Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Politika v oblasti internetu vecí v Európe

EÚ aktívne spolupracuje s priemyslom, organizáciami a akademickou obcou s cieľom využiť potenciál internetu vecí v celej Európe aj mimo nej.

IoT transformácia tradičného priemyslu

fix-empty

Internet vecí spája fyzické a virtuálne, ponúka inovatívne riešenia a vytvára inteligentné prostredia. Spolu s umelou inteligenciou a veľkými dátami sú technológie Internet of Things (IoT) v popredí digitálnej transformácie svetového hospodárstva. Dáta zozbierané zo snímačov môžu byť monitorované a privádzané späť, aby spustili akciu, získali prehľad alebo reagovali na iný pripojený objekt vzdialený stovky kilometrov.

Európske IoT a Edge Computing

Technológie IoT optimalizujú spôsob, akým žijeme. Zavedenie viac ako 41 miliárd zariadení IoT sa očakáva do roku 2025 (International Data Corporation), čo povedie k exponenciálnemu rastu dát a tlačí výpočtové operácie a analýzy dát na okraj siete.

So spracovaním, ktoré sa približuje k okraju, môžeme znížiť náklady na komunikáciu a skladovanie, ako aj spotrebu energie. Môžeme tiež použiť strojové učenie a umelú inteligenciu na bezpečnú identifikáciu dátových vzorcov, ktoré ovplyvňujú fyzické procesy alebo podniky. Európska komisia prijala súbor podporných politických opatrení s cieľom urýchliť zavádzanie internetu vecí novej generácie a edge computingu a uvoľniť ich plný potenciál v Európe v prospech občanov a podnikov EÚ.

Potenciálna prekážka pre dosiahnutie jednotného trhu s internetom vecí súvisí so schopnosťou zvládnuť rôznorodé a veľmi veľké objemy pripojených zariadení, ako aj s potrebou bezpečne ich identifikovať, aby ich bolo možné zapojiť do sietí internetu vecí. V tejto súvislosti je dôležité podporovať interoperabilný IoT číslovací priestor pre univerzálny systém identifikácie objektov, ktorý presahuje geografické limity, a otvorený priestor pre autentifikáciu objektov.

Európska dátová stratégia prispieva k vytvoreniu jednotného európskeho trhu pre internet vecí. V tejto stratégii sa navrhujú politické a právne riešenia týkajúce sa voľného toku údajov cez štátne hranice v rámci EÚ. Vzťahuje sa aj na zodpovednosť v zložitých prostrediach, akou je internet vecí, čo má zásadný význam pre zvýšenie právnej istoty v súvislosti s produktmi a službami internetu vecí. S cieľom poskytnúť prvé mapovanie výziev týkajúcich sa zodpovednosti, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s novými digitálnymi technológiami vrátane internetu vecí, Komisia uverejnila pracovný dokument útvarov Komisie o zodpovednosti za vznikajúce digitálne technológie.

Výskum, vývoj a inovácie v oblasti internetu vecí

Na obdobie 2021 – 2027 v rámci programu Horizont Európa bude EÚ investovať približne 95,5 milióna EUR do výskumu, inovácií a zavádzania vznikajúcich technológií, pričom bude vychádzať z úspechov programu Horizont 2020 a prispievať k zelenej a digitálnej transformácii Európy.

EÚ prostredníctvom oblasti zamerania digitalizácie európskeho priemyslu uprednostňuje budovanie ekosystémov, interoperabilitu platforiem, technologickú integráciu, normalizáciu a validáciu prostredníctvom rozsiahlych pilotných projektov a experimentálnych zariadení. Na doplnenie rôznych politických iniciatív Komisia sprístupnila približne 400 miliónov EUR prostredníctvom programu Horizont 2020 na úsilie o budovanie platforiem a rozsiahle pilotné projekty. Niektoré z týchto projektov sa už skončili, zatiaľ čo iné budú pokračovať v roku 2023.

V rámci výziev na roky 2021 – 2022 týkajúcich sa vedúcich svetových dát a výpočtových technológií Komisia v súčasnosti podporuje projekty internetu vecí a iné činnosti v rámci klastra 4 programu Horizont Európa „Digitálne, priemyselné a vesmírne“ Cieľ 3: Od cloudu k okraju až po IoT.

Tieto projekty sa zameriavajú na rozvoj technológií internetu vecí a edge technológií a demonštráciu ich využívania vo viacerých odvetviach, podporu priemyselnej spolupráce prostredníctvom otvorených platforiem a noriem a dosiahnutie vedúceho postavenia Európy v celom ekosystéme. Komisia presadzuje viac iniciatív na podporu digitalizácie európskeho priemyslu prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a programu Digitálna Európa, ako je zavedenie spoločných európskych dátových priestorov vo vertikálnych odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, energetika a mobilita.

