Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejska polityka w zakresie internetu rzeczy

UE aktywnie współpracuje z przemysłem, organizacjami i środowiskiem akademickim w celu uwolnienia potencjału internetu rzeczy w całej Europie i poza nią.

IoT przekształca tradycyjne branże

fix-empty

Internet Rzeczy (IoT) pozwala nam łączyć światy fizyczne i wirtualne. Oferuje innowacyjne rozwiązania i pozwala nam tworzyć inteligentne środowiska. Technologie Internetu Rzeczy znajdują się w czołówce cyfrowej transformacji gospodarki światowej, obok zastosowania rozproszonej i sztucznej inteligencji (AI). Dane zebrane z czujników IoT mogą być monitorowane i przekazywane z powrotem do centralnego systemu w celu wywołania akcji, uzyskania wglądu lub reakcji na inny podłączony obiekt, oddalony o setki kilometrów.

Europejskie technologie obliczeniowe IoT i Edge Computing

Wdrożenie technologii IoT zoptymalizuje sposób, w jaki żyjemy. Przewiduje się, że liczba zainstalowanych urządzeń podłączonych do internetu rzeczy wzrośnie z około 40 mld w 2023 r. do 49 mld do 2026 r., zwiększając się przy złożonym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 7 % (International Data Corporation). Warto również zauważyć, że trzy czwarte europejskich organizacji korzysta z chmury, podczas gdy mniej więcej ten sam udział planuje inwestować w IoT.

Prowadzi to do wykładniczego wzrostu danych przetwarzanych na skraju sieci.

Oznacza to, że możemy zmniejszyć koszty komunikacji i magazynowania oraz zużycie energii podczas przetwarzania danych.

Zmiana paradygmatu: Od chmury do krawędzi do IoT
Możemy również zastosować uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, aby bezpiecznie identyfikować wzorce danych, które wpływają na procesy fizyczne lub firmy. Komisja Europejska przyjęła zestaw działań politycznych wspierających, aby przyspieszyć korzystanie z internetu rzeczynowej generacji i przetwarzania na krawędzi oraz uwolnićich pełny potencjał w Europie z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw UE.

Wraz z przetwarzaniem brzegowym, przyszły internet rzeczy zrewolucjonizuje sposób organizacji i monitorowania produkcji i procesów w ramach strategicznych łańcuchów wartości, wprowadzając transformację ekologiczną i cyfrową do europejskiego przemysłu.

WEB 4.0 i przemysłowe wirtualne światy

Dzięki rozwojowi obiektów IoT i połączonych systemów wszędzie, złożoność przetwarzania danych na krawędzi charakteryzuje się inflacją danych, różnorodnością typów danych i współbieżnością zadań.

Ewolucja w kierunku Web 4.0 i nowego wirtualnego świata podkreśla rolę pojawiających się funkcji sieciowych. Jest to przejście od internetu rzeczy do internetu cyfrowych bliźniaków, od chmury i centralnego przetwarzania do obliczeń przestrzennych. Korzysta z postępu w technologiach interfejsu użytkownika, takich jak rozszerzona rzeczywistość (XR), i pobudza automatyzację i robotykę do wizji metawersu przemysłowego.

Wśród ustaleń niedawnego spotkania konsultacyjnego stwierdzono, że metawers przemysłowy jest bardziej dojrzały niż metawers napędzany przez konsumentów. Zainteresowane strony wyraziły swoje poglądy na temat znaczenia rozproszonej inteligencji i wspólnych systemów przemysłowych w Continuum IoT-Edge jako część szerszych wyzwań związanych z chmurą edge Continuum. Ponieważ jest to dziedzina wschodząca, należy podjąć dalsze prace w celu zbadania możliwości i wyzwań stojących przed europejskimi zainteresowanymi stronami.

Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne związane z internetem rzeczy

W ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” Komisja finansuje projekty IoT i inne działania w ramach klastra 4 „Cyfrowe, Przemysłowe i Przestrzeni Kosmicznej” Cel 3:Od chmury do krawędzi do internetu rzeczy

W szczególności w ramach zaproszeń do składania wniosków w ramach programu prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022 UE zainwestowała w ten klaster jedynie około 100 mln EUR. Projekty w zakresiebadań naukowych i innowacji w zakresie meta systemów operacyjnych i narzędzi programowania zdecentralizowanego wywiadu i roju.

Projekty te opierają się na utrzymywaniu większości przetwarzania danych na krawędzi, a nawet na poziomie urządzenia, a nie w chmurze. Zostaną one wdrożone w latach 2022–2025. Inwestycje w powstające technologie opierają się na sukcesach powiązanych projektów w ramach programu „Horyzont 2020” o wartości około 150 mln EUR, z których część trwała do 2023 r. Te poprzednie projekty koncentrowały się na budowaniu platform i pilotowaniu na dużą skalę,ale przyczyniają się również ogólnie do transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie. Ponadto UE wspiera również aspekty przekrojowe, takie jak budowanie ekosystemów, cyberbezpieczeństwo, interoperacyjność platform, integracja technologii i standaryzacja.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2023–2024 koncentrują się na badaniach naukowych i innowacjach w kontinuum obliczeń kognitywnych, a także na pilotowaniu powstających platform inteligentnego internetu rzeczy i zdecentralizowanej inteligencji. Projekty te zademonstrują wykorzystanie internetu rzeczy i technologii brzegowych w wielu sektorach, wzmacniając współpracę przemysłową za pośrednictwem otwartych platform i standardów, a tym samym osiągając wiodącą pozycję Europy w całym ekosystemie brzegowym.

