Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos daiktų interneto politika

ES aktyviai bendradarbiauja su pramone, organizacijomis ir akademine bendruomene, kad išlaisvintų daiktų interneto potencialą visoje Europoje ir už jos ribų.

IoT transformuoja tradicines pramonės šakas

fix-empty

Daiktų internetas sujungia fizinį ir virtualų, siūlo novatoriškus sprendimus ir kuria išmaniąją aplinką. Kartu su dirbtiniu intelektu (DI) ir dideliais duomenimis, daiktų interneto (IoT) technologijos yra pasaulio ekonomikos skaitmeninės transformacijos priešakyje. Iš jutiklių surinkti duomenys gali būti stebimi ir grąžinami, kad suaktyvintų veiksmą, įgytų įžvalgų arba reaguotų į kitą prijungtą objektą, esantį už šimtų kilometrų.

„European IoT“ ir „Edge Computing“

IoT technologijos optimizuos mūsų gyvenimo būdą. Tikimasi, kad iki 2025 m. bus įdiegta daugiau nei 41 mlrd. daiktų interneto įrenginių (Tarptautinė duomenų korporacija), o tai leis eksponentiškai padidinti duomenų kiekį ir stumti skaičiavimo operacijas ir duomenų analizę į tinklo kraštą.

Kai apdorojimas artėja prie krašto, mes galime sumažinti komunikacijos ir saugojimo išlaidas, taip pat energijos suvartojimą. Mes taip pat galime taikyti mašinų mokymąsi ir dirbtinį intelektą, kad galėtume saugiai nustatyti duomenų modelius, turinčius įtakos fiziniams procesams ar įmonėms. Siekdama paspartinti naujos kartos daiktų interneto ir tinklo tinklo (angl. edge computing) diegimą ir išnaudoti visą jų potencialą ES piliečių ir įmonių naudai, Europos Komisija priėmė paramos politikos veiksmus.

Galima kliūtis sukurti daiktų interneto bendrąją rinką yra susijusi su gebėjimu valdyti įvairius ir labai didelius prijungtų įrenginių kiekius, taip pat su poreikiu saugiai juos identifikuoti, kad juos būtų galima prijungti prie daiktų interneto tinklų. Atsižvelgiant į tai, svarbu skatinti sąveikią daiktų interneto numeracijos erdvę universaliai objektų identifikavimo sistemai, kuri peržengia geografines ribas, ir atvirą objektų tapatumo nustatymui.

Europos duomenų strategija prisidedama prie Europos daiktų interneto bendrosios rinkos kūrimo. Šioje strategijoje siūlomi politiniai ir teisiniai sprendimai dėl laisvo duomenų judėjimo per nacionalines sienas ES viduje. Jis taip pat apima atsakomybę sudėtingoje aplinkoje, pavyzdžiui, daiktų interneto, kuris yra labai svarbus siekiant padidinti daiktų interneto produktų ir paslaugų teisinį tikrumą. Siekdama pateikti pirmą su atsakomybe susijusių iššūkių, kylančių diegiant naujas skaitmenines technologijas, įskaitant daiktų internetą, žemėlapį, Komisija paskelbė Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl atsakomybės už besiformuojančias skaitmenines technologijas.

Daiktų interneto moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos

2021–2027 m. laikotarpiu pagal programą „Europos horizontas“ ES investuos apie 95,5 mln. EUR į mokslinius tyrimus, inovacijas ir naujų technologijų diegimą, remdamasi programos „Horizontas 2020“ sėkme ir prisidėdama prie Europos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

Europos pramonės skaitmeninimo srityje ES teikia pirmenybę ekosistemų kūrimui, platformų sąveikumui, technologijų integracijai, standartizavimui ir patvirtinimui, pasitelkdama didelio masto bandomuosius projektus ir eksperimentavimo priemones. Papildydama įvairias politikos iniciatyvas, Komisija pagal programą „Horizontas 2020“ skyrė apie 400 mln. EUR platformų kūrimo ir didelio masto bandomųjų projektų pastangoms. Kai kurie iš šių projektų jau užbaigti, o kiti – 2023 m.

Pagal 2021–2022 m. kvietimus teikti paraiškas dėl pasaulyje pirmaujančių duomenų ir kompiuterinių technologijų Komisija šiuo metu remia daiktų interneto projektus ir kitą veiklą pagal programos „Europos horizontas“ 4 grupę „Skaitmeninė ekonomika, pramonė ir kosmosas“ 3 tikslas: Nuo debesies iki Edge ir IoT.

Šiais projektais daugiausia dėmesio skiriama daiktų interneto ir „edge“ technologijų kūrimui ir jų naudojimo įvairiuose sektoriuose demonstravimui, pramonės bendradarbiavimo skatinimui pasitelkiant atviras platformas ir standartus ir Europos pirmavimui visoje krašto ekosistemoje. Komisija skatina daugiau iniciatyvų, kuriomis remiamas Europos pramonės skaitmeninimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Skaitmeninės Europos programą, pavyzdžiui, kurti bendras Europos duomenų erdves vertikaliuosiuose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, energetikos ir judumo.

