Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Právní předpisy EU v oblasti autorského práva

Autorský zákon EU se skládá ze 13 směrnic a 2 nařízení, které harmonizují základní práva autorů, výkonných umělců, výrobců a provozovatelů vysílání.

  Digitální symbol autorských práv obklopený dalšími ikonami, včetně měřítek spravedlnosti, kladívku, štítu na ochranu soukromí a růžice

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Stanovením harmonizovaných norem právní předpisy EU v oblasti autorského práva snižují rozdíly mezi členskými státy a zaručují úroveň ochrany potřebnou k podpoře tvořivosti a investic do kreativity. Harmonizované normy podporují kulturní rozmanitost a zajišťují spotřebitelům a podnikům lepší přístup k digitálnímu obsahu a službám v celé Evropě. 

Acquis EU

Regulační rámec EU v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících (acquis) sestává z:

 • Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti („směrnice InfoSoc“), 22. května 2001
 • Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví („směrnice o pronájmu a půjčování“) ze dne 12. prosince 2006
 • Směrnice o právu na další prodej ve prospěch autora původního uměleckého díla („směrnice o právu na další prodej“) ze dne 27. září 2001
 • Směrnice o koordinaci některých pravidel týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (dále jen „směrnice o družicovém a kabelovém vysílání“), 27. září 1993
 • Směrnice o právní ochraně počítačových programů (dále jen „směrnice o softwaru“), 23. dubna 2009
 • Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen „směrniceIPRED“), 29. dubna 2004
 • Směrnice o právní ochraně databází („směrnice o databázích“), 11. března 1996
 • Směrnice o době ochrany autorského práva a některých práv s ním souvisejících, kterou se mění předchozí směrnice z roku 2006 (dálejen „dlouhodobá směrnice“), 27. září 2011
 • Směrnice o některých povolených užitích osiřelých děl („směrnice o osiřelých dílech“), 25. října 2012
 • Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu („směrnice o CRM“), 26. února 2014
 • Směrnice o některých povolených užitích některých děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení (směrnice, kterou se provádí Marrákešská smlouva v EU), 13. září 2017
 • Nařízení o přeshraniční výměně rozmnoženin některých děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení (nařízení, kterým se provádí Marrákešská smlouva v EU), 13. září 2017
 • Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah na vnitřním trhu („nařízení o přenositelnosti“), 14. června 2017
 • Směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu („směrnice ojednotném digitálním trhu“), 17. dubna 2019
 • Směrnice o výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících týkajících se některých on-line vysílání vysílacích organizací a dalšího vysílání televizních a rozhlasových pořadů („Satelit a kabel II“), 17. dubna 2019

Tři další nástroje (směrnice 87/54/ES, rozhodnutí Rady 94/824/ES a rozhodnutí Rady96/644/ES) harmonizují právní ochranu topografií polovodičových výrobků. Směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o podmíněném přístupu navíc obsahují rovněž ustanovení týkající se výkonu a prosazování autorského práva.

Celkovým cílem harmonizačního úsilí EU je umožnit, aby se zboží chráněné autorským právem (např. knihy, hudba, filmy, software atd.) a služby (např. služby nabízející přístup k tomuto zboží) mohly volně pohybovat na vnitřním trhu.

Mezinárodní rámec

Mnoho směrnic EU odráží povinnosti členských států vyplývající z Bernské úmluvy a Římské úmluvy, jakož i povinnosti EU a jejích členských států vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o TRIPS a ze dvou internetových smluv Světové organizace duševního vlastnictví (WIP) z roku 1996 (SmlouvaWIPOo autorském právu a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech).

V posledních letech EU podepsala další dvě smlouvy WIPO: Pekingská smlouva o ochraně audiovizuálních výkonů a Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým, zrakově postiženým nebo jiným osobám s poruchou tisku.

Dohody o volném obchodu, které EU uzavřela s velkým počtem třetích zemí, navíc odrážejí řadu ustanovení práva EU.

Provádění rámce EU

Komise sleduje včasné a správné provádění právních předpisů EU v oblasti autorského práva a v posledních letech vytvořil Soudní dvůr Evropské unie hmotněprávní soubor judikatury, který vykládá ustanovení směrnic.

To významně přispělo k jednotnému uplatňování pravidel autorského práva v celé EU.

Nejnovější zprávy

ZPRÁVA / STUDIE |
Zpráva o uplatňování směrnice o osiřelých dílech

Cílem směrnice o osiřelých dílech je podporovat digitalizaci osiřelých děl (tj. děl, jako jsou knihy, časopisy, filmy, jejichž nositel práv je neznámý nebo jej nelze nalézt) obsažených ve sbírkách veřejně přístupných knihoven, vzdělávacích zařízení, muzeí, jakož i sbírkách archivů, institucí pečujících o filmové a zvukové dědictví a archivů veřejnoprávních vysílacích organizací v celé EU.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Autorská práva: Komise vyzývá Česko, aby plně provedlo pravidla EU v oblasti autorského práva ve vnitrostátním právu

Komise se dnes rozhodla zaslat Česku dvě odůvodněná stanoviska kvůli tomu, že jí neoznámilo prováděcí opatření podle dvou směrnic, zaprvé pokud jde o autorské právo a práva s ním související, které se vztahují na některá online vysílání (směrnice (EU) 2019/789), a zadruhé o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (směrnice (EU) 2019/790).

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Autorská práva: Komise vyzývá členské státy, aby ve vnitrostátním právu plně provedly pravidla EU v oblasti autorského práva

Komise se rozhodla zaslat odůvodněná stanoviska Bulharsku, Kypru, Řecku, Irsku, Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku a Finsku kvůli tomu, že Komisi neoznámily prováděcí opatření týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících, která se vztahují na některá online vysílání (směrnice EU 2019/789).

Související obsah

Souvislosti

Autorská práva

Evropská komise přizpůsobuje pravidla EU v oblasti autorského práva novému chování spotřebitelů v Evropě, která si cení její kulturní rozmanitosti.

Viz také

Ochrana databází

Databáze v Evropské unii jsou chráněny právem EU. Směrnice o právní ochraně databází byla přijata v roce 1996 a byla vyhodnocena v roce 2018.