská komise přijala soubor podpůrných politických opatření s cílem urychlit zavádění internetu věcí nové generace a edge computingu a rozvinout jejich plný potenciál v Evropě ve prospěch občanů a podniků EU.

Potenciální překážka pro dosažení jednotného trhu internetu věcí má co dočinění se schopností zvládnout různé a velmi velké objemy připojených zařízení, jakož i s potřebou jejich bezpečné identifikace, aby mohly být připojeny k sítím IoT. V této souvislosti je důležité podporovat interoperabilní IoT číslovací prostor pro univerzální systém identifikace objektů, který překračuje zeměpisné hranice, a otevřený pro autentizaci objektu.

Evropská strategie pro data přispívá k vytvoření evropského jednotného trhu pro IoT. Tato strategie navrhuje politická a právní řešení týkající se volného pohybu údajů přes hranice členských států v rámci EU. Zahrnuje také odpovědnost ve složitých prostředích, jako je prostředí internetu věcí, což má zásadní význam pro posílení právní jistoty v souvislosti s produkty a službami internetu věcí. S cílem poskytnout první mapování výzev v oblasti odpovědnosti, které se objevují v souvislosti s vznikajícími digitálními technologiemi, včetně internetu věcí, zveřejnila Komise pracovní dokument útvarů Komise o odpovědnosti za vznikající digitální technologie.

Výzkum, vývoj a inovace IoT

Na období 2021–2027 v rámci programu Horizont Evropa bude EU investovat přibližně 95,5 milionu EUR do výzkumu, inovací a zavádění nových technologií, přičemž bude vycházet z úspěchů programu Horizont 2020 a přispěje k ekologické a digitální transformaci Evropy.

Prostřednictvím oblasti zaměřené na digitalizaci evropského průmyslu (DEI) upřednostňuje EU budování ekosystémů, interoperabilitu platforem, integraci technologií, normalizaci a validaci prostřednictvím rozsáhlých pilotních projektů a experimentálních zařízení. Doplňkem různých politických iniciativ Komise prostřednictvím programu Horizont 2020 uvolnila přibližně 400 milionů EUR na úsilí o budování platforem a rozsáhlé pilotní projekty. Některé z těchto projektů již byly ukončeny, zatímco jiné budou pokračovat až do roku 2023.

V rámci výzvy k tématu „World Leading Data and Computing Technologies“ na období 2021–2022 Komise v současné době podporuje projekty v oblasti internetu věcí a další činnosti v rámci klastru 4 programu Horizont Evropa „Digitální, průmysl a vesmír“ Destinace 3: Od cloudu k hraně až po IoT.

Tyto projekty se zaměřují na rozvoj technologií IoT a edge a demonstraci jejich využití v různých odvětvích, na podporu průmyslové spolupráce prostřednictvím otevřených platforem a standardů a na dosažení vedoucího postavení Evropy napříč celým okrajovým ekosystémem. Komise prosazuje více iniciativ na podporu digitalizace evropského průmyslu prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy aprogramu Digitální Evropa, jako je zavedení společných evropských datových prostorů ve vertikálních odvětvích, jako je zemědělství, energetika a mobilita.

Z aplikačního hlediska jsou IoT a digitální technologie klíčovými faktory pro digitální transformaci v různých odvětvích. Za účelem dosažení této digitalizace pracuje Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) ve spolupráci s příslušnými politickými generálními ředitelstvími na podporu digitálních projektů v klastru 5 programu Horizont Evropa „Klima, energetika a mobilita“ a klastru 6 „Potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“.

Spolu s edge computingem přinese budoucí IoT revoluci ve způsobu organizace a monitorování výroby a procesů ve strategických hodnotových řetězcích, což evropskému průmyslu umožní ekologickou a digitální transformaci, kterou vyžaduje.

