Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Politika v oblasti internetu vecí v Európe

EÚ aktívne spolupracuje s priemyslom, organizáciami a akademickou obcou s cieľom uvoľniť potenciál internetu vecí v celej Európe aj mimo nej.

IoT transformácia tradičných priemyselných odvetví

fix-empty

Internet vecí (IoT) nám umožňuje zlúčiť fyzický a virtuálny svet. Ponúka inovatívne riešenia a umožňuje nám vytvárať inteligentné prostredie. Technológie internetu vecí sú v popredí digitálnej transformácie svetového hospodárstva spolu s aplikáciou distribuovanej a umelej inteligencie (AI). Dáta zozbierané z IoT senzorov môžu byť monitorované a privádzané späť do centrálneho systému, aby sa spustila akcia, získali prehľady alebo reagovali na iný pripojený objekt, ktorý je vzdialený stovky kilometrov.

Európska IoT a Edge Computing

Zavádzanie technológií IoT optimalizuje spôsob, akým žijeme svoj život. Predpokladá sa, že počet inštalovaných zariadení pripojených k internetu vecí sa zvýši z približne 40 miliárd v roku 2023 na 49 miliárd do roku 2026, pričom sa zvýši so zloženým ročným tempom rastu 7 % (International Data Corporation). Je tiež pozoruhodné, že tri štvrtiny európskych organizácií používajú cloud, zatiaľ čo približne rovnaký podiel plánuje investovať do internetu vecí.

To vedie k exponenciálnemu rastu údajov, ktoré sa spracúvajú na okraji siete.

To znamená, že môžeme znížiť náklady na komunikáciu a skladovanie a spotrebu energie pri spracovaní údajov.

Zmena paradigmy: Od cloudu k okraju až po IoTMôžeme tiež použiť strojové učenie a umelú inteligenciu na bezpečnú identifikáciu dátových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzické procesy alebo podniky. Európska komisia prijala súbor podporných politických opatrení s cieľom urýchliť zavádzanieinternetu vecí novej generácie a edge computingu a naplno využiť ich potenciál v Európe v prospech občanov a podnikov EÚ.

Budúcnosť internetu vecí spolu s edge computingom prinesie revolúciu v spôsobe organizácie a monitorovania výroby a procesov naprieč strategickými hodnotovými reťazcami, čo prinesie zelenú a digitálnu transformáciu do európskeho priemyslu.

Web 4.0 a priemyselné virtuálne svety

Poháňaný rastom objektov internetu vecí a prepojených systémov všade, zložitosť spracovania údajov na okraji je charakterizovaná infláciou dát, rozmanitosťou dátových typov a konkurenciou úloh.

Vývoj smerom k Web 4.0 a novému virtuálnemu svetu zdôrazňuje úlohu vznikajúcich sieťových funkcií. Ide o prechod z internetu vecí na internet digitálnych dvojčiat, z cloudu a centrálnej výpočtovej techniky na priestorovú výpočtovú techniku. Využíva pokroky v oblasti technológií používateľského rozhrania, ako je rozšírená realita (XR), a podnecuje automatizáciu a robotiku smerom k vízii priemyselného metaverzu.

Medzi zisteniami nedávneho konzultačného stretnutia bolo uvedené, že priemyselný metaverz je vyspelejší ako metaverza riadená spotrebiteľmi. Zainteresované strany vyjadrili svoje názory na význam distribuovaných spravodajských a kolaboratívnych priemyselných systémov na IoT-Edge Continuum ako súčasti širších výziev cloud-Edge Continuum. Keďže ide o vznikajúcu oblasť, je potrebné ďalej pracovať na preskúmaní príležitostí a výziev pre európske zainteresované strany.

Programy výskumu, vývoja a inovácií súvisiace s internetom vecí

Prostredníctvom výziev programu Horizont Európa týkajúcich sa špičkových dát a výpočtových technológií vo svete Komisia financuje projekty v oblasti internetu vecí a ďalšie činnosti v rámci cieľa 4 „Digitálna, priemysel a kozmický priestor“ 3:Od cloudu po okraj až po internet vecí

Konkrétne prostredníctvom výziev v rámci pracovného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 EÚ investovala do tohto klastra len približne 100 miliónov EUR. Výskumnými a inovačnými projektmi metaoperačných systémov a programovacími nástrojmi pre decentralizované spravodajstvo a rojy.

