Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska polityka w zakresie internetu rzeczy

UE aktywnie współpracuje z przemysłem, organizacjami i środowiskiem akademickim w celu uwolnienia potencjału internetu rzeczy w całej Europie i poza nią.

IoT przekształca tradycyjne branże

fix-empty

Internet Rzeczy łączy fizyczne i wirtualne, oferując innowacyjne rozwiązania i tworząc inteligentne środowiska. Wraz ze sztuczną inteligencją (AI) i dużymi zbiorami danych technologie Internet of Things (IoT) znajdują się w czołówce cyfrowej transformacji światowej gospodarki. Dane zbierane z czujników mogą być monitorowane i przesyłane z powrotem w celu wywołania akcji, uzyskania wglądu lub reakcji na inny połączony obiekt, oddalony o setki kilometrów.

Europejski IoT i Edge Computing

Technologie IoT zoptymalizują sposób, w jaki żyjemy. Do 2025 r. oczekuje się wprowadzenia ponad 41 miliardów urządzeń IoT (International Data Corporation), co doprowadzi do gwałtownego wzrostu danych i przesunięcia operacji obliczeniowych i analityki danych na krawędź sieci.

Dzięki zbliżeniu się do krawędzi przetwarzania możemy zmniejszyć koszty komunikacji i magazynowania, a także zużycie energii. Możemy również zastosować uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aby bezpiecznie identyfikować wzorce danych, które wpływają na procesy fizyczne lub firmy. Komisja Europejska przyjęła zestaw działań wspierających politykę w celu przyspieszenia wykorzystania internetu rzeczy nowej generacji i obliczeń krawędziowych oraz uwolnienia ich pełnego potencjału w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw UE.

Potencjalna przeszkoda w urzeczywistnieniu jednolitego rynku IoT wiąże się z możliwością obsługi różnorodnych i bardzo dużych ilości podłączonych urządzeń, a także z potrzebą bezpiecznej identyfikacji tych urządzeń, aby można było je podłączyć do sieci IoT. W tym kontekście ważne jest promowanie interoperacyjnej przestrzeni numeracyjnej IoT dla uniwersalnego systemu identyfikacji obiektów, który przekracza granice geograficzne, oraz otwartego dla uwierzytelniania obiektów.

Europejska strategia na rzecz danych przyczynia się do utworzenia europejskiego jednolitego rynku IoT. W strategii tej zaproponowano rozwiązania polityczne i prawne dotyczące swobodnego przepływu danych przez granice państwowe w obrębie UE. Obejmuje on również odpowiedzialność w złożonych środowiskach, takich jak IoT, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności prawa w odniesieniu do produktów i usług IoT. Aby po raz pierwszy sporządzić mapę wyzwań w zakresie odpowiedzialności, które pojawiają się w kontekście pojawiających się technologii cyfrowych, w tym internetu rzeczy, Komisja opublikowała dokument roboczy służb Komisji w sprawie odpowiedzialności za powstające technologie cyfrowe.

Badania, rozwój i innowacje IoT

W latach 2021–2027 w ramach programu „Horyzont Europa” UE zainwestuje około 95,5 mln EUR w badania naukowe, innowacje i wdrażanie nowych technologii, opierając się na sukcesach programu „Horyzont 2020” i przyczyniając się do transformacji ekologicznej i cyfrowej Europy.

Za pośrednictwem obszaru skoncentrowanego na cyfryzacji europejskiego przemysłu ( DEI) UE priorytetowo traktuje budowanie ekosystemów, interoperacyjność platform, integrację technologii, normalizację i walidację za pośrednictwem wielkoskalowych projektów pilotażowych i obiektów doświadczalnych. Uzupełniając różne inicjatywy polityczne, Komisja udostępniła w ramach programu „Horyzont 2020” około 400 mln EUR na działania związane z tworzeniem platform i szeroko zakrojonym pilotażem. Niektóre z tych projektów już się zakończyły, podczas gdy inne nadal będą realizowane w 2023 r.

W ramach swoich apeli na lata 2021–2022 w sprawie wiodących na świecie technologii danych i obliczeń Komisja wspiera obecnie projekty IoT i inne działania w ramach klastra 4 programu „Cyfrowy, przemysł i przestrzeń kosmiczna” programu „Horyzont Europa”: Od chmury do krawędzi do IoT.

