Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopan esineiden internet-politiikka

EU tekee aktiivista yhteistyötä teollisuuden, organisaatioiden ja tiedemaailman kanssa esineiden internetin potentiaalin hyödyntämiseksi kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

IoT muuttaa perinteisiä teollisuudenaloja

fix-empty

Esineiden internet (IoT) mahdollistaa fyysisten ja virtuaalisten maailmojen yhdistämisen. Se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja mahdollistaa älykkäiden ympäristöjen luomisen. Esineiden internet -teknologiat ovat maailmantalouden digitalisaation eturintamassa hajautetun ja tekoälyn soveltamisen ohella. IoT-antureista kerättyä dataa voidaan seurata ja syöttää takaisin keskusjärjestelmään toiminnan käynnistämiseksi, tietojen saamiseksi tai vastaamiseksi toiseen yhdistettyyn kohteeseen satojen kilometrien päässä.

Eurooppalainen IoT ja Edge Computing

IoT-teknologioidenkäyttöönotto optimoi elämäämme. Esineiden internetiin liitettyjen laitteiden määrän ennustetaan kasvavan noin 40 miljardista vuonna 2023 49 miljardiin vuoteen 2026 mennessä ja kasvavan 7 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla (International Data Corporation). On myös huomionarvoista, että kolme neljäsosaa eurooppalaisista organisaatioista käyttää pilviä, kun taas suunnilleen sama osuus suunnittelee investoivansa esineiden internetiin.

Tämä johtaa verkon reunalla käsiteltävän datan eksponentiaaliseen kasvuun.

Tämä tarkoittaa, että voimme vähentää tiedonsiirto- ja varastointikustannuksia sekä tietojenkäsittelyn energiankulutusta.

Paradigman muutos: Pilvestä reunaan IoT:hen
Voimme myös soveltaa koneoppimista ja tekoälyä tunnistamaan turvallisesti datamalleja, jotka vaikuttavat fyysisiin prosesseihin tai yrityksiin. Euroopan komissio on hyväksynyt joukon tukitoimia seuraavan sukupolven esineiden internetin ja reunalaskennan käyttöönoton nopeuttamiseksi ja niiden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi Euroopassa EU:n kansalaisten ja yritysten hyödyksi.

Yhdessä reunalaskennan kanssa tuleva esineiden internet mullistaa tuotannon ja prosessien organisoinnin ja seurannan strategisissa arvoketjuissa ja tuo vihreän ja digitaalisen siirtymän Euroopan teollisuuteen.

Web 4.0 ja teolliset virtuaalimaailmat

IoT-objektien ja verkkoon liitettyjen järjestelmien kasvun taustalla on tiedonkäsittelyn monimutkaisuutta reunalla, datan inflaatiota, tietotyyppien moninaisuutta ja tehtävien yhdenmukaisuutta.

Kehitys kohti Web 4.0:aa ja uutta virtuaalimaailmaa korostaa kehittyvien verkkotoimintojen roolia. Se on siirtymä esineiden internetistä digitaalisten kaksosten internetiin, pilvipalveluista ja keskuslaskennasta spatiaaliseen laskentaan. Se hyötyy edistyksestä käyttöliittymäteknologioissa, kuten laajennetussa todellisuudessa (XR), ja kannustaa automaatiota ja robotiikkaa kohti teollista metaversumia.

Äskettäisen kuulemiskokouksentuloksista todettiin, että teollinen metaversumi on kehittyneempi kuin kuluttajalähtöinen metaversumi. Sidosryhmät ilmaisivat näkemyksensä hajautetun älykkyyden ja yhteistyöhön perustuvien teollisten järjestelmien merkityksestä IoT-Edge-jatkumossa osana laajempia Cloud-Edge-jatkumon haasteita. Koska kyse on kehittymässä olevasta alasta, on tehtävä lisätyötä eurooppalaisten sidosryhmien mahdollisuuksien ja haasteiden selvittämiseksi.