IoT podle odvětví

Politika Evropské komise v oblasti internetu věcí zahrnuje řadu vertikálních odvětví a podporuje využívání nových technologií k podpoře digitální a ekologické transformace našeho hospodářství a společnosti.

GŘ CONNECT spojilo své síly s dalšími generálními ředitelstvími Komise, aby pokrylo všechny možné důvody. Zejména spolupracovala s Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) na rozvoji synergií mezi evropskou strategií pro data a strategií pro udržitelnou a inteligentní mobilituse zvláštním zaměřením na zavedení společného evropského datového prostoru pro mobilitu. Pokud jde o propojenou a automatizovanou mobilitu,obě generální ředitelství spojila své síly s Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace (GŘ RTD) a Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) prostřednictvím řady doplňkových politik, činností v oblasti výzkumu a vývoje.

GŘ CONNECT úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro energetiku (GŘ ENER) na přípravě základůakčního plánu pro digitalizacienergetikys cílem urychlit digitální a udržitelnou transformaci energetického systému EU v souladu seZelenou dohodou pro Evropu,programem REPowerEU a programem politiky digitální dekádydo roku 2030. Tato společná práce se rovněž dotýká posílení výměny a využívání údajů v odvětví energetiky s cílem vytvořit společný evropský energetický datový prostor.

Pokud jde o digitální transformaci evropského zemědělského průmyslu, GŘ CONNECT rovněž spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) s cílem vytvořit společný evropský zemědělský datový prostor. Současný vývoj je spolufinancován prostřednictvím programu Horizont Evropa s využitím příslušných datových prostorů, které budou podporovány v rámci programu DIGITAL v roce 2024, a to na základě činností členských států EU.

Díky vynikající, účinné a úzké spolupráci mezi různými generálními ředitelstvími Komise vede EU příkladem v oblastech, jako jsou právní předpisy, normalizace a interoperabilita, kybernetická bezpečnost, udržitelné IKT, výzkum, inovace a zavádění. Spolupracuje s příslušnými zúčastněnými stranami z veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti v těchto oblastech.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
EU investuje 13,5 miliardy eur do výzkumu a inovací na období 2023–2024

Komise dnes přijala hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2023–2024 s částkou přibližně 13,5 miliardy eur na podporu výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropě při hledání průlomových řešení environmentálních, energetických, digitálních a geopolitických výzev.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Výzva k předložení připomínek k návrhu dočasného hodnotícího rámce pro činnosti datových center

Rada pro kontrolu testování a certifikace vyzývá veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu rámce pro posuzování, který datovým centrům umožní prokázat soulad s Evropským kodexem chování pro energetickou účinnost v datových centrech, což je kritérium pro to, aby byla podle taxonomie EU klasifikována jako environmentálně udržitelná.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Internet věcí a budoucnost výpočetní techniky v Evropě

Internet věcí (IoT) je síť propojených digitálních zařízení, někdy známých jako „inteligentní“ zařízení, jejíž související výzkum zahrnuje oblasti, jako je umělá inteligence, 5G, cloud computing, blockchain a mikrosystémy nebo nanosystémy. V poslední době se změnily rozšířené schopnosti zařízení, rychlejší komunikační sítě, standardizace komunikačních protokolů a cenově dostupnější senzory a mikroelektronická zařízení, která naplňují fenomén internetu věcí.

Související obsah

Souvislosti

Pokročilé digitální technologie

EU urychluje vývoj a zavádění pokročilých technologií, aby občané a podniky mohli plně využívat potenciál digitálního světa.

Hlubší pohled

Internet věcí příští generace

Budoucí internet věcí a Edge Computing může způsobit revoluci ve způsobu organizace a monitorování výroby a procesů ve strategických hodnotových řetězcích.

Viz také

Blockchain strategie

EU chce být lídrem v oblasti technologie blockchain, stát se inovátorem v oblasti blockchainu a domovem významných platforem, aplikací a společností.

Pilotní projekty velkého rozsahu – Datová strategie