Z hľadiska aplikácie sú internet vecí a digitálne technológie kľúčovými faktormi umožňujúcimi digitálnu transformáciu v rôznych odvetviach. Na dosiahnutie tejto digitalizácie Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) spolupracuje s príslušnými politickými generálnymi riaditeľstvami na podpore digitálnych projektov v rámci klastra 5 programu Horizont Európa „Klíma, energetika a mobilita“ a klastra 6 „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“.

Spolu s edge computing prinesie budúci internet vecí revolúciu v spôsobe organizácie a monitorovania výroby a procesov naprieč strategickými hodnotovými reťazcami, čo európskemu priemyslu poskytne zelenú a digitálnu transformáciu, ktorú si vyžaduje.

IoT podľa sektorov

Politika Európskej komisie v oblasti internetu vecí zahŕňa mnohé vertikálne odvetvia a podporuje využívanie nových technológií na podporu digitálnej a ekologickej transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti.

GR CONNECT spojilo sily s ostatnými generálnymi riaditeľstvami (GR) v Komisii s cieľom pokryť všetky možné dôvody. Spolupracovala najmä s Generálnym riaditeľstvom pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) na rozvoji synergií medzi európskou dátovou stratégiou a stratégiou pre udržateľnúa inteligentnú mobilitus osobitným zameraním na zavedeniespoločného európskeho dátovéhopriestoru pre mobilitu . Pokiaľ ide o prepojenú a automatizovanú mobilitu, obe generálne riaditeľstvá spojili svoje sily s Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu (GR RTD) a Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) prostredníctvom série doplnkových politík, činností v oblasti výskumu a vývoja.

GR CONNECT úzko spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre energetiku (GR ENER) s cieľom pripraviť pôdu preakčný plán digitalizácieenergetikys cieľom urýchliť digitálnu a udržateľnú transformáciu energetického systému EÚ v súlade sEurópskou zelenou dohodou Komisie,programom REPowerEU a programom politiky digitálneho desaťročiana rok 2030. Táto spoločná práca sa týka aj zlepšenia výmeny a využívania údajov v energetickom sektore s cieľom vytvoriť spoločný európsky energetický dátový priestor.

Pokiaľ ide o digitálnu transformáciu európskeho poľnohospodárskeho priemyslu, GR CONNECT spolupracuje aj s Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) s cieľom vytvoriť spoločný európsky poľnohospodársky dátový priestor. Súčasný vývoj sa spolufinancuje prostredníctvom programu Horizont Európa, pričom zavádzanie príslušných dátových priestorov sa má podporiť v rámci DIGITAL v roku 2024, pričom vychádza z činností členských štátov EÚ.

Prostredníctvom vynikajúcej, účinnej a úzkej spolupráce medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami Komisie je EÚ príkladom v oblastiach, ako sú právne predpisy, normalizácia a interoperabilita, kybernetická bezpečnosť, udržateľné IKT, výskum, inovácie a zavádzanie. Spolupracuje s príslušnými zainteresovanými stranami z verejného aj súkromného sektora a s občianskou spoločnosťou v týchto oblastiach.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
EÚ investuje 13,5 miliardy EUR do výskumu a inovácií na roky 2023 – 2024

Komisia prijala hlavný pracovný program Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s rozpočtom približne 13,5 miliardy EUR na podporu výskumných pracovníkov a inovátorov v Európe pri hľadaní prelomových riešení environmentálnych, energetických, digitálnych a geopolitických výziev.

NEWS ARTICLE |
Internet vecí a budúcnosť edge computingu v Európe

Internet vecí (IoT) je sieť pripojených digitálnych zariadení, niekedy známych ako „inteligentné“ zariadenia, ktorých súvisiaci výskum zahŕňa oblasti ako umelá inteligencia, 5G, cloud computing, blockchain a mikrosystémy alebo nanosystémy. Nedávno sa zmenili rozšírené možnosti zariadení, rýchlejších komunikačných sietí, štandardizácie komunikačných protokolov a cenovo dostupnejších snímačov a mikroelektronických zariadení, ktoré nabíjajú javy internetu vecí.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Pokročilé digitálne technológie

EÚ urýchľuje vývoj a zavádzanie pokročilých technológií, aby občania a podniky mohli naplno využívať potenciál digitálneho sveta.

Hlbší pohľad

Internet novej generácie vecí

Budúci internet vecí a Edge Computing môže revolúciu v spôsobe organizácie a procesov výroby a procesov naprieč strategickými hodnotovými reťazcami.

Bezpečné riešenia pre internet vecí

Komisia pracuje na zabezpečení spoľahlivejších a odolnejších bezpečnostných rámcov pre zariadenia internetu vecí a siete, ktorých sú súčasťou.

Pozri aj

Blockchain stratégia

EÚ chce byť lídrom v technológii blockchainu a stať sa inovátorom v oblasti blockchainu a domovom významných platforiem, aplikácií a spoločností.

Pilotné projekty veľkého rozsahu – dátová stratégia