Tieto projekty sú založené na zachovaní väčšiny spracovania údajov na okraji a dokonca aj na úrovni zariadenia, a nie v cloude. Budú sa vykonávať v období 2022 – 2025. Tieto investície do vznikajúcich technológií vychádzajú z úspechov súvisiacich projektov programu Horizont 2020 vo výške približne 150 miliónov EUR, z ktorých niektoré trvali do roku 2023. Tieto predchádzajúce projekty sa zamerali na budovanie platforiem a rozsiahle pilotné projekty, ale vo všeobecnosti prispievajú aj k zelenej a digitálnej transformácii Európy. EÚ okrem toho podporuje aj prierezové aspekty, ako je budovanie ekosystémov, kybernetická bezpečnosť, interoperabilita platforiem, technologická integrácia a normalizácia.

Výzvy v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2024 sa zameriavajú na výskum a inovácie v rámci kontinua kognitívnej výpočtovej techniky, ako aj na pilotné projekty vznikajúcich inteligentných platforiem internetu vecí a decentralizovanej inteligencie. Tieto projekty demonštrujú využívanie internetu vecí a špičkových technológií vo viacerých odvetviach, čím sa posilní priemyselná spolupráca prostredníctvom otvorených platforiem a noriem, a tým sa dosiahne vedúce postavenie Európy v celom okrajovom ekosystéme.

Stimulovanie živého ekosystému vrátane spolupráce s Národnou vedeckou nadáciou

Edge computing je logický vývoj dominantného modelu cloud computingu, ktorý zabraňuje prenosu kritických údajov do cloudu zvýšením výpočtovej kapacity na okraji siete. Komunita High Performance, Edge and Cloud computing (HiPEAC), ktorú podporuje Európska komisia, predstavuje dynamickú sieť približne 2000 výskumníkov počítačových systémov, zástupcov priemyslu a študentov na sledovanie najnovších trendov a výziev v oblasti výpočtovej techniky.

Okrem toho bude Európska komisia podporovať spoluprácu s Národnou vedeckou nadáciou Spojených štátov so zameraním na základný výskum nových koncepcií distribuovanej výpočtovej techniky a rojnej inteligencie.

Ďalšie podrobnosti o prebiehajúcich výskumných a inovačných projektoch a podujatiach a príležitostiach pre malé a stredné podniky možno nájsť na Európskom portáli cloud-Edge-IoT. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť cestu k pochopeniu a rozvoju kontinua cloudu, okrajov a internetu vecí (CEI) podporou spolupráce medzi širokou škálou výskumných projektov, vývojármi a dodávateľmi, komerčnými používateľmi a potenciálnymi užívateľmi tejto novej technologickej paradigmy.

Ďalšie úsilie v oblasti digitalizácie európskeho priemyslu sa riadi prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a programov Digitálna Európa. Napríklad zavedenie spoločných európskych dátových priestorov v prioritných odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, energetika a mobilita.

Internet vecí podľa sektorov

Politika Európskej komisie v oblasti internetu vecí zahŕňa mnohé vertikálne odvetvia a podporuje využívanie nových technológií na podporu digitálnej a zelenej transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti.

Využívanie zdrojov na skladovanie/siete/počítačové centrá vrátane ochrany súkromia, bezpečnosti, bezpečnosti, spotreby energie, uhlíkovej stopy, environmentálnej stopy

Z hľadiska aplikácie sú internet vecí a digitálne technológie kľúčovými faktormi digitálnej transformácie v rôznych odvetviach. Na dosiahnutie tejto digitalizácie Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CONNECT) spolupracuje s príslušnými GR pre politiku na podporu digitálnych projektov v klastri 5 „Klíma, energetika a mobilita“ programu Horizont Európa a v klastri 6 „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“.

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) a GR CONNECT rozvíjajú synergie medzi európskou dátovou stratégiou a stratégiou pre udržateľnúa inteligentnú mobilitus osobitným zameraním na zavedenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu. Obe generálne riaditeľstvá spojili svoje sily s Generálnym riaditeľstvom pre výskum a inováciu (GR RTD) a Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) s cieľom rozvíjať tému prepojenej a automatizovanej mobility prostredníctvom série doplnkových politík a prostredníctvom výskumných a vývojových akcií.