Esineiden internetiin liittyvät tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmat

Komissio rahoittaa ”maailman johtavia data- ja tietotekniikkateknologioita” Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kautta IoT-hankkeita ja muita toimia klusterin 4 ”Digitaalinen, teollisuus ja avaruus” kohde 3: pilvipalveluista reunaan esineiden internetiin.

Erityisesti Horisontti Eurooppa -puiteohjelmanvuosien 2021–2022 työohjelmassa esitettyjen ehdotuspyyntöjen avulla EU on investoinut tähän klusteriin vain noin 100 miljoonaa euroa metakäyttöjärjestelmien tutkimus- ja innovointihankkeisiin sekä hajautetun tiedustelun ja parvien ohjelmointityökaluihin.

Nämä projektit perustuvat siihen, että suurin osa tietojenkäsittelystä pidetään reunalla ja jopa laitetasolla pilven sijaan. Ne pannaan täytäntöön vuosina 2022–2025. Nämä uusiin teknologioihin tehtävät investoinnit perustuvat Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvien hankkeiden onnistumisiin. Niiden arvo on noin 150 miljoonaa euroa, joista osa toteutettiin vuoteen 2023 asti. Edellisissä hankkeissa keskityttiin alustarakentamiseen ja laajamittaiseen pilotointiin,mutta ne edistävät myös Euroopan vihreää siirtymää ja digitaalista siirtymää yleensä. Lisäksi EU tukee monialaisia näkökohtia, kuten ekosysteemien kehittämistä, kyberturvallisuutta, alustojen yhteentoimivuutta, teknologian integrointia ja standardointia.

Vuosien 2023–2024 työohjelman ehdotuspyynnöissä keskitytään kognitiivisen tietojenkäsittelyn jatkumon tutkimukseen ja innovointiin sekä uusien älykkäiden esineiden internetin alustojen ja hajautetun älykkyyden pilotointiin. Nämä hankkeet osoittavat esineiden internetin ja reunateknologioiden käyttöä useilla aloilla, mikä edistää teollista yhteistyötä avointen alustojen ja standardien avulla ja saavuttaa siten Euroopan johtoaseman koko reunaekosysteemissä.

Vauhdittaa elinvoimaista ekosysteemiä, mukaan lukien yhteistyö National Science Foundationin kanssa

Edge computing on hallitsevan pilvipalvelumallin looginen kehitys, jossa vältetään tehtäväkriittisen datan siirtäminen pilveen lisäämällä laskentakapasiteettia verkon reunalla. High Performance, Edge and Cloud computing (HPEAC) -yhteisö, jotaEuroopan komissio tukee, muodostaa noin 2000 tietotekniikkajärjestelmien tutkijan, alan edustajan ja opiskelijan dynaamisen verkoston, joka seuraa laskenta-alan viimeaikaisia suuntauksia ja haasteita.

Tämän lisäksi Euroopan komissio tukee yhteistyötä Yhdysvaltojen kansallisen tiedesäätiön kanssa keskittyen hajautetun tietojenkäsittelyn ja parviälyn uusia käsitteitä koskevaan perustutkimukseen.

Lisätietoja meneillään olevista tutkimus- ja innovointihankkeista sekä pienten ja keskisuurten yritysten tapahtumista ja mahdollisuuksista on saatavilla eurooppalaisessa pilvipalveluportaalissa. Tällä aloitteella pyritään luomaan tietä pilvipalvelujen, reunan ja esineiden internetin (CEI) jatkumon ymmärtämiselle ja kehittämiselle edistämällä yhteistyötä monenlaisten tutkimushankkeiden, kehittäjien ja toimittajien, yrityskäyttäjien ja tämän uuden teknologisen paradigman mahdollisten omaksujien välillä.

Euroopan teollisuuden digitalisointiin tähtääviälisätoimia ohjataan Verkkojen Eurooppa -välineen ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmien kautta. Esimerkiksi yhteisten eurooppalaisten data-avaruuksienkäyttöönotto maatalouden, energian ja liikkuvuuden kaltaisilla ensisijaisilla aloilla.

