Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zakonodaja EU o avtorskih pravicah

Avtorsko pravo EU je sestavljeno iz 13 direktiv in dveh uredb, ki usklajujejo bistvene pravice avtorjev, izvajalcev, producentov in izdajateljev televizijskih programov.

  Digitalni simbol avtorskih pravic, obkrožen z drugimi ikonami, vključno s pravosodnimi tehtnicami, dalom, zasebnostnim ščitom in rozeto

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Zakonodaja EU o avtorskih pravicah z določitvijo usklajenih standardov zmanjšuje nacionalne razlike in zagotavlja raven varstva, ki je potrebna za spodbujanje ustvarjalnosti in naložb v ustvarjalnost. Usklajeni standardi spodbujajo kulturno raznolikost ter potrošnikom in podjetjem omogočajo boljši dostop do digitalnih vsebin in storitev po vsej Evropi. 

Pravni red EU

Regulativni okvir EU za avtorske in sorodne pravice (pravnired) sestavljajo:

 • Direktiva o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (Direktiva Infosoc), 22. maj 2001
 • Direktiva o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (Direktiva o dajanju v najem in posojanju), 12. december 2006
 • Direktiva o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (Direktiva o pravicipreprodaje), 27. september 2001
 • Direktiva o usklajevanju določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah, ki se uporabljajo za satelitsko radiodifuzijo in kabelsko retransmisijo (Direktiva o satelitskem in kabelskem oddajanju), 27. september 1993
 • Direktiva o pravnem varstvu računalniških programov (v nadaljevanju:Direktiva o programski opremi), 23. april 2009
 • Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu:direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine), 29. april 2004
 • Direktiva o pravnem varstvu baz podatkov (Direktiva o bazah podatkov), 11. marec 1996
 • Direktiva o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic, ki spreminja prejšnjo direktivo iz leta 2006 (vnadaljevanju: terminska direktiva), 27. september 2011
 • Direktiva o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (Direktiva o osirotelih delih), 25. oktober 2012
 • Direktiva o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (direktiva CRM), 26. februar 2014
 • Direktiva o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (Direktiva o izvajanju Marakeške pogodbe v EU), 13. september 2017
 • Uredba o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (Uredba o izvajanju Marakeške pogodbe v EU), 13. september 2017
 • Uredba o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (uredba o prenosljivosti), 14. junij 2017
 • Direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (direktiva o enotnemdigitalnem trgu), 17. april 2019
 • Direktiva o izvrševanju avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuzijskih organizacij in retransmisije televizijskih in radijskih programov (vnadaljnjem besedilu: satelit in kabel II), 17. april 2019

Trije dodatni instrumenti (Direktiva 87/54/ES, Odločba Sveta 94/824/ES in Odločba Sveta96/644/ES) usklajujejo pravno varstvo topografij polprevodniških izdelkov. Poleg tega direktiva o elektronskem poslovanju in Direktiva o pogojnem dostopu vsebujeta tudi določbe, ki so pomembne za uveljavljanje in uveljavljanje avtorskih pravic.

Splošni cilj prizadevanj EU za usklajevanje je omogočiti prost pretok blaga, zaščitenega z avtorskimi pravicami (npr. knjige, glasba, filmi, programska oprema itd.) in storitev (npr. storitev, ki omogočajo dostop do tega blaga) na notranjem trgu.

Mednarodni okvir

Številne direktive EU odražajo obveznosti držav članic v skladu z Bernsko konvencijo in Rimsko konvencijo ter obveznosti EU in njenih držav članic v skladu s Sporazumom TRIPS Svetovne trgovinske organizacije in dvema internetnima pogodbama Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) iz leta 1996 (Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici ter Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih).

V zadnjih letih je EU podpisala še dve drugi pogodbi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino: Pekinška pogodba o zaščiti avdiovizualnih izvedb in Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.

Poleg tega sporazumi o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila z velikim številom tretjih držav, odražajo številne določbe prava EU.

Izvajanje okvira EU

Komisija spremlja pravočasno in pravilno izvajanje avtorskega prava EU, v zadnjih letih pa je Sodišče Evropske unije razvilo materialno sodno prakso, ki razlaga določbe direktiv.

To je znatno prispevalo k dosledni uporabi pravil o avtorskih pravicah po vsej EU.

Najnovejše novice

REPORT / STUDY |
Poročilo o uporabi „direktive o delu Orphan“

Cilj direktive o Orphanovih delih je spodbujati digitalizacijo in zakonit spletni dostop znotraj EU do osirotelih del (tj. del, kot so knjige, revije, filmi, katerih imetnik pravic ni znan ali jih ni mogoče najti) v zbirkah javno dostopnih knjižnic, izobraževalnih ustanov, muzejev, pa tudi v zbirkah arhivov, ustanov filmske in avdio dediščine ter arhivih javnih radiotelevizijskih organizacij po vsej EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Avtorske pravice

Evropska komisija prilagaja pravila EU o avtorskih pravicah novim vedenjem potrošnikov v Evropi, ki ceni njeno kulturno raznolikost.

Glej tudi

Zaščita podatkovnih baz

Podatkovne zbirke v Evropski uniji so zaščitene v skladu s pravom EU. Direktiva o pravnem varstvu baz podatkov je bila sprejeta leta 1996 in je bila ocenjena leta 2018.