Generálne riaditeľstvo pre energetiku (GR ENER) a GR CONNECT pripravujú opatrenia v nadväznosti na akčný plándigitalizácie energetikys cieľom urýchliť digitálnu a udržateľnú transformáciu energetického systému EÚ. Táto práca je v súlade s Európskou zelenou dohodou Komisie,programom REPowerEU a programom politiky digitálneho desaťročiado roku 2030. Týka sa tiež zlepšenia výmeny a využívania údajov v odvetví energetiky s cieľom vytvoriť spoločný európsky dátový priestor v oblasti energetiky.

Napokon Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (GR AGRI) spolupracuje s GR CONNECT na vytvorení spoločného európskeho poľnohospodárskeho dátového priestorus cieľom zabezpečiť digitálnu transformáciu európskeho poľnohospodárskeho priemyslu. Súčasné akcie sú spolufinancované z programu Horizont Európa. Zavádzanie príslušných dátových priestorov sa má podporovať v rámci programu Digitálna Európa v roku 2024 na základe činností členských štátov EÚ.

Prostredníctvom vynikajúcej, účinnej a úzkej spolupráce medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami Komisie je EÚ príkladom v oblastiach, ako sú právne predpisy, normalizácia a interoperabilita, kybernetická bezpečnosť, udržateľné IKT, ako aj pri podpore výskumu, inovácií a zavádzania. V týchto oblastiach spolupracuje s príslušnými zainteresovanými stranami z verejného aj súkromného sektora a s občianskou spoločnosťou.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
EU and the United States hold Cyber Dialogue in Brussels

The 9th EU-U.S. Cyber Dialogue took place in Brussels over the past two days. The EU and the U.S. discussed their shared commitment to a resilient cybersecurity partnership; an open, interoperable, secure, and reliable Internet; and stability in cyberspace.

PRESS RELEASE |
EÚ a Spojené štáty vedú kybernetický dialóg v Bruseli

V posledných dvoch dňoch sa v Bruseli uskutočnil 9. kybernetický dialóg medzi EÚ a USA. EÚ a USA rokovali o svojom spoločnom záväzku k odolnému partnerstvu v oblasti kybernetickej bezpečnosti; otvorený, interoperabilný, bezpečný a spoľahlivý internet; a stabilita v kybernetickom priestore.

EVENT |
Workshop on Open Source key areas for Digital Autonomy

Three Directorate-Generals from the European Commission (Connect, DIGIT and GROW) are joining forces to organize a physical event in Brussels to discuss Open Source in four key areas for Digital Autonomy.

PRESS RELEASE |
Komisia schválila štátnu pomoc siedmich členských štátov do výšky 1,2 miliardy EUR na dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti technológií cloud computingu a edge computingu

Komisia na základe pravidiel štátnej pomoci EÚ schválila dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu, vývoja a prvého priemyselného zavedenia pokročilých technológií cloud computingu a edge computingu u viacerých poskytovateľov v Európe.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Pokročilé digitálne technológie

EÚ urýchľuje vývoj a zavádzanie pokročilých technológií, aby občania a podniky mohli naplno využívať potenciál digitálneho sveta.

Hlbší pohľad

Investovanie do cloudu, Edge a internetu vecí

V politickom programe Digitálne desaťročie Európskej únie sa stanovujú naše ciele v oblasti digitálnej transformácie, pričom jedným cieľom je 10,000 klimaticky neutrálnych okrajových uzlov. To znamená, že cloud, edge a internet vecí zohrávajú veľkú úlohu.

Internet novej generácie vecí

Budúci internet vecí a Edge Computing môže revolúciu v spôsobe organizácie a procesov výroby a procesov naprieč strategickými hodnotovými reťazcami.

Bezpečné riešenia pre internet vecí

Komisia pracuje na zabezpečení spoľahlivejších a odolnejších bezpečnostných rámcov pre zariadenia internetu vecí a siete, ktorých sú súčasťou.

Pozri aj

Stratégia blockchainu

EÚ chce byť lídrom v technológii blockchainu, stať sa inovátorom v oblasti blockchainu a domovom významných platforiem, aplikácií a spoločností.

Pilotné projekty veľkého rozsahu – dátová stratégia