Žvelgiant ištaikymo perspektyvos, daiktų internetas ir skaitmeninės technologijos yra pagrindiniai skaitmeninės transformacijos įvairiuose sektoriuose veiksniai. Siekdamas šio skaitmeninimo, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (DG CONNECT) bendradarbiauja su atitinkamais politikos generaliniais direktoratais, siekdamas remti programos „Europos horizontas“ 5 grupės „Klimatas, energetika ir judumas“ ir 6 grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ skaitmeninius projektus.

Kartu su tinklo paribio kompiuterija, būsimas daiktų internetas iš esmės pakeis gamybos ir procesų organizavimo ir stebėsenos visose strateginėse vertės grandinėse būdą, o Europos pramonei bus suteikta reikiama žalioji ir skaitmeninė pertvarka.

Daiktų internetas pagal sektorius

Europos Komisijos daiktų interneto politika apima daugelį vertikaliųjų sektorių, skatinant naujų technologijų naudojimą mūsų ekonomikos ir visuomenės skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai skatinti.

Ryšių ir technologijų generalinis direktoratas sujungė jėgas su kitais Komisijos generaliniais direktoratais, kad aptartų visas galimas priežastis. Visų pirma ji bendradarbiavo su Mobilumo ir transporto generaliniu direktoratu (Mobilumo ir transporto GD), kad sukurtų Europos duomenų strategijos ir Darnaus ir išmanaus judumo strategijossinergiją,ypatingą dėmesį skirdamabendros Europos judumo duomenų erdvėsdiegimui . Susietojo ir automatizuoto judumo srityje abugeneraliniai direktoratai sujungė jėgas su Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu direktoratu (DG RTD) ir Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu (GROW GD) vykdydami papildomą politiką, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiksmus.

Ryšių ir technologijų generalinis direktoratas glaudžiai bendradarbiauja su Energetikos generaliniu direktoratu (ENER GD)siekdamas parengtiEnergetikos veiksmų plano skaitmeninimopagrindus , kad būtų paspartinta skaitmeninė ir tvari ES energetikos sistemos transformacija, laikantis Komisijos Europosžaliojo kurso, REPowerEUir 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio politikos programos. Šis bendras darbas taip pat susijęs su keitimosi duomenimis ir duomenų naudojimo energetikos sektoriuje gerinimu, siekiant sukurti bendrą Europos energetikos duomenų erdvę.

Kalbant apie skaitmeninę Europos žemės ūkio pramonės transformaciją, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD taip pat bendradarbiauja su Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu (toliau – Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD), siekdamas sukurti bendrą Europos žemės ūkio duomenų erdvę. Dabartiniai pokyčiai bendrai finansuojami pagal programą „Europos horizontas“, o atitinkamos duomenų erdvės, kurios bus remiamos pagal DIGITAL programą 2024 m., bus įdiegtos remiantis ES valstybių narių veikla.

Pasitelkdama puikų, veiksmingą ir glaudų įvairių Komisijos generalinių direktoratų bendradarbiavimą, ES rodo pavyzdį tokiose srityse kaip teisės aktai, standartizacija ir sąveikumas, kibernetinis saugumas, tvarios IRT, moksliniai tyrimai, inovacijos ir diegimas. Ji bendradarbiauja su atitinkamais viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene šiose srityse.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
2023–2024 m. ES į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuos 13,5 mlrd. EUR

Komisija priėmė pagrindinę programos „Europos horizontas“ 2023–2024 m. darbo programą, pagal kurią apie 13,5 mlrd. EUR skirta padėti tyrėjams ir novatoriams Europoje ieškoti proveržio sprendimų sprendžiant aplinkos, energetikos, skaitmeninius ir geopolitinius uždavinius.

NEWS ARTICLE |
Daiktų internetas ir Edge computing ateitis Europoje

Daiktų internetas yra susietųjų skaitmeninių įrenginių, kartais vadinamų išmaniaisiais įrenginiais, tinklas, kurio susiję moksliniai tyrimai apima tokias sritis kaip dirbtinis intelektas, 5G, debesijos kompiuterija, blokų grandinė ir mikrosistemos ar nanosistemos. Pastaruoju metu pasikeitė padidėjusios prietaisų galimybės, spartesniai ryšių tinklai, ryšių protokolų standartizavimas ir įperkamesni jutikliai bei mikroelektroniniai prietaisai, kurie kelia turbogrąžą daiktų interneto reiškiniui.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Pažangiosios skaitmeninės technologijos

ES spartina pažangiųjų technologijų kūrimą ir diegimą, kad piliečiai ir įmonės galėtų išnaudoti visą skaitmeninio pasaulio potencialą.

Išsamiau

Naujos kartos daiktų internetas

Būsimasis daiktų internetas ir „Edge Computing“ gali iš esmės pakeisti gamybos ir procesų organizavimo ir stebėsenos būdus strateginėse vertės grandinėse.

Taip pat žr.

Naujos kartos interneto iniciatyva

Bendra naujos kartos interneto (NGI) iniciatyvos misija – iš naujo įsivaizduoti ir perprojektuoti internetą trečiajam tūkstantmečiui ir vėliau.

Blokų grandinės strategija

ES nori būti lydere blokų grandinės technologijų srityje, tapti blokų grandinės novatore ir svarbių platformų, taikomųjų programų ir įmonių namais.

Didelio masto bandomieji projektai. Duomenų strategija

Europos duomenų strategija

Duomenų strategijoje daugiausia dėmesio skiriama tam, kad žmonės pirmautų kuriant technologijas ir...