IoT sektoreittain

Euroopan komission IoT-politiikka kattaa lukuisia vertikaalisia aloja, ja sillä edistetään uusien teknologioiden käyttöä taloutemme ja yhteiskuntamme digitaalisen ja vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Resurssien käyttö varastointia/verkkoja/laskentakeskuksia varten, mukaan lukien yksityisyys, turvallisuus, turvatoimet, energiankulutus, hiilijalanjälki, ympäristöjalanjälki

Sovellusnäkökulmasta IoT ja digitaaliteknologiat ovat keskeisiä digitalisaation mahdollistajia eri sektoreilla. Digitalisaation saavuttamiseksi viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT) tekee yhteistyötä asianomaisten politiikan pääosastojen kanssa tukeakseen digitaalisia hankkeita Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klusterissa 5 ”Ilmasto, energia ja liikkuvuus” ja klusterissa 6 ”Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö”.

Liikenteen ja liikkumisenpääosasto ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto kehittävät synergiaaEuroopan datastrategian ja kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategianvälillä keskittyen erityisestiyhteisen eurooppalaisen liikkuvuuden data-avaruudenkäyttöönottoon . Molemmat pääosastot ovat yhdistäneet voimansa tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto) ja sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston (GROW) kanssa kehittääkseen verkottuneen ja automatisoidun liikkuvuudenaihetta täydentävien politiikkojen ja tutkimus- ja kehitystoimien avulla.

Energian pääosasto ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto valmistelevat parhaillaan toimia energian digitalisointia koskevan toimintasuunnitelman pohjaltanopeuttaakseen EU:n energiajärjestelmän digitaalista ja kestävää muutosta. Tämä työ on linjassa komission Euroopan vihreän kehityksenohjelman, REPowerEU-ohjelmanja vuoteen 2030 ulottuvan digitaalista vuosikymmentä koskevan toimintapoliittisen ohjelman kanssa. Siinä käsitellään myös tietojenvaihdon ja datan käytön tehostamista energia-alalla yhteisen eurooppalaisen energiadata-avaruudenluomiseksi.

Maataloudenja maaseudun kehittämisen pääosasto (maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto) tekee yhteistyötä CONNECT-pääosaston kanssa yhteisen eurooppalaisen maatalousdata-avaruudenkehittämiseksi Euroopan maatalousteollisuuden digitalisaation mahdollistamiseksi. Nykyiset toimet yhteisrahoitetaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Asianomaisten data-avaruuksien käyttöönottoa tuetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta vuonna 2024 EU:n jäsenvaltioiden toimien pohjalta.

Erinomaisella, tehokkaalla ja tiiviillä yhteistyöllä komission eri pääosastojen välillä EU näyttää esimerkkiä esimerkiksi lainsäädännön, standardoinnin ja yhteentoimivuuden, kyberturvallisuuden, kestävän tieto- ja viestintätekniikan sekä tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton tukemisessa. Se tekee yhteistyötä sekä julkisen ja yksityisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa näillä aloilla.

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Kehittyneet digiteknologiat

EU vauhdittaa kehittyneiden teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, jotta ihmiset ja yritykset voisivat hyötyä digimaailman koko potentiaalista.

Syventävää tietoa

Sijoittaminen pilviin, reunaan ja esineiden internetiin

Euroopan unionin digitaalista vuosikymmentä koskevassa poliittisessa ohjelmassa asetetaan digitalisaatiota koskevat tavoitteet, ja yhtenä tavoitteena on 10,000 ilmastoneutraalia reunasolmua. Tämä tarkoittaa, että pilvellä, reunalla ja esineiden internetillä on suuri rooli.

Seuraavan sukupolven esineiden internet

Tulevaisuuden esineiden internet ja Edge Computing voivat mullistaa tuotannon ja prosessien organisoinnin ja seurannan kaikissa strategisissa arvoketjuissa.

Katso myös

Seuraavan sukupolven Internet-aloite

Seuraavan sukupolven Internet-aloitteen tehtävänä on pohtia ja kehittää huomisen internetiä uudelleen, mikä heijastaa inhimillisiä perusarvoja.

Lohkoketjustrategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

Laajamittaiset pilottihankkeet – datastrategia