Pobudzanie dynamicznego ekosystemu, w tym współpraca z Narodową Fundacją Nauki

Edge computing jest logiczną ewolucją dominującego modelu chmury obliczeniowej, unikając transferu danych o znaczeniu krytycznym do chmury poprzez zwiększenie zdolności obliczeniowej na skraju sieci. Obejmując kontinuum obliczeniowe od krawędzi do chmury,społeczność High Performance, Edge and Cloud computing (hiPEAC), wspierana przez Komisję Europejską, stanowi dynamiczną sieć około 2000 badaczy systemów obliczeniowych, przedstawicieli przemysłu i studentów, aby śledzić najnowsze trendy i wyzwania w dziedzinie informatyki.

Ponadto Komisja Europejska będzie wspierać współpracę z Narodową Fundacją Nauki Stanów Zjednoczonych, koncentrując się na badaniach podstawowych nad nowymi koncepcjami obliczeń rozproszonych i inteligencji roju.

Dalsze szczegóły dotyczące bieżących projektów badawczych i innowacyjnych oraz wydarzeń i możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw można znaleźć na europejskim portalu Cloud-Edge-IoT. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie ścieżki do zrozumienia i rozwoju Continuum Cloud, Edge i IoT (CEI) poprzez promowanie współpracy między szeroką gamą projektów badawczych, deweloperami i dostawcami, użytkownikami biznesowymi i potencjalnymi podmiotami wdrażającymi ten nowy paradygmat technologiczny.

Dalsze wysiłki na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu są ukierunkowane za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” i programów „ Cyfrowa Europa”. Na przykład tworzenie wspólnych europejskich przestrzeni danych w priorytetowych sektorach, takich jak rolnictwo, energia i mobilność.

IoT według sektorów

Polityka Komisji Europejskiej w zakresie internetu rzeczy obejmuje wiele sektorów wertykalnych, promując wykorzystanie nowych technologii w celu pobudzenia cyfrowej i ekologicznej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa.

Wykorzystanie zasobów na potrzeby magazynowania/sieci/ośrodków obliczeniowych, w tym prywatności, bezpieczeństwa, ochrony, zużycia energii, śladu węglowego, śladu środowiskowego

Z punktu widzenia zastosowania, IoT i technologie cyfrowe są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi transformację cyfrową w różnych sektorach. Aby osiągnąć tę cyfryzację, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) współpracuje z odpowiednimi dyrekcjami generalnymi ds. polityki w celu wspierania projektów cyfrowych w ramach klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” programu „Horyzont Europa” oraz klastra 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”.

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) i DG CONNECT rozwijają synergie międzyeuropejską strategią wzakresie danych a strategią narzecz zrównoważoneji inteligentnej mobilności,ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności. Obie dyrekcje generalne połączyły siły z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) oraz Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w celu opracowania tematu połączonej i zautomatyzowanej mobilności poprzez szereg uzupełniających się strategii politycznych oraz poprzez działania badawczo-rozwojowe.

Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENER) i DG CONNECT przygotowują działania w następstwieplanu działania narzecz cyfryzacjienergii, aby przyspieszyć cyfrową i zrównoważoną transformację systemu energetycznego UE. Prace te są zgodne z Europejskim Zielonym ŁademKomisji, REPowerEU iprogramem polityki cyfrowej dekady 2030. Poruszono również kwestię poprawy wymiany i wykorzystania danych w sektorze energetycznym w celu utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących energii.

Wreszcie Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) współpracuje z DG CONNECT w celu opracowania wspólnej europejskiej przestrzeni danychdla rolnictwa, aby zapewnić cyfrową transformację europejskiego przemysłu rolnego. Obecne działania są współfinansowane w ramach programu „Horyzont Europa”. Wdrożenie odpowiednich przestrzeni danych ma być wspierane w ramach programu „Cyfrowa Europa” w 2024 r., w oparciu o działania państw członkowskich UE.

Dzięki doskonałej, skutecznej i ścisłej współpracy między różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji UE daje przykład w dziedzinach takich jak prawodawstwo, normalizacja i interoperacyjność, cyberbezpieczeństwo, zrównoważone technologie informacyjno-komunikacyjne, a także we wspieraniu badań naukowych, innowacji i wdrażania. Współpracuje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ze społeczeństwem obywatelskim w tych dziedzinach.

Najnowsze wiadomości

RELACJA Z WYDARZENIA |
Warsztaty AIOTI: Przyspieszenie normalizacji w powiązaniu mobilności, budynków i energii

W dniu 31 stycznia w ramach sojuszu na rzecz innowacji w zakresie internetu rzeczy i technologii przetwarzania danych (AIOTI) wraz z Działem ds. Internetu przedmiotów (Komisja Europejska) oraz w ramach projektu HSBooster zorganizowano w Brukseli warsztaty na temat przyspieszenia normalizacji powiązań między mobilnością, budynkami i energią.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Zaawansowane technologie cyfrowe

UE przyspiesza rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli w pełni korzystać z potencjału świata cyfrowego.

Szczegółowe wyjaśnienia

Inwestowanie w chmurę, Edge i Internet Rzeczy

Program polityki cyfrowej Unii Europejskiej wyznacza nasze cele w zakresie transformacji cyfrowej, a jednym z celów jest 10,000 węzłów krawędzi neutralnych dla klimatu. Oznacza to, że chmura, krawędź i Internet Rzeczy mają do odegrania dużą rolę.

Następna generacja Internetu Rzeczy

Przyszły Internet rzeczy i Edge Computing może zrewolucjonizować sposób, w jaki produkcja i procesy są zorganizowane i monitorowane w strategicznych łańcuchach wartości.

Zobacz też

Strategia blockchain

UE chce być liderem w dziedzinie technologii blockchain, stając się innowatorem w dziedzinie blockchain i domem dla znaczących platform, aplikacji i firm.

Wielkoskalowe projekty pilotażowe – strategia w zakresie danych