Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Legislația UE privind drepturile de autor

Legislația UE privind drepturile de autor cuprinde 13 directive și 2 regulamente, care armonizează drepturile esențiale ale autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor și radiodifuzorilor.

  Simbol digital al drepturilor de autor înconjurat de alte pictograme, inclusiv cântare de justiție, un ciocănit, un scut de confidențialitate și o rozetă

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Prin stabilirea unor standarde armonizate, legislația UE privind drepturile de autor reduce discrepanțele naționale și garantează nivelul de protecție necesar pentru stimularea creativității și a investițiilor în creativitate. Standardele armonizate promovează diversitatea culturală și asigură un acces mai bun pentru consumatori și întreprinderi la conținut și servicii digitale în întreaga Europă. 

Acquis-ul UE

Cadrul de reglementare al UE pentru drepturile de autor și drepturile conexe (acquis) constă în:

 • Directiva privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională („Directiva InfoSoc”), 22 mai 2001
 • Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale („Directiva privind închirierea și împrumutul”), 12 decembrie 2006
 • Directiva privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale („Directiva privind dreptul desuită”), 27 septembrie 2001
 • Directiva privind coordonarea anumitor norme referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării prin satelit și retransmisiei prin cablu („Directiva prin satelit și prin cablu”), 27 septembrie 1993
 • Directiva privind protecția juridică a programelor pentru calculator („Directiva privindprogramele informatice”), 23 aprilie 2009
 • Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală („DPID”), 29 aprilie 2004
 • Directiva privind protecția juridică a bazelor de date („Directiva privindbazele de date”), 11 martie 1996
 • Directiva privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe de modificare a Directivei anterioare din 2006 („Directiva privind termenele”), din 27 septembrie 2011
 • Directiva privind anumite utilizări permise ale operelor orfane („Directiva privind operele orfane”), 25 octombrie 2012
 • Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă („Directiva CRM”), 26 februarie 2014
 • Directiva privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și alte obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (Directiva de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech în UE), 13 septembrie 2017
 • Regulamentul privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (Regulamentul de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech în UE), 13 septembrie 2017
 • Regulamentul privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online pe piața internă („Regulamentul privind portabilitatea”), 14 iunie 2017
 • Directiva privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală (Directiva privindpiața unică digitală), 17 aprilie 2019
 • Directiva privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și retransmisiilor programelor de televiziune și radio („Satelit și cablu II”), 17 aprilie 2019

Trei instrumente suplimentare (Directiva 87/54/CE, Decizia 94/824/CE a Consiliului și Decizia 96/644/CEa Consiliului) armonizează protecția juridică a topografiilor produselor semiconductoare. În plus, Directiva privind comerțul electronic și Directivaprivind accesul condiționat conțin, de asemenea, dispoziții relevante pentru exercitarea și asigurarea respectării dreptului de autor.

Obiectivul general al eforturilor de armonizare ale UE este de a permite bunurilor protejate prin drepturi de autor (de exemplu cărți, muzică, filme, programe informatice etc.) și serviciilor (de exemplu, serviciile care oferă acces la aceste bunuri) să circule liber în cadrul pieței interne.

Cadrul internațional

Multe dintre directivele UE reflectă obligațiile statelor membre în temeiul Convenției de la Berna și al Convenției de la Roma, precum și obligațiile UE și ale statelor sale membre în temeiul Acordului privind TRIPS al Organizației Mondiale a Comerțului și al celor două tratate privind internetul ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) din 1996 (Tratatul OMPI privind drepturile de autor și TratatulOMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele).

În ultimii ani, UE a semnat alte două tratate OMPI: Tratatul de la Beijing privind protecția interpretărilor audiovizuale și Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

În plus, acordurile de liber schimb, pe care UE le-a încheiat cu un număr mare de țări terțe, reflectă numeroase dispoziții ale dreptului UE.

Punerea în aplicare a cadrului UE

Comisia monitorizează punerea în aplicare în timp util și corectă a legislației UE privind drepturile de autor și, în ultimii ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a elaborat un corp de jurisprudență material care interpretează dispozițiile directivelor.

Acest lucru a contribuit în mod semnificativ la aplicarea consecventă a normelor privind drepturile de autor în întreaga UE.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia Europeană decide să trimită 11 state membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind drepturile de autor

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită 11 state membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile de transpunere în temeiul a două directive în ceea ce privește drepturile de autor.

REPORT / STUDY |
Raport referitor la aplicarea „Directivei privind operele orfane”

„Directiva privind operele orfane” urmărește să promoveze digitalizarea și accesul online legal în interiorul UE la operele orfane (și anume, opere precum cărți, reviste, filme al căror titular de drepturi este necunoscut sau nu poate fi localizat) conținute în colecțiile bibliotecilor accesibile publicului, ale instituțiilor de învățământ, ale muzeelor, precum și în colecțiile arhivelor, ale instituțiilor patrimoniului cinematografic și audio și în arhivele organismelor publice de radiodifuziune din întreaga UE.

PRESS RELEASE |
Drepturile de autor: Comisia îndeamnă Cehia să transpună integral normele UE privind drepturile de autor în legislația națională

Astăzi, Comisia a decis să trimită Cehiei două avize motivate pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile de transpunere în temeiul a două directive, în primul rând în ceea ce privește drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile anumitor transmisii online (Directiva (UE) 2019/789) și, în al doilea rând, în ceea ce privește drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală (Directiva (UE) 2019/790).

PRESS RELEASE |
Drepturile de autor: Comisia îndeamnă statele membre să transpună integral normele UE privind drepturile de autor în dreptul intern

Comisia a decis să trimită avize motivate Bulgariei, Ciprului, Greciei, Irlandei, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, Sloveniei, Slovaciei și Finlandei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei măsurile de transpunere privind drepturile de autor și drepturile conexe aplicabile anumitor transmisii online (Directiva UE 2019/789).

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Drepturi de autor

Comisia Europeană adaptează normele UE privind drepturile de autor la noile comportamente ale consumatorilor într-o Europă care își valorifică diversitatea culturală.

Citiți și

Protecția bazelor de date

Bazele de date din Uniunea Europeană sunt protejate în temeiul legislației UE. Directiva privind protecția juridică a bazelor de date a fost adoptată în 1996 și a fost evaluată în 2018.