Projekty te koncentrują się na rozwijaniu IoT i najnowocześniejszych technologiach oraz demonstrowaniu ich wykorzystania w wielu sektorach, stymulowaniu współpracy przemysłowej poprzez otwarte platformy i standardy oraz osiągnięciu wiodącej pozycji Europy w całym ekosystemie. Komisja promuje więcej inicjatyw wspierających cyfryzację przemysłu europejskiego za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” i programu „ Cyfrowa Europa”, takich jak tworzenie wspólnych europejskich przestrzeni danych w sektorach wertykalnych, takich jak rolnictwo, energia i mobilność.

Z perspektywy zastosowania IoT i technologie cyfrowe są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi transformację cyfrową w różnych sektorach. Aby osiągnąć tę cyfryzację, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) współpracuje z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi ds. polityki w celu wspierania projektów cyfrowych w klastrze 5 „Klimat, energia i mobilność” programu „Horyzont Europa” oraz klastrze 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”.

Przyszły IoT zrewolucjonizuje sposób, w jaki produkcja i procesy są organizowane i monitorowane w strategicznych łańcuchach wartości, dając przemysłowi europejskiemu niezbędną transformację ekologiczną i cyfrową.

IoT według sektorów

Polityka Komisji Europejskiej w zakresie internetu rzeczy obejmuje wiele sektorów wertykalnych, promując wykorzystanie nowych technologii w celu pobudzenia cyfrowej i ekologicznej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa.

DG CONNECT połączyła siły z innymi dyrekcjami generalnymi (DG) w Komisji, aby uwzględnić wszystkie możliwe przyczyny. W szczególności Komisja współpracowała z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w celu rozwijania synergii między europejską strategią wzakresie danych astrategią na rzecz zrównoważoneji inteligentnej mobilności,ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności. Jeśli chodzi omobilność połączoną i zautomatyzowaną, obie dyrekcje generalne połączyły siły z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) oraz z Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) poprzez szereg uzupełniających się polityk, działań badawczo-rozwojowych.

DG CONNECT ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) w celu przygotowania podstawplanu działania na rzecz cyfryzacjienergii,aby przyspieszyć cyfrową i zrównoważoną transformację systemu energetycznego UE, zgodnie zEuropejskim Zielonym ŁademKomisji,REPowerEU i programem polityki cyfrowej dekadyna 2030 r. Wspólne prace dotyczą również zwiększenia wymiany i wykorzystania danych w sektorze energetycznym w celu stworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących energii.

Jeśli chodzi o transformację cyfrową europejskiego przemysłu rolnego, DG CONNECT współpracuje również z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w celu opracowaniawspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczącychrolnictwa . Obecne zmiany są współfinansowane w ramach programu „Horyzont Europa”, przy czym odpowiednie przestrzenie danych będą wspierane w ramach programu DIGITAL w 2024 r., w oparciu o działania państw członkowskich UE.

Dzięki doskonałej, skutecznej i ścisłej współpracy między różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji UE daje przykład w takich dziedzinach jak prawodawstwo, normalizacja i interoperacyjność, cyberbezpieczeństwo, zrównoważone technologie informacyjno-komunikacyjne, badania naukowe, innowacje i wdrażanie. Współpracuje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ze społeczeństwem obywatelskim w tych dziedzinach.

Najnowsze wiadomości

WYDARZENIE |
Warsztaty dla zainteresowanych stron PrepDSpace4Mobility

W ramach działania przygotowawczego dotyczącego wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności organizowane są warsztaty na temat potrzeb i wymogów zainteresowanych stron w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych.

KOMUNIKAT PRASOWY |
UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja przyjęła dziś główny program prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, na który przeznaczono około 13,5 mld euro na wsparcie naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

ARTYKUŁ |
Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu tymczasowych ram oceny działalności centrum danych

Rada ds. Inspekcji Testowej i Certyfikacji zwraca się do społeczeństwa o przedstawienie uwag na temat projektu ram oceny, które umożliwią centrom danych udowodnienie zgodności z Europejskim kodeksem postępowania w zakresie efektywności energetycznej w ośrodkach przetwarzania danych – kryterium klasyfikacji jako zrównoważone środowiskowo zgodnie z systematyką UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zaawansowane technologie cyfrowe

UE przyspiesza rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni korzystać z potencjału świata cyfrowego.

Szczegółowe wyjaśnienia

Następna generacja Internetu Rzeczy

Przyszły Internet rzeczy i Edge Computing może zrewolucjonizować sposób, w jaki produkcja i procesy są zorganizowane i monitorowane w strategicznych łańcuchach wartości.

Zobacz też

Strategia blockchain

UE chce być liderem w dziedzinie technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.

Wielkoskalowe projekty pilotażowe – strategia w zakresie danych