Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Autoriõigust käsitlevad ELi õigusaktid

ELi autoriõiguse seadus koosneb 13 direktiivist ja kahest määrusest, millega ühtlustatakse autorite, esitajate, tootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide põhiõigused.

  Digitaalne autoriõiguse sümbol, mida ümbritsevad teised ikoonid, sealhulgas õigluse kaalud, givel, privaatsuskilp ja rosett

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Ühtlustatud standardite kehtestamisega vähendab ELi autoriõiguse õigus lahknevusi liikmesriikides ning tagab vajaliku kaitsetaseme, et edendada loovust ja loovusesse investeerimist. Ühtlustatud standardid edendavad kultuurilist mitmekesisust ning tagavad tarbijatele ja ettevõtjatele parema juurdepääsu digitaalsele sisule ja teenustele kogu Euroopas. 

ELi õigustik

Autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlev ELi õigusraamistik (õigustik) koosneb järgmisest:

 • Direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (edaspidi „infosüsteemidirektiiv“), 22. mai 2001
 • Direktiiv rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi valdkonnas (rendi-ja laenutamisdirektiiv),12. detsember 2006
 • Direktiiv algupärase kunstiteose autori edasimüügiõiguse kohta (edaspidi „edasimüügiõiguse direktiiv“), 27. september 2001
 • Direktiiv satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate teatavate eeskirjade kooskõlastamise kohta (edaspidi „satelliit-ja kaabellevi direktiiv“), 27. september 1993
 • Direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (edaspidi „tarkvaradirektiiv“), 23. aprill 2009
 • Direktiiv intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta,29. aprill 2004
 • Direktiiv andmebaaside õiguskaitse kohta (edaspidi „andmebaasidedirektiiv“), 11. märts 1996
 • Direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta, millega muudetakse varasemat 2006. aasta direktiivi (edaspidi „terminidirektiiv“), 27. september 2011
 • Direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta (edaspidi „orbteoste direktiiv“), 25. oktoober 2012
 • 26. veebruari 2014. aasta direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetis kasutamise õiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (CRM direktiiv)
 • Direktiiv teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavate lubatud kasutusviiside kohta pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides (direktiiv, millega rakendatakse Marrakechi lepingut ELis), 13. september 2017
 • Määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides(määrus, millega rakendatakse Marrakechi lepingut ELis), 13. september 2017
 • Määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul (porditavusemäärus), 14. juuni 2017
 • Direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (digitaalseühtse turu direktiiv), 17. aprill 2019
 • Direktiiv ringhäälinguorganisatsioonide teatavate internetiülekannete ning tele- ja raadioprogrammide („Satelliit ja kaabel II“) taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguse jasellega kaasnevate õiguste teostamise kohta, 17. aprill 2019

Kolme täiendava õigusaktiga (direktiiv 87/54/EÜ, nõukogu otsus 94/824/EÜ ja nõukogu otsus 96/644/EÜ)ühtlustatakse pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitset. Lisaks sisaldavad e-kaubanduse direktiiv ja tingimusjuurdepääsu direktiiv ka autoriõiguse teostamise ja jõustamisega seotud sätteid.

ELi ühtlustamispüüdluste üldine eesmärk on võimaldada autoriõigusega kaitstud kaupade (nt raamatud, muusika, filmid, tarkvara jne) ja teenuste (nt teenused, mis pakuvad juurdepääsu nendele kaupadele) vaba liikumist siseturul.

Rahvusvaheline raamistik

Paljud ELi direktiivid kajastavad liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad Berni konventsioonist ja Rooma konventsioonist, samuti ELi ja selle liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni TRIPS-lepingust ja kahest 1996. aasta Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) internetilepingust ( WIPO autoriõiguse leping ning WIPO esituste ja fonogrammide leping).

Viimastel aastatel on EL allkirjastanud veel kaks WIPO lepingut: Pekingi audiovisuaalsete esituste kaitse leping ja Marrakechi leping avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele.

Lisaks kajastavad vabakaubanduslepingud, mille EL sõlmis paljude kolmandate riikidega, paljusid ELi õiguse sätteid.

ELi raamistiku rakendamine

Komisjon jälgib ELi autoriõiguse õiguse õigeaegset ja korrektset rakendamist ning viimastel aastatel on Euroopa Liidu Kohus välja töötanud sisulise kohtupraktika, mis tõlgendab direktiivide sätteid.

See on aidanud märkimisväärselt kaasa autoriõiguse eeskirjade järjepidevale kohaldamisele kogu ELis.

Viimased uudised

CALL FOR PROPOSALS |
ELi üldkasutatavate ja litsentsitud teoste hoidla

See on projektikonkurss ELi meetmetoetuse saamiseks autoriõiguse valdkonnas, mille eelarve on 700 k eurot. Katseprojekti eesmärk on hinnata ELi üldkasutatavate ja litsentsitud teoste hoidla loomise teostatavust ja võimalikku kasu ning töötada välja prototüüp.

Seotud sisu

Üldpilt

Autoriõigus

The European Commission is adapting EU copyright rules to new consumer behaviours in a Europe which values its cultural diversity.

Vaata lisaks

Marrakechi lepingu rakendamine ELi õiguses

Marrakechi leping võimaldab trükikirja lugemise puudega inimestel pääseda juurde rohkematele raamatutele ja muudele trükimaterjalidele neile kättesaadavates vormingutes.

Andmebaaside kaitse

Euroopa Liidu andmebaasid on ELi õiguse alusel kaitstud. Andmebaaside õiguskaitse direktiiv võeti vastu 1996. aastal ja seda hinnati 2018. aastal.