Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Právní předpisy EU v oblasti autorského práva

Autorský zákon EU se skládá ze 13 směrnic a 2 nařízení, které harmonizují základní práva autorů, výkonných umělců, výrobců a provozovatelů vysílání.

  Digitální symbol autorských práv obklopený dalšími ikonami, včetně měřítek spravedlnosti, kladívku, štítu na ochranu soukromí a růžice

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Stanovením harmonizovaných norem právní předpisy EU v oblasti autorského práva snižují rozdíly mezi členskými státy a zaručují úroveň ochrany potřebnou k podpoře tvořivosti a investic do kreativity. Harmonizované normy podporují kulturní rozmanitost a zajišťují spotřebitelům a podnikům lepší přístup k digitálnímu obsahu a službám v celé Evropě. 

Acquis EU

Regulační rámec EU v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících (acquis) sestává z:

 • Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti („směrnice InfoSoc“), 22. května 2001
 • Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech souvisejících s autorským právem v oblasti duševního vlastnictví („směrnice o pronájmu a půjčování“) ze dne 12. prosince 2006
 • Směrnice o právu na další prodej ve prospěch autora původního uměleckého díla („směrnice o právu na další prodej“) ze dne 27. září 2001
 • Směrnice o koordinaci některých pravidel týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (dále jen „směrnice o družicovém a kabelovém vysílání“), 27. září 1993
 • Směrnice o právní ochraně počítačových programů (dále jen „směrnice o softwaru“), 23. dubna 2009
 • Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (dále jen „směrniceIPRED“), 29. dubna 2004
 • Směrnice o právní ochraně databází („směrnice o databázích“), 11. března 1996
 • Směrnice o době ochrany autorského práva a některých práv s ním souvisejících, kterou se mění předchozí směrnice z roku 2006 (dálejen „dlouhodobá směrnice“), 27. září 2011
 • Směrnice o některých povolených užitích osiřelých děl („směrnice o osiřelých dílech“), 25. října 2012
 • Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu („směrnice o CRM“), 26. února 2014
 • Směrnice o některých povolených užitích některých děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení (směrnice, kterou se provádí Marrákešská smlouva v EU), 13. září 2017
 • Nařízení o přeshraniční výměně rozmnoženin některých děl a jiných předmětů ochrany chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch nevidomých, zrakově postižených nebo osob s jinými poruchami čtení (nařízení, kterým se provádí Marrákešská smlouva v EU), 13. září 2017
 • Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah na vnitřním trhu („nařízení o přenositelnosti“), 14. června 2017
 • Směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu („směrnice ojednotném digitálním trhu“), 17. dubna 2019
 • Směrnice o výkonu autorského práva a práv s ním souvisejících týkajících se některých on-line vysílání vysílacích organizací a dalšího vysílání televizních a rozhlasových pořadů („Satelit a kabel II“), 17. dubna 2019

Tři další nástroje (směrnice 87/54/ES, rozhodnutí Rady 94/824/ES a rozhodnutí Rady96/644/ES) harmonizují právní ochranu topografií polovodičových výrobků. Směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o podmíněném přístupu navíc obsahují rovněž ustanovení týkající se výkonu a prosazování autorského práva.

Celkovým cílem harmonizačního úsilí EU je umožnit, aby se zboží chráněné autorským právem (např. knihy, hudba, filmy, software atd.) a služby (např. služby nabízející přístup k tomuto zboží) mohly volně pohybovat na vnitřním trhu.

Mezinárodní rámec

Mnoho směrnic EU odráží povinnosti členských států vyplývající z Bernské úmluvy a Římské úmluvy, jakož i povinnosti EU a jejích členských států vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o TRIPS a ze dvou internetových smluv Světové organizace duševního vlastnictví (WIP) z roku 1996 (SmlouvaWIPO o autorském právu a Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech).

V posledních letech EU podepsala další dvě smlouvy WIPO: Pekingská smlouva o ochraně audiovizuálních výkonů a Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým, zrakově postiženým nebo jiným osobám s poruchou tisku.

Dohody o volném obchodu, které EU uzavřela s velkým počtem třetích zemí, navíc odrážejí řadu ustanovení práva EU.

Provádění rámce EU

Komise sleduje včasné a správné provádění právních předpisů EU v oblasti autorského práva a v posledních letech vytvořil Soudní dvůr Evropské unie hmotněprávní soubor judikatury, který vykládá ustanovení směrnic.

To významně přispělo k jednotnému uplatňování pravidel autorského práva v celé EU.

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Autorská práva

Evropská komise přizpůsobuje pravidla EU v oblasti autorského práva novému chování spotřebitelů v Evropě, která si cení její kulturní rozmanitosti.

Viz také

Ochrana databází

Databáze v Evropské unii jsou chráněny právem EU. Směrnice o právní ochraně databází byla přijata v roce 1996 a byla vyhodnocena